پایان نامه درباره داده کاوی، رتبه بندی، کسب و کار، امکان سنجی

دانلود پایان نامه ارشد

خدمات بانكي (از بعد كم شدن هزينه و افزايش كيفيت كاري ) درصد استفاده بيشتري از خدمات الكترونيك دارند (همان منبع:ص10) .
2-12عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در بانکداري الکترونیکی
اعتماد مفهوم پیچیده اي است که بطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.باربرعنوان می کند که مفهوم اعتماد شبیه یک مرداب مفهومی است . همچنین لویز و ویگرت یک سردرگمی مفهومی را در ادبیات اعتماد مطرح می کنند.طبق تعریف واژه نامه انگلیسی آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی درستی و حقانیت یک نظریه تعریف شده است . با وجود تعریف فرهنگ لغت آکسفورد ، اعتماد اغلب توسط محققان با ویژگی هاي خاصی تعریف شده است . روتر اعتماد را به عنوان انتظارات کلی که می توانیم به گفتار، وعده ها، عبارت هاي شفاهی و کتبی دیگران تکیه کنیم، تعریف می نماید . درتعر یفی دیگر اعتماد به عنوان اعتقاد و یا انتطار از اینکه گفته ویا تعهدي که فروشنده عنوان می کند، قابل اتکا است و فروشنده از آسیب پذیري خریدار سوء استفاده نخواهد کرد، آورده شده است . اعتماد به صورت اعتقاد به اینکه شخصی دیگر در راستاي برآورده ساختن خواسته هاي ما اقدام می کند نیز تعریف شده است. به عقیده مورگان و هانت اعتماد هنگامی رخ می دهد که شخصی از ایجاد ارتباط تجاري با دیگري احساس راحتی نماید .اعتماد را همان طور که مایر و همکارانش38(1995)؛ بیان کرده اند تعریف می کنیم و عبارت است از تمایل فرد به آسیب پذیر بودن در مقابل عملکرد طرف مقابل ، بر اساس این تصور که طرف مقابل ، فعالیت مورد انتطار وي را بدون کنترل ونظارت مستقیم انجام خواهد داد.واضح است که اعتماد ساختار چند بعدي دارد وطبق نظر اکثر محققان، صداقت یا درستی، خیر خواهی، توانایی یا صلاحیت عناصري تکراري در ایجاد ابعاد اعتماد هستند . توانایی معتمد، در ارتباط با مهارتها و قابلیت هاي وي در زمینه هاي خاص مورد نظر اعتماد کننده است. صداقت در ادراك وقتی رخ می دهد که اعتماد شونده پایبند به مجموعه اي از اصول مورد قبول اعتماد کننده است که او را قابل اطمینان و قابل پیش بینی می کند. خیر خواهی تمایل به انجام خوبی توسط اعتماد شونده، جدا از انگیزه کسب سود خودخواهانه است. خیر خواهی به اعتماد کننده نشان می دهد که اعتماد شونده، تلاشهاي خاصی را براي او انجام می دهد (خلیلی برکویی؛1391) .
توسعه و کاربري فناوري اطلاعات در حوزه هاي مختلف به ویژه در حوزه بانکداري،حاصل قابلیت هاي فناوري اطلاعات است که امروزه در دنیاي کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربري فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف نظام اجتماعی از الگوي سنتی فاصله گرفته و الگوي جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این راستا و همانند اکثر تامین کنندگان خدمات، نظام بانکی طی دهه هاي اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاري بر روي فناوري هاي نوین ارائه خدمات به مشتریان، به عنوان راهی براي کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روي آورده است و استفاده از این فتاوري ها (بانکداري اینترنتی، بانکداري تلفنی، ماشین هاي خودپرداز و..) را به عنوان یک ضرورت راهبردي در دستور کار خود قرارداده است (یعقوبی و شاکری؛1387) .
ازسوئی علی رغم رشد روز افزون اخیر در تجارت الکترونیکی،مشتریان تمایل چندانی به ارائه اطلاعات حساس و شخصی در وب سایتها ندارند و معمولاًدر مواجه با وب سایتها اطلاعات عمومی خود را ارائه می دهند، و وقتی از آنها تقاضاي اطلاعات حساس و شخصی مثل شماره کارت اعتباري می شود احساس ناراحتی می کنند، این احساس بیانگر عدم اعتماد مشتري نسبت به اینترنت وبانکداري اینترنتی است.بنابراین شناسایی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در بانکداري الکترونیک لازم و ضروري است و به توسعه و بهبود این تکنولوژي در کشورمان کمک شایانی می کند(بشیری و جنیدی؛1386).
2-13عوامل موثر بر اعتماد در بانکداري الکترونیک
عوامل موردنظر عبارتند از:
1-2-13)ابعاد فردي
ابعاد فردي شامل عوامل دموگرافیک ، آگاهی از اینترنت ، آشنایی و گرایش به اعتماد ، پذیرش نوآوري ، نگرش نسبت به خطر می باشد در بین این عوامل گرایش به اعتماد و نگرش به ریسک و پذیرش نوآوري نقش مهمتري در مراحل اولیه اعتماد دارند.
2-2-13)ابعاد سازمانی
در پروژه هاي مدیریتی ،ویژگی هایی نظیر اندازه سازمان، تعداد سالهایی که سازمان در یک کسب و کار مشهور بوده و به رسمیت شناختن نام تجاري از عوامل تأثیر گذاربر اعتماد مشتري نسبت به سازمان مورد نظرمی باشد
3-2-13)ابعاد اعتماد به سیستم
اعتماد به سیستم یک ساختار غیر شخصی براي کمک به اعتماد مشتري است . در این تحقیق ، ابعاد اعتماد به سیستم با سه عنصر وضعیت نرمال ، اطمینان به ساختار و هنجارهاي مشترك پذیرفته شده سنجیده می شود .
4-2-13)ابعاد وب سایت
در این تحقیق عوامل وب سایت با زیر عاملهاي درك قابل اعتماد بودن وب سایت ، کیفیت طراحی وب سایت ،سهولت استفاده ، مفید بودن و کیفیت اطلاعات وب سایت نشان داده شده است.
5-2-13)ابعاد تعاملی
این شاخص توسط اولیور 39(1980) پیشنهاد شده است و روي این موضوع تأکید دارد که نتایج قبلی به طور مستقیم بر تصمیم گیري هاي آینده تأثیر می گذارد. به طور کلی این شاخص با طول مدت رابطه و رضایت سنجیده می شود.
6-2-13)ریسک درك شده
در پژو هشهاي مختلف ابعاد مختلفی براي ریسک در نظرگرفته شده است .به این صورت انواع ریسک به این شکل مطرح می گردند:

الف)ریسک مالی
احتمال خطر از دست دادن پول یا تحویل گرفتن محصولات یا خدماتی که ارزش مالی ندارند در مورد خدمات مالی جاري به معنی خطرات بالقوه ، در از دست دادن مال خود به علت تقلب است .
ب)ریسک عملکرد
خطر اینکه محصولات و خدمات ارائه شده مزایاي مورد انتظار را نداشته باشند .
ج)ریسک زمان:
خطر اتلاف وقت مشتري در زمانی که محصول یا خدمات تحویل گرفته شده انتظارات آنها را برآورده نمی کند
د)ریسک روانی
به خطري که استفاده از خدمات، شخصیت فرد را مخدوش کند اشاره دارد
ه)ریسک اجتماعی : خطري که استفاده از یک محصول یا خدمت منجر به خجالت فرد در گروه اجتماعی شود.
و)ریسک حریم خصوصی: خطر از دست دادن کنترل اطلاعات شخصی می باشد، مانند زمانی که اطلاعات مربوط به فرد بدون آگاهی یا اجازه او استفاده می شود
ی)ریسک امنیت فیزیکی: خطر امنیت فیزیکی خریدار یا دیگران در استفاده از محصول یاخدمت
7-2-13نفوذ اقتصاد – اجتماعی
نفوذ اقتصاد- اجتماعی میزان یا درجه اي است که شخص درك می کند کسانی که از نظر او مهم هستند معتقدند که او باید از سیستم جدید استفاده کند.

8-2-13خود کارآمدي
خود کارآمدي از تئوري شناخت اجتماعی نشأت گرفته است و توسط بندورا(1986)پیشنهاد شده است و به صورت درك فرد از چگونگی آسان بودن یا مشکل بودن انجام یک کار تعریف شده است. خودکارآمدي به باور فرد در مورد تواناییهاي خود در انجام اموري که در زندگی او اثر می گذارد اشاره دارد (خلیلی برکویی؛1391).
2-14عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکي
موفقيت پروژه به چه معناست؟ دیکشنری اکسفورد موفقيت را به عنوان یک خروجی مطلوب و یا دستيابی به شهرت و کاميابی تعریف کرده است .موفقيت معانی مختلفی برای افراد مختلف دارد . حتی احساس افراد یکسان نسبت به موفقيت می تواند از پروژهای به پروژة دیگر تغيير کند. تعریف موفقيت پروژه به نوع ، سایز،ویژگیهای پروژه ، شرکت کنندگان در پروژه و تجربة صاحبان و مالکان و … بستگی دارد (چان40؛2014) .عوامل موفقيت پروژه مجموعه ای از شرایط ، حقایق و یا تواناییهایی هستند که به خروجی پروژه کمک می کنند . اینها نيروهای با نفوذی هستد که موفقيت پروژه را تسهيل می کنند و یا مانع آن می شوند .عوامل به موفقيت و یا شکست پروژه ها کمک می کنند اما پایه ای برای قضاوت نيستند (لیم41؛2009) .بازارجهانی شدیداً رقابتی، تصميم گيرندگان شرکتها را ناگزیر به جستجوی مزایای رقابتی کرده است. پيچيدگیهای تصميم در این بازارها، مدیران را ناگزیر از به کاربردن ابزارهای تحليل اطلاعات برای پشتيبانی تصميمات تجاری کرده است .عوامل حياتی برای دستيابی به موفقيت داده کاوی در پروژه های سازمانی باتوجه به بررسیهای نعمتی و بارکو می تواند در دسته بندی زیر گنجانده شود:
1)مباحث داده: کيفيت داده و انسجام داده
2)مباحث تکنولوژیکی: ادغامهای تکنولوژیکی و سطح خبرگی تکنيکی
3)مباحث سازمانی: رابطة بين وجود یک استراتژی داده کاوی به روشنی تعریف شده در راستای استراتژی شرکت و نتایج واقعی اجرای پروژة داده کاوی، رابطة مثبت بين بازمهندسی فرایند برای پشتيبانی سيستم داده کاوی و نتایج واقعی اجرای داده کاوی، رابطة مثبت بين طرحهای انگيزشی جدید برای پشتيبانی سيستمهای داده کاوی و نتایج واقعی اجرای داده کاوی و رابطة مثبت بين وجود استراتژی برون سپاری برای سيستم داده کاوی و نتایج واقعی اجرای پروژة داده کاوی.
4)مباحث افراد: ارتباط بين افراد و نتایج پروژه(نعمتی و بارکو42؛2013).
در کار تحقيقی سجادخان وهمکاران عوامل به پنج دستة انعطاف سازمانی، توليدات و خدمات سریع و مورد نياز، توسعة خدمات، ادغام خدمات و سيستمها و افزایش خدمات به مشتریان تقسيم بندی شده اند (سجادخان43وهمکاران؛2006).در تحقيق دیگری محمود حسين شاه و فيروز صدیقی عوامل حياتی موفقيت بانکداری الکترونيک را به سه دستة عوامل استراتژیک، عوامل اجرایی و عوامل تکنيکی تقسيم کرده اند(شاه وفیروز44؛2006) سان و همکاران از تعریف روشن بازار هدف، اجرای استانداردهای کيفيت، هدف روشن پروژه، ارتباط داخلی بين تيم پروژه و تحویل به موقع به مشتری به عنوان عوامل موفقيت نام برده است (سان و همکاران45؛2005) .
لو و هوانگ قدرت داخلی و تعهد خارجی، چشم انداز، تيم اجرایی، ادغام سيستمهای اطلاعات داخلی، بازمهندسی فرایند کسب و کار را بهعنوان عوامل موفقيت سيستمهای اطلاعاتی معرفی کرده است (لو 46وهمکاران؛2006) گوایلفویل و همکاران هزینه و کيفيت را مهمترین عامل موفقيت پروژه می دانند(گوایلفویل و پیتر47؛2006) فورچون و وایت حمایت مدیریت ارشد، اهداف روشن، طرح قوی و پرمحتوا، بازخورد و ارتباط خوب، تيم ستادی ماهر، واجد شرایط و شایسته، مدیریت تغيير اثربخش، تخصيص درست منابع، رهبری اثر بخش، تکنولوژی مناسب، کنترل و نظارت اثربخش را به عنوان عوامل موفقيت پروژه نام برده اند (فورچون و وایت48؛2006) .
دویر و همکاران عوامل موفقيت را در چهار بعد اهداف طراحی شده، سود برای مشتری، سود برای سازمان و سود برای زیرساختهای ملی تقسيم کرده اند (دویر و بن49؛2006). سامباسيوان نيز عوامل حياتی موفقيت را در سال 7887 در زمينة اجرای ISO انجام داده است و سپس بااستفاده از تکنيک AHP آنها را رتبه بندی نموده است. وی در تحقيق خود عوامل موفقيت را در رویکرد مدیریتی، تغييرات سازمانی، جنبه های تکنيکی و جنبه های اجتماعی و خارجی دسته بندی نموده است، که هریک از موارد نامبرده شده را به همراه زیرگروههای آنها مورد بررسی قرار داده و در آخر مدل مفهومی جدیدی را ارائه نموده و عوامل نامبرده شده را رتبه بندی کرده است که نتایج حاصل از رتبه بندی رویکرد مدیریتی را حایز اهميت بيشتر و جنبة سازمانی را در رتبة دوم نشان می دهد (سامباسیوان و یان50؛2007) .
امکان سنجی فنی، امکان سنجی بازار، امکان سنجی سياسی، تدوین قانون، پذیرش مشتری ازعوامل موفقيت پروژه هستند که رانتلتاپ و همکارانش در تحقيق خود بدان آشاره کرده اند(رانتلاپ و همکاران51؛2007) .استراتژیهای مناسب، وجود کميتة راهبری، آموزش و پرورش، نظارت و ارزیابی عملکرد، پذیرش مشتری، مدیریت پروژه از عواملی بودند که لوو و همکارانش بدان اشاره نموده اند (لئو و هانگ 52؛2006) چاو وهمکاران عوامل موفقيت را در پنج بعد سازمانی، افراد، فرایند، فنی و پروژه تقسيم کرده اند (چاو و کائو53؛2008) .ميسرا و همکاران دو عامل سازمانی و افراد را به عنوان عوامل موفقيت معرفی کرده و برای بعد سازمانی، مسایل مربوط به مشتری، سایز تيم، فرهنگ، توزیع تيم، زمان و برنامه ریزی را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره الكترونيك، مشتريان، بانك، مشتري Next Entries پایان نامه درباره انتقال اطلاعات، قضا و قدر، خطوط تلفن