پایان نامه درباره حقوق بشر، نظام ارزش ها، پناهندگان

دانلود پایان نامه ارشد

مورد بررسي ،از لحاظ مفاهيم مربوط به حقوق شهروندي مي باشد،بطوريکه دراين کتابها کل مطالب بکار رفته درزمينه حقوق شهروندي 50 مورد مي باشد از بين شاخص هاي متعدد حقوق مدني (بر اساس الگوي مارشال) تنها به دو شاخص آزادي عقيده و بيان و برابري در قبال قانون(جمعا15مورد) اشاره شده است.از ميان انواع جلوه هاي مشارکت سياسي در کتاب هاي جامعه شناسي تنها به حق راي و آزادي تشکيل احزاب و انجمن ها (جمعا17مورد) اشاره شده است.بر اساس الگوي مارشال از بين شاخص هاي حقوق اجتماعي ،تنها به يک شاخص يعني حق کار(9مورد) اشاره شده است و همچنين با وجود اقوام چند گانه در ايران و استفاده کتاب هاي مشترک درسي براي تمام قوميت ها ، توجه کمي به حقوق فرهنگي(9مورد) در کتاب شده است.
• بررسي جايگاه ارزش هاي شهروندي درکتاب هاي درسي دوره آموزش عمومي
عبادالهي و منصوري (1389)به تحليل انتقادي کتب درسي پرداخته اند.هدف از اين تحقيق ،دستيابي به چگونگي بازنمايي مفهوم شهروندي وارزش هاي منتسب به آن در متون کتابهاي درسي است تابدين وسيله يک تصوير کلي از شهروند مورد نظر سياستگذاران فرهنگي به دست آيد. چهارچوب نظري اين پژوهش نظريه بازتوليد آلتوسر وگرامشي است.روشي که دراين مقاله استفاده مي شود روش تحليل گفتمان انتقادي فرکلاف است .جامعه آماري اين پژوهش کليه متوني است که درکتابهاي درسي دوره آموزشي عمومي درکشور به نگارش درآمده است.حجم نمونه کتابهاي فارسي،تعليمات اجتماعي وتعليمات ديني وفرهنگ اسلامي که در سال تحصيلي (86-1385) درمقطع ابتدايي وراهنمايي تدريس مي شدند. در اين پژوهش مفهوم انتزاعي شهروندي، مقوله بندي و شاخص گذاري شده اين مقوله بندي شامل دو ستون به نامهاي حقوق وتکاليف يامسئوليت ها مي باشد درمرحله بعد هر يک از اين ستونهابه مواردي تقسيم شدند .حقوق) آزادي ،برابري،مشارکت،امنيت واحترام )تکاليف (تعهد به جامعه وقانون گرايي )سپس با استفاده از روش تحليل انتقادي گفتمان (نورمن فرکلاف) ، گفتمان شهروندي موجود در اين متون مورد توصيف ، تفسير و تبيين قرار گرفته است. بر اساس يافته هاي تحقيق ارزشهاي شهروندي دموکراتيک همچون آزادي ،برابري ،مشارکت ،امنيت واحترام مدنظر سياست گذاران فرهنگي کشور ما در تهيه و تاليف متون کتاب هاي درسي نيست و گفتمان شهروندي حاضر در کتب درسي مورد مطالعه تنها به القاء ايدئولوژي هاي همچون تقيه ، اطاعت وانفعال سياسي قناعت وتحمل، مرد سالاري و برتري طلبي مذهبي و فرهنگي مي پردازد.
• بررسي وتحليل مولفه هاي حقوق بشردرکتاب هاي درسي دوره ابتدايي
فتحي وديگران (1393)به واکاوي مفاهيم حقوق بشردرخلال کتب درسي پرداخته اند.اين پژوهش با هدف بررسي وتحليل مولفه هاي حقوق بشر در کتاب هاي درسي دوره ابتدايي انجام گرفته است. اين مولفه ها شامل موارد اين مي باشد:حق امنيت،حق حيات،حق مالکيت،حق حمايت ازحريم خصوصي افراد،منع بردگي،حق برخورداري ازسلامتي وبهداشت،منع شکنجه،منع توقيف خود سرانه،آزادي بيان،آزادي مذهب وفکر ووجدان،حق برخورداري از آموزش وپرورش،حق استراحت ،حق ازدواج،حقوق پناهندگان،آزادي تشکيل اجتماعات….در اين تحقيق از روش تحليل محتوا استفاده شده است .کانون توجه اين تحقيق بر پردازش داده هاي جمع آوري شده از پيام مي باشد .اين روش “آنتروپي شانون” است که پردازش داده ها را در بحث تحليل محتوا با نگاه جديد مطرح مي کند. بنا بر اذعان نويسنده بر اساس اين روش ،تحليل داده ها بسيار قوي تر ومعتبرتر عمل خواهد کرد.وواحد تحليل در اين کارصفحات (متن،پرسشها،فعاليتها وتصاوير) مي باشند.وهمچنين جامعه آماري، کليه کتابهاي درسي دوره ابتدايي، شامل 36 جلد کتاب که در سال تحصيلي1390- 1389در هشت عنوان فارسي( بخوانيم)، فارسي (بنويسيم)، علوم، هديه هاي آسماني، هديه هاي آسماني (کتاب کار)،قرآن،رياضي وتعليمات اجتماعي ،بوده است .از ميان اين کتب نمونه گيري هدفمند صورت گرفته است .در نمونه گيري هدفمند قصد محقق انتخاب مواردي است که با توجه به هدف تحقيق بيشترين اطلاعات را دربرداشته باشد.بنا بر يافته هاي اين تحقيق با وجود اهميت آموزش حقوق بشر،هنوز توجه در خور وشايسته اي به اين مهم صورت نگرفته است .به حدي که فقط به برخي از مولفه هاي حقوق بشر به ميزان اندک در کتب درسي پرداخته شده که نشان از عدم توجه کافي فرهنگ حاکم در مرحله تدوين سياستها ،هدف گذاريها وطراحي محتواي برنامه درسي به مولفه هاي حقوق بشر است.

• تحليل محتواي کتاب هاي درسي دوره ابتدايي برمبناي مولفه هاي آموزش جهاني:
صالحي عمران وديگران (1393)به تحليل کتب درسي پرداخته اند.هدف اصلي اين مقاله تحليل محتواي کتاب هاي درسي دوره ابتدايي در راستاي مولفه هاي آموزش جهاني مي باشد. دراين تحقيق ازروش جديد تحليل محتوا که برگرفته از تئوري سيستمهاست يعني روش آنتروپي شانون استفاده شده است.اين مقاله به تحليل محتواي کتابهاي درسي دوره ابتدايي براساس آموزش مولفه هاي جهاني ازجمله آموزش صلح ،آموزش محيط زيست وآموزش سلامتي اقدام نموده وبه دنبال آن است تا ميزان حضور ونحوه پوشش مفاهيم مذکور در اين کتابها رابررسي کند وتفاوتها ي موجود بين مولفه ها را درکتابهاي درسي مشخص کند.جامعه آماري کليه کتاب هاي درسي دوره ابتدايي،که درسال تحصيلي 1388-1387 درهفت عنوان فارسي(بخوانيم)فارسي(بنويسيم)،علوم،هديه هاي آسماني،قرآن وتعليمات اجتماعي دوره ابتدايي آموزش داده شده اند مي باشد. واحد تحليل نيز صفحات (متن،پرسشها،تمرينهاوتصاوير)مي باشد .نتايج حاصل از تجزيه تحليل داده ها دراين پژوهش نشان مي دهد که در خلال متون کتب درسي که موردتحليل قرار گرفته اند ، به هر سه مولفه آموزش جهاني يعني آموزش صلح ،آموزش محيط زيست وآموزش سلامت به يک نسبت پرداخته شده است ولي با در نظر گرفتن حجم کتابها يعني 3349 صفحه اين توجه بسيار اندک بوده است و اين درحالي است که هر يک از خرده مولفه هاي آموزشهاي مذکوربه صورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته است وکتب درسي نيز به يک نسبت مولفه هاي آموزش جهاني را تحت پوشش قرار نداده اند.
• آموزش ارزش ها درمحتواي کتاب هاي درسي ديني دوره راهنمايي:
حکيم زاده و موسوي (1393) به بررسي متون کتب درسي پرداخته اند محققين در پژوهش حاضر درپي آن بوده اند که مجموعه ارزش هاي مورد تاکيد در کتابهاي درسي ديني دوره راهنمايي را شناسايي کنند وبه بررسي اين موضوع بپردازند که:آيا همانگونه که دين اسلام به تمامي جنبه هاي وجود انسان توجه کرده ودراهداف تعليم وتربيت اسلامي نيزپرورش همه جانبه ي انسان درنظربوده است ،مجموعه ارزش هاي موجود در کتاب هاي درسي ديني نيز،به صورت متعادل ومتوازن موردتوجه قرار گرفته اند؟دراين پژوهش مجموعه ارزش هاي اسلامي در پنج دسته اعتقادي ،عبادي،اخلاقي ،اقتصادي واجتماعي دسته بندي شده اند وازروش تحليل محتوا برمبناي چهارچوب کرايپندورف(2004) براي تحليل محتواي معنايي استفاده شده است. براي ارزيابي اعتبار پژوهش ، ازنظرات متخصصان موضوعي در مورد ميزان تناسب هر ارزش با حيطه ي مورد نظر بهره برده شده است وثبات تحليل نيزبراساس”روش هولستي” محاسبه شده است.جامعه آماري پژوهش مجموعه کتابهاي ديني دوره راهنمايي است که در سال1385 چاپ شده اند .بررسي نتايج نشان مي دهد، توجه به حيطه هاي پنج گانه ي ارزشي ،درمتن کتاب هاي درسي به صورت متعادل ومتوازن دنبال نشده است.باتوجه به نتايج اين تحقيق کارکرد دين در کتابهاي مورد بررسي ،به ارتباط انسان به خدا واعتقاد او به اصول دين منحصر مي شود ودين نمودي درزندگي اجتماعي ،تعاملات اقتصادي ،امور روزمره وبعد اخلاقي پيدا نمي کند.دراين کتاب ها بيشترين توجه به زندگي پس از مرگ است ودائما اين نکته ياد آوري مي شود که انسان بايد براي زندگي پس از مرگ آماده شود. درکتب درسي، دين چهارچوبي براي زندگي مادي ارائه نمي دهد واسلام ديني آخرت مدار معرفي مي شود اين به معني ناديده گرفتن وغفلت از ظرفيت دين اسلام در جهت مهيا کردن زندگي اين دنيايي است. در حالي که دررويکرد قرآني ،طلب خير ،هم براي دنيا وهم براي آخرت است.(ربناآتنافي الدنيا حسنه وفي الاخرت حسنه)فراواني هاي بدست آمده دراين تحقيق نشان مي دهد رويکرد غالب در کتب درسي مورد تحليل مبتني بر ايجاد ترس وبرحذر داشتن است بطوريکه بيش از193 باربه قيامت وعذاب الهي اشاره شده است،درحاليکه اصل بربشارت وسپس بيم دادن است :”وارسلناک الا بشيرا ونذيرا.”

• توزيع نامتوازن ارزش ها،تحليل محتواي کتاب هاي درسي دوره ابتدايي برحسب سازه ي ارزش هاي اجتماعي:
صبوري (1393)به بررسي ميزان ونحوه پرداختن به ارزش ها درکتاب هاي درسي پرداخته اند.نظريه مورد استفاده در اين پژوهش نظريه ي پارسونزاست .پارسونزنظام ارزش هاي اجتماعي رابه چهارخرده نظام ارزشي(فرهنگي،حقوقي،سياسي وارگانيکي)تقسيم کرده است.(هميلتون،1379 :85 )پژوهش حاضردرپي،مشخص کردن وضعيت موجود هر کدام از مقوله هاي ارزش هاي اجتماعي درمحتواي کتاب هاي درسي وبررسي اين موضوع است که “آيا همان گونه که پارسونز براي ثبات جامعه توجه به تمام مقوله هاي نظام ارزش هاي اجتماعي راضروري مي داند،درمحتواي کتاب هاي درسي دوره ابتدايي ارزش هاي اجتماعي به صورت متوازن مورد توجه قرارگرفته اند وآيا درپايه هاي مختلف دوره ابتدايي موضوع هاي ارزش هاي اجتماعي باهم ارتباط عمودي دارند؟”روش بکاررفته دراين کارازنوع توصيفي وبه لحاظ هدف کاربردي واز لحاظ روش جمع آوري داده ها باتوجه به ماهيت تحقيق، تحليل محتوا(تحليل احتمال وقوع) است.دراين پژوهش محتواي کتابها به عنوان پيام هاي ارتباطي به صورت نظام دار،عيني وکمي مورد تحليل قرارگرفته اند. واحد تحليل تمامي درس ها،اعم ازتصوير،جملات،مضامين،سوالات وفعاليتها بوده است.اين پژوهش درسه مرحله اجرا شده است.ابتدا بامطالعه مباني نظري تحقيق واهداف کلان دوره ابتدايي درسند تحول بنيادين وبرنامه درسي اين دوره ،مقوله هاي ارزش هاي اجتماعي تعيين شدند. سپس محتواي کتابهاي درسي طبق اين چهارچوب مورد بررسي قرار گرفت درمرحله سوم نيزداده ها بااستفاده ازآمارتوصيفي واستنباطي پردازش شدند تا مشخص شود محتواي کتاب هاي درسي به چه نحوبه ارزش هاي اجتماعي ومقوله هاي آن پرداخته است؟جامعه آماري دراين تحقيق تعداد مواد درسي دوره ابتدايي،که شامل 43 کتاب درسي است که با روش نمونه گيري هدفمند ،نمونه جامعه آماري تعيين شده است.بنا بريافته هاي اين تحقيق درکتاب هاي درسي دوره ابتدايي آموزش ارزش هاي اجتماعي ومقولات آن ازيکپارچگي ،توازن وهمه جانبه نگري برخوردارنيست وسوگيري براي بعضي ازارزش ها وجود دارد واين امر از معضلات اساسي برنامه درسي دوره ابتدايي به ويژه کتاب فارسي است.
• تحليل محتواي مفهوم هويت درکتاب هاي درسي جامعه شناسي 2و1 دوره آموزشي متوسطه (رشته ادبيات وعلوم انساني)
کهنه پوشي ها (1388) دراين مطالعه حضور هويتهاي ديگر درکنار هويت ملي درکتب درسي را بررسي ميکنندتا لايه هاي پنهان مورد تاکيد مولف که ايدئولوژي خاصي رادنبال مي کند وظاهرا جلب توجه نمي کند ،آشکار شود.آنها در اين کارروي هدف زير متمرکز شدند: بررسي ويژگي هاي محتواي کتابهاي درسي جامعه شناسي 2و1 درمورد مفاهيم هويت ملي،قومي مذهبي وجنسيتي .روش بررسي دراين مقاله روش اسنادي است وبا استفاده ازتکنيک تحليل کيفي محتوا صورت گرفته است .واحد محتوا،کلمات هستند ومقوله بندي برحسب معني(هويت ملي،هويت مذهبي،هويت قومي وهويت فردي)مي باشد.روش مقوله بندي براساس روش انباشتي است نمونه اين تحقيق واژه هاي هويت وانواع آن درفصل سوم کتاب درسي جامعه شناسي 1 وفصل اول کتاب درسي جامعه شناسي 2 ،مي باشد ومقولات آن هويت ملي،هويت مذهبي،هويت قومي،هويت فردي،هويت جنسيتي است.بنابريافته هاي اين تحقيق رويکرد حاکم برکتب درسي همچنان در پارادايم قديمي ملت سازي رضاخاني باقي مانده است وهرگونه تکثري رادر درون کشور نفي مي کند.بادرنظرگرفتن اين امر که درعصر جهاني شدن ،هويت هاي قومي جاني دوباره گرفته اند.محقق نتيجه مي گيرد،برخورد سياسي وغير علمي بامفهوم هويت وتنوع فرهنگي جامعه موجب تضعيف احساس تعلق وميزان تعهد به جامعه شده وافراد را به حاشيه انزوا وناهنجاريهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، دوره متوسطه، انقلاب مشروطه Next Entries پایان نامه درباره حقوق بشر، دوره متوسطه