پایان نامه درباره جمعیت شناختی، مدیریت کتابخانه، سطح معنادار، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

ماهیت فرضیه‌ها و سؤالات پژوهش، از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون، برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش استفاده شده است. همچنین از فنون آمار توصیفی شامل جدول و نمودار فراوانی، برای تجزیه‌وتحلیل دادههای جمعیت شناختی استفاده‌ است. شناخت ویژگیهای جمعیتشناختی جامعه و نمونه آماری مورد بررسی در پژوهش، میتواند با افزایش آگاهی محقق نسبت به جامعه و نمونه مورد بررسی، مبنایی را برای تحلیلهای آینده در اختیار او قرار دهد.

4– 2 توصیف داده‌های پژوهش
۴ – 2– ۱ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش

نمودار ۴ – ۱ جنسیت پاسخ‌گویان
همان طور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود، جنسیت ۱۵۴ نفر از پاسخ‌دهندگان مرد و ۱۳۵ نفر از آنها نیز زن می‌باشد که درصد مردان با فاصله کمی بیشتر از زنان است و تعادل بین نمونه‌های مرد و زن نیز رعایت شده است.

نمودار 4 – 2 تحصیلات پاسخ‌گویان
همان طور که در نمودار 4 – 2 مشهود است بیشترین تعداد پاسخ‌گویان این پژوهش، یعنی 108 نفر، دارای تحصیلات در مقطع کاردانی می‌باشند و کمترین میزان فراوانی تحصیلات نیز در بخش حوزوی است که با 2 نفر در این گروه قرار می‌گیرند.

نمودار 4 – 3 شغل پاسخگویان
با توجه به مقادیر گزارش‌شده در نمودار (4 – 3)، 104 نفر از پاسخ‌دهندگان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند که بیشترین تعداد فراوانی را شامل می‌شوند، همچنین 30 نفر از پاسخ‌گویان نیز بیکار می‌باشند که کمترین مقدار را شامل می‌شوند.

نمودار 4 –4 وضیعت تحصیلی پاسخ‌گویان
وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان به این صورت است که: 163 نفر از کل نمونه (289) را افرادی تشکیل می‌دهند که در حال تحصیل می‌باشند و 66 نفر نیز، تحصیلات خود را به اتمام رسانده و 60 نفر از پاسخ‌دهندگان برای ادامه تحصیل تلاش می‌کنند.

نمودار 4 – 5 نام کتابخانه‌ها و تعداد پاسخگویان آن‌ها
با توجه به نمودار 4 – 5 کمترین تعداد پاسخگویان این پژوهش را کاربران کتابخانه عمومی اعتمادیه با 12 نفر تشکیل می‌دهند. همچنین کتابخانه 30 مهر و کتابخانه کوثر هر یک با 20 نفر پاسخ‌دهنده، بیش‌ترین نمونه پاسخ‌دهندگان این پژوهش را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار 4 – 6 میانگین مطالعه کاربران کتابخانه
با توجه به نمودار 4 – 6، 116 نفر از نمونه این پژوهش را کاربرانی تشکیل می‌دهند که میانگین مطالعه ماهانه خود را بیش از 20 ساعت انتخاب کردهاند. همچنین 44 نفر از کاربران نیز میانگین مطالعه ماهانه خود را بین 1 تا 5 ساعت علامت زده‌اند که کم‌ترین میزان مطالعه در بین افراد نمونه این پژوهش را به خود اختصاص داده‌اند.

4 – 2– 2 تفسیر توصیفی داده‌ها
هشت مؤلفه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که یافته‌های توصیفی بدست آمده برای هر یک از این مؤلفه‌ها را در جدول 4 – 1 مشاهده می‌کنید.
جدول 4 – 1 خلاصهی تحلیل آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
شاخص‌های آماری متغیرها
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
چولگی
شرایط اقتصادی
289
33/2
000/0
000/0
سطح خدمات ارائه‌شده
۲۸۹
22/2
000/0
000/0
نهادهای تربیتی
۲۸۹
42/2
000/0
024/0
دوری و نزدیکی به کتابخانه
۲۸۹
23/2
016/1
087/0
موقعیت کتابخانه
۲۸۹
42/2
000/1
000/0
مدیریت کتابخانه
۲۸۹
12/3
000/1
000/0
خانواده
۲۸۹
67/3
000/0
000/0
آگاهی کتابداران
۲۸۹
27/3
000/0
000/0

4 -3 انجام آزمون برای تعیین نرمال بودن داده‌ها
به‌ منظور استفاده از آزمونهای آماری، به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد آزمون، در نرم‌افزار SPSSپرداختیم که نتایج نرمال بودن یا نبودن داده‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
جدول 4 – 2 آزمون نرمال بودن داده‌ها
متغیرها
سطح معناداری
نتیجه آزمون
شرایط اقتصادی
000/0
توزیع دادهها نرمال نیست
سطح خدمات ارائه‌شده
000/0
توزیع دادهها نرمال نیست
نهادهای تربیتی
000/0
توزیع دادهها نرمال نیست
دوری و نزدیکی به کتابخانه
083/0
توزیع دادهها نرمال است
موقعیت کتابخانه
000/0
توزیع دادهها نرمال نیست
مدیریت کتابخانه
000/0
توزیع دادهها نرمال نیست
خانواده
001/0
توزیع دادهها نرمال نیست
آگاهی کتابداران
000/0
توزیع دادهها نرمال نیست

4– 4 پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش
سؤال اول: آیا بین شرایط اقتصادی کاربران و میزان مراجعه آن‌ها به کتابخانه‌های عمومی، رابطه معنادار وجود دارد؟
جدول 4 – 3 آزمون همبستگی اسپیرمن دو متغیر شرایط اقتصادی و میزان مراجعه
شاخص آماری
متغیرها
ضریب همبستگی
Sig
سطح معناداری
شرایط اقتصادی و میزان مراجعه
142/0
015/0
05/0

در پاسخ به سؤال اول پژوهش، نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که بین شرایط اقتصادی کاربران و میزان مراجعه آن‌ها به کتابخانه‌های عمومی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (p<0.05). به عبارت دیگر، با توجه به مقدار ارزش احتمال گزارش‌شده (015/0) می‌توان گفت که رابطه بین متغیرها معنادار بوده و از طرفی، با توجه به مقدار ضریب همبستگی بدست آمده (142/0) می‌توان گفت که بین شرایط اقتصادی کاربران و میزان مراجعه آن‌ها به کتابخانه‌های عمومی، یک همبستگی مستقیم و نه چندان قوی وجود دارد.
سؤال دوم: آیا بین سطح خدمات ارائه‌شده توسط کتابخانه‌های عمومی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی رابطه معنادار وجود دارد؟

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره کتابخانه عمومی، جامعه آماری، متغیر مستقل، مدیریت کتابخانه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد شهر اردبیل، بافت تاریخی، رگرسیون، هویت کالبدی