پایان نامه درباره جامعه آماری، روش تحقیق، یکپارچه سازی، فراوانی تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

افزایش کیفیت خدمات بانکی اینترنتی محققین توجه به چند عامل را مؤثر دانسته اند که عبارتند از زمان پاسخ گویی ، دامنه ی خدمات، ارتباط با مشتری، وجود اطلاعات مالی در دسترس، سهولت استفاده، امنیت، طراحی یک محیط گرافیکی مناسب از عوامل مؤثر برای جذب مشتریان اینترنتی است .

فصل سوم
روش تحقیق

3-1مقدمه
امروزه بر همگان روشن است که پژوهش بنیان تمامی علوم است .پژوهش ؛بررسی نظامند،کنترل شده وتجربی پدیده های طبیعی است که روابط بین این پدیده ها را از طریق نظریه یا فرضیه مشخص می کند . پژوهش اساسا فرآیندی فعال وپویا محسوب می شود که می تواند منجربه نظریه پردازی گردد یا برعکس نظریه ها خود موجب اجرای پژوهش شوند .بنابراین رابطه پژوهش و نظریه یک رابطه دو سویه است .از سوی دیگر هر پژوهش را نمی توان پژوهشی علمی تلقی کرد. پژوهش علمی دارای ویژگیها وملاکهای خاصی است که آن را از سایر مقولات مشابه منفک می کند. پژوهش فرآیندی تجربی است که دارای شکل های مختلفی است که باید دارای اعتبار و پایایی بوده و نظام یافته باشد (فراهانی،1384) .
بی گمان برای دست یافتن به حقائق وحل مسائل؛ نیاز به دانستن روشهای تحقیق است .استفاده از روشهای تحقیق در قلمروی علوم انسانی از قرن بیستم به صورت علمی تحقق یافته است.در این فصل روش تحقیق و مراحل اجرایی پژوهش مطرح می شود .بر اساس موضوع تحقیق، روش تحقیق با دلایل لازم ارائه داده می شود .پس از آن جامعه آماری و محیط پژوهش بیان می شود. سپس روشهای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری وروایی و پایایی پژوهش ارائه می گردد (خلیلی شورینی،1383).
روش در برابر كلمه متود 90به‌كار مي‌رود كه خود برگرفته از دو واژه يوناني متا 91و هودوس92 است و از مجموع آن معناي “در جست‌وجوي مقصود” مستفاد مي‌شود. در اصطلاح به مجموعه‌اي از تدابير، فنون و ابزارها اطلاق مي‌گردد كه براي نيل به هدف هر تحقيق مورد استفاده قرار مي‌گيرد .با افزودن پسوند لوژي93 به معناي مطالعه و شناسايي،كلمه متودولوژي 94پديد آمده است كه درفارسی روش‌شناسي خوانده مي‌شود و معناي آن مطالعه روشهايي است كه براي كسب معرفت به‌كار مي‌رود. بنابراين روش‌شناسي را مي‌توان راهبردهاي استفاده از روشهاي گوناگون گردآوري داده‌ها همراه با حفظ حد مطلوب اعتبار و پايايي دانست.به طور کلي روشهاي تحقيق در علوم رفتاري را مي توان از سه منظر هدف، ميزان کنترل متغيرها و روش گردآوري داده ها مورد بررسي قرار داد.
3-2 روش تحقيق
این تحقیق از لحاظ هدف ؛کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی می باشد.در اين تحقيق از روش تحقيق توصيفي – پیمایشی استفاده شده و نوع تحقيق از نوع كاربردي است.
3-2 جامعه آماري و نمونه آماري تحقيق
جامعه آماري عبارت است از گروهي از افراد ؛ اشياء يا حوادث که حداقل داراي يک خصلت يا ويژگي مشترک هستند (دلاور،1371) . جامعه آماری این پژوهش مدیران وکارکنان بانک سپه درسطح شهربوشهر طی شش ماهه اول سال 93می باشند.جامعه آماری مدیران و کارکنان بانک پس از بررسی شامل 144نفرمی باشندواز آنجا که حجم جامعه آماری محدود است از نمونه گیری صرفنظر و حجم جامعه بعنوان نمونه در نظرگرفته شده است.(سرشماری).

3-3 روش وابزارجمع آوري اطلاعات
روشهاي گرد آوري اطلاعات در اين پژوهش به صورت تفکيکي به دو صورت زير است:
1)روش کتابخانه اي: در اين روش بر اساس يافته هاي تحقیقات ديگران شامل کتاب ؛ مقاله ؛ پایان نامه و.. اطلاعات مورد نیاز مبانی نظری تحقیق فراهم شده است .
2) روش ميداني: در اين روش که محقق در کار؛ بر يک ميدان اساس روش پرسشنامه استاندارد؛يافته هاي خود را در رابطه با سئوالات تحقيق بدست مي آورد .اين تحقيق از روش ميداني و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. سؤالات پرسشنامه براساس فرضیات تحقيق طراحي شده است وشامل 2 بخش است:
بخش اول كه مربوط به سؤالات عمومي در خصوص وضعيت پاسخ دهنده است.
بخش دوم كه مربوط به سؤالات تخصصي تحقيق(فرضیات) مي باشد .در پرسشنامه موصوف سوالات مربوط به هرفرضیه در جدول 3-1 ارائه گردیده است .
این پرسشنامه شامل 5 مولفه و19 سوال است .ترتیب مولفه ها بر اساس جدول 3-1 تنظیم گردیده است. مقیاس نمره گذاری این پرسشنامه بر حسب طیف لیکرت می باشد.(خیلی خوب، خوب؛ متوسط؛ ضعیف و خیلی ضعیف)

جدول 3-1 مولفه ها ؛سوالات و پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی
ردیف
مولفه
ش سوال
منبع
ضریب پایایی

1-

مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان
1تا5 پرسشنامه
ملک اخلاق و همکاران(1391)
873/0

یکپارچه سازی عملیات و فرایندهای فعلی
6 تا9 پرسشنامه
ملک اخلاق و همکاران(1391)
873/0

نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری
10 و 11
صالحی صدقیانی و فروغی(1386)
880/0

اطلاع رسانی به مشتریان
12تا16
وملک اخلاق (1391)
890/0

امنیت خاطر و اعتماد سازی
17 تا 19
کوشکی(1388)
873/0

3- 4متغيرهاي تحقيق
در اين پژوهش؛ توسعه بانکداری الکترونیکی بعنوان متغير وابسته و مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛ اطلاع رسانی(آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان بعنوان متغيرهاي مستقل قلمداد شده اند
3-5بررسی پایایی ابزار اندازه گیری
پایایی95 یا قابلیت اتکاء یکی از ویژگی های فنی اندازه گیری است و موئد این امر است که ابزار اندازه گیری در شرایط مختلف تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. منظور از قابلیت های اتکا، ثبات واحد اندازه گیری است (ایران نژادپاریزی، 1385). ضریب قابلیت اتکا از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است و نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد. در پژوهش های تجربی یک امر مسلم وجود دارد و آن این است که پژوهشگر نمی تواند بدون داشتن داده های خوب نتایج خوبی بدست آورد. شرط بدست آوردن داده های خوب آن است که ابزار و روش های اندازه گیری و سنجش از پایایی کافی برخوردار باشند (دانایی فرد و همکاران ؛1383) . مقدار آلفای کرونباخ به کمک نرمافزار SPSS برای پایایی سوالات پرسشنامه استفاده خواهد شدکه از مقدار لازم آن یعنی 7 % برخوردار باشد .در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . بدین صورت که پرسشنامه ها در جامعه‌ی مورد نظر توزیع و جمع‌آوری گردید و پس از وارد کردن داده‌ها، با استفاده از نرم افزارSPSS ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید.96در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب مورد نظر برای پرسشنامه 74.2 درصد تعیین گردید که بیانگر پایایی بالای ابزار سنجش می‌باشد.

3-6بررسی روایی ابزار اندازه گیری
روایی یا قابلیت اعتبار وسیله اندازه گیری عبارت است از حدود تفاوت بین مشاهدات و خصوصیات واقعی پدیده هایی که موضوع اندازه گیری هستند (ایران نژاد پاریزی، 1385). آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . به بیان دیگر یک آزمون همیشه باید چیزی را اندازه بگیرد که برای آن ساخته شده است و باید بتواند به علت وجودی خود پاسخ دهد . لذا با توجه به تعریفی که از پایایی ارائه شده ؛ پایایی شرط لازم روایی است و روایی شرط کافی برای پایایی است. مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار های اندازه گیری وجود دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از :
– روایی محتوا
– روایی ملاکی
جهت بررسي روايي پرسشنامه از روش روايي محتوايي استفاده می شود. روايي محتوايي توسط اساتيد وصاحبان فن با توجه به دريافت اصل پرسشنامه و با نظر اساتيد مورد بررسي قرار گرفته وتائيد شده است. برای بالا بردن روایی پرسشنامه باید سوالات طرح شده به وسیله محقق از سوی متخصصان و خبرگان در هر زمینه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد تا سوالاتی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گیرد که هیچگونه ابهام و نارسایی نداشته و در واقع آنچه مورد نظر است به دست آورده شود.و همچنین با اجرای مجدد پرسشنامه و یا طرح سوالات بنحوی دیگر و در زمانی متفاوت و مقایسه پاسخها،می توان پایایی پرسشنامه را تقویت نمود(خلیلی شورینی،1383).
علاوه بر اين که سؤالها و شاخصها با مطالعه مباني نظري مرتبط با موضوع و فرضيههاي پژوهش انتخاب مي شوند،از روايي صوري نيز استفاده خواهدشد. بدين‌صورت كه براي حصول اطمينان از اعتبار محتوايي پرسشنامهها، ويرايش اوليه آن بين استادان راهنما و مشاور و برخي از صاحبنظران و استادان دانشگاه توزيع مي شود تا راجع به محتواي آن و توان سنجش شاخصهاي مورد نظر و آزمون فرضيههاي پژوهش پيشنهادهاي لازم را ارائه دهند. پس از اعمال نظرهاي ايشان تأييدنهايي استادان محترم،پرسشنامه ميان 30 نفر ازجامعه آماري براي محاسبه ضريب پايايي توزيع گردید.

3-7تجزيه و تحليل داده ها
روش هايي که براي سازمان دادن ؛ خلاصه کردن و توصيف مشاهده ها به کار مي رود آمار توصيفي ناميده مي شود (حافظ نيا،1383) .روش تجريه و تحليل داده ها از 2 طریق انجام خواهد شد:
1)آمار توصيفي :
به توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي شامل فراواني،در صدفراواني،ميانگين، نما؛ میانه ؛ مد می پردازد .
2) آمار استنباطي :
براي استنتاج کمي بر پايه احتمالات از طريق اطلاعات گروه نمونه ازآمار استنباطي استفاده مي شود (همان منبع) .در آمار استنباطي اين پژوهش ؛فرضيات از طريق آزمون Tتک متغیره جهت بررسي ارتباط بين متغيرهاي هر فرضيه جهت تاييديارد آزمايش خواهد شد . همچنین جهت بررسی نرمال بوده داده های پرسشنامه از آزمون K-S استفاده خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1 مقدمه
تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده به منزله پل ارتباطي براي رسيدن به نتايج پژوهش مي‌باشدکه معمولاًدر بخش چهارم گزارش مي‌آيد. در اين بخش از گزارش پژوهشگر به توصيف حجم نمونه بر اساس اطلاعات بدست آمده پرداخته و با اجراي آزمون آماري مناسب در مورد معناداري رابطه‌ها و تفاوت‌ها و تعميم نتايج بدست آمده به جامعه مورد نظر اقدام مي‌کند. در اين فصل از پژوهش حاضر نيز با استفاده از نرم افزار SPSSوExcel دردو سطح توصيفي و استنباطي به تجزيه و تحليل داده‌هاي به دست آمده پرداخته ‌شد و سعي گرديد تا نتايج حاصل از پرسشنامه‌ها به صورت خلاصه و همراه با جدول‌ها و نمودارهاي مربوطه ارائه شود. هم‌چنين تحليل‌ها نيز بر مبناي اين جدولها و نمودارها ارائه شد.ابتدا داده‌هاي حاصل از پرسشنامه در ارتباط با نوع فعاليت و سپس سئوالات تحقيق مورد آزمون قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات و داده هاي جمع‌آوري شده از آمار توصيفي شامل فراواني، درصد فراواني و ترسيم جداول و نمودارهاي مربوط؛میانگین؛میانه؛مد؛انحراف معیار،واریانس وآمار استنباطي شامل آزمونTتک متغیره جهت شناسایی تاثیرعوامل مؤثربر توسعه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر) وازآزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده‌است.نهایتا تعداد144 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده توسط پاسخگویان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مطالب مطرح شده در اين فصل به دو بخش ذيل تقسيم گرديده است:
-تحليل توصيفي داده ها(آمار توصيفي)
-تحليل استنباطي داده ها (آمار استنباطي)

4-2آمار توصیفی:
4-2-1 توصیف شاخصهای دموگرافیک (شامل جنس، سن، تحصیلات وتجربه کاری ؛پست سازمانی)
جدول4-1: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک جنس
جنس
فراوانی
فراوانی نسبی(درصد)
فراوانی تجمعی
فراوانی تجمعی(درصد)
زن
39
27
39
27
مرد
105
73
144
100
جمع
144
100


جدول فوق توزيع فراواني

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، اعتماد مشتریان، قصد استفاده، پایگاه داده ها Next Entries پایان نامه درباره فراوانی تجمعی، بانکداری الکترونیک، متغیر مستقل، توسعه بانکداری الکترونیک