پایان نامه درباره توسعه بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیک، یکپارچه سازی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

Deviation
Variance
1
144
3
2
5
4.13
.708
.502
2
144
4
1
5
4.06
.826
.682
3
144
3
2
5
4.22
.761
.580
4
144
4
1
5
3.99
.865
.748
5
144
4
1
5
3.83
.970
.942
6
144
4
1
5
3.92
.873
.762
7
144
3
2
5
4.06
.717
.514
8
144
3
2
5
3.95
.732
.536
9
144
3
2
5
3.86
.754
.568
10
144
4
1
5
3.78
.978
.957
11
144
4
1
5
3.61
1.110
1.232
12
144
4
1
5
3.92
.939
.882
13
144
3
2
5
3.88
.815
.664
14
144
3
2
5
3.98
.771
.594
15
144
4
1
5
3.80
.841
.707
16
144
4
1
5
3.85
.885
.783
17
144
3
2
5
4.25
.724
.524
18
144
3
2
5
4.11
.794
.631
19
144
3
2
5
4.21
.747
.558

بخش دوم :بررسي استنباطي يافته هاي پژوهش
4-1)آزمون فرضيه هاي تحقيق:
در این بخش بمنظور از آزمون تی تک متغیره، جهت شناسایی تاثیر عوامل مؤثر توسعه بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر) واز آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده‌است.
4-1-1)آزمون فرضیه اول: تغییر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهرتاثیرگذاراست.(سوال 1 تا5 پرسشنامه)
الف-آزمون توصیفی فرضیه:
میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه برابر 4.04 می باشد وهمانطورکه قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر 3 است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بیشتر از میانگین ارزش گزینه ها است لذا پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه وارد محدوده پاسخهای زیاد و خیلی زیاد شده و فرضیه اول تائید و پذیرفته می شود.
ب-آزمون استنباطی فرضیه:
مراحل آزمون :
H0: تغییرمهارتهای رفتاری و فنی کارکنان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذارنیست.
H1: تغییرمهارتهای رفتاری و فنی کارکنان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهرتاثیرگذاراست.

جدول 4-12:آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان
متغیر
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
t
df
Sig.
مهارتهای رفتاری و فنی
144
04/4
14.16
68.03
143
00/0
نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین نمرات در متغیر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان برابر با 04/4 است. این میانگین با مقدار تی 03/68 و درجه آزادی 143 در سطح 05/. معنادار است.(مقدارtاز مقدار استاندارد1.96 بیشتر است وهمچنین سطح معنادار از 05. پایین تر است)لذا فرض صفر رد و فرضیه خلاف(فرض تحقیق) تایید می شود.
4-1-2)آزمون فرضیه دوم: یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذاراست. (سوال 6تا9 پرسشنامه)
الف-آزمون توصیفی فرضیه:
میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه برابر3.95می باشد وهمانطورکه قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر3 است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بیشتر از میانگین ارزش گزینه ها است. لذا پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه وارد محدوده پاسخهای زیاد و خیلی زیاد شده و فرضیه دوم تائید و پذیرفته می شود.
ب-آزمون استنباطی فرضیه:
مراحل آزمون :
H0: یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذارنیست.
H1: یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذاراست.

جدول 4-13 : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر یکپارچه سازی عملیات وفرآیندها
متغیر
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
t
df
Sig.
یکپارچه سازی عملیات وفرآیندها
144
3.95
9.88
67.08
143
00/0
نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهدکه میانگین نمرات در متغیر یکپارچه سازی عملیات وفرآیندها برابر با 3.95است. این میانگین با مقدار تی 67.08و درجه آزادی 143 در سطح 05/. معنادار است. .(مقدارtاز مقدار استاندارد1.96 بیشتر است وهمچنین سطح معنادار از 05. پایین تر است)لذا فرض صفر رد و فرضیه خلاف(فرضیه تحقیق) تایید میشود.
4-1-3)آزمون فرضیه سوم:
توجه به نوآوریها وایده های منبعث ازمشتری درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.(سوال 10و11 پرسشنامه)
الف-آزمون توصیفی فرضیه:
میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه برابر 3.70 می باشد وهمانطورکه قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر 3 است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بیشتر از میانگین ارزش گزینه ها است. لذا پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه وارد محدوده پاسخهای زیاد و خیلی زیاد شده و فرضیه سوم تائید و پذیرفته می شود.
ب-آزمون استنباطی فرضیه:
مراحل آزمون :
H0: توجه به نوآوریها وایده های منبعث ازمشتری درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذار نیست.
H1: توجه به نوآوریها وایده های منبعث ازمشتری درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.
جدول 4-14 : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر توجه به نوآوریها وایده ها
متغیر
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
t
df
Sig.
توجه به نوآوریها وایده ها
144
3.70
2.58
22.83
143
00/0
نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهدکه میانگین نمرات در متغیر توجه به نوآوریها وایده ها برابر با 3.70 است. این میانگین با مقدارتی 22.83 و درجه آزادی143در سطح 05/. معنادار است. .(مقدارtاز مقدار استاندارد1.96 بیشتر است وهمچنین سطح معنادار از 05. پایین تر است) لذافرض صفر رد و فرضیه خلاف(فرضیه تحقیق) تایید میشود.

4-1-4)آزمون فرضیه چهارم:
اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.(سوال 12 تا16پرسشنامه)
الف-آزمون توصیفی فرضیه:
میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه برابر 3.89می باشد و همانطورکه قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر3 است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بیشتر از میانگین ارزش گزینه ها است لذا پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه وارد محدوده پاسخهای زیاد و خیلی زیاد شده و فرضیه چهارم تائید و پذیرفته می شود.
ب-آزمون استنباطی فرضیه:
مراحل آزمون:
H0: اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذار نیست.
H1: اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.

جدول 4-15 : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان
متغیر
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
t
df
Sig.
اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان
144
3.89
13.35
65.56
143
00
نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین نمرات در متغیر اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان برابر با 3.89 است. این میانگین با مقدارتی 65.56 و درجه آزادی 143 در سطح 05/. معنادار است. .(مقدارtاز مقدار استاندارد1.96 بیشتر است وهمچنین سطح معنادار از 05. پایین تر است) لذادر این جا فرض صفر رد و فرضیه خلاف(فرضیه تحقیق) تایید میشود.
4-1-5)فرضیه پنجم: ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست .(سوال 17تا19)
الف-آزمون توصیفی فرضیه:
میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه برابر 4.19می باشد و همانطورکه قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر3 است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه بیشتر از میانگین ارزش گزینه ها است لذا پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه وارد محدوده پاسخهای زیاد و خیلی زیاد شده و فرضیه چهارم تائید و پذیرفته می شود.

ب-آزمون استنباطی فرضیه:
مراحل آزمون:
: H0: ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذارنیست.
H1 : ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.

جدول 4-16 : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی
متغیر
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
t
df
Sig.
ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی
144
4.19
6.76
58.33
143
00
نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین نمرات در متغیر ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی برابر با 4.19 است. این میانگین با مقدارتی 58.33 و درجه آزادی 143 در سطح 05/. معنادار است. .(مقدارtاز مقدار استاندارد1.96 بیشتر است وهمچنین سطح معنادار از 05. پایین تر است) لذادر این جا فرض صفر رد و فرضیه خلاف(فرضیه تحقیق) تایید میشود.

4-2) نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها
جدول 4-17رتبه بندی متغیرها بر اساس آزمون فریدمن
متغیر
میانگین رتبه ها
مهارت رفتاری
4.64
اطلاع رسانی
4.25
یکپارچگی
3.06
امنیت و اعتماد
2.60
نوآوری
1.00
نتایج آزمون فریدمن در رتبه بندی متغیرها نشان میدهد که بیشترین میانگین رتبه متعلق به مهارت رفتاری و.. با مقدار 4.64 و کمترین میانگین رتبه متعلق به متغیر نوآوری با میانگین 1.00 است. آماره های آزمون فریدمن نشان می دهد که خی دو با مقدار 527.795 و درجه آزادی 4 در سطح 05/. معنادار است.

فصل پنجم
نتیجه گیری و
پیشنهادات

5-1مقدمه
مطلب مهم در هر پژوهش علمی این است که کارتحقیقی باید همیشه با اجتهاد واظهار نظر توام باشد ومحقق در پایان کار وبر اساس مطالعات انجام شده به طور قاطع نظر خود را درباره موضوع اعلام دارد تا به گسترش دامنه معرفتی علم ویافته های موجود کمک نماید .چنانچه تحقیق ماهیتا کاربردی باشد محقق باید برای حل مسائل یا به عبارتی بهینه سازی کارو رفع مشکل پیشنهادهایی دهد واز این طریق منجر به تصمیم گیری هایی شود که باعث بهبود کیفیت زندگی وخلق بهترین آینده ممکن شود(خلیلی شورینی؛1386).

5-2خلاصه روند تحقیق
الف) هدف اصلي پژوهش
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر)
است.اهداف فرعي پژوهش عبارتند از:
1)بررسی تاثیرنقش تغییرمهارتهای رفتاری وفنی کارکنان درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر.
2) بررسی تاثیرنقش یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدید در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.
3) بررسی تاثیر نقش توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.
4) بررسی تاثیر نقش اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.
5) بررسی تاثیر نقش ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر.
در اين فصل نتايج تحقيق و پيشنهادها بيان مي‌گردد. مراحل عمده روش تحقيق انتخابي بطور خلاصه به شرح زير انجام گرفت:
1- شناسايي موضوع تحقيق و قلمرو آن بر اساس تجربيات محقق و استفاده از نظرات و مشاوره هاي اساتيد محترم و کارشناسين مربوطه.
2- ايجاد فرضيه يا فرضيه هايي در زمينه علل بوجود آمدن مشکل و موضوع تحقيق.
3- انتخاب مهم ترين فرضيه.
4- شناخت متغيرهاي مستقل و وابسته و سوالات و فرضيات تحقيق بر اساس متغير هاي مذکور تعريف گرديد.
5- جمع آوري اطلاعات و آمار کتابخانه اي لازم در راستاي فرضيه ها.
6- تعريف جامعه آماري و نمونه آماری
7- تهيه پرسشنامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره فراوانی تجمعی، بانکداری الکترونیک، متغیر مستقل، توسعه بانکداری الکترونیک Next Entries پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک، جذب مشتری