پایان نامه درباره توزیع فراوانی، حمل و نقل، امام رضا (ع)، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

داشته اند.

جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس میزان هزینه ماهانه
میزان هزینه ماهانه
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 500 هزار تومان
120
31.17
بین 500 هزار تا 1 میلیون تومان
207
53.77
بیشتر از 1 میلیون تومان
58
15.06
مجموع
385
100

با توجه به نمودار شماره 4-7 مشاهده می شود که بیشتر نمونه آماری بین 500 هزار تا یک میلیون تومان هزینه ماهانه داشته اند. میزان هزینه می تواند ارتباط نزدیکی با میزان درآمد شهروندان داشته باشد.
نمودار 4-7- توزیع میزان هزینه ماهانه نمونه آماری

4-1-8- از کدام منطقه شهر تهران به این مرکز مراجعه می نمایید؟
توزیع فراوانی و درصد برای نمونه آماری بر اساس منطقه اقامت مراجعه کنندگان در جدول شماره 4-8 آمده است. مشاهده می شود که 71.43 درصد مراجعه کنندگان در منطقه 18 و 28.57 درصد در سایر مناطق اقامت داشته اند.
جدول 4-8- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس منطقه اقامت مراجعه کنندگان
درصد فراوانی
فراوانی
منطقه اقامت
71.43
275
منطقه 18
28.57
110
سایر مناطق
100
385
مجموع

با توجه به نمودار شماره 4-8 مشاهده می شود که بیشتر مراجعه کنندگان به این فضاها از منطقه 18 بوده اند. بی شک علت این امر وجود مراکز مورد مطالعه در منطقه 18 می باشد.

نمودار 4-8- توزیع منطقه اقامت مراجعه کنندگان

4-1-9- چه مدت است که در این منطقه اقامت دارید؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس مدت اقامت در منطقه در جدول شماره 4-9 آمده است. مشاهده می شود که 12.73 درصد کمتر از 3 سال، 6.23 درصد 3 تا 5 سال و 81.04 درصد بیشتر از 5 سال در محله اقامت داشته اند.
جدول 4-9- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس مدت اقامت در محله
مدت اقامت
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 3 سال
49
12.73
3 تا 5 سال
24
6.23
بیشتر از 5 سال
312
81.04
مجموع
385
100

با توجه به نمودار شماره 4-9 مشاهده می شود که بیشتر نمونه آماری بیشتر از 5 سال در محله اقامت داشته اند.
نمودار 4-9- توزیع مدت اقامت

4-1-10- کدام یک از مراکز زیر را می شناسید؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس شناختن مراکز در جدول شماره 4-10 آمده است. مشاهده می شود که 40.26 درصد نمونه آماری پردیس تماشا، 18.18 درصد مجموعه ورزشی بدر، 15.84 درصد ورزشگاه امام رضا (ع)، 14.29درصد مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی و 11.43 درصد مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی را می شناسند.
جدول 4-10- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس شناختن مراکز
مراکز
فراوانی
درصد فراوانی
پردیس تماشا
155
40.26
مجموعه ورزشی بدر
70
18.18
ورزشگاه امام رضا (ع)
61
15.84
مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی
55
14.29
مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی
44
11.43
مجموع
385
100
با توجه به نمودار شماره 4-10 مشاهده می شود که بیشتر نمونه آماری پردیس تماشا را می شناسند. موقعیت مناسب پردیس تماشا را می توان علت شناخت بیشتر جامعه آماری ذکر نمود.
نمودار 4-10- توزیع شناختن مراکز

4-1-11- هر چند وقت یکبار به مراکز نام برده مراجعه می کنید؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس تعداد مراجعه به مراکز در جدول شماره 4-11 آمده است. مشاهده می شود که 25.19 درصد چند بار در هفته، 21.3 درصد یک بار در هفته و 53.51 یک بار در ماه به مراکز مراجعه می کنند.
جدول 4-11- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس تعداد مراجعه به مراکز
تعداد مراجعه به مراکز
فراوانی
درصد فراوانی
چند بار در هفته
97
25.19
یک بار در هفته
82
21.3
یک بار در ماه
206
53.51
مجموع
385
100

با توجه به نمودار شماره 4-11 مشاهده می شود بیشتر نمونه آماری یک بار در ماه به مراکز مراجعه میکنند. با توجه به نظرات مراجعه کنندگان می توان هزینه ی بالای استفاده از این مراکز و همچنین کم بودن میزان درآمد را بعنوان علت مراجعه یک بار در ماه ذکر نمود.

نمودار 4-11- توزیع تعداد مراجعه به مراکز

4-1-12- بیشتر، چه روزی را برای رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس روزهای مراجعه به مراکز در جدول شماره 4-12 آمده است. مشاهده می شود که 36.1 درصد در روزهای تعطیل، 20.3 درصد در روزهای غیر تعطیل به مراکز مراجعه میکنند و برای 43.6 درصد فرقی نمیکند در چه روزهایی به این مراکز مراجعه کنند.
جدول 4-12- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس روزهای مراجعه به مراکز
روزهای مراجعه به مراکز
فراوانی
درصد فراوانی
روزهای تعطیل
139
36.1
روزهای غیر تعطیل
78
20.26
فرقی نمیکند
168
43.64
مجموع
385
100

با توجه به نمودار شماره 4-12 مشاهده می شود که برای بیشتر نمونه آماری فرقی نمیکند در چه روزهایی به این مراکز مراجعه کنند.
نمودار 4-12- توزیع روزهای مراجعه به مراکز

4-1-13- چه ساعتی از شبانه روز را برای رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس روزهای مراجعه به مراکز در جدول شماره 4-13 آمده است. مشاهده می شود که 27.53 درصد صبح، 31.69درصد بعد از ظهر، 32.99 درصد شب و 7.79 درصد شب به مراکز مراجعه میکنند.
جدول 4-13- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس ساعات مراجعه به مراکز
ساعات مراجعه به مراکز
فراوانی
درصد فراوانی
صبح
106
27.53
بعد از ظهر
122
31.69
غروب
127
32.99
شب
30
7.79
مجموع
385
100

با توجه به نمودار شماره 4-13 مشاهده می شود که بیشتر نمونه آماری در ساعات غروب به مراکز مراجعه میکنند. نبود امنیت در اطراف مراکز در شب را می توان مهمترین علت عدم مراجعه شهروندان به این مراکز ذکر نمود.
نمودار 4-13- توزیع ساعات مراجعه به مراکز

4-1-14- نحوه دسترسی شما به مراکز نام برده کدام گزینه است؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس روزهای مراجعه به مراکز در جدول شماره 4-14 آمده است. مشاهده می شود که 40.26 درصد پیاده، 22.08 درصد با حمل و نقل عمومی و 37.66 درصد با اتومبیل شخصی به مراکز مراجعه میکنند.
جدول 4-14- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس نحوه دسترسی به مراکز
نحوه دسترسی به مراکز
فراوانی
درصد فراوانی
پیاده
155
40.26
حمل و نقل عمومی
85
22.08
اتومبیل شخصی
145
37.66
مجموع
385
100

با توجه به نمودار شماره 4-14 مشاهده می شود که بیشتر نمونه آماری به صورت پیاده به مراکز مراجعه میکنند. می توان نتیجه گرفت که بیشتر مراجعه کنندگان ساکن محله های اطراف این مراکز می باشند و علت استفاده کم از حمل و نقل عمومی برای مراجعه به مراکز را در کمبود و یا دسترسی مشکل به حمل و نقل عمومی را اعلام نمود.
نمودار 4-14- توزیع نحوه دسترسی به مراکز

4-1-15- مهمترین هدف استفاده شما از این مراکز کدام گزینه است؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس هدف استفاده مراجعه کنندگان از مراکز در جدول شماره 4-15 آمده است. مشاهده می شود که دلایل مراجعه کنندگان برای 12.73 درصد فردی، 7.53 درصد حرفهای، 46.23 درصد گذراندن اوقات فراغت، 8.31 درصد تأثیرات مثبت روانی، 10.39 دیدار با هم محله ای، 1.82 درصد افزایش مهارت، 6.49 درصد کسب درآمد و 6.49 درصد افزایش توانمندی می باشد.
جدول 4-15- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس هدف استفاده از مراکز
هدف استفاده از مراکز
فراوانی
درصد فراوانی
فردی
49
12.73
حرفهای
29
7.53
گذراندن اوقات فراغت
178
46.23
تأثیرات مثبت روانی
32
8.31
دیدار با هم محلهای
40
10.39
افزایش مهارت
7
1.82
کسب درآمد
25
6.49
افزایش توانمندی
25
6.49
مجموع
385
100

با توجه به نمودار 4-15 مشاهده می شود که دلیل بیشتر مراجعه کنندگان به مراکز گذراندن اوقات فراغت بوده است بنابراین بیشتر مراجعه کنندگان برای پر کردن اوقات فراغت خود از این مراکز استفاده می کنند.
نمودار 4-15- توزیع مهمترین هدف استفاده از مراکز

4-1-16- مشخصه ی بارز مراکز نام برده که باعث حضور شما در آن می شود، کدام است؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس مهمترین مشخصه ی بارزی که باعث حضور مراجعه کنندگان در مراکز شده است در جدول شماره 4-16 آمده است. مشاهده می شود که مهمترین مشخصه بارز مراکز برای 3.12 درصد مراجعه کنندگان تالار اجتماعات، 33.51 درصد سالن ورزشی، 2.34 درصد سالن تئاتر، 11.43 درصد سینما، 22.34 درصد استخر و 27.27 درصد زمین فوتبال می باشد.
جدول 4-16- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس مشخصه بارز مراکز
مشخصهی بارز
فراوانی
درصد فراوانی
تالار اجتماعات
12
3.12
سالن ورزشی
129
33.51
سالن تئاتر
9
2.34
سینما
44
11.43
استخر
86
22.34
زمین فوتبال
105
27.27
مجموع
385
100

با توجه به نمودار شماره 4-16 مشاهده می شود مهمترین مشخصه ای که باعث حضور مراجعه کنندگان شده است سالن ورزشی می باشد.

نمودار 4-16- توزیع مهمترین مشخصه بارز مراکز

4-1-17- کدام عامل باعث وابستگی و حس تعلق شما به مراکز نام برده، گردیده است؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس عامل وابستگی و حس تعلق در جدول شماره 4-17 آمده است. مشاهده می شود که عامل وابستگی و حس تعلق برای 2.6 درصد تالار اجتماعات، 2.34 درصد کتابخانه، 20.52 درصد سالن ورزشی، 2.08 درصد سالن تئاتر، 15.06 درصد سینما، 27.01 درصد استخر و 30.39 درصد زمین فوتبال بوده است.
جدول 4-17- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس عامل وابستگی و حس تعلق
عامل وابستگی و حس تعلق
فراوانی
درصد فراوانی
تالار اجتماعات
10
2.60
کتابخانه
9
2.34
سالن ورزشی
79
20.52
سالن تئاتر
8
2.08
سینما
58
15.06
استخر
104
27.01
زمین فوتبال
117
30.39
مجموع
385
100

با توجه به نمودار شماره 4-17 مشاهده می شود که عامل وابستگی و حس تعلق بیشتر مراجعه کنندگان زمین فوتبال می باشد.
نمودار 4-17- توزیع عامل وابستگی و حس تعلق

4-1-18- انتظار شما از این مراکز چیست؟
انتظاراتی که مراجعه کنندگان از این مراکز داشتند را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
– برنامه ریزی برای حضور جوانان
– کاهش هزینه ی استفاده از خدمات
– فرسوده بودن دستگاه های ورزشی
– افزایش تیرهای چراغ برق در اطراف مراکز
– بروز کردن و استفاده از اساتید حرفه ای
– افزایش کیفیت و امنیت محیط اطراف
– رسیدگی بیشتر به زمین چمن
– افزایش امکانات موجود
– راه اندازی مجدد حمل و نقل عمومی در مسیر دسترسی ورزشگاه امام رضا (ع)
– اطلاع رسانی زمان برگزاری کلاسهای ورزشی و آموزشی مراکز برای افزایش مراجعه کنندگان

4-2- تعیین سلسله مراتب مراکز مورد بررسی در شاخص های پژوهش با روش سلسله مراتبی (AHP)
اولین مرحله برای تعیین سلسله مراتب مراکز مورد بررسی، مشخص کردن شاخص ها و گویه ها برای تعیین اهمیت هر کدام از آنها است. برای این منظور از سوالات پرسشنامه ی مطرح شده در جهت تعیین سلسله مراتب مراکز استفاده شده است. مرحله دوم، تعیین امتیاز و وزن گویه ها و مقایسه دودویی هر کدام از آنها برای بدست آوردن ضریب تطابق (CR) است. در این مرحله برای بدست آوردن وزن گویه ها از نظرات شهروندان استفاده شده است.
جدول 4-18- امتیاز نهایی بدست آمده از تکنیک AHP
شاخص
گویه
پردیس تماشا
مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی
ورزشگاه امام رضا (ع)
مجموعه ورزشی بدر
مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختارسلیمانی
CR
محیطی و کالبدی
A1- رضایت از معماری مراکز
0.318
0.269
0.137
0.104
0.171
0.06

A2- رضایت از کیفیت محیط اطراف
0.109
0.059
0.210
0.311
0.311
0.04

A3- روشنایی معابر منتهی به مراکز
0.248
0.323
0.072
0.260
0.097
0.03

A4- تأثیر مراکز بر محیط زیست
0.256
0.147
0.083
0.375
0.139
0.05

A5- رضایت از نظافت و پاکیزگی
0.308
0.164
0.124
0.231
0.094
0.03

A6-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره گروه های عمده فعالیت، حمل و نقل، خرده فروشی، مدیریت پسماند Next Entries پایان نامه درباره سلسله مراتب، شاخص اقتصادی، شیوه زندگی، امام رضا (ع)