پایان نامه درباره توزیع فراوانی، استفاده از اینترنت، مقطع تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

نفر به عنوان حجم نمونه و به تفکیک هر رشته و مقطع تعداد 155 نفر از گروه علوم انسانی ( کارشناسی 83 نفر و کارشناسی ارشد 72 نفر) ، فنی و مهندسی 177 نفر ( کارشناسی 159 نفر وکارشناسی ارشد 18 نفر) و در رشته پزشکی41 نفر در رشته کارشناسی به صورت تصادفی تعیین گردید.
3-6 روش گرد آوری داده ها:
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از هر دو روش زیر استفاده شده است:
الف- مطالعات کتابخانه ای : در این روش ، اطلاعات از طریق مطالعه کتابها ، نشریات، منابع اینترنتی و پایگاه های اطلاع رسانی و پایان نامه هاجمع آوری و پس از انتخاب منابع نسبت به تهیه فیش برداری و ترجمه متون خارجی اقدام گردید.
ب – مطالعات میدانی : با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از پژوهش ها خارجی و ترجمه آنها و همچنین پرسشنامه دیگر محقق ساخته انجام شد .
3-7 ابزار گرد آوری داده ها:
در این پژوهش برای گرد آوری داده ها از روش پرسشنامه استفاده شده است . که هر متغیر دارای پرسشنامه جداگانه می باشد. در اين پژوهش براي سنجش اضطراب رایانه از مقياس درجه‌بندي اضطراب كامپيوتر (CARS) 1استفاده شد.
مقياس درجه‌بندي اضطراب كامپيوتر در تحقيق هاينسن، گلاس و نايت2 (1987) توسعه و تكامل يافت. اين مقياس يك ارزيابي خودسنجي 19 ماده‌اي است که بر اساس درجه‌بندي ليكرت3 براي اندازه‌گيري سطح اضطراب كامپيوتر است. درجه‌بندي آن به صورت كاملاً موافقم (نمره 5)، موافقم (نمره 4)، نظري ندارم (نمره 3)، مخالفم (نمره 2) و كاملاً مخالفم (نمره 1)می باشد.و پایایی آن در این تحقیق، 87/. α=به دست آمده است
لازم به يادآوري است كه در اين ابزار برخي از ايتم‌ها و جملات به صورت معكوس نمره‌گذاري مي‌شوند. جملات شماره 2 و4 و5 و6 و7و9 و10 و17 و19 به صورت معكوس نمره‌گذاري مي‌شوند. در واقع، در اين دسته از جملات كاملاً مخالفم (نمره 5)، مخالفم (نمره 4)، نظري ندارم (نمره 3)، موافقم (نمره 2) و كاملاً موافقم (نمره 1) مي‌گيرند. در اين مقياس حداقل نمره 19 و حداكثر نمره 95 است. نمره‌هاي 31/55 و بالاتر نشان‌دهنده‌ي اضطراب كامپيوتر بالا و نمره‌هاي 85/31 و پايين‌تر نشان‌دهند‌ه‌ي اضطراب كامپيوتر پايين هستند.
و جهت اندازه گیری شکاف دیجیتالی که شامل دسترسی ومهارت استفاده و میزان استفاده از اینترنت و رایانه ونگرش نسبت به اینترنت می باشد از پرسشنامه های مختلف و مربوط به هر کدام از متغیر ها با استفاده از مقالات تحقیقی مختلف داخلی و خارجی بر حسب ضرورت و به صورت تلفیقی استفاده شده است .
برای سنجش نگرش نسبت به اینترنت از مدل پذیرش فناوری یا TAM4 که در آغاز توسط دیویس 5 پیشنهاد شده و در مطالعات آی فینیدو6(2006) و هوآنگ 7(2003)و گاردنر8وآموسو9(2004 ) (مشکانی ،1389 :60 ).و توسط محمد علی زکی اعتبار یابی شده است ، استفاده شد . این پرسشنامه نگرش نسبت به اینتنرنت و خود کارآمدی استفاده از اینترنت را مورد سنجش قرار می دهد که در این پژوهش بنابر ضرورت تنها از گویه های مربوط به نگرش نسبت به اینترنت شامل 12 گویه می باشد (از سئوال 72 تا 83 پرسشنامه) که بروی طیف لیکرت 5 درجه ای از « کاملا موافقم » تا «کاملا مخالفم » پاسخ داده می شود..وپایایی آن در این تحقیق به مقدار91/.=α می باشد.
برای سنجش مهارت استفاده از رایانه ، اینترنت و وب از مقیاس استفاده از کامپیوتر CUS10 پانرو 11و همکاران (1997) مرتب در مقیاس طیف لیکرت 5 درجه ای از (خیلی عالی 5 ) و 1 (هرگز) استفاده شد(بونز12،2001: 485) از سئوال 19 تا 43 پرسشنامه از این مقیاس استفاده شد.و پایایی آن در این تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که آلفای آن 86/.= α بدست آمده است.
جهت اندازه گیری میزان و چگونگی استفاده از اینترنت از سئوال 7-10؛ 42 – 71 از مقیاس نظر سنجی از کاریران فناوری جورجیا ( جی وی یو، 1998)13استفاده شد. که در آن بر حسب کاربران ایرانی و بنا بر ضرورت در آن تغییراتی داده شده است.و پابایی آن نیز مورد بررسی قرار گرفت.که برابر بود با 90/.= α و نشان از پایا بودن این پرسشنامه است.
و دسترسی استفاده از اینترنت نیز با ترجمه بعضی مقالات خارجی و بر حسب ضرورت در 13 سوال مورد ارزیابی قرار گرفت و با محاسبه آزمون آلفای کرونباخ این سئوالات جهت به دست آوردن پایایی آن به این نتیجه دست یافتیم که آلفای آن برابر با 86/. می باشد که بیانگر پایا بودن آن است.
جهت سنجش مشخصات دموگرافيك يا جمعيت‌شناختي آزمودني‌‌ها،ويژگي‌هاي فردي شامل جنس، رشته تحصيلي، مقطع تحصیلی ،گروه آموزشي، سن و ترم تحصيلی مورد ارزیابی قرار گرفت.
در کل این پژوهش دارای سه بخش می باشد. بخش اول شامل سنجش مشخصات دموگرافیک یا جمعیت شناختی و بخش دوم شامل پرسشنامه شکاف دیجیتالی که دارای 83 گویه می باشد که به تفکیک 13 گویه مربوط به تجربه و دسترسی به اینترنت و رایانه و سرعت اینترنت می باشد . 24 گویه مربوط به مهارت استفاده از اینترنت و رایانه ؛ 34 گویه مربوط به میزان استفاده از رایانه و اینترنت و رایانه و 12 گویه مربوط به نگرش به اینترنت می باشد و در بخش سوم : پرسشنامه 19 ماده ای اضطراب رایانه می باشد.

جدول 3-4: ساختار پرسشنامه
ردیف
متغیرها
تعدا د گویه ها
شماره گویه ها
نام آزمون
1
اضطراب رایانه
19
19-1
مقیاس CARS
2
دسترسی به اینترنت و رایانه
13
1-6 و 11-17
محقق ساخته
3
مهارت استفاده از رایانه
24
43-19
مقیاس CUS
4
نگرش نسبت به انیترنت
12
83-72
مقیاسTAM
5
میزان استفاده از اینترنت و رایانه
34
71-42 و 10-7
مقیاس GVU
3-8 روایی و پایایی پرسشنامه:
3-8-1 روایی پرسشنامه
روایی پرسشنامه ها از نظر استاد راهنما و مشاور و تعدادی ازکارشناسان رایانه و مخابرات تایید شده است.
3-8-2 پایایی پرسشنامه
جهت اندازه گیری ،پایایی پرسشنامه ابتدا به صورت تصادفی ، به 30 نفر از دانشجویان پرسشنامه توزیع گردید.و پس از جمع آوری پرسشنامه ها ، پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که در یک گروه 30 نفره پایایی به تفکیک متغیر های پرسشنامه عبارت است از:
پرسشنامه اضطراب رایانه 🙂 87/. (α= مهارت در استفاده از اینترنت و رایانه 🙁 86/.= α (، نگرش نسبت به رایانه(91/.=α) دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات( 86/= ..α ) میزان استفاده از اینترنت (90/.= α )آن بدست آمدکه این بیانگر انسجام درونی سوال های پرسشنامه و پایایی مناسب برای اجرای آن است.

3-9 روش اجرای پژوهش
پس از تهیه پرسشنامه و مقدمات کار و هماهنگی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری که آزمودنی ها از میان آنها انتخاب شده بودند، پرسشنامه با کمک اساتید محترم بین دانشجویان توزیع شد و همچنین برای از بین بردن هر گونه ابهام یا احساس عدم اطمینان در افراد ، توضیحاتی در خصوص هدف از اجرای تحقیق و چگونگی تکمیل پرسشنامه و تشویق آنان برای تکمیل تمامی گویه های پرسشنامه داده شد.

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-10-1 روش توصیفی:
در این پژوهش ازشاخص های آماری شامل جدول توزیع فراوانی و درصد توزیع فراوانی استفاده شده است.
3-10-2 روش استنباطی:
در این روش برای تجزیه و تحلیل داده ها وتعمیم نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وآزمونهای تی دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه متناسب با متغیر های تحقیق و با کمک نرم افزار spss استفاده شده است.

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل داده ها

4-1 مقدمه
در این فصل نتایج آماری در دو بخش توصیف داده ها و تحلیل استنباطی یافته ها ارائه می گردد.در بخش توصیفی ابتدا به توصیف متغیر های جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق اقدام نموده ، سپس در بخش استنباطی به ارائه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق می پردازیم.
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی:
در این قسمت ، آمار جمعیتی نمونه ی مورد مطالعه از لحاظ جنسیت، مقطع تحصیلی و سن و گروه تحصیلی با استفاده از جدول توزیع فراوانی توصیف گردیده که به شرح زیر جداول (4-1) الی (4-3) می باشند:

4-2-1-1 جنسیت: جنسیت نمونه مورد مطالعه از طریق یک سؤال مشخص گردید که نتایج آن بدین شرح می باشد:
جدول (4-1): توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
181
5/48
مرد
192
5/51
جمع
373
100
با توجه به جدول فوق، از مجموع 373 نفر نمونه مورد مطالعه ،181نفر معادل 5/48 درصد را نمونه ی زن و 192 نفر معادل 5/51 درصد را نمونه ی مرد می باشند. بنابراین اکثر نمونه ی مورد مطالعه، نمونة مرد می باشد..

نمودار(4-1):نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ جنسیت
4-2-1-2 مقطع تحصیلی: مقطع تحصیلی نمونه ی مورد مطالعه از طریق یک سؤال مشخص گردید که نتایج آن بدین شرح می باشد:
جدول (4-2):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
کارشناسی
283
9/75
کارشناسی ارشد
90
1/24
جمع
373
100
با توجه به جدول فوق، از مجموع 373 نفر نمونه مورد مطالعه ، 283 نفر معادل 9/75 درصد در دوره ی کاشناسی و 90 نفر معادل 1/24 درصد در دوره کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند.

نمودار(4-2): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ دوره ی تحصیلی
4-2-1-3 رشته تحصیلی: رشته تحصیلی نمونه ی مورد مطالعه از طریق یک سؤال مشخص گردید که نتایج حاصل از آن بدین شرح می باشد:
جدول (4-3):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
پزشکی
41
9/10
علوم انسانی
155
5/41
فنی مهندسی
177
6/47
جمع
373
100
با توجه به جدول فوق، از مجموع 373 نفر نمونه مورد مطالعه 41 نفر معادل 8/10 درصد در رشته های پزشکی، 155 نفر معادل 5/41 درصد در رشته های علوم انسانی و 177 نفر معادل6/47 درصد در رشته های فنی مهندسی مشغول به تحصیلی می باشند.

نمودار(4-3): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ رشته تحصیلی

الف) توصیف متغیرهای تحقیق
-دسترسی به اینترنت: برای سنجش این متغیر13 سؤال در ابزار تحقیق در نظر گرفته شد که نتایج آماری حاصل از آن بدین شرح می باشد:
جدول (4-4):توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه از لحاظ دسترسی به اینترنت
دسترسی به اینترنت
فراوانی
درصد
کم
111
9/28
متوسط
201
9/53
زیاد
61
4/16
جمع
373
100

نتایج حاصل از جدول فوق نشان می دهد که از مجموع 373 نفر نمونه ی مورد مطالعه، دسترسی 9/28 درصد نمونه مورد مطالعه در حد کم، 9/53 درصد در حد متوسط و 4/16 درصد در حد زیاد می باشد. بنابراین دسترسی اکثر نمونه ی مورد مطالعه در حد متوسط می باشد.

نمودار(4-4): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ دسترسی به اینترنت
نگرش نسبت به اینترنت: برای سنجش این متغیر12سؤال در ابزار تحقیق در نظر گرفته شد که نتایج آماری حاصل از آن بدین شرح می باشد:
جدول (4-5):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ نگرش نسبت به کاربرد اینترنت
نگرش نسبت اینترنت
فراوانی
درصد
پایین
14
8/3
متوسط
131
1/35
بالا
228
1/61
جمع
373
100

نتایج حاصل از جدول فوق نشان می دهد که از مجموع 373 نفر نمونه ی مورد مطالعه، نگرش 8/3 درصد نمونه نسبت به اینترنت در حد پایین، 1/35 درصد در حد متوسط و 1/61 درصد در حد بالامی باشد. بنابراین نگرش اکثر نمونه ی مورد مطالعه در مورد اینترنت در حد بالا می باشد.

نمودار(4-5): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ نگرش نسبت به اینترنت

مهارت استفاده از اینترنت: برای سنجش این متغیر24 سؤال در ابزار تحقیق در نظر گرفته شد که نتایج آماری حاصل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اضطراب رایانه، استفاده از اینترنت، شکاف دیجیتال Next Entries پایان نامه درباره اضطراب رایانه، استفاده از اینترنت، سطح معنادار