پایان نامه درباره تهيه، مديريت، فني، واحدهاي

دانلود پایان نامه ارشد

سرزمين) و جامع‌بخشي.
ب ـ معيارها، استانداردها و ضوابط فني.
پ ـ تهيه طرح.
ت ـ اجراي طرح.
ث ـ ارزشيابي.

6- تهيه طرح
تهيه طرح شامل موارد زير مي‌باشد:
الف ـ مديريت بر تهيه طرح.
ب ـ مطالعات شناسايي، توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي (امكان‌سنجي) اوليه.
پ ـ مطالعه و طراحي اوليه و توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي (امكان سنجي) نهايي.
7- مديريت بر تهيه طرح
مديريت بر تهيه طرح شامل موارد زير مي‌باشد:
الف ـ مديريت بر تهيه طرح از جنبه ايفاي وظايف قانوني غيرقابل واگذاري.
ب ـ خدمات مديريت تهيه طرح.

8- اجراي طرح
اجراي طرح شامل موارد زير مي‌باشد:
الف ـ مديريت براجراي طرح از جنبه ايفاي وظايف قانوني غيرقابل واگذاري.
ب ـ خدمات مديريت و كنترل.
پ ـ خدمات و فعاليتهاي اجرايي.
9- خدمات مديريت و كنترل
خدمات مديريت و كنترل شامل موارد زير مي‌باشد:
الف ـ خدمات مديريت اجراي طرح.
ب ـ كنترلهاي مهندسي.
پ ـ كنترل پروژه.
ت ـ نظارت.

10- خدمات و فعاليتهاي اجرايي
خدمات و فعاليتهاي اجرايي شامل موارد زير مي‌باشد:
الف ـ طراحي تفصيلي و اجرايي.
ب ـ تهيه و ساخت كالا و تجهيزات.
پ ـ پيمانكاري اجراء (عمليات اجرايي و نصب).
ت ـ آماده‌سازي براي بهره‌برداري.

11- شرح اصول و مباني حاكم برنظام فني و اجرايي
با توجه به مباحث مطروحه در گستره فوق، مشروح اصول و مباني حاكم برنظام فني و اجرايي طرحهاي عمراني، طبق شرح معين شده در هر يك از بخشهاي زير مي‌باشد:
الف ـ مطالعات بنيادي و تحقيقاتي (شامل مطالعات پايه، جامع‌بخشي، منطقه‌اي، آمايش سرزمين، تحقيقات و نظاير آن).
ب ـ معيارها، استانداردها و ضوابط فني.
پ ـ تهيه طرح.
ت ـ اجراي طرح.
ث ـ ارزشيابي.
الف ـ مطالعات بنيادي و تحقيقاتي (شامل مطالعات پايه، جامع‌بخشي، منطقه‌اي آمايش سرزمين، تحقيقات و نظاير آن)
12- تعريف
مطالعات بنيادي و تحقيقاتي، مطالعاتي است كه نتايج حاصل از آنها منجر به تصميم‌گيري كلي درمورد برنامه‌ها و شناخت طرحها و مديريت آنها مي‌شود يا دستاوردهاي علمي نظير معيارها و استانداردهاي فني يا اطلاعات پايه را نتيجه مي‌دهد.
13-اصول حاكم برانجام مطالعات بنيادي و تحقيقاتي
اصول حاكم برانجام مطالعات بنيادي و تحقيقاتي به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ انجام مطالعات تحقيقاتي و بنيادي درقالب روشهاي معتبر در تحقيقات علمي و آخرين دستاوردهاي مطالعاتي جهاني در زمينه‌هاي مرتبط.
ب ـ انجام مطالعات با حداكثر استفاده از منابع و امكانات داخلي.
پ ـ انجام مطالعات توسط واحدهاي تشخيص صلاحيت شده در بخش تهيه طرح براي مطالعات بنيادي يا مؤسسات معتبر پژوهشي براي كارهاي تحقيقاتي، درقالب قرارداد و شرح خدمات مشخص.
ت ـ ارجاع كار از طرف دستگاههاي اجرايي به مؤسسات علمي و يا تخصصي جهت طرحهاي مطالعات بنيادي و تحقيقاتي و همچنين انعقاد قرارداد مربوط، با تأييد سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
ث ـ به‌كارگيري ساير اصول مندرج در بخش تهيه طرح، اعم از تشخيص صلاحيت، قيمت و ارجاع كارها برحسب مورد براي واحدهاي متولي انجام اين مطالعات.
ب ـ معيارها، استانداردها و ضوابط فني
14- تعريف
معيارها، استانداردها و ضوابط فني، عبارتند از مجموعه‌اي از مشخصات فني، روشها، ضوابط و دستورالعملهايي كه براساس اصول علمي فني موجود در كشور و جهان،‌ با توجه به شرايط اقليمي، زيست‌محيطي، اجتماعي و امكانات موجود براي پذيرش طرح ازنظر فني و اقتصادي، تضمين ايمني، حفاظت اطلاعات و بهبود كيفيت طراحي، اجراء، نگهداري و بهره‌برداري طرحها تهيه و تدوين مي‌شوند.
15- اصول و مباني حاكم برتهيه و تدوين معيارها، استانداردها و ضوابط فني
اصول و مباني حاكم برتهيه و تدوين معيارها، استانداردها و ضوابط فني به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ ارتقاي سطح دانش فني و كيفيت دربخشهاي مختلف، از طريق تدارك استانداردهاي لازم متكي بر اصول علمي و فني كشور و جهان.
ب ـ تنظيم و حفظ روابط فني بين واحدهاي مديريت برتهيه و اجراي طرح، واحدهاي خدمات مديريت تهيه يا اجراي طرح، واحدهاي تهيه طرح، واحدهاي اجراي طرح و وظايف و روش‌انجام كار هر يك از آنها.
پ ـ تأمين و تعيين معيارها، استانداردها و تيپ نمودن روشهاي موردنياز مطالعاتي، طراحي، ساخت، مديريت، كنترل، نظارت، نگهداري، بهره‌برداري و ارزشيابي، با استفاده از تجارب مؤسسات معتبر بين‌المللي.
ت ـ استاندارد نمودن اجراء و محصولات، با اولويت بخش ساختماني، تا حد امكان لازم براي انبوه‌سازي.
ث ـ برنامه‌ريزي متمركز و جامع‌نگرانه براي تهيه معيارها، استانداردها و ضوابط فني، به منظور جلوگيري از هر نوع دوباره كاري در اين زمينه.
ج ـ فراهم ساختن زمينه آموزش و ترويج استانداردها، معيارها و ضوابط فني و برقراري تشويق و ترغيب درمورد اشخاصي كه دستاورد عيني در تهيه و تدوين و ارايه استاندارد و معيارهاي با كيفيت بالا را دارند.
چ ـ استفاده از مؤسسات، انجمنها، شركتها و سازمانهاي تحقيقاتي در بخشهاي مختلف دولتي، تعاوني و خصوصي در تدوين استانداردها و معيارها و تشويق و حمايت ازآنها، تهيه و تدوين استانداردهاي فني كارهاي تخصصي از طريق واحدهاي تخصصي ذيربط (اعم از دولتي و غيردولتي) و با همكاري سازمان برنامه و بودجه صورت مي‌گيرد و تأييد و ابلاغ آن سوي سازمان مذكور خواهد بود.
ح ـ پيش‌بيني ساز و كار كنترل براي الزام به رعايت معيارها، استانداردها و ضوابط فني، به منظور ارتقاي كيفيت طرحها، توليدات و محصولات ساختماني و صنعتي و انفورماتيكي.
پ ـ تهيه طرح
16- تعريف
تهيه طرح، عبارت است از انجام تحقيق، بررسي، مطالعه و طراحي مورد لزوم براي شناسايي، توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي و بطور كلي، فعاليتهايي كه منجر به پذيرش يا رد طرح (به معناي توصيه به سرمايه‌گذاري يا عدم سرمايه‌گذاري در طرح) مي‌شود و نيز اقداماتي كه به منظور برنامه‌ريزي، ساماندهي و هدايت و راهبري و مراقبت و كنترل برفعاليتهاي فوق انجام مي‌گيرد. فعاليتهاي مختلف تهيه طرح به شرح زير تقسيم‌بندي مي‌شوند:
الف ـ مديريت برتهيه طرح، شامل:
مديريت برتهيه طرح از جنبه وظايف قانوني غيرقابل واگذاري.
خدمات مديريت تهيه طرح.
ب ـ مطالعات شناسايي، توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي (امكان‌سنجي) اوليه.
پ ـ مطالعه و طراحي اوليه و توجيه فني اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي (امكان‌سنجي) نهايي.
17- اصول و مباني حاكم برتهيه طرح
اصول و مباني حاكم برتهيه طرح شامل موارد زير مي‌باشد:
الف ـ انجام مطالعه و طراحي مورد لوزم براي شناسايي، توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي (تهيه طرح) درقالب مطالعات جامعه‌بخشي، منطقه‌اي و برنامه‌هاي توسعه و ضوابط، معيارها و استانداردهاي فني و اقتصادي و ارايه گزارش مربوط، همراه با مقايسه و تحليل گزينه پيشنهادي و ساير گزينه‌ها.
تبصره ـ ارزيابي زيست‌محيطي طرحهاي توسعه بايد براساس تبصره (82) قانون برنامه دوم و الگوهاي مصوب شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست صورت پذيرد.
ب ـ رعايت هماهنگي طرح با ساير طرحهاي مربوط و ضوابط آمايش سرزمين.
پ ـ تهيه طرح براساس استفاده حداكثر از منابع و امكانات محلي و داخلي.
ت ـ جلب مشاركت مردم و استفاده از نظريات آنها در تهيه طرح، به ويژه در طرحهايي كه مستقيماً با زندگي مردم مرتبط است.
ث ـ تعيين دستگاه بهره‌بردار ( به استثناي طرحهاي انفورماتيكي) و انجام بررسيها و مطالعات مربوط به سازماندهي و شيوه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري و همچنين تهيه برنامه زمان‌بندي عمليات آماده‌سازي براي بهره‌برداري در مرحله تهيه طرح.
ج ـ انجام خدمات تهيه طرح (اعم از خدمات مديريت يا خدمات تهيه طرح) توسط واحدهاي تشخيص صلاحيت شده، تحت عنوان واحد خدمات مديريت تهيه طرح و واحد خدمات مشاوره‌اي تهيه طرح، برطبق شرح خدمات تيپ يا غيرتيپ مصوب سازمان برنامه و بودجه.
بديهي است امر سياستگذاري، تصميم‌گيريهاي اساسي، برنامه‌ريزي و كنترل كلان (وظايف قانوني غيرقابل واگذاري)، همچنان برعهده واحد مديريت برتهيه طرح (دستگاه اجرايي) خواهد بود.
تبصره ـ ارجاع كارهاي خدمات مديريت تهيه طرح به واحدهاي بخش خصوصي يا تعاوني به تدريج و همراه با ايجاد شركتها و مؤسسات تشخيص صلاحيت شده در اين مورد و قالب شرح خدمات و قرارداد مشخص انجام خواهد گرفت.
چ ـ بالا بردن كيفيت خدمات مشاوره‌اي تهيه طرح از طريق ايجاد رقابت سازنده بين واحدهاي تشخيص صلاحيت شده درهنگام ارجاع كار در موارد لازم و ممكن و ارزيابي جامع پيشنهادهاي دريافتي از اين واحدها در هيأتهاي تخصصي كه اعضاي آن توسط دستگاه اجرايي از ميان اهل خبره تعيين مي‌شوند، براي تهيه مناسب‌ترين پيشنهاد، ضوابط انتخاب هيأتهاي تخصصي و روش بررسي و اخذ تصميم در اين هيأتها درمورد كارهاي غيرتيپ و همچنين در مورد آن دسته از كارهاي تيپ كه هر يك از ضوابط يا استانداردهاي معين شده از سوي سازمان برنامه و بودجه مورد عمل قرار نگيرد، طبق آيين‌نامه‌اي است كه بنابه پيشنهاد سازمان مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ح ـ بررسي و تصويب نتايج خدمات تهيه طرح توسط دستگاه اجرايي و درصورت نياز با استفاده از هيأتها يا مؤسسات تخصصي صلاحيتدار يا واجد خدمات مديريت تهيه طرح، به منظور اعمال كنترلهاي فني، زيست‌محيطي و اقتصادي.
خ ـ ايجاد انگيزه و اتخاذ سياستهاي لازم براي استاني كردن واحدهاي خدماتي مشاوره‌اي تهيه طرح.
د ـ به هنگام نمودن اطلاعات فني و علمي افراد كليدي شاغل در مديريت برتهيه طرح، از طريق آموزش.
ذ ـ اتخاذ تدابيري براي حمايت و حفظ نيروهاي كارآمد فني در واحدهاي مديريت برتهيه طرح (دستگاه اجرايي) با به كارگيري اصل دستمزد در مقابل كار.
رـ تعيين ضوابط انتخاب و ارزشيابي درمورد افراد كليدي شاغل در مديريت بر تهيه طرح، مديريت برتهيه طرح به دستگاههايي كه وظيفه اصلي آنها انجام فعاليتهاي ديگري است و انتقال كارشناسان مربوط به واحدهايي كه وظيفه مستقيم در اين مورد دارند.
زـ سازماندهي متناسب واحدهاي مديريت برتهيه طرح و احتراز از واگذاري وظيفه مديريت برتهيه طرح به دستگاههايي كه وظيفه اصلي آنها انجام فعاليتهاي ديگري است و انتقال كارشناسان مربوط به واحدهايي كه وظيفه مستقيم در اين مورد دارند.
18- اصول و مباني حاكم برتشخيص صلاحيت واحدهاي خدمات مديريت تهيه طرح و واحدهاي خدمات مشاوره‌اي تهيه طرح
اصول و مباني حاكم برتشخيص صلاحيت واحدهاي خدمات مديريت تهيه طرح و واحدهاي خدمات مشاوره‌اي تهيه طرح به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ براساس قوانين و مقررات مربوط در زمينه فعاليتهاي نظام فني و اجرايي تشكيل يافته و انجام خدمات مزبور در موضوع فعاليت يا شرح وظايف آنها قيد شده باشد.
ب ـ دارا بودن تحصيلات تخصصي مربوط (حداقل ليسانس) و تجربه مفيد و مؤثر براي واحدهاي شخص حقيقي، هيأت مديره، مديرعامل و كاركنان فني شركتها و مؤسسات، سوابق كاري و تحقيقاتي، مخزن و بانك اطلاعات فني منظم، امكانات نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و حسن عمل و شيوه مديريت در اين واحدها و نظامهاي فعال در سازمان آنها، از جمله نظام كيفيت.
پ ـ نداشتن ممنوعيت قانوني يا محكوميت و محروميت مؤثر در موضوع فعاليتهاي مندرج دراين نظام درمورد هر واحد، هيأت مديره و مديرعامل و نيز اشخاص حقيقي كه به صورت واحدهاي مستقل براي تمام يا برخي از خدمات اين مرحله تأييد صلاحيت مي‌شوند.
ت ـ منظور داشتن اقداماتي از قبيل لغو صلاحيت، تنزل رتبه و محروميت از ارجاع كار براي واحدهايي كه در كارهاي خود استانداردها و اصول فني را مراعات ننموده يا گزارشهاي لازم از پيشرفت كار خود را به موقع ارسال نمي‌نمايند.
ث ـ دارا بودن استقلال از نظر مالي، مديريت فني و اجرايي (به استثناي دفاتر فني مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت)، به منظور ايجاد ثبات نسبي در مديريت و عوامل مؤثر در تشخيص صلاحيت اين واحدها.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره طرح های عمرانی، نیروی انسانی، سنجش عملکرد، قیمت پایه Next Entries منبع پایان نامه درباره جنبش های اجتماعی، فضای مجازی، ایدئولوژی، شبکه های اجتماعی