پایان نامه درباره تقاضای پول، تولید ناخالص داخلی، انحراف معیار، کشش تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

شده است. حال باید باتوجه به پویایی‎های کوتاه‎مدت همانطورکه در قبل بیان گردید وجود رابطه بلندمدت مورد آزمون قرار گیرد.
بعد از محاسبه کمیت آماره آزمون و مقایسه آن با مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولادو و مستر نتایج نشان می‎دهد، مقدار آماره به دست آمده بزرگتر از مقدار بحرانی می‎باشد و فرضیه H0، یعنی عدم وجود همگرایی رد شده و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید می‏گردد.
جدول 3-4- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون
نام متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره t
Prob
LM2(-1)
55/0
097/0
61/5
00/0
LY
82/0
15/0
3/5
00/0
LR
317/0-
079/0
98/3-
00/0
C
02/4-
77/0
2/5-
00/0

Lm2=-4.02+0.55 lm2(-1)+0.82Ly-0.317Lr
تفسیر الگوی کوتاه‎مدت نقدینگی:
ضرائب الگو نشان می‎دهند رابطه کوتاه‎مدت بین تولید ناخالص داخلی و نقدینگی مستقیم و معنی‎دار بوده و رابطه کوتاه‎مدت بین نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی نیز معکوس می‎باشد؛ با این تفسیر که متغیرها در سطح اطمینان 95 درصد معنی‎دار می‎باشد؛ همانگونه که در مبانی نظری مطرح شده است. همچنین در مقایسه ضرائب با یکدیگر، تولید ناخالص داخلی بیشترین نقش توضیح دهنده را بر نقدینگی دارد و می‎توان اینگونه بیان نمود که به ازای هر یک درصد تغییر در لگاریتم تولید ناخالص داخلی 82 درصد نقدینگی تغییر می‎کند. ضریب لگاریتم نقدینگی سال قبل نیز با مقدار (55/0) دارای توضیح دهندگی نسبتاً خوبی در مقایسه با سایر متغیرهای مدل است. و اما کشش تقاضای نقدینگی نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی نیز برابر با 31 درصد می‎باشد. نتیجه آزمون بنرجی بدین صورت است:
t=(0.55-1)/0.097=-4.63
آماره t محاسبه شده توسط آزمون بنرجی در مقایسه با کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و دیگران برابر با (3.35-) در سطح اطمینان 95 درصد بزرگتر بوده، لذا فرضیه H0 را نمی‎توان پذیرفت و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید می‎شود.
در مقایسه رابطه برآورد شده فوق با رابطه‎ای که در آن نرخ ارز موزون به عنوان متغیر جانشین پول مطرح شده است، همانطور که مشاهده می‎گردد وجود این متغیر، تنها ضریب نرخ سود علی‎الحساب را به طور ناچیز متأثر می سازد؛ به طوریکه تنها 1/0 تغییر در برآوردهای صورت گرفته در دو رابطه کوتاه مدت وجود داشته است.
د) رابطه تعادلی بلندمدت تقاضای نقدینگی (M2) بدون احتساب نرخ ارز
با اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو، نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت مرتبط با ARDL(1,0,0,0) برای تقاضای مانده واقعی پول در جدول (3-5) نشان داده شده است.
جدول 3-5- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون
نام متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره t
Prob
LY
82/1
14/0
57/12
00/0
LR
7/0-
12/0
8/5-
00/0
C
91/8-
57/1
66/5-
00/0

Lm2= -8.91+1.82Ly-0.7Lr
تفسیر الگوی بلندمدت:
همانگونه که مشاهده گردید، متغیرهای توضیح دهنده دارای علامت مورد انتظار بوده‎اند و اینگونه می‎توان بیان نمود که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی منفی و کشش درآمدی تقاضای پول مثبت می‎باشد. علاوه بر آن متغیرهای Ly و Lr در سطح اطمینان 95درصد معنی‎دار می باشند.
در رابطه بلندمدت نیز توضیح دهندگی متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی بسیار بالا می‎باشد به طوریکه کشش تقاضای نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی بیش از واحد و برابر 82/1 می‎باشد. همچنین نتایج بیانگر این مسئله هستند که نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی نیز متغیری با توضیح دهندگی نسبتاً بالا و برابر 72/0در جهت عکس می‎باشد. مقایسه رابطه بلندمدت بالا با رابطه بلندمدت قسمت (ب) که در آن نرخ ارز موزون وجود داشت بازهم نتیجه‎ای که در کوتاه مدت وجود دارد را می توان برای بلندمدت نیز متصور بود. چراکه وجود نرخ ارز موزون قدرت توضیح دهندگی را به میزان ناچیزی از نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی می‎رباید و خود بر نقدینگی به طور ناچیز اثر می‏گذارد.
اما این دو مقایسه این نتیجه را در بردارد که حداکثر تقاضای موجود در جامعه طی دوره مورد بررسی را تقاضای معاملاتی شکل داده و تقاضای سفته‎بازی چندانی وجود ندارد.
ه) برآورد الگوی تصحیح خطای الگوی نقدینگی (ECM) بدون احتساب نرخ ارز
به منظور ارتباط میان نوسانات کوتاه‎مدت و تعادل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا برآورد گردیده است. در الگوی تصحیح خطا، مقادیر تفاضلی متغیرها به همراه مقدار باوقفه اجزای اخلال رابطه تعادلی بلندمدت که جمله تصحیح خطا نامیده می‎شود، به همراه مقدار تفاضلی متغیر وابسته در نظر گرفته می‎شود. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای مربوط به مدل برآوردی ما در جدول (3-6) ارائه شده است.
جدول 3-6- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون
نام متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره t
Prob
dLY
82/0
154/0
3/5
00/0
dLR
317/0-
079/0
98/3-
00/0
Dc
03/4-
77/0
2/5-
00/0
Ecm(-1)
45/0-
097/0
63/4-
00/0

DLm2=-4.03+0.82DLy-0.317DLR-0.45ECM(-1)
همانطورکه می‎دانیم ضریب متغیر ECM، سرعت رسیدن به تعادل بلندمدت را در الگو نشان می‎دهد. معنی‎دار بودن این ضریب حاکی از این است که در حدود 45 درصد انحرافات متغیر تقاضای پول واقعی از مقادیر تعادلی بلندمدت خود پس از گذشت یک دوره تعدیل می‏گردد. به عبارتی می‎توان بیان نمود سرعت تعدیل خوب می‎باشد.
3-2-3-3- برآوردهای مربوط به الگوی تقاضای پول (M1)
الف) الگوی پویای کوتاه‎مدت تقاضای پول با احتساب نرخ ارز موزون
با استفاده از داده‎های سالانه و بر اساس معیار شوارتز- بیزین برای این الگو نیز تنها یک وقفه برای حجم پول و وقفه صفر برای سایر متغیرهای الگوی تقاضای پول ایران انتخاب شده است.
حال باید باتوجه به پویایی‎های کوتاه‎مدت همانطورکه در قبل بیان گردید وجود رابطه بلندمدت مورد آزمون قرار گیرد.
جدول 3-7- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای پول با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون
نام متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره t
Prob
LM1(-1)
32/0
15/0
06/2
050/0
LY
72/0
18/0
07/4
00/0
LR
28/0-
13/0
19/2-
038/0
LE
009/0-
03/0
28/0-
78/0
C
56/0
48/1
38/0-
7/0

Lm1=0.56+0.32 lm1(-1)+0.72Ly-0.28Lr-0.009LE
تفسیر الگوی کوتاه‎مدت:
همانطورکه ضرائب الگو نشان می‎دهند رابطه کوتاه‎مدت بین تولید ناخالص داخلی و پول مستقیم و معنی‎دار بوده و رابطه کوتاه‎مدت بین نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی و نرخ ارز معکوس می‎باشد؛ با این تفسیر که تولید ناخالص داخلی و نرخ سود علی‎الحساب بانکی در سطح اطمینان 95 درصد معنی‎دار می‎باشد؛ و این دقیقاً برابر با آن چیزی است که در مبانی نظری مطرح شده است؛ اما متغیر نرخ ارز معنی دار نمی باشد. همچنین در مقایسه ضرائب با یکدیگر، تولید ناخالص داخلی بیشترین نقش توضیح دهنده را برای پول دارد و می‎توان اینگونه بیان نمود که کشش درآمدی تقاضای پول برابر با 72 درصد می باشد. پس از درامد، لگاریتم پول دوره قبل اثر بیشتر را بر تقاضای پول دارد و در نهایت به ازای هر یک درصد تغییر در لگاریتم نرخ سود علی‎الحساب بانکی تنها 28 درصد لگاریتم تقاضای پول تغییر می نماید. نتیجه آزمون بنرجی بدین صورت می باشد:
t=(0.32-1)/0.15=-4.53
آماره t محاسبه شده توسط آزمون بنرجی در مقایسه با کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و دیگران برابر با (5/2-) در سطح اطمینان 90 درصد بزرگتر بوده، لذا فرضیه H0 را نمی‎توان پذیرفت و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید می‎شود.
ب) رابطه تعادلی بلندمدت تقاضای پول (M1) با احتساب نرخ ارز موزون
با اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو، نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت مرتبط با ARDL(1,0,0,0) برای تقاضای مانده واقعی پول در جدول (3-8) نشان داده شده است.
جدول 3-8- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون
نام متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره t
Prob
LY
05/1
19/0
6/5
00/0
LR
414/0-
14/0
89/2-
008/0
LE
012/0-
047/0
27/0-
78/0
C
83/0-
2/2
37/0-
7/0

Lm1= 0.83+1.05Ly-0.414Lr-0.012LE
تفسیر الگوی بلندمدت:
همانگونه که مشاهده گردید، متغیرهای توضیح دهنده دارای علامت مورد انتظار بوده‎اند و اینگونه می‎توان بیان نمود که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی منفی و کشش درآمدی تقاضای پول مثبت می‎باشد. علاوه بر آن متغیرهای Ly و Lr در سطح اطمینان 95درصد معنی‎دار می باشند، اما متغیر نرخ ارز موزون معنی‎دار نمی‎باشد.
از طرفی همانند تفسیر رابطه کوتاه‎مدت، قدرت توضیح دهندگی متغیر مقیاس بالاتر می‎باشد و به تفسیری کشش تقاضای پول نسبت به تولید ناخالص داخلی برابر با 05/1 می‎باشد درحالیکه کشش پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی برابر با 41/0 می‎باشد.
ج) الگوی پویای کوتاه‎مدت تقاضای پول بدون احتساب نرخ ارز
همانطورکه مشاهده می‎گردد، با استفاده از داده‎های سالانه و بر اساس معیار شوارتز- بیزین برای این الگو نیز تنها یک وقفه برای حجم پول و وقفه صفر برای سایر متغیرهای الگوی تقاضای پول ایران انتخاب شده است. حال باید باتوجه به پویایی‎های کوتاه‎مدت همانطورکه در قبل بیان گردید وجود رابطه بلندمدت مورد آزمون قرار گیرد.
جدول 3-9- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای پول بدون نرخ ارز موزون
نام متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره t
Prob
LM1(-1)
31/0
15/0
09/2
046/0
LY
7/0
16/0
4/4
00/0
LR
3/0-
095/0
25/3-
003/0
C
21/0-
73/0
296/0-
769/0

Lm1=-0.21+0.31 lm1(-1)+0.7Ly-0.3Lr
تفسیر الگوی کوتاه‎مدت:
ضرائب الگو نشان می‎دهند رابطه کوتاه‎مدت بین تولید ناخالص داخلی و پول مستقیم و معنی‎دار بوده و رابطه کوتاه‎مدت بین نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی معکوس می‎باشد و هر دو متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی و لگاریتم نرخ سود علی‎الحساب بانکی در سطح اطمینان 95 درصد معنی‎دار می‎باشد؛ و این دقیقاً برابر با آن چیزی است که در مبانی نظری مطرح شده است. همچنین در مقایسه ضرائب با یکدیگر، تولید ناخالص داخلی بیشترین نقش توضیح دهنده را برای پول دارد و می‎توان اینگونه بیان نمود که به ازای هر یک درصد تغییر در لگاریتم تولید ناخالص داخلی 70 درصد لگاریتم تقاضای پول تغییر می‎کند. به عبارتی دیگر کشش درآمدی تقاضای پول در کوتاه مدت برابر با 7/0 می‏باشد. از طرفی به ازای هر یک درصد تغییر در نرخ سود علی‎الحساب بانکی، 30 درصد تقاضای پول را تحت تأثیر قرار می‎دهد. آماره آزمون بنرجی به صورت زیر محاسبه شده است:
t=(0.31-1)/0.15=-4.6
آماره t محاسبه شده توسط آزمون بنرجی در مقایسه با کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و دیگران برابر با (5/2-) در سطح اطمینان 90 درصد بزرگتر بوده، لذا فرضیه H0 را نمی‎توان پذیرفت و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید می‎شود.
د) رابطه تعادلی بلندمدت تقاضای پول (M1)
با اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو، نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت مرتبط با ARDL(1,0,0,0) برای تقاضای مانده واقعی پول در جدول (6-3) نشان داده شده است.
جدول 3-10- نتایج برآورد ضرائب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون
نام متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره t
Prob
LY
009/1
097/0
3/10
00/0
LR
44/0-
09/0
7/4-
00/0
C
3/0-
04/1
295/0-
7/0

Lm1= -0.3+1.009Ly-0.447Lr

تفسیر الگوی بلندمدت:
همانگونه که مشاهده گردید، متغیرهای توضیح دهنده دارای علامت مورد انتظار بوده‎اند و اینگونه می‎توان بیان نمود که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی منفی و کشش درآمدی تقاضای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تقاضای پول، تابع تقاضا، اوقات فراغت، نرخ بهره Next Entries پایان نامه درباره تقاضای پول، الگوی تصحیح خطا، تولید ناخالص داخلی، انحراف معیار