پایان نامه درباره تقاضای پول، الگوی تصحیح خطا، تولید ناخالص داخلی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

پول مثبت می‎باشد. علاوه بر آن متغیرهای Ly و Lr در سطح اطمینان 95درصد معنی‎دار می باشند.
از طرفی همانند تفسیر رابطه کوتاه‎مدت، قدرت توضیح دهندگی متغیر مقیاس بالاتر می‎باشد و به تفسیری کشش تقاضای پول نسبت به تولید ناخالص داخلی تقریباً برابر واحد و برابر با 009/1 می‎باشد. درحالیکه کشش پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی برابر با 45/0 می‎باشد. در ارتباط با عدم معنی‎داری متغیر نرخ ارز موزون و تأثیر آن بر مدل عیناً مشابه حالت نقدینگی می‎باشد.
ه) برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای پول (ECM)
نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای مربوط به مدل برآوردی ما در جدول (3-11) ارائه شده است.
جدول 3-11- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای پول بدون نرخ ارز موزون
نام متغیر
ضریب
انحراف معیار
آماره t
Prob
dLY
7/0
16/0
4/4
00/0
dLR
3/0-
095/0
25/3-
003/0
Dc
21/0-
73/0
296/0-
769/0
Ecm(-1)
69/0-
146/0
76/4-
00/0

DLm1=-0.21+0.7DLy-0.3DLR-0.69ECM(-1)
معنی‎دار بودن این ضریب متغیر ECM حاکی از این است که در حدود 69 درصد انحرافات متغیر تقاضای پول واقعی از مقادیر تعادلی بلندمدت خود پس از گذشت یک دوره تعدیل می‏گردد. به عبارتی می‎توان بیان نمود سرعت تعدیل نسبتاً بالا می‎باشد.
3-2-4- آزمون ثبات الگوهای پولی
همانطورکه بیان گردید برای بررسی ثبات الگوهای پولی از آزمون CUSUMQ و یا CUSUM استفاده می‎نمائیم. این آزمون مبتنی بر یک رگرسیون بازگشتی به روش OLS می باشند. فرضیه مورد آزمون عبارت خواهد بود از:
H0: ثبات ضرایب
H1: عدم ثبات ضرایب
چنانچه آماره آز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره تقاضای پول، تولید ناخالص داخلی، انحراف معیار، کشش تقاضا Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، زنان خانه دار، سرمایه فرهنگی، زنان شاغل