پایان نامه درباره تجارت الکترونیک، یکپارچه سازی، آزمون فریدمن، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق ………………………………………………………………………………….133
5-3 نتايج تحقيق ……………………………………………………………………………………………135
1-5-3) نتايج تحقيق بر اساس اطلاعات نظري و منابع کتابخانه اي تحقيق ……………….135
2-5-3 )نتايج تحقيق بر اساس از یافته های توصیفی و استنباطی ……………………………136
5-4)تحليل يافته ها وارائه پیشنهادات به تفکیک فرضیات ……………………………………………………………………138
1-5-4) بررسی فرضیه اول و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………..139
2-5-4 بررسی فرضیه دوم و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………..140
3-5-4 بررسی فرضیه سوم و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………..141
4-5-4بررسی فرضیه چهارم و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………………..143
5-5-4 بررسی فرضیه چهارم و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………..144
5-5 مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات ………………………………………………….145
5-6محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………..146
5-7پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي …………………………………………………………………..146
فهرست منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………147
منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………151
ضمائم(پرسشنامه)………………………………………………………………………………………………157
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………176

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-1: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک جنس………………………………………………..112
جدول 4-2: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک سن…………………………………………………..113
جدول 4-3: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک مقطع تحصیلی……………………………………..114
4-4: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک پست سازمانی………………………………………………..115
جدول 4-5: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک تجربه کاری………………………………………….116
جدول 4-6فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به تغییر مهارتهای رفتاری و فنی………………………118
جدول 4-7 فراوانی،درصد ومیانگین سوالات مربوط به بعد یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید……………………………………………………………………………………………………………………………………….119
جدول 4-8 فراوانی،درصدومیانگین سوالات مربوط به مولفه های توجه به نوآوریها وایده های منبعث……120
جدول 4-9فراوانی،درصد و میانگین سوالات مربوط به مولفه های اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان…..121
جدول 4-10 فراوانی،درصدومیانگین سوالات مربوط به مولفه های توجه به نوآوریها وایده های منبعث…..122
جدول 4-11 فراوانی،میانگین؛ دامنه ؛ انحراف معیار و واریانس سوالات پرسشنامه………………………………123
جدول 4-12:آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان…………125
جدول 4-13 : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر یکپارچه سازی عملیات وفرآیندها…..126
جدول 4-14 : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر توجه به نوآوریها وایده ها……………….127
جدول 4-15 : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر اطلاع رسانی (آموزش) به مشتریان….129
جدول 4-16 : آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی میانگین متغیر ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی……….130
جدول 4-17رتبه بندی متغیرها بر اساس آزمون فریدمن……………………………………………………………..131

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: توزيع فراواني به تفکيک جنس………………………………………………………………………….112
نمودار 4-2: توزيع فراواني به تفکيک گروههای سنی………………………………………………………………113
نمودار 4-3: توزيع فراواني به تفکيک مقطع تحصیلی……………………………………………………………..114
نمودار 4-4: توزيع فراواني به تفکيک پست سازمانی……………………………………………………………..115
نمودار 4-5: توزيع فراواني به تفکيک پست سازمانی……………………………………………………………..116

چکیده:
با توجه به رويكرد رقابتي بانكها مي بايست به سمتي حركت كنند كه نسبت به خدمات سنتي ارزش افزوده بيشتري را ايجاد و نيز تقاضاي روزافزون مشتريان را در برآورده كردن نيازهاي متنوع و جديدشان پاسخگو باشند.هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر) است.اين تحقيق بر اساس هدف از نوع کاربردي و از نظر ماهيت و روش از نوع تحقيقات توصيفی- پیمایشی مي باشد.نمونه آماری پژوهش 144 نفر از مدیران وکارکنان بانک سپه درسطح شهر بوشهر طی شش ماهه اول سال 93می باشند. در تجزيه و تحليل داده ‏ها به منظور تجزيه و تحليل هر مولفه و شاخصهای مربوط به آن از پرسشنامه استاندارد برگرقته از مقالات ملک اخلاق و همکاران(1391)؛صالحی صدقیانی و فروغی(1386) و کوشکی(1388) بهره برداری گردید در بخش آمار توصيفي و بررسي سؤالهاي جمعيت شناختي از تكنيكهايي نظير مد؛ میانه؛ ميانگين، انحراف معيار، محاسبه فراواني و .. در بخش استنباطي جهت تعيين ارتباط بين متغيرهاي فرضيات اين پژوهش از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شد.در نهایت بر اساس تحلیل نرم افزار SPSS نتایج حاکی از تایید تمام فرضیات بود.

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، توسعه ، بانک سپه،شهر بوشهر

فصل اول
کلیات

1-1مقدمه
همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهاي پولی و مالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک، به طور گسترده اي به استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات روي آورده اند. در نتیجه طی چند دهه ي اخیر سیستمهاي پرداخت الکترونیکی به تدریج در حال جایگزینی با سیستم سنتی می باشند. در این میان بانکها نیز با حرکت به سوي بانکداري الکترونیک و عرضه ي خدمات مالی جدید، نقش قابل توجهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی داشته اند(کهزادی به نقل از رحیمی؛1394) .
با نزدیک شدن تعداد کاربران ایرانی اینترنت به بیش از 33 ملیون نفر ؛ مجرای کسب و کار در ایران از شیوه های سنتی به شیوه های الکترونیکی در حال تغییر است. بانکها بعنوان یکی از 3 حلقه زنجیره تجارت ؛ یعنی سفارش ؛پرداخت و تحویل نیز از این قاعده مستثنی نیستند.در حال حاضر بانکها با یک محیط کاملا پویا روبرو هستند و همه بانکها فارغ از اندازه ؛با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیتهای رقابتی و شرایط حاکم بر بازار؛جذب و حفظ مشتریان را سرلوحه برنامه های خویش قرار دهند.در صنعت تبلیغات؛تبلیغات اینترنتی بسرعت درحال رشد است.(حنفی زاده و همکاران؛1387)
محقق در این تحقیق پس از ارائه کلیات تحقیق(بیان مساله؛اهمیت؛هدف وفرضیات و..)به بحث پیرامون مبانی نظری تحقیق در فصل دوم می پردازد.درفصل سوم به بحث و بررسی پیرامون روش تحقیق(جامعه آماری؛پایایی وروایی وآزمونهای آماری) ودرفصل چهارم داده های خام حاصل ازپرسشنامه توسط آزمونهای آماری تحلیل ونتایج و پیشنهادات حاصل از این آزمون در فصل 5 ارائه خواهد شد .

1-2بيان مسأله
امروزه بانكها دركشورهاي پيشرفته به عنوان رهگشا،مشاور حرفه اي،متخصص در افزایش منابع مالي شركتها وجمع آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتریان خود عمل مي كنند و یکي از موتورهاي محرك اقتصادي هركشور محسوب مي شوند. این امر سبب شده است تا فضاي رقابتي تنگاتنگي ميان آنها برقرار شود.با توسعه روزافزون تکنولوژي و صنعتي شدن كشورها، مدیران بانكها سعي بر افزایش خدمات نوین بانکداري دارند كه نتیجه آن متمایز بودن آنها نسبت به خدمات سایررقبا وسودآوری بیشتر ایشان ورشد جذب سپرده هاي مشتریان است.(جکسون1؛2005)با توجه به رويكرد رقابتي؛ بانكهامي بايست به سمتي حركت كنندكه نسبت به خدمات سنتي ارزش افزوده بيشتري راايجاد كنند و نيز تقاضاي روزافزون مشتريان را در برآورده كردن نيازهاي متنوع و جديدشان پاسخگو باشند .دراين بين به كارگيري سياستهاي افزايش كيفيت خدمات ؛برنامه هاي بازاريابي براي جلب رضايت مشتريان و استفاده ازسیاستهای ارتقاء کیفیت خدمات به منظور افزايش بهره وري فعاليتهاي بانكي ورشداين بنگاهها درمحيط رقابتي همواره مورد توجه مديران تراز اول بانك ها قرار گرفته است(سیدجوادین وکیماسی؛1384).يکي از مهمترين پديده هاي ناشي از انقلاب اطلاعات،تحول در شيوه هاي سنتي تجارت و جايگزيني آن با تجارت الکترونيك است.از اين رو بواسطه نقش پول و بانکداري در تجارت، بانکداري الکترونيك اصلي ترين زيربناي تجارت الکترونيك محسوب مي شود.طبيعتا در اين ميان،نقش بانكها وموسسات اقتصادي درنقل وانتقال پول بسيارحياتي است.هنگامي كه درسال1994 اينترنت قابليتهاي تجاري خودراعلاوه برجنبه هاي علمي وتحقيقاتي به نمايش گذاشت،موسسات تجاري و بانكها در كشورهاي پيشرفته اولين نهادهايي بودند كه تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نيز همان بانکداري الکترونيك امروزي است. سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بستر بسيار مناسبي براي انواع فعاليتهاي بانکداري و اقتصادي بشمار مي رود. بانکداري الکترونيك هم اكنون در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصي ودر عين حال بسيار پيچيده تبديل شده است وتطبيق آن باسياستهاي تجاري اقتصادي كشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه ريزي دقيق دارد (ميرزابي؛1384)
بيشتر فعالان صنعت بانكداري امروزه بر اين واقعيت تاكيد دارند كه بانکهاخدماتي يكسان ارائه مي دهند وهيچكدام وجه تمايز بارزي در مقايسه با ديگران را به نمايش نمی گذارند.واقعيت آن است كه هيچ بانكي بدون بهبود و ارایه خدمات جديد نمي تواندرشد پايدار و مطلوبي را تجربه كند .توسعه خدمات بانكي درهرشكلي با چهارهدف دنبال می شود.جذب مشتريان جديد،حفظ مشتريان فعلي،سودآوري ونهايتاتوسعه بازارهاي هدف(سیدجوادین وکیماسی؛1384).تجارت الکترونیک کاربردفناوریهای ارتباطات واطلاعات در عرصه ی اقتصاد و بازرگانی است.فناوری کسب وکار الکترونیکی کلیه ی تعاملات درون سازمانی وبین سازمانی رابا یک اثربخشی هزینه ای بسیار بالاتسهیل می کند.اثربخشی هزینه ای کسب وکار الکترونیکی ، بنگاههای اقتصادی کوچک را قادر م

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره متغیر مستقل، آزمون فرضیه، بانکداری الکترونیک، آزمون فریدمن Next Entries پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک، خدمات الکترونیکی