پایان نامه درباره بیمارستان، درمان دارویی، رواندرمانی، روان درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

فضای صرف غذا
چند فضای عملکردی
روان‏درمانی فردی

فضایی جهت حضور درمانگر و گروهی از بیماران که بصورت گروهی مشاوره می شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضای مشاوره جمعی
گروه‏درمانی

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
روان‏درمانی خانواده

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
روان‏درمانی
اختلال اضطراب منتشردرمان دارویی

جدول 3-5: فضاي درماني اختلالات شبه جسمي «نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری
فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
روان درمانی
اختلال جسمانی کردن
اختلالات شبه جسمی
آزمایشگاه، تشخیصویژه، ام- آر- آی،
بخشرادیولوژی
کمکتشخیص
استفاده کم ازروش‌های آزمایشگاهی و تشخیصیدرمان دارویی

جدول 3-6: فضاي درماني سندرم خستگي مزمن «نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری
فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
روان درمانی و مشاوره
سندرم خستگی مزمن
سندرم خستگی مزمن
فضایی جهت حضور گروهی از بیماران که بصورت گروهی به یکدیگر مشاوره می دهند. (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضای جمعی
گروه‌هاي خودياريدرمان دارویی

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره
فضای مشاوره
رواندرمانی تواٌم با دارو درمانی
نورآستنی

جدول 3-7: فضاي درماني اختلالات ساختگي «نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری
اتاق 1 نفره ( در بخش مشخصات فیزیکی مشخصات اتاق توضیح داده شده است)
در بعضی موارد اتاق جهت بستری
درمان خاصي در معالجه اختلالات ساختگي موثر شناخته نشده است
اختلالات ساختگی
اختلالات ساختگی

جدول 3-8: فضاي درماني سندرم اختلالات خواب «نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری


درمان دارویی
بیخوابی
اختلالات خواب

جدول 3-9: فضاي درماني اختلالات تجزيه‌اي «نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری
اتاق مشاوره می تواند همان اتاق پزشک در بخش مشاوره باشد.
اتاقی جهت انجام مشاوره
شناخت درمانی
فراموشی تجزیه ای
اختلالات تجزیه‏ای
اتاقی در مجاورت اتاق مشاوره درمانگر در بعضی موافع امکان حضور خانواده بیمار نیز در کنار درمانگر و بیمار نیز وجود دارد- هم در یخش مشاوره و هم در بخش بستری وجود دارد.
اتاق هیپنوتیزم
هپنوتیزم

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره وجود دارد.
اتاق مشاوره
درمان های سوماتیک

فضایی جهت حضور درمانگر و گروهی از بیماران که بصورت گروهی مشاوره می شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 مترمربع
فضای مشاوره جمعی
رواندرمانی گروهیدرمان دارویی

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
رواندرمانی التقاطی متمایل به روانکاوی
اختلال مسخ شخصیت

اتاقی در مجاورت اتاق مشاوره درمانگر که در بعضی موافع امکان حضور خانواده بیمار نیز در کنار درمانگر و بیمار نیز وجود دارد- هم در یخش مشاوره و هم در بخش بستری وجود دارد.
اتاق هیپنوتیزم
هیپنوتیزم و مصاحبهدرمان دارویی

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
رواندرمانی تواَم با دارو
اختلالات هویت تجزیه‏ای

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
شناخت درمانی

اتاقی در مجاورت اتاق مشاوره درمانگر که در بعضی موافع امکان حضور خانواده بیمار نیز در کنار درمانگر و بیمار نیز وجود دارد- هم در یخش مشاوره و هم در بخش بستری وجود دارد.
اتاق هیپنوتیزم
هیپنوتیزم

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
رفتاردرمانی

فضای مورد نیاز دستگاه الکتروشوک
اتاق الکترو شوک
درمان با الکتروشوک

فضایی جهت حضور درمانگر و گروهی از بیماران که بصورت گروهی مشاوره می شوند (گروه 10 نفره) – سرانه هر نفر 4 متر مربع
فضای مشاوره جمعی
گروه درمانی

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
خانواده درمانی و زوج درمانی

کارگاههای سفال و کار با گل، اتاق نقاشی بر روی دیوار و کف(جنس دیوار و کف فابل شستشو)، آتلیه، اتاق نواختن ساز، اتاق صوت، سالن نمایش، فضای رفص درمانی
فضای هنردرمانی و فضای درمان با حرکات
درمان های بیانگر و کاردرمانی

جدول 3-10: فضاي درماني اختلالات خوردن «نگارنده»
توضیحات
فضای مورد نیاز
درمان
زیر گروه بیماری
گروه اصلی بیماری
اتاق 1 نفره ( در بخش مشخصات فیزیکی مشخصات اتاق توضیح داده شده است)
اتاق در بخش بستری
بستری کردن در بیمارستان
بی اشتهایی روانی
اختلالات خوردن
فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
درمان شناختی ـ رفتاری

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
رواندرمانی پویشی

فضای مشاوره برای درمانگر، بیمار و خانواده بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
اتاق مشاوره
خانواده درمانیدرمان دارویی

فضای مشاوره برای درمانگر و بیمار که در بخش مشاوره و بستری وجود دارد.
فضای مشاوره
درمان سرپائی
پراشتهائی روانیدرمان دارویی

جدول 3-11 : فضای آزمایشگاه های مراکز روان درمانی «شمس، 1391: 288»
نام ابزار
کاربرد
شنوایی سنج
سنجش شنوایی
لامسه سنج
تعیین آستانه تشخیص پوستی برای قسمت های مختلف بدن
آزمون کوررنگی ایشی هارا
سنجش کوررنگی
فاصله سنج میشوت
اندازه گیری ادراک فاصله
درموگراف
سنجش پاسخ گالوانیکی پوست
دقت سنج
سنجش دقت پراکنده
دقت سنج
سنجش دقت متمرکز
دستگاه سنجش مهرات دستها (ریکوسی)
سنجش مهارت دستها
ماز ثبات
اندازه گیری یادگیری به روش آزمایش و خطا
سه بعدی نما (استریوسکوپ)
مطا لعه روی ادراک بعد سوم
دستگاه ترسیم در آئینه
مطالعه یادگیری و انتقال دو جانبه
واکنش سنج
اندازه گیری زمان واکنش ساده و پیچیده
لرزش سنج V پیرون
اندازه گیری دقت در ترسیم یک خط در مسیرهای فضایی
لرزش سنج
اندازه گیری حرکت هدف گیری و اندازه گیری وسعت حرکات غیرارادی
مهارت سنج موئد
اندازه گیری مهارت انگشتان و نیز تشخیص تفاوت های فردی در یک فعالیت تکراری
نیروسنج
اندازه گیری میزان نیروی مصرفی
سنگینی سنج
سنجش آستانه اختلافی وزن
سنگینی سنج پیرون
تخمین وزن و سنجش آستانه اختلافی وزن
حافظه سنج
مطالعات مربوط به حافظه
لابیرنت گیوم
مطالعه یادگیری به روش آزمایش و خطا
لابیرنت U
مطالعه یادگیری به روش آزمایش و خطا
آزمون ضربه زنی
سنجش حرکات ارادی ساده دستها
چشایی سنج
سنجش آستانه چشایی و تشخیص و فرق گذاری طعمهای مختلف
بویایی سنج
سنجش آستانه بویایی و تشخیص و فرق گذاری بوهای مختلف
حافظه سنج بصری کیم کاراد
سنجش حافظه بصری
جعبه اسکینر
آزمایشات شرطی سازی کنشگر (عامل)
عمق سنج
تخمین میزان عمق
سنجش هوش عملی آندره ری
سنجش هوش عملی کودکان شش تا دوازده سال
مکعبات کهس
سنجش هوش عملی کودکان 5 تا 15 سال
آزمون و کسلر کودکان پیش دبستانی
سنجش هوس عملی و کلامی کودکان پیش دبستانی سنین 3-7 سال
آزمون و کسلر کودکان
سنجش هوش عملی و کلامی کودکان سنین 6-16 سال
آزمون و کسلر بزرگسالان
سنجش هوش عملی و کلامی بزرگسالان سنین 16 سال به بالا
خطای ادراک مولر – لایر
سنجش خطای ادراک بصری
دردسنج
سنجش آستانه درد
محرک نما
ارائه محرک در پژوهشهای مختلف
آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی
سنجش تفکر مفهومی
دستگاه بیوفیدبک
سنجش واکنش های فیزیولوژیایی نظیر ضربان قلب، فشار خون و…
دستگاه پلی گراف
سنجش واکنش های فیزیولوژیایی نظیر ضربان قلب، سرعت و عمق تنفس و…
دستگاه تعارض نگار
سنجش پاسخ های حرکتی نسبت به محرکهای متعارض

فصل چهارم
مطالعات معماری فضای درمانی

4-1- مطالعات معماری پیرامون مراکز درمانی:

طراحي بيمارستان با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي و خدمات پزشكي و همزمان با ان گسترش و تنوع احتياجات يك بيمارستان كاري بسيار با اهميت و مشكل و پيچيده است. با توجه به اينكه عمليات ساختمان يك بيمارستان چند سال بطور مي‌انجامد طراح بايد كاملاً آينده‌نگر و در جريان تحولات پزشكي قرار داشته باشد تا بتواند احتياجات خدمات پزشكي را در هر زمان بررسي نموده و سپس به طراحي آن بپردازد.

انواع بیمارستان:
بیمارستانها را می‌شود به گروههای زیر تقسیم کرد: کوچکترین (تا 50 تخت)، کوچک (تا 150 تخت) استاندارد (تا 600 تخت) و بزرگ. حمایت کنندگان مالی بیمارستانها ممکن است دولت، بنیادهای نیکوکاری یا خصوصی یا ترکیبی از اینها باشند. بیمارستانها را می‌توان از جهت نوع فعالیت به بیمارستانهای عمومی، تخصصی و دانشگاهی و از نظر مدت اقامت بیمار در بیمارستان به اقامت موتاه مدت و اقامت طولانی مدت ( بیماری های مزمن و بیماری های روانی ) تقسیم کرد. (وزارت بهداشت، 1390)

4-1-1- اصول طراحي بيمارستان

پهنه های متعدد، وجود بخشهای مختلف در هر پهنه و انبوه فضاها وریز فضاهای درون هر بخش موجب گستردگی مساحت و پیچیدگی روابط در طراحی بیمارستان میشود. با افزایش ظرفیت (تعداد تخت بستری) و بخشهای بالینی این پیچیدگی نیز رو به فزونی می یابد. روابط درونی بیمارستان و سعی در تفکیک مسیرهای حرکت بیمار از پرسنل گروه های مختلف از ارکان طراحی بیمارستان محسوب می شود. وقتی تفکیک مسیر مطرح میشود طبعا تفکیک نقاط ورود وخروج نیز با آن همرا ه می شود. لذا ضروری است که ابتدا وضعیت درونی بیمارستان ورابطه آن با محوطه به شکل عام بررسی گردد و سپس وضعیت این طرح تشریح گردد.
الف – پهنه بندی، پهنه های موجود در بیمارستان عبارتند از: سرسرا ( محل حضور بیمار در وحله اول )، مشاوره ومعاینه، کمک تشخیص،کمک درمان، بستری، اتفاقات و فوریتهای پزشکی ( اورژانس )،، خدمات پشتیبانی، اداری و مدیریت، پژوهش، تاسیسات، خدمات پشتیبانی، اعما ل جراحی وزایشگاه ( علت اینکه این دوپهنه در آخر فهرست قرار گرفته شده است در بخش بررسی بخشهای درون پهنه ها مشخص خواهد شد ). رابطه این پهنه ها از دو منظرپرسنل وبیمار باید مورد بررسی قرار گیرد. سرسرا که نقطه آغاز وخاتمه ایجاد رابطه بیمار وهمرا در بیمارستان است معمولا مستقل از بخش درمانگاهی واورژانس کار میکند و وظیفه پذیرش وترخیص بیمار را به عهده دارد. در بیمارستانهای دارای درمان سرپایی (درمانگاه ) وفوریت پزشکی، پهنه کمک تشخیص باید رایطه منطقی با مراجعین درمان سر پایی ومراجعین فوریت برقرار نماید، چنانچه برای بیماران بستری نیز مراجعه به پهنه کمک تشخیص لازم باشد این رابطه توسط پرسنل مربوطه در بیمارستان برقرار می گردد. هر سه دسته مراجعین به بیمارستان ( پذیرش وترخیص وملاقات، درمان سر پایی، مراجعین به فوریتها) باید بتوانند با پهنه خدمات رفاهی ارتباط برقرار نمایند. پهنه کمک درمان ممکن است مورد استفاده بیمار بستری قرار گیرد که توسط پرسنل مربوطه این کار انجام می‏شود وممکن است که برای بیمار درمان سرپایی استفاده از این پهنه در نوبتهای متوالی تجویز گردد. هیچکدام از پرسنل درمانی و بیماران اعم از بستری وسر پایی با پهنه خدمات پشتیبانی سرو کار ندارند وبرعکس پهنه خدمات پشتیبانی با همه پهنه های دیگر باید توسط پرسنل مربوطه رابطه برقرا ر نماید یعنی به طریقی رابطه یک طرفه وجود خواهد داشت. پهنه اداری از طریق پذیرش –

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره درمان دارویی، بازی درمانی، بیمارستان، اسباب بازی Next Entries پایان نامه درباره بیمارستان، روان درمانی، مواد غذایی، گروه درمانی