پایان نامه درباره بیمارستان، بیمارستان ها، مواد شوینده، مکان یابی

دانلود پایان نامه ارشد

صفر مواد لبنی
12
1
12

انبار سرد بالای صفر میوه و سبزی
12
1
12

انبار سرد زیر صفر درجه مواد پروتئینی
15
1
15

انبار ظروف ذخیره
10
1
10

انبار روزانه
20
1
20

ورودی پرسنل


دوش، رختکن و سرویس بهداشتی پرسنل
40

40

استراحت و غذاخوری پرسنل
30
1
30

آماده سازی مواد خام
30
1
30

پخت غذا
60
1
60

ظرفشویی ظروف سنگین
10
1
10

انبار ظروف سنگین
10
1
10

ظرفشویی ظروف سبک
10
1
10

انبار مواد شوینده
5
1
5

انبار ظروف سبک
10
1
10

پنتری سلف سرویس
18
1
18

اتاق رژیم و مسئول تغذیه
15
1
15

سرپرست آشپزخانه
15
1
15

سالن سلف سرویس
90
1
90

سرویس بهداشتی مراجعین
3
5
15

مساحت کل
513

جدول 4-27 : مساحت عرصه خدمات پشتیبانی، بخش لاندری ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

خدمات پشتیبانی

لاندری
ورودی پرسنل


دوش و رختکن و سرویس بهداشتی پرسنل
30

30

انبار مواد شوینده
6
1
6

پارک ترولی
15
1
15

تفکیک
12
1
12

شستشوی ماشینی
10
2
20

شستشوی دستی
6
1
6

آبگیری
4
1
4

خشک کن
8
1
8

کنترل زدگی و رفو
10
1
10

اتو بخار پرس
6
1
6

اتوی غلتکی
12
1
12

تا کردن و بسته بندی
15
1
15

مسئول بخش
12
1
12

مساحت کل
156
جدول 4-28 : مساحت عرصه خدمات پشتیبانی، بخش استریل کثیف ( نگارنده )

عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

خدمات پشتیبانی

استریل کثیف
ورودی پرسنل


دوش و رختکن و سرویس بهداشتی پرسنل
25

25

انبار مواد شوینده و ضد عفونی
3
2
6

پارک ترولی
5
1
5

تفکیک
8
1
8

شستشوی ماشینی
10
1
10

انتقال به وسایل ضد عفونی کننده


بسته بندی وکیوم زباله
10
1
10

مساحت کل
64

جدول 4-29 : مساحت عرصه خدمات پشتیبانی بخش استریل تمیز( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

خدمات پشتیبانی

استریل تمیز
ورودی پرسنل


دوش و رختکن و سرویس بهداشتی پرسنل
25

25

خارج کردن موارد شسته شده استریل از ماشین
6
1
6

تفکیک
6
1
6

بسته بندی
8
1
8

انبار استریل
12
1
12

پارک ترولی
5
1
5

مساحت کل
62

جدول 4-30 : مساحت عرصه خدمات پشتیبانی، بخش انبارهای عمومی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

خدمات پشتیبانی

انبارهای عمومی
سکوی بارانداز
18
1
18

مسئول انبار
12
1
12

توزین و شمارش
10
1
10

باز کردن بسته ها و تفکیک
15
1
15

پارک ترولی
10
1
10

انبار دارو
20
1
20

انبار لوازم سنگین
40
1
40

انبار لوازم سبک
30
1
30

انبار ملزومات پارچه ای
12
1
12

انبار متفرقه
20
1
20

انبار مواد شوینده
12
1
12

انبار اسقاط شده ها
40
1
40

مساحت کل
239

جدول 4-31 : مساحت عرصه خدمات پشتیبانی، بخش کاخداری ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

خدمات پشتیبانی

کاخداری

ورودی پرسنل


دوش ورخت کن وسرویس بهداشتی پرسنل
25

25

انبار مواد شوینده و ضد عفونی
5
1
5

پارک ترولی
8
1
8

تفکیک
8
1
8

محل شستشو
10
1
10

محل ضد عفونی
8
1
8

فضای خشک کردن
12
1
12

انبار تمیز
12
1
12

مساحت کل
88

جدول 4-32 : مساحت عرصه خدمات پشتیبانی، بخش نظافت ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

خدمات پشتیبانی

نظافت
ورودی پرسنل


دوش ورخت کن و سرویس بهداشتی پرسنل
30

30

انبار مواد شوینده و ضد عفونی
6
1
6

پارک ترولی
15
1
15

محل نگهداری وسایل کار
15
1
15

محل شستشوی وسایل کار
10
1
10

محل ضد عفونی وسایل کار
8
1
8

مساحت کل
84

جدول 4-33 : مساحت عرصه خدمات پشتیبانی، بخش جمع آوری و دفع زباله ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

خدمات پشتیبانی

جمع آوری و دفع زباله

پارک ترولی
15
1
15

انبار زباله خشک
10
1
10

انبار سرد زباله تر
10
1
10

انبار سرد زباله آلوده
6
1
6

محل شستشو و ضد عفونی سطل ها
15
1
15

محل نگهداری سطل های تمیز
10
1
10

خدمات پرسنلی و استراحت پرسنل
25

25

مساحت کل
91

جدول 4-34 : مساحت عرصه خدمات پشتیبانی، بخش نگهداری جسد ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع
خدمات پشتیبانی
نگهداری جسد
سردخانه جسد
15
1
15

شستشوی وسایل حمل جسد
12
1
12

نگهداری وسایل حمل جسد
10
1
10

اتاق مسئول
12
1
12

انتظار بستگان متوفی
15
1
15

سرویس بهداشتی
3
2
6

مساحت کل
70
جدول 4-35 : مساحت خالص و ناخالص ( نگارنده )
ردیف
عرصه
بخش
مساحت خالص
مساحت ناخالص
1
سرسرای اصلی
بخش پرسنلی
426
550

بخش حضور بیمار و همراه

بخش خدمات رفاهی بیمار و همراه

2
مشاوره و معاینه
پذیرش و انتظار
690
790

متخصصین و منشی ها

3
کمک تشخیص
آزمایشگاه
317
380

تشخیص ویژه
191
230

ام- آر- آی
144
173

بخش رادیولوژی
134
160
4
کمک درمان
گروه درمانی
213
255

هنر درمانی
360
430

کار درمانی
325
390

نور درمانی
161
190

ورزش درمانی
310
370

ماساژ درمانی
210
250

اوزون درمانی
157
190

آب درمانی
380
450
5
بستری
چهار یخش زنانه و مردانه (مشابه هم)
287*4
1318
1780

بخش تجمع دو گروه
175

6
اتفاقات داخلی
احیاء
200
240

جراحی
277
330

مراقبت ویژه
128
155

ایزوله
150
180
7
اداری و مدیریتی
امور اداری
613
735

امور مالی

امور درمانی

8
پژوهش
دفاتر کار پژوهشگران
704
845

کتابخانه

آمفی تئاتر

بخش مونیتورینگ

9
تاسیسات
مکانیک
652
717

برق

10
خدمات پشتیبانی
آشپزخانه و سلف سرویس
513
640

لاندری
156
185

استریل کثیف
64
75

استریل تمیز
62
75

انبارهای عمومی
239
280

کاخداری
88
100

نظافت
84
100

جمع آوری و دفع زباله
91
100

نگهداری جسد
70
85

مجموع مساحت
9427
11430

فصل پنجم
مکان یابی و مطالعات بستر طرح

5-1- معیارهای مکان یابی زمین پروژه:
5-1-1- دلایل ایجاد چنین مرکزی در شهر شیراز:

قريب به 60 سال پيش هسته اوليه دانشگاه علوم پزشكي شيراز با تاسيس آموزشگاه عالي بهداري در سال 1325 به منظور تربيت متخصصين در طي دوره‌هاي چهار ساله شكل گرفت. در سال 1328 اين آموزشگاه به دانشكده پزشكي تبديل گشته و در كنار ساير دانشكده‌هاي دانشگاه شيراز شروع به كار نمود. در سال 1332 آموزشگاه عالي پرستاري نمازي به عنوان دومين مجموعه تربيت كادر پزشكي تشكيل شد؛ كه اين آموزشگاه در سال 1355 به دانشكده پرستاري ارتقاء يافت.به دنبال اين دانشكده در فواصل ديگر ساير دانشكده‌هاي علوم پزشكي تشكيل گرديد.بدنبال تصويب لايحه تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به منظور اســتفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشــكي در جهت تأمين و تعميم بهداشــت،درمان، آموزش و پژوهش،دانشــگاه علوم پزشكي شيراز از دانشــگاه شيراز جدا گرديد و از سال 1373 با ادغام ســازمان‌هاي منطقه‌اي بهداشـت و درمان اسـتان‌ها در دانشــگاه‌هاي علوم پزشــكي، اين دانشــگاه تحت عنوان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس موجوديت يافت.
اكنون دانشگاه علوم پزشكي شيراز با بيش از 10000دانشجو و دستيار تخصصي، 91رشته مختلف تحصيلي، 782 عضو هيئت علمي و بيش از 18000 پرسنل بهداشتي، درماني و پشتيباني علاوه بر تعليم و تربيت جوانان اين مرز و بوم، مسئوليت تأمين بهداشت و درمان استان را نيز بر عهده دارد. اين دانشگاه علاوه بر كيفيت مطلوب آموزشي و پژوهشي با انجام فعاليت‌هاي درماني پيچيده‌اي نظير پيوند كبد، قلب، كليه و ديگر درمان‌هاي پيشرفته به بيماران و نيازمندان خدمت ارائه نموده و به عنوان يكي از بزرگترين و معتبرترين دانشگاه‌هاي ايران و خاورميانه مشغول فعاليت مي باشد.
در حال حاضر هفت حوزه معاونت از قبيل : معاونت آموزشي، بهداشتي، پژوهشي، پشتيباني، دانشجويي فرهنگي، درمان و غذا و دارو با همكاري‌هاي لازم مشغول به ارائه خدمات به مراجعان مربوطه مي باشند. دانشگاه علوم پزشكي شيراز داراي 10 دانشكده از جمله دانشكده توانبخشي است كه هم اكنون در حال ارائه خدمات به جمع كثيري از دانشجويان در رشته هاي مختلف مي باشند. همچنين بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاي تابعه كه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي كنند، عبارتند از: درمانگاه‌ شهيد مطهري، بيمارستان نمازي، شهيد فقيهي، حافظ، چمران، خليلي، علي اصغر، دستغيب، قطب الدين، حجازي، زينبيه، ابن سينا، اعصاب و روان.(دانشگاه شیراز، 1392)
نکته دیگر اینکه بر اساس برنامه های توسعه سلامت دولت شیراز تا سال 1400 قطب پزشکی ایران خواهد شد پس وجود چنین مرکز درمانی متناسب و هم راستا با برنامه دولت است.

5-1-2- مبانی جانمایی بیمارستان:

بیمارستانها معمولا در شهر ها احداث می شوند، تامین مکان برای بیمارستان در شهر های ساخته شده و موجود و خصوصا کلان شهرها معمولا با موانعی همراه است، صرفنظر از نوع بیمارستان که در زیر به آن پرداخته خواهد شد چهار رکن شناخته شده برای جانمایی آنها بر شمرده شده است که عبارتند از :
محیط آرام
هوای پاک
دسترسی سریع
وسعت کافی زمین
از چهار رکن مذکور هیچکدام بر دیگری ارجح نیست و اهمیت آنها یکسان است، وسعت شهر و نوع بیمارستان گاهی بر این ارکان تاثیر گذاشته وممکن است یکی ازآنها را ضعیف تر جلوه دهد. در زیررابطه بین ارکان ونوع بیمارستان بررسی می گردد.
بیمارستانها یا عمومی هستند یا تخصصی یا برای بیماریهای جسمی است یا بیماریهای روحی وروانی. به دلیل ابتلای بیشتر مردم به بیماریهای قابل درمان در بیمارستانهای عمومی این دسته از بیمارستانها دارای بیشترین تعداد در سطح جوامع است لذا شهرها براساس وسعت و جمعیت از یک تا چندین بیمارستان عمومی را در خود جای میدهند این بیمارستانهای دارای بعد عملکرد منطقه شهری – شهری و فرا شهری هستند. بیمارستانهای تخصصی وضعیتی نسبتا متفاوت دارند، به دلیل تنوع بیماری های ویژه گوناگونی این بیمارستان ها نسبت به بیمارستان های عمومی بیشتر است اما بر اساس آمارکمتر مبتلایان به هر نوع از این بیماری ها نسبت به بیماری های عام از یک سو و هزینه گزاف تامین ابزار لازم و کمبود پزشک متخصص تعداد شان از بیمارستان های عمومی کمتر است. عمده شهرهای کم جمعیت فاقد بیمارستان تخصصی هستند، برخی از شهرهای با جمعیت متوسط ( حدود پانصد هزار نفر ) به وجود دو الی سه گزینه از بیمارستان های ویژه اکتفا می کنند، کلان شهرها نیز ممکن است همه بیمارستان های تخصص را نداشته باشند لذا بیمارستان های تخصصی موجود در شهرهای متوسط وکلان شهر ها بعد عملکرد شهری و عمدتا فرا شهری دارند.
در شهرهای فاقد بیمارستان تخصصی یا آن دسته از شهرها که بیمارستان های تخصصی برای همه گروه های این دسته از بیماریها را ندارند، درمان برخی از این بیماری ها به شکل محدود به عهده بیمارستان های عمومی قرار داده می شود.
بیمارستان های مربوط به گروه های بیماران روحی و روانی در دسته بیماریهای تخصصی قرار می گیرد، برخی از بیماریهای مختلف روحی و روانی که بایکد یگر ناسازگار نیستند را می توان دریک گروه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره امور مالی، نور درمانی، روابط عمومی، مواد غذایی Next Entries پایان نامه درباره بیمارستان، استان فارس، بیمارستان ها، مکان یابی