پایان نامه درباره بیمارستان، استان فارس، بیمارستان ها، مکان یابی

دانلود پایان نامه ارشد

قرار داد و در یک بیمارستان به درمان آنها پرداخت. تنوع بیماریهای روحی و روانی نیز زیاد است و روشهای درمان نیز کاملا متفاوت هستند، دارو درمانی یا روان درمانی یا ترکیبی از هردو شکل از روشهای درمان این بیماران است. صرفنظر از گروه بندی ها یک نکته بارز در ایران وجود دارد که آن هم نبود بیمارستان های درمان کننده در اکثر شهر ها و انگشت شمار بودن مجموع این بیمارستانها در کشور است.
5-1-3- جانمایی بیمارستان‏های گوناگون با توجه به مبانی ودسته‏بندی مذکور:

بیمارستان عمومی منطقه شهری، این نوع بیمارستان که در کلان شهرها شکل میگیرد معمولا در مکانی از منطقه در نظر گرفته می شود که دارای تعادل فاصله نسبت به تراکم جمعیت منطقه یا فاصله از مرزهای منطقه و یا هر دو باشد. در شهرهای ساخته شده ممکن است اراضی کافی در منطقه وجود داشته باشد اما در اثر ازدحام ترافیک محیط کمتر آرام بوده و هوا نیز آلوده باشد در اینصورت میتوان بر وسعت زمین افزود و با تامین فضای سبز کافی در پیرامون بنا بخشی از نا آرامی محیط و آلودگی هوا را کاهش داد، بیمارستانهای دارای اتفاقات و فوریت های پزشکی نیازمند دسترسی سریع نیز هستند. چنانچه تامین اراضی کافی و دسترسی سریع مقدور نباشد می توان در مرکز ثقل دو یاسه منطقه شهری بیمارستان عمومی با ظرفیت بیشتر احداث نمود البته هزینه تامین اراضی دراین شکل بسیار بارز خواهد شد.
بیمارستان عمومی شهری، وضعیت در شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ کاملا متفاوت است. بیمارستان شهری در شهر کوچک تقریبا معادل بیمارستان منطقه ای در یک شهر متوسط وکلان شهر است، در شهر های کوچک که پیمودن طول وعرض شهر نیازمند صرف زمان زیاد نیست، بیمارستان می تواند به لبه شهر منتقل گردد، در این صورت گزینه های مختلفی که میتواند چهار رکن را تامین کند وجود خواهد داشت که آزادانه میتوان بهینه را انتخاب نمود. در شهر های متوسط و بزرگ وضعیت کاملا متفاوت می شود، موضوع مانند همان بیمارستان منطقه شهری است اما امکانات و محدودیتهای موجود شهری فراتر از منطقه شهری خود را نشان میدهد. این بیمارستانها دارای فوریت های پزشکی و اتفاقات هستند که دسترسی سریع به آنها باید تامین گردد.
بیمارستانهای عمومی فرا شهری، این بیمارستانها در وحله اول به شهر خدمات میرساند و هر گاه ظرفیتی فراتر از شهر داشته باشند به جمعیت های برون شهری نیز می توانند خدمات رسانی نمایند، معمولا افراد غیر بومی که فقط جهت مداوا به شهر دارای بیمارستان فراشهری مراجعه می کنند و با استخوان بندی شهر آشنا نیستند و با توجه به وضعیت جسمانی و به طبع آن وضعیت روحی ناشی از بیماری نباید در شهر دچار سردرگمی و اتلاف وقت خصوصا برای موارد فوریت شوند لذا علاوه بر رعایت ارکان چهار گانه یکی از پیشنهادها برای جانمایی این نوع بیمارستان در نزدیکی مبدا ورودی بیشترین مسافر بیمار است که البته باید سهم محدوده ای از مردم شهر که با آن بیمارستان رابطه دارن نیز تامین گردد.
بیمارستانهای تخصصی، این بیمارستانها یا دارای فوریت هستند مانند سوانح و سوختگی و یا فاقد فوریت هستند مانند برخی از انواع پیوند اعضا، این بیمارستانها تقریبا جملگی در دسته بیمارستانهای فراشهری هستند اما بیمارستانهای دارای فوریت باید علاوه بر داشتن چهار رکن دسترسی سریع مسافران حادثه دیده را نیز تامین نمایند، این موضوع بر پیچیدگی مکان یابی این دسته از بیمارستانها می افزاید، شاید پیشنهاد جانمایی در نزدیکی مبدا ورودی بیشترین مسافر بیمار راهکار مناسبی باشد این مورد درصورتی می تواند تحقق یابد که آمار و اطلاعات صحیحی از پهنه جمعیتی بیشترین بیمار مسافر در دست باشد.
بیمارستانهای فاقد فوریت پزشکی میتوانند در لبه شهر و در کنار راه مناسبی که با درون و برون شهر ارتباط روان دارد مستقر شود، در اینصورت امکان تامین اراضی کافی در محیط آرام و با هوای پاک نسبت به درون شهر بیشتر فراهم است.
بیمارستانهای روحی و روانی، این بیمارستان ها فاقد فوریت هستند اما به دلیل ظرفیت کم توصیه شده آنها بیشتر شهری عمل می کنند تا فراشهری اما نظر به کمبود شدید این نوع بیمارستان ها در کشور نگاه عملکرد فراشهری به آنها نیز ضروری است. آرامش محیط در این نوع بیمارستانها نسبت به بیمارستانهای بیماری های جسمی اهمیت بیشتری دارد و با توجه به وجود بخشهای ویژه که در بیمارستان های جسمی وجود ندارند و توصیه به کاهش ارتفاع و توسعه سطحی مساحت اراضی مورد نیاز افزایش پیدا می کند. دوره درمان و توقف بیمار دراین نوع بیمارستا نها معمولا طولانی است و ممکن است بیمار در این دوره به نوعی بیماری جسمی نیز مبتلا شود لذا نزدیک بودن به یک بیمارستان عمومی می تواند رکن پنجمی برای جانمایی این نوع بیمارستانها محسوب شود. چنانچه در لبه های شهر یک بیمارستان عمومی مجهز وجود داشته باشد و چهار رکن مورد اشاره نیز تامین شود، این نوع بیمارستان می تواند با هزینه کمتری برای تامین زمین با وسعت کافی درمحدوه تعریف شده جانمایی شود.
5-1-4- جانمایی این طرح درشهر شیراز :

بیمارستان این طرح از نوع بیمارستان روحی و روانی برای بیماریهای اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روان پریشانه است که با سه مرحله اجرای طرح با هدف شکل گیری بیمارستانی نسبتا کامل درآینده و از سوی دیگر توجه به توصیه های متخصصان روانشناس و روانپزشک برای تامین فضای سبز نسبتا وسیع به عنوان محوطه بیمارستان به زمینی با مساحت بالغ بر ده هکتار نیاز است.
برای مکان یابی طرح ابتدا به طرح های شهری فرادست ( آخرین طرح تفصیلی شهر شیراز و بازنگری های آن ) مراجعه شد، افق این طرح پایان یافته و طرحهای تفصیلی مناطق شهر شیراز در دست بازنگری است و هنوز سند مصوبی از پیشنهادهای جدید در دسترس نیست. در طرح موجود که هنوز بخش عمده ای از آن ملاک عمل شهرداری شیراز است اراضی متعددی در نقاط مختلف شهر برای کاربری درمانی پیشنهاد شده است، وسعت عمده این اراضی در حد احداث درمانگاه است، سایر اراضی که وسعت کافی داشتند شناسایی شد (یک نقطه در شرق – دو نقطه در جنوب و یک نقطه در غرب شیراز)، از اراضی مزبور بازدید میدانی به عمل آمد. زمین شرقی تغییر کاربری داده بود، یکی از دو قطعه زمین جنوبی با بافت مسکونی ریز دانه احاطه شده بود و آرامش محیطی مورد نیاز را تامین نمی کرد و قطعه دیگر در لبه رودخانه سلطان آباد قرار داشت که بوی نامطبوع لجنزارهای پیرامون رودخانه کاملا هوارا آلوده کرده بود، بخشی از قطعه زمین غربی تغییر کاربری یافته بود و باقیمانده زمین کفاف پروژه را نمی داد،گذشته از مسایل مزبور در نزدیکی هیچکدام از اراضی مورد اشاره هیچ بیمارستان و یا حتی درمانگاهی وجود نداشت. از بررسی طرح فرا دست شهری و بازدیدهای میدانی نتیجه ای حاصل نشد لذا روش جستجو در شهر در پیرامون بیمارستان های مجهز شهر در پیش گرفته شد. درپیرامون بیمارستان های قدیمی شهر نه اراضی آزاد وجود دارد نه محیط آرام و نه هوای سالم. در ضلع شمالی محور چمران چندین بیمارستان احداث شده و باغهای متعددی با هوای سالم وجود دارد. در محور میرزاکوچک خان و پیرامون بیمارستان کوثر باغهای متعددی با هوای سالم وجود دارد. درپیرامون بیمارستان دنا باغ های متعددی با هوای سالم و محیط آرام وجود دارد. بعد از شناسایی این سه پهنه نکته دیگری بعنوان ملاک فرعی در نظر گرفته شد و آن کیفیت باغهای موجود است، در هر سه پهنه باغهای دایر و با کیفیت وجود دارد اما در پیرامون بیمارستان دنا پهنه ای از باغ نسبتا مخروبه با سیاه درختهایی که عمرشان تمام شده با وسعتی بیش از نیاز وجود دارد که در محور چمران و پیرامون بیمارستان کوثر باغ با کیفیت پایین و روبه تخریب مشاهده نشد. هرسه پهنه به دلیل همجواری با باغهای قصردشت و پشت موله هوای سالم دارند. محورهای شریانی چمران و میزاکوچک خان به دلیل ازدحام تردد اتومبیل آرامش کافی ندارند اما پهنه پیرامون بیمارستان دنا که به کوچه باغهای قصردشت منتهی میشود و تردد اتومبیل آن عمدتا برای دسترسی محلی و بیمارستان دنا است دچار ازدحام نیست. پهنه بیمارستان دنا به مرکزیت شهر نزدیک است و با مبادی ورودی چهار گانه شهر ( شرقی – غربی – شمالی وجنوبی ) فاصله ای متعادل دارد درحالیکه دو پهنه دیگر ازمرکزیت شهر دور هستند و با مبادی ورودی شهر تعادل فاصله ندارند. از جمع بندی موارد مزبور پهنه باغهای نیمه مخرو به جنوب بیمارستان دنا ( شرق بولوار شهید دادفر) که به تقاطع ستارخان و مطهری نزدیک است بعنوان مکان پروژه انتخاب شد که در تصویر(5-1) نشان داده شده است.

تصویر 5-1: زمین پروژه

تصویر 5-2: همجواری زمین پروژه و بیمارستان دنا

تصویر 5-3: راه‏های دسترسی به پروژه
5-2- مطالعات بستر طرح
5-2-1- موقعیت جغرافیایی شهر شیراز
شهر شیراز، مرکز استان فارس به طول ۴۰ کیلومتر و عرضی متفاوت بین ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر با مساحت ۱۲۶۸ کیلومتر‌مربع به شکل مستطیل و از لحاظ جغرافیایی در جنوب غربی ایران و در بخش مرکزی فارس قرار دارد. اطراف شیراز را رشته کوه‌های نسبتاً مرتفعی به شکل حصاری استوار، احاطه کرده‌اند که از لحاظ سوق‌الجیشی و حفظ شهر اهمیت ویژه‌ای دارند. این شهر از سمت غرب به کوه دراک، از سمت شمال به کوه‌های بمو، سبز پوشان، چهل مقام و باباکوهی (از رشته‌ کوه‌های زاگرس) محدود شده ‌است. مختصات جغرافیایی شیراز عبارت است از ۲۹ درجه و ۳۶ دقیقه شمالی و ۵۲ درجه و ۳۲ دقیقه و ارتفاع آن از سطح دریا بین ۱۴۸۰ تا ۱۶۷۰ متر در نقاط مختلف شهر متغیر است.

5-2-2- بررسی وضعیت اجتماعی شهر شیراز

استان فارس از دیر باز‌، محل زندگانی اقوام مختلف آریایی‌، سامی و ترک بوده است و دارای ویژگیهای متنوع فرهنگی و مذهبی است‌ و هر‌کدام از ایلات و عشایر و طوایف‌، آداب و رسوم و خصوصیاتی مربوط به خود را ‌دارند‌. به‌طور کلی باید گفت که مذهب زیر بنای خصوصیات اجتماعی جوامع استان فارس را تشکیل می‌دهد (‌جغرافیای استان فارس‌، 1368‌:8 ‌) وجود حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شهر شیراز باعث گردیده تا اکثر جشن‌ها و مراسم عزاداری مذهبی‌، در این مکان بر‌پا گردد و با توجه به تجمع کلیه شهروندان شیرازی وجود امکانات مناسب جهت برگزاری هر چه بهتر این مراسم امری ضروری به نظر می‌رسد‌. ایجاد مکانهای مناسب جهت بر‌گزاری مراسم تعزیه در ایام ‌قدر در محوطه شاهچراغ‌، مسجد جامع و مسجد نو یکی از نیاز‌های اساسی است که باید به آن توجه گردد‌.

جدول 5- 1: بررسی وضعیت جمعیتی استان فارس
جمعیت استان فارس بر حسب نوع خانوار و جنس، سرشماری آبان 1385(مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،1387: 134)
خانوار ساکن
جمع

شرح

معمولی ساکن

زن
مرد
زن
مرد
مرد و زن

2077936
2101001
2132026
2204852
4336878
جمع
1273620
1291436
1305156
1347791
2652947
ساکن در نقاط شهری
804316
809565
810150
840464
1650614
ساکن در نقاط روستایی
0
0
16720
16597
33317
غیر ساکن

5-2-3- بررسی وضعیت اقتصادی شهر شیراز

شهر شیراز از دیر‌باز مرکز حکومتی‌، سیاسی و اد‌اری بوده است و در حال حاضر نیز به چنین نقشی در سطح استان و حتی استانهای همجوار ادامه می‌دهد‌. بنابراین نقش و عملکرد غالب شهر را می‌توان نقش خدماتی دانست و تمرکز امور اداری و سیاسی استان در این شهر‌، چهره‌ای اداری – اقتصادی به شهر داده است. استقرار ارگان‌های خدماتی و رفاهی مختلف مانند دانشگاه، مراکز رادیو و تلویزیون، مرکز بهداشتی و پزشکی‌، فرودگاه بین‌اللملی و نظامی در شهر شیراز‌، عواملی به‌شمار می‌روند که نقش خدماتی شهر را تقویت می‌نماید‌.
عملکردهای فرهنگی‌، اجتماعی‌، مذهبی مانند مرقد شاهچراغ‌، حوزه علمیه و سایر عناصر مذهبی‌، فرهنگی و خدماتی که از طریق این عملکردها ارائه می‌گردد و امکانات مختلف آموزشی دانشگاه شیراز توام با سایر مراکز آموزشی عالی که عده بسیاری را به اشتغال گرفته‌، جلوه دیگری از نقش خدماتی شهر شیراز به‌شمار می‌رود‌. با توجه به این موارد می‌توان تأکید کرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره بیمارستان، بیمارستان ها، مواد شوینده، مکان یابی Next Entries پایان نامه درباره رطوبت نسبی، پوشش گیاهی، توسعه اقتصادی، نمای ساختمان