پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ه کاري، پرداخت ساعت کار، پاداش به مديران و سرپرستها، هزينه رفت و آمد، پاداشهاي آخر سال، دستمزد، انگيزههاي تجاري، پرداخت به پيمانکاران، بازنشستگي، جبران خسارت، حقوق بازنشستگي، هزينههاي تعليم و آموزش، مزايا، پرداخت بيمه، هزينههاي ناهار، هزينه مناسبتها براي کارمند، پرداخت پول غذا، مخارج دارويي، و سود سهام به کارمندان.

EER =درآمد/ مخارج منابع انساني.

2) نحوه محاسبه حفاظت زيست محيط(EP): با هماهنگي بابخش کنترل کيفيت شرکتهاي نمونه انتخابي اطلاعات مربوط به نوع گواهينامهها (که در اين پژوهش دو گواهينامه ايزو 9001 و ايزو14001 مورد مطالعه تحقيق بوده است) و زمان اخذ آنها به دست آمده است و براي اطمينان بيشتر، اطلاعات به دستآمده از شرکتهاي نمونه با ليست سازمان ملي استاندارد، سازمان تاييد صلاحيت مديريت و سازمان غذا و دارو مطابقت داده شده است. براي محاسبه از لوجيت باينري استفاده ميشود. چنانچه شرکت داراي گواهينامهISO باشد 1 و و در غير اينصورت 0 را نشان
ميدهد.
3) اگر شرکت جزو شرکتهاي آلاينده محيط زيست باشد يک در غير اينصورت صفر.

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی
متغیرهای مدل اصلی تحقیق به ترتیب فرمول شرح داده شده است:

AGGRESSIVEit = β0 + β1 CSRit + β2 POS_CSRit + β3 ABS_DAit + β4 IOit + β5 CASHit + β6 ROAit + β7 LEVit+ β8NOLit + β9 ΔNOLit+ β10 FIit + β11 PPEit + β12 INTANGit + β13 EQINCit + β14 R&Dit + β15EMPit+ β16 ΔSALEit + β17 SIZEit-1 + β18MBit-1+ εit

POS_CSRit: اگر شرکت در بدهيهاي احتمالي خود در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي بدهي بابت مشکلات اجتماعي و دعاوي حقوقي داشته باشد يک در غير اينصورت صفر

ABS_DAit: قدرمطلق اقلام تعهدي اختياري که با استفاده از مدل دیچو و دیچو (2002) به صورت ذیل برآورد ميشود.
مدل ذیل در هرصنعت برای هرسال برآورد میشود:

: جریان نقدی حاصل از عملیات تقسیم بر جمع داراییها
: تغيير سود شركت تقسیم بر جمع داراییها
: مانده خالص اموال، ماشين آلات و تجهيزات تقسیم بر جمع داراییها
: اگر جریان خروج وجه نقد حاصل از عملیات باشد 1 در غیر اینصورت صفر
که در آن:
: اقلام تعهدی سرمایه گردش که ار رابطه ذیل بدست میآید: (چن و همکاران (2011))

تغييرات داراييهاي جاري: CurrentAssets

تغييرات وجه نقد: Cash

تغييرات بدهيهاي جاري: CurrentLiabilities

تغييرات تسهيلات دريافتي كوتاه مدت: CurrentDebt

ذخيره ماليات: Taxpayables

جمع كل داراييها: TotalAssets

باقیمانده مدل فوق بیانگر خطای تخمینی در اقلام تعهدی است که با جریان نقدی حاصل از عملیات ارتباط ندارد و اینکه نمیتواند با تغییر سود و داراییهای ثابت توجیه شود. از مقدار باقیمانده مدل به عنوان کیفیت اقلام تعهدی میباشد.

ساير متغيرهاي مدل اصلي تحقيق:
IOit: درصد مالکيت نهادي در شرکت
CASHit: نقدينگي شرکت که از تقسيم موجودي نقد و بانک بر جمع داراييها محاسبه مي شود.
ROAit: بازده داراييها که از تقسيم سود خالص بر جمع داراييها محاسبه مي شود.
LEVit: درجه اهرمي بودن شرکت از تقسيم حسابهاي پرداختني بر جمع داراييها محاسبه مي شود.
NOLit: اگر شرکت زيان ده باشد يک در غيراينصورت صفر
ΔNOLit: تغيير در زيان شرکت تقسيم بر جمع داراييها
FIit: فروش صادراتي تقسيم بر جمع داراييها
PPEit: خالص اموال و ماشين آلات و تجهيزات تقسيم بر جمع داراييها
INTANGit: خالص داراييهاي نامشهود تقسيم بر جمع داراييها
EQINCit: سود حاصل از سرمايه گذاري تقسيم بر جمع داراييها
R&Dit: هزينه هاي تحقيق و توسعه تقسيم بر جمع داراييها
EMPit: لگاريتم طبيعي تعداد کارکنان شرکت
ΔSALEit: تغيير در فروش شرکت
SIZEit-1: اندازه شرکت لگاريتم طبيعي ارزش بازار شرکت
MBit-1: نسبت ارزش بازار شرکت به جمع حقوق صاحبان سهام
در مدل فوق اگر β1 و β2 مثبت باشد به ترتيب فرضيه اول و دوم تحقيق تاييد ميشود در غير اينصورت فرضيات رد مي شود.
از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه میشود و نیز برای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون خواهد شد.

1-7- روش تحقيق
تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي و نوع پس رويدادي است که بر اساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورتهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام ميگيرد. اطلاعات اساسي اين تحقيق، قيمت بازار سهام، آمار معاملات و اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي شرکتها است. از اين رو به دليل سهولت در دسترسي، شفافيت در ارائه و قابليت اتکاي بالا در محتواي اطلاعات و همچنين به واسطه مقبوليت عمومي از سوي استفادهکنندگان حرفهاي اين عرصه از قبيل سرمايه گذاران و تحليگران مالي مجرب و تحکيم قوانين نظارتي مدون بر عملکرد شرکت ها، از اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است. به همين منظور براي جمع آوري دادههاي مربوطه، از بانک اطلاعاتي نرم افزار ره آورد نوين و تدبير پرداز و همچنين صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه حسابرسي شده شرکتها استفاده گرديده است.
براي آزمون فرضيههاي تحقيق، از مدلهاي ذيل استفاده شده است. به منظور آزمون معنيدار بودن مدلهاي رگرسيون از آماره F و براي آزمون معني داري ضرايب مدل رگرسيون از آماره t استفاده گرديد. همچنين معني داري ضريب همبستگي (R ) مدل رگرسيون نيز توسط آماره t مورد آزمون قرار گرفت. لازم به ذکر است که در تمام مراحل آماري، به منظور اطمينان از اشکالات ناشي از خود همبستگي بين مشاهدات در مدل رگرسيوني از آماره « دور بين ـ واتسون » بهره گرفته شد.

1-8- قلمرو تحقيق
1-8-1- قلمرو موضوعي تحقيق:
قلمرو موضوعي اين تحقيق بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
1-8-2- قلمرو مکاني و زماني تحقيق
اطلاعات مورد نياز اين تحقيق مربوط به شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از اين رو به دليل جامعيت و سهولت دسترسي به بورس اوراق بهادار تهران، قلمرو مکاني اين تحقيق تهران مي باشد.
قلمرو زماني اين تحقيق از سال 1387 لغايت سال 1391 به مدت 5 سال ميباشد و براي انتخاب نمونه از معيارهاي زير استفاده شده است:
(1) از سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
(2) معاملات سهامشان بيش از 3 ماه وقفه نداشته باشند.
(3) سال مالي آنها به پايان هرسال شمسي ختم شود.
(4) شرکتهاي انتخاب شده نبايد جزو شرکتهای سرمايهگذاري باشند.

1-9- جامعه و حجم نمونه
جامعه آماري اين تحقيق شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. زيرا در اين تحقيق قيمت بازار سهام به عنوان يکي از دادههاي مورد نياز در نظر گرفته شده است و دسترسي به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام براي شرکتهاي خارج از بورس ميسر نيست. ضمناً دسترسي به اطلاعات مربوط به شرکتهاي پذيرفته شده در بورس از طريق آرشيوهاي بورس، پايگاههاي اينترنتي و همچنين بانکهاي اطلاعاتي بستههاي نرم افزاري مختلف، به راحتي امکان پذير است؛ و تعداد نمونههای در دسترس 140 شرکت از بین 504 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد.

1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق
با توجه به اینکه دسترسي به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام براي شرکتهاي خارج از بورس ميسر نيست و از طرفی فقط میتوان به شرکتهای بورسی برای بدست آوردن نتایج قابل اکتفا تکیه کرد، زیرا این شرکتها سالانه مورد بررسی حسابرسان مستقل و معتبر قرار میگیرند و صورتهای مالی این شرکتها با توجه به چهارچوبهایی که حسابرسان برای آنها تعیین میکنند همگنتر از شرکتهای بورسی است لذا در راستای بدست آوردن نتایج قابل اتکا این شرکتها مناسبتراند.
پس با توجه به محدودیتهای مذکور امکان استفاده از شرکتهای غیربورسی مناسب نبوده و در صورت استفاده از صورتهای مالی غیر حسابرسی شده، امکان بدست آمدن نتایج متناقض بالا میرود.

فصل دوم
مطالعات نظري

2-1- مقدمه
توسعه اقتصادي از عمده ترين اهداف اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است. در اين راستا سياستهاي مالي نيز از طريق تاثير بر تخصيص عوامل توليد، توزيع درآمد و ثروت، بهبود بازدهي نيروي کار و در نهايت تامين مالي سياستهاي توسعه اقتصادي به تحقق اين هدف کمک ميکند. سياست هاي مالياتي نيز بخش مهمي از سياستهاي مالي است که در چارچوب نظام اقتصادي کشور قرار دارد و بصورت هماهنگ با ساير سياستهاي اقتصادي به کار گرفته ميشود. نظام مالياتي کارا در واقع امکان رشد هماهنگ بخشها و توسعه اقتصادي را به وجود ميآورد. به طور کلي شايد سياست مالياتي را بتوان سياستي در جهت افزايش تحرک، پويايي و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقي نمود. (1385 کميجاني و فهيم يحيايي)
درآمد هاي مالياتي يکي از منابع مهم بودجه سالانه کشورها محسوب ميشود. اگرچه در کشور ما به واسطه وجود درآمدهاي نفتي توجه عمدهاي به درآمدهاي مالياتي نميشود. توافق نظري و تئوريک در ميان صاحب نظران اقتصادي به روشني جايگاه اهميت و نقش ماليات را در بودجههاي سالانه نشان ميدهد. همچنين تدوين و تنظيم سياستهاي مالياتي مناسب ايفاي توزيع درآمد بين دهکهاي اقتصادي جامعه را ميسر ميسازد. يکي از فرضهاي اساسي در ادبيات مديريت مالي آن است که هر شرکتي با هدف حداکثر ساختن ثروت سهامداران خود فعاليت ميکند و به منظور دستيابي به هدف مذکور، مديريت شرکت بايد در تصميمگيريهاي خود به عامل بازده توجه داشته باشد. وجود ماليات بر درآمد شرکتها باعث کاهش عايدات آتي شرکت ميگردد. بنابراين يکي از اقداماتي که ميتواند در جهت حداکثر ساختن ارزش شرکت و ثروت سهامداران انجام پذيرد، استفاده از راه کارهايي است که از طريق آنها ماليات پرداختني شرکت کاهش يابد. اجتناب مالياتي به عنوان راهکار کاهش ميزان ماليات تعلق گرفته به سود حاصل از عملکرد واحدهاي تجاري تعريف ميشود، اما هيچ تعريف علمي پذيرفته شدهاي در تحقيقات حسابداري از اجتناب مالياتي به چشم نميخورد. تحت اين تعريف، اجتناب مالياتي شامل زنجيرهاي از برنامههاي استراتژيک و فعاليتهاي انجام
شدهاي است که کاملاً قانوني و پيش رونده در اخذ معافيت مالياتي بوده و منجر به وجود آمدن فضاي خاکستري در ارائه اطلاعات و گزارشهاي مالي و مالياتي به افراد برون سازماني ميگردد. (هانلون و هيتزمن، 2009)

بخش اول: کليات
2-2- تعاریف مسئولیت اجتماعی
از زمانیکه ارتباط بین نقشهای اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است، سازمانها با پویاییهای جدیدی مواجه شدهاند. چالشی که سازمانها با آن روبرو هستند این است که آن‌ها باید همزمان به افزایش سودآوری و پاسخ‌گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت همزمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژیهای کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد، دست یابند. پیادهسازی مسؤلیت اجتماعی در سطح سازمان، از جمله سازوکارها و یا راهبردهای موثر در این خصوص است. در واقع امروزه سازمانها علاوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیتهای دیگری نیز مکلف شدهاند، که هدف این فعالیتها، پاسخ‌گویی به انتظارات جامعه است و از آن به عنوان مسؤلیت اجتماعی سازمان یاد میشود. در این دوران، مدیریت موثر، مدیریتی است که از محدوده اندیشه سازمان خود را رها ساخته و به جامعه و محیطهای وسیعتری میاندیشد، چرا که نه سازمانها میتوانند خود را از جامعه جدا کنند و نه جامعه میتواند بدون سازمانها تداوم یابد (صالحی و آذری، 2009؛ کارنامی، 1385).
آنچه مسلم است این است که از اوایل نیمه دوم قرن بیستم آگاهی عمومی درباره وابستگی سازمان، جامعه و محیط به یکدیگر افزایش یافته و همگان پی بردهاند که از یک‌سو سازمانها با تکیه بر امکانات موجود در جامعه به اهداف خود میرسند و از سوی دیگر،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اجتناب مالیاتی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه درباره هویت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، کیفیت زندگی