پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مديران خواهد بود، بنابراين ميتوان گفت شرکتهايي که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند زمينه بيشتري را براي مديران فرصت طلب فراهم ميسازند. بنابراين با نگريستن از منظر هزينههاي نمايندگي در مقوله اجتناب مالياتي، ميتوان فرضيات تحقيق حاضر را چنين عنوان کرد:
3. اجتناب مالياتي با فعاليتهاي مسئولانه اجتماعي رابطه دارد.
4. اجتناب مالياتي با بدهيهاي احتمالي ناشی از فعالیتهای غير مسئولانه پاسخگويي اجتماعي رابطه دارد.
نکته: از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه میشود و نیز برای فعالیتهای مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون خواهد شد.

3-1- روش تحقیق
تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي و نوع پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) است که براساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورتهاي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام مي گيرد. اطلاعات اساسي اين تحقيق، قيمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي شرکتها است. به همين منظور براي جمعآوري دادههاي تحقيق از بانک اطلاعاتي نرمافزار تدبيرپرداز و ره آورد نوين و صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت ها و سايت بورس اوراق بهادار تهران استفاده مي شود.

3-2- جامعه آماری
جامعه آماري اين تحقيق شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. زيرا در اين تحقيق قيمت بازار سهام به عنوان يکي از دادههاي مورد نياز در نظر گرفته شده است و دسترسي به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام براي شرکتهاي خارج از بورس ميسر نيست. ضمناً دسترسي به اطلاعات مربوط به شرکتهاي پذيرفته شده در بورس از طريق آرشيوهاي بورس، پايگاههاي اينترنتي و همچنين بانکهاي اطلاعاتي بستههاي نرم افزاري مختلف، به راحتي امکان پذير است.
قلمرو زماني تحقيق حاضر مربوط به اطلاعات مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 1387 تا 1391مي باشد که ميبايست شرايط زير را داشته باشند:
1- پايان سال مالي شرکتهاي نمونه منتهي به پايان اسفند ماه باشد.
2- شرکتهاي هلدينگ، بانکها، بيمه و سرمايه گذاري و واسطه گري، عضو نمونه نباشند.
3- ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام شرکت هاي نمونه طي قلمرو زماني تحقيق منفي نباشد.
4- شرکتهاي نمونه نبايد وقفه معاملاتي بيش از 3 ماه داشته باشند.
5- شرکت هايي که در دوره تحقيق تغيير سال مالي نداده باشند.
6- اطلاعات مورد نياز شرکت هاي نمونه در دسترس باشد.

3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری
با توجه به محدودیتهای ذکر شده روش نمونه گیری به صورت نمونهگیری از جامعه محدود و در دسترس میباشد و از بين کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 140 شرکت که محدودیتهای مذکور را نداشته اند؛ به عنوان نمونه برگزيده شدند.
جدول 3-1: جدول نمونه گيري تحقيق
کل شرکت ها
504
عدم رعايت شرط اول
(123)
عدم رعايت شرط دوم
(67)
عدم رعايت شرط سوم
(83)
عدم رعايت شرط چهارم
(72)
عدم رعايت شرط پنجم
(19)
شرکت هاي نمونه
140
3-4- ابزار جمع آوری اطللاعات
در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از روش کتابخانهاي استفاده شده است. در گام اول، مباني نظري و پيشينه تحقيق عمدتاً از مقالات متعدد اخذ شده از اينترنت و نيز کتابها و مجلات تخصصي فارسي و انگليسي جمع آوري شد. سپس به منظور جمع آوري دادههاي مورد نياز از قبيل ارزش بازار سهام، اطلاعات منعکس شده در صورتهاي مالي در قالب داده هاي نرم افزار ره آورد نوين و اطلاعات سايت WWW.RDIS.IR به صورت مستند استفاده گرديد. اطلاعات مربوط به وجوه نقد پرداخت شده بابت ماليات از صورت جريان وجوه نقد مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي نمونه تحقيق و اطلاعات مربوط به وضعيت مالياتي اين شرکت ها (برگه هاي تشخيص و قطعي ماليات) از يادداشت ذخيره ماليات هر شرکت،از طريق سايت رسمي مذکور استخراج گرديد. همچنين جهت استخراج ساير اطلاعات مالي مورد نياز مربوط به متغيرهاي تحقيق، از طريق صورت سود و زيان و ترازنامه و يادداشت هاي توضيحي مربوطه استفاده گرديد.

3-5- روش تجزیه تحلیل داده ها
در اين تحقيق براي آزمون فرضيهها از الگوي رگرسيون خطي چند متغيره استفاده ميشود و همواره درجريان آزمون فرضيهها، آن ها از چند جنبه زير مورد بررسي و آزمون قرار ميگيرند:
الف) بررسي مفروضات اساسي الگوي رگرسيون خطي.
ب) آزمون معني دار بودن فرضيه ها.
پ) آزمون معني دار بودن متغير مستقل.
ت) آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي.
ث) آزمون خود همبستگي بين مشاهدات.
از آنجا که با توجه به حجم دادهها و به منظور ارتقاي دقت در انجام آزمونهاي فوق از نرم افزارآماري SPSS استفاده ميشود، لذا در اين بخش به منظور ممانعت از تطويل بحث هاي فني و آماري نيازي ديده نشد که به تشريح جزئيات و فرمول هاي آماري پرداخته شود ولي هدف از به کارگيري آزمونهاي فوق، به طور مجزا تشريح ميشود.

الف – بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي
مفروضات اساسي الگوي رگرسيون خطي به شرح زير است:
1. خطا ها داراي توزيع نرمال هستند.
2. جمله خطا يعنيε داراي ميانگين صفر است.
3. جمله خطا يعنيε داراي واريانس ثابت 2δ است.
4. بين خطا ها همبستگي وجود ندارد.
باقيمانده هاي الگوي رگرسيون به صورت زير تعريف مي شوند:
ei =yi – ŷi i=1,2,…,n
که در آن yiيک مقدار مشاهده و ŷiمقدار برازش شده متناظر آن است. چون تلقي از باقيمانده به صورت انحراف بين اندازه مشاهده و مقدار برازش شده ميباشد، لذا يک معيار يا اندازه از تغييراتي است که بوسيله مدل رگرسيون توضيح داده نشده است. همچنين ميتوان باقيماندهها را مقادير شناخته شده خطا دانست، بنابراين هر انحراف از مفروضات در مورد خطاها بايد در باقيماندهها نمايان شود. در نتيجه تحليل باقيماندهها يک شيوه تاثيرگذار براي کشف انواع نامناسبتها در مدل ميباشد(مونتگمري و پک ،1384، ص120).
براي آزمون مفروضات 1 و 2 از نمودار هيستوگرام باقيماندهها که توسط نرم افزارSPSS ارائه
ميشود، استفاده ميگردد. در اين نمودار ميتوان نرمال بودن توزيع خطاها را بررسي نمود. ضمناً مقدار ميانگين و واريانس خطاها (فرضیه 3) نيز در اين نمودار نمايش داده ميشود. براي آزمون آخرين مفروضه فوق از نمودار نقطهاي باقيمانده‌ها استفاده ميشود. چنانچه در اين نمودار، باقيمانده‌ها به هم نزديک نباشند و به عبارت ديگر پراکنده باشند، بيانگر اين است که هيچگونه ارتباطي بين خطاها وجود ندارد.
ب – آزمون معني دار بودن فرضيه ها
به منظور بررسي معني دار بودن الگوي رگرسيوني مورد استفاده در تحقيق و تعيين وجود رابطه معني دار بين متغيرهاي مستقل و وابسته مدل، از آماره F استفاده مي شود. با استفاده از آماره F به دنبال رد فرض H0 و در مقابل پذيرش فرض H1 هستيم. در فرض H0 بيان مي شود که همه ضرايب الگوي رگرسيوني برابر با صفر است و در مقابل، فرض H1 بيانگر اين است که همه ضرايب الگوي رگرسيوني برابر با صفر نيست. نرم افزار EVIEWS مقدارآمارهF و سطح معني داري را ارائه مي‌دهد. چنانچه سطح معني داري کمتر از5% باشد به اين معني است که درسطح اطمينان 95% فرض H0 رد خواهد شد. رد فرض H0 به منزله معني دار بودن الگوي رگرسيوني مورد استفاده در تحقيق است.
پ –آزمون معني دار بودن متغير مستقل
به منظور بررسي تاثير معنيدار هر متغير مستقل بر متغير وابسته در الگوي مرتبط با فرضيه مورد آزمون از آماره t استفاده مي شود. در اينجا فرض H0، بيانگر آن است که ضريب متغير مستقل برابر با صفر است((= 0) و در مقابل فرض H1، ضريب متغير مستقل را مخالف با صفر در نظر مي‌گيرد. نرم افزار SPSS مقدارآماره t و سطح معني داري را ارائه مي دهد. چنانچه سطح معني داري کمتر از5% باشد به اين معني است که درسطح اطمينان 95% فرض H0 رد خواهد شد. رد فرض H0 به منزله معني دار بودن تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته خواهد بود.
ت – آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي(R)
ضريب همبستگي با توجه به نمونه اي مشخص محاسبه مي شود. بديهي است که اين ضريب، که بعضي مواقع ضريب همبستگي نمونه اي خوانده مي شود، از نمونهاي به نمونه ديگر تغيير مي يابد. حال سوال اينجاست که آيا بين دو متغير x و y که ضريب همبستگي آن را تعيين کرديم همبستگي معني داري وجود دارد يا نه ؟ به عبارت ديگر، آيا مي توان به وجود يک رابطه علت و معلولي خطي اذعان داشت و يا ضريب همبستگي به دست آمده ناشي از شانس و تصادف بوده و ضريب همبستگي جامعه، که آن را با ک نشان مي دهيم، برابر صفر است؟
به منظور بررسي ضريب همبستگي مدل با استفاده از آزمون t ميتوان معني داري ضريب همبستگي را آزمون نمود. براي اين منظور فرض آماري و فرمول آماره مربوطه به صورت زير است:
(درجه آزادي (
بر اساس فرمول فوق مقدار آماره t محاسبه ميشود. طبق جدول توزيع آماري t، مقدار بحراني، با درجه آزادي 98 درسطح معني داري 1% برابر با 324/2 و در سطح معني داري 5% برابربا 645/1 است. چنانچه قدر مطلق مقدار آماره t محاسبه شده بزرگتر از مقدار بحراني مذکور باشد از اين رو ميتوان نتيجه گرفت که فرض H0 رد ميشود. ردفرض H0 به منزله معني دار بودن ضريب همبستگي مدل خواهد بود.

ث– آزمون خود همبستگي بين مشاهدات
خود همبستگي متغيرها زماني رخ مي دهد که خطاها با هم مرتبط باشند به عبارت ديگر هنگامي که جزء خطاي مربوط به يک مشاهده تحت تاثير جزء خطاي مشاهده ديگر باشد خودهمبستگي متغيرها پيش ميآيد. براي بررسي اين مشکل از آماره « دوربين – واتسون» استفاده ميشود. اين آماره نيز توسط نرم افزار آماريSPSS ارائه ميشود. و به طور کلي چنانچه اين آماره در سطح اطمينان 95%، نزديک به عدد 2 (بین 1.5 و 2.5) باشد، خود همبستگي بين مشاهدات وجود نخواهد داشت.
براي آزمون فرضيات از الگوي رگرسيون چند متغيره زير استفاده خواهد شد.

AGGRESSIVEit = β0 + β1 CSRit + β2 POS_CSRit + β3 ABS_DAit + β4 IOit + β5 CASHit + β6 ROAit + β7 LEVit+ β8NOLit + β9 ΔNOLit+ β10 FIit + β11 PPEit + β12 INTANGit + β13 EQINCit + β14 R&Dit + β15EMPit+ β16 ΔSALEit + β17 SIZEit-1 + β18MBit-1+ εit

در مدل فوق اگر β1 و β2 مثبت باشد به ترتيب فرضيه اول و دوم تحقيق تاييد ميشود در غير اينصورت فرضيات رد مي-شود.
جهت آزمون فرضيه‌هاي تحقيق، با استفاده از الگوهاي فوق، ابتدا آن ها به صورت فرضهاي آماري بيان شدند و سپس با استفاده از رگرسيونهاي فوق مورد آزمون قرار گرفتند.

3-5-1- تعاريف عملياتي متغيرها
داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه متغيرهاي مدل تحقيق در ذیل ارائه شده است.
AGGRESSIVEit: اجتناب مالياتي با استفاده سه روش ذيل برآورد ميشود:
نام متغير
نماد
نحوه اندازه گيري
نرخ موثر مالياتي نقدي
CETR
وجه نقد پرداختي بابت ماليات
سود قبل از کسر ماليات

نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت
LCETR
مجموع وجوه نقد پرداختي بابت ماليات درطي3سال
مجموع سود قبل از كسر ماليات طي همان دوره

اختلاف دائمي ماليات
PBT
ماليات ابرازي – ماليات طبق برگ تشخيص
مجموع داراييهاي اول دوره

CSRit: براي مسئوليت پذيري اجتماعي از سه روش به شرح ذيل استفاده مي شود
1) نحوه محاسبه مخارج EER: علاوه بر دستمزد کارمندان، شرکتها نيز بايد با تامين سود، مراقب کيفيت زندگي کارمندان باشند. اين تحقيق از منابع انساني صرف شده به صورت درصدي از درآمد براي سنجش واکنش شرکت نسبت به کارمندان استفاده مي کند. اين مخارج عبارتند از حقوق،
هزينههاي اضافهکاري، پرداخت ساعت کار، پاداش به مديران و سرپرستها، هزينه رفت و آمد، پاداشهاي آخر سال، دستمزد، انگيزههاي تجاري، پرداخت به پيمانکاران، بازنشستگي، جبران خسارت، حقوق بازنشستگي، هزينههاي تعليم و آموزش، مزايا، پرداخت بيمه، هزينههاي ناهار، هزينه مناسبتها براي کارمند، پرداخت پول غذا، مخارج دارويي، و سود سهام به کارمندان.
EER =درآمد / مخارج منابع انساني.
2)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار