پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک، جذب مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

جایگاه خودوباچشم انداز کاهش هزینه های جانبی؛افزایش سود آوری و ارائه خدمات الکترونیک بهتر در مقایسه با سایر بانکها پیشگام باشند..لذا در راستاشکوفا کردن نوآوریها و وایده های منبعث ازمشتری پیشنهاد می گردد:
1)با برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي مرتبط با فنون بانکداری بر اساس برنامه زمان بندي شده نه به صورت دوره های پراكنده و مقطعي بتوان اثربخشي هرچه بيشتر اين دوره ها را تقويت كرد تا به غني سازي شغلي و خلاقیتهای كاركنان منجر شود.
2)هر قدركه بر توانايي يادگيري کارکنان بانک افزوده شود بانک بهتر مي تواند خود را با محيط در حال تغيير سازگاركند و در نتيجه موفق تر در راستاشکوفا کردن نوآوریها و وایده های مشتری عمل کند. مقصودمحقق از توانايي يادگيري تقويت ظرفيت كاركنان است تا بتوانند كارهايي را انجام دهندكه پيش از آن از عهده آنها بر نمي آمده اند. برگزاري جلسات آموزشي تخصصي درون بخشی كه كليه كاركنان به صورت نوبتي اداره آنها بر عهده بگيرند از عوامل بسيار مهم در يادگيري سازماني است و نه تنها ظرفيت علمي تخصصي افراد را ارتقا خواهد داد بلكه سطح بنيه علمي سازمان در راستای خلاقیتها نيزرا فزايش خواهد يافت. يقيناً با ارتقاي سطح دانش علمي كاركنان، توانمندسازي آنان نيز سير صعودي خواهد داشت.
3)هر فردي درهرشرايط وجايگاهي باشددرصورت انجام دادن كاري موفقيت آميز ناخودآگاه و بصورت فطري نيازمند توجه و تشكر است. لذا تشويق متناسب با عملكرد موفق ضرورتي اجتناب ناپذير است و فعال سازي نظام تشويق كاركنان كارآمد و موفق را مستعدتر و فعال تروكاركنان منفعل را تحريك به اجراي اقدامات مؤثر و مفيد براي بهبود عملكرد سازمان خواهد كرد.
4) استمرار عملكرد موفقيت آميز كاركنان مستلزم وجود نظام تذكر و تنبيه براي كاركنان كم كار است چرا كه در صورت بروز كم كاري بي توجهي به آن نه تنها فرد خاطي را به ادامه مسير خود سوق خواهد داد بلكه افراد موفق و كارآمد را نيز به كاركنان منفعل و شايد خاطي و كم كار تبديل خواهد كرد. لذا تذكر دادن علاوه بر مستمركردن عملكرد موفقيت آميز كاركنان ساعي و موفق، افراد خاطي را نيز آگاه و هدايت خواهد كرد.
5)براي اينكه كاركنان عملكرد مطلوبي داشته باشند وامكان شكوفاشدن توانمنديهاي آنان فراهم شود، يا به بيان ديگر قابليتها و قوه خلاقه كاركنان به هدر نرود مديران بانک بايد انتظارات سازماني خود را به وضوح براي آنها توضيح دهند.بديهي است وقتي كه مدير انتظارات سازماني را توضيح دهد، كاركنان بانک مسير آيندة كاري خود را با تعقل بيشتر تعيين خواهند كرد.
4-5-4بررسی فرضیه چهارم و ارائه پیشنهادات
با عنايت به تاييد فرضيه چهارم می توان گفت اطلاع رسانی(آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست. می توان گفت اعلام و اطلاع رسانی به مشتریان و آموزش فنون بانکداری الکترونیکی بایستی از ابزار افتخارات و موفقيتهاي بانک و مدیران ایشان قلمداد شود و در این راستا پیشنهاد می گردد:
1)اطلاع رسانی و آموزش مشتری پیرامون فعالیتها ؛ عملکرد و تسهیلات متنوع و خدمات جدید و مدرن الکترونیک وچگونگی بهره برداری از این خدمات به عنوان يكي از مهمترين اولويتهای بانک در دستور کار قرار گیرد تا جذب مشتری و اثبات احترام به ایشان میسر و عملی گردد. اطلاع رسانی به مشتریان بانک موجب مي شود كه احساس برنده بودن در آنها تقويت شود و ايجاد رابطه با بانک را تسهيل خواهندكرد وسهولت در ارتباطات نيزدر پی این توجه بستر مناسبی را برای توسعه بانکداری الکترونیک فراهم می کند.
2)مديران بانک بایستی از مجرای اطلاع رسانی مستقیم و غیرمستقیم باابزار تبلیغات شفاهی؛کتبی ؛ رسانه ای و اینترنتی ..زمینه های نشان دادن احترام به وقت مشتریان، گوش دادن به سخنان آنها، توجه به مشكلات آنها و تلاش براي رفع مشكلات مشتریان را به ایشان نشان داده تا ارتباط دراز مدت آنها با بانک ایجاد و وفاداری به دنبال آن تقویت و روز افزون گردد واین وفاداری مقدمه ای باشد برای بهره برداری از بلوغ فکری از استعدادهای نوین بانکداری الکترونیک برخی مشتریان خلاق و نهایتا تحقق اهداف تکنولوژیک بانک .

5-5-4 بررسی فرضیه پنجم و ارائه پیشنهادات
با عنايت به تاييد فرضيه پنجم می توان گفت ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست.نقش تحول آفرین فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک در زمینه پولی- بانکی باعث شده بانکها و موسسات مالی اعتباری، خدمات بانکداری الکترونیک را که از طریق تبادل اطلاعات در فضای وب انجام می‌شود را جدی بگیرند. از این رو امنیت این اطلاعات و عملیات و بستر سازی برای اعتماد مشتریان متعالی ترین هدف برای مشتریان بانکی است. بنابراین استاندارد سازی و دستیابی به سطح قابل قبولی از امنیت همواره مورد توجه و تاکید بانک‌ها، ذینفعان آن‌ها و مشتریان است.لذا پیشنهاد می گردد:
1)نظر به اينكه مشتریان به نوعي ذینفع وصاحبان فرايندهاي كاري سازمان هستند، بعضا در هدف گذاري،تصميم گيري و تصميم سازي كه زمينة هرچه شكوفاتر شدن قوة اعتماد و امنیت آنها را فراهم خواهد كرد مشارکت داده شوند و اين مهم با برگزاري جلسات تخصصي با گروههاي مختلف و طرح مسائل و تعيين خط مشي و چشم انداز آينده تحقق خواهد يافت.
2)پس از مشاركت دادن مشتریان در تصميم سازي، تصميم گيري ها و هدف گذاري دربانک تنها شرط استمرار مشاركت آنان، اجرايي شدن تصميمات اتخاذ شده است. در صورتي كه تنها در ظاهر امركاركنان مشاركت داده شوند و هيچ يك از تصميمات آنها اجرا نشود، بي شك كاركنان را به سوي انزواي فكري سوق داده و قوه خلاقيت و نوآوري آنان را ابتر شده است.
3)با توجه به اينكه امكان بكارگيري ايده و نظر يكايك مشتریان در راستای اعتماد سازی و جلب اعتماد آنان امري ناممكن است براي استفاده از توانايي مشتریان صاحب نفوذ و خلاق و دارای روابط مناسب و با نفوذ با دیگر مشتریان یا به عبارتي براي اينكه به هر يك از آنان اختيار حضور در امور مديريتي بانک داده شود ، مشاركت آنها دركارهاي گروهي پیشنهاد می گردد. لذا در هر يك از بخشها و و احدهاي هر سازمان بايد كار گروههاي تخصصي تشكيل شود تا مشتریان عمده و بانفوذ با توجه به تمايل، علاقه و تخصصشان در آن مشاركت كنند.
4)براي هر چه مفيدتر بودن نتايج جلسات و كميته هاي مربوط به كارگروههاي درون بخشي و درون سازماني بانک بايد در احساس آزادي بيان عقايد و ايده هاي مربوط به مسايل كاري تقويت شود تا بدون هيچ نگراني و دغدغه اي به بيان نظرات خوددر حوزه های بانکداری جدید تمايل كامل داشته باشند .تقويت احساس آزادي و بيان عقايد و ايده ها زماني امكان پذير خواهد بودكه كاركنان مطمئن شوند انتقاد از عملكرد مديريت مجموعه، نه تنها تبعاتي به دنبال نخواهد داشت بلكه در صورت علمي و منطقي بودن در مورد اصلاح فرآيند كاري بانک اقدام خواهد شد.
5)فعال كردن نظام پيشنهادات نيز يكي از راههاي مشاركت در مديريت سازمان در راستای اعتماد سازی است .از اين طريق امكان جلب مشاركت تعداد بيشتري از مشتریان فراهم خواهد شد و يكي از عوامل اصلي استمرار اين مشاركت مي تواند تخصيص پاداش به پيشنهادات مطرح شده باشد.

5-5 مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر تحقیقات
نتایج فرضیه 5 تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات دهکردی و خلیلی برکویی(1391) ؛تریلیمر و همکاران(2006)؛ونگ و همکاران (2009)مطابقت دارد همخوانی دارد.نتایج بررسیهای ایشان نشان داد که به ترتیب اولویت ابعاد اعتماد به سیستم بانکداری الکترونیک بر توسعه بانکداری الکترونیک موثر است.همچنین فرضیه 4 تحقیق با نتایج تحقیق ساهوت و همکاران(2013) هماهنگ است.نتایج بررسیهای ایشان نیز نشان دادبرای افزایش کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی محققین توجه به چند عامل را مؤثر دانسته اندکه عبارتند از زمان پاسخ گویی ، دامنه ی خدمات، ارتباط با مشتری، وجود اطلاعات مالی در دسترس،سهولت استفاده، امنیت، طراحی یک محیط گرافیکی مناسب از عوامل مؤثر برای جذب مشتریان اینترنتی است .
5-6محدودیتهای تحقیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک، یکپارچه سازی، بانکداری الکترونیکی Next Entries منابع تحقیق درباره موفقیت کارآفرینان، کارآفرینی، استان هرمزگان، جامعه آماری