پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک، یکپارچه سازی، بانکداری الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

اوليه براي آزمون روايي پرسشنامه.
8- تهيه پرسشنامه نهايي بر اساس طيف ليکرت(5 گزينه اي) و توزيع بين نمونه آماري و جمع آوري پس از 2هفته.
9- طبقه بندي و تلخيص داده هاي خام به کمک امار توصيفي.
10- تجزيه و تحليل داده ها به کمک آزمون هاي آماري وهمچنين با کمک نرم افزار SPSS
11- به دست اوردن نتيجه تحقيق و اتخاذ تصميم بر اساس آن.

5-3 نتايج تحقيق
بر اساس مراحل مختلف روش تحقيق انتخابي ،وبا توجه به اطلاعات نظري و توصيفي و استنباطي از فصلهاي دوم و چهارم تحقيق نتايج حاصل از تحقيق بدين صورت بدست آمد.
1-5-3) نتايج تحقيق بر اساس اطلاعات نظري و منابع کتابخانه اي تحقيق (نتايج فصل دوم)
امروزه صنعت بانکداری با محيطی پویا و درحال تغيير مواجه است و باتوجه به شرایط تغييرپذیرو رقابتی بازار و فرصتهای متعدد پيش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر می بایست بانکها مشتری محوری و جذب مشتری را به عنوان سر لوحة کار خود قرار دهند .بانکداری الکترونيکی بااستفاده از فناوریهای پيشرفتة نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی برشبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونيکی می تواند باعث حذف نياز به حضور فيزیکی مشتری در شعب بانکها.
تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایتمندی هستند .این مسأله به خصوص در بانکها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانکها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است ؛ لذا ایجاد مزیّت رقابتی برای بقای بانکها لازم وضروری به نظر می رسد. شیوه ی نوین در ارائه ی خدمات بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات دارداز جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها و جذب مشتریان ورضایتمندی آنهااست.امروزه شیوه ی عرضه ی خدمات دربانکهاباگسترش شبکه ی اینترنت وقابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است.سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری هم چون کارتها وکدهاراه اندازی می شودکه امکان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می کند شود.

2-5-3 )نتايج تحقيق بر اساس از یافته های توصیفی و استنباطی(نتایج فصل چهارم)
الف)تجزیه و تحلیل استنباطی:
با توجه به اينكه پرسشنامه با مقياس ليكرت تنظيم شده بودگزينه ها از 1 تا 5 ارزش گذاري شدند. براي تأئيد يارد فرضيه ها میانگین ارزش گزینه ها محاسبه شد.(میانگین اعداد 1 تا 5 عدد 3 مي باشد).ميانگين ارزشها (سه)برای شنجش تائیدياردفرضیه ها به کار رفت. برای انجام این کار باید میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات هرفرضیه محاسبه شد. میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به سوالات کلیه فرضیات پژوهش بالاتر از 3 می باشد(فرضیه اول با 4.04،فرضیه دوم با 3.95 ،فرضیه سوم با 3.70،فرضیه چهارم با 3.89 و فرضیه پنجم با 4.19) همانطور که قبلا گفته شد میانگین ارزش گزینه ها برابر3 است. لذا با توجه به اینکه میانگین امتیاز پاسخهای داده شده به کلیه سوالات فرضیات بیشتر از میانگین ارزش گزینه ها است لذا پاسخهای داده شده به سوالات فرضیه وارد محدوده پاسخهای زیاد وخیلی زیاد شده و فرضیات تحقیق تائید و پذیرفته می شود.
نتایج حاصل ازآزمونtتک نمونه ای مربوط به مولفه های تاثیرگذار برتوسعه بانکداری الکترونیکی(مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛اطلاع رسانی(آموزش)به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی)با میانگین فرضی 3 نشان می دهد که جایی کلیه متغیرهای موصوف دارای میانگین بالاتر از میانگین فرضی 3 یا حد متوسط هستند. همان طور که در جداول آماری فصل 4 ملاحظه شد مقدار tبرای کلیه مولفه های توسعه بانکداری الکترونیکی (68.03 برای مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ 67.08 برای یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ 22.83 برای توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛65.56 برای اطلاع رسانی(آموزش)به مشتریان پیرامون بهره برداری ازخدمات الکترونیکی؛58.33برای ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی) با درجه آزادی 143 در سطح 05/. معنادار است. چراکه مقدار معناداری (00/.) از 05/. کمتر است.پس کلیه فرضیات تایید شدند. بنابراین می توان گفت مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛ اطلاع رسانی(آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی بر توسعه بانکداری الکترویک در شعب بانک سپه شهربوشهر موثر می باشند وکلیه فرضیات تحقیق (H1)تایید گردیدند. نهایتا نتایج آزمون فریدمن در رتبه بندی متغیرها نشان میدهد که بیشترین میانگین رتبه متعلق به مهارت رفتاری با مقدار 4.64 و کمترین میانگین رتبه متعلق به متغیر نوآوری با میانگین 1.00 می باشد.
ب)نتایج بررسیهای حاصل از جمعیت شناختی
برابر نتایج حاصل از متغیرهای جمعیت شناختی 27 درصد اعضای نمونه بر حسب جنسیت مورد بررسي را زن و 73درصدرا مردان تشکیل می دهند. از حیث سن بیشترین فراوانی متعلق به گروه سنی35تا45 سال(39 درصد) هستند.با توجه به اینکه بیش از 50 درصد از افراد نمونه مورد بررسی در سنین بالاتر از 35 قرار دارند می توان نتیجه گرفت که این گروه از رده سنی با توجه به دارا بودن تجربه بالاتر در برخورد با مولفه های موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک با توجه به سن بالاتر( نسبت به افراد زیر 35 سال) می توانند ارائه دهنده نظرات بهتر و جامع تردر حوزه موصوف باشند. از نظر تحصیلات بیشترین درصد (49درصد) متعلق به مقطع لیسانس وکمترین درصد (13درصد) متعلق به افراد مقطع فوق لیسانس و بالاتر می باشند لذا با توجه به اینکه بیش از 50 درصد نمونه دارای تحصیلات لیسانس به بالا هستند و نظرات ایشان می تواند موئد راهکارهای علمی و کاربردی باشد.توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک تجربه کاری نشان داد بیشترین درصد (33درصد) متعلق به تجربه کاری 10تا15 سال بوده است.با توجه به این اطلاعات می توان نتیجه گرفت سنوات(تجربه کاری) کارکنان نمونه آماری شعب بانک سپه بوشهرفوق العاده مطلوب بوده و پیشنهادات کاربردی ایشان با نگرش به این تجربه فوق العاده کاربردی و قابل بهره برداری است.

5-4)تحليل يافته ها وارائه پیشنهادات به تفکیک فرضیات
یکی از مهم ترین هدف ها در توسعه بانکداری الکترونیکی کاهش ، و در حالت مطلوب حذف الزام و اجبار افراد از طریق طراحی سایت ، موبایل بانک و…. برای مراجعه به شعبه بانک ها برای دریافت خدمات بانکی است. از این طریق از اتلاف وقت و انرژی مشتریان و کارکنان شعبه بانک ها جلوگیری می‌شود و کارایی،کیفیت و سرعت خدمات به نحو مطلوبی بالا می رود.سیستمهای بانکداری الکترونیک تلاش می‌کنند تا وابستگی مبادله های مالی روزمره مردم را به ابزارهای پرداخت کاغذی از قبیل چک و اسکناس کاهش داده و آن‌ها را از نظر علمی و فرهنگی متقاعد کنند . بهره برداری از بانکداری الکترونیکی برای دولت ها نیز ارزش افزوده به همراه خواهد داشت.

1-5-4) بررسی فرضیه اول و ارائه پیشنهادات
باعنايت به تاييد فرضيه اول می توان گفت تغییر مهارتهای رفتاری و فنی کارکنان در توسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر تاثیرگذاراست.سازمانها امروزه در محیطی كاملاً رقابتی كه همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای كنترل كاركنان دراختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان كنند و سایر وظایف روزمره را به عهده كاركنان بگذارند. كاركنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند كه از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند .لذا در بهره برداری بهتر از مهارتهای رفتاری کارکنان بانک سپه در راستای توسعه بانکداری الکترونیک می توان پیشنهاد نمود:
1)مدیران و برنامه ریزان منابع انسانی بانک سپه ؛سرمایه گذاری های مالی و فکری و دانشی بیشتری بر روی فرایند توانمندسازی رفتاری و ارتباطی کارکنان بانک انجام دهند چرا که مهمترین و حیاتی ترین دارایی سازمانی خدماتی همچون بانک مهارتهای ارتباطی و رفتاری و فنی نیروی انسانی آن است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی و تقویت مهارتهای رفتاری کارکنان آن مهمترین عامل بقاء وحیات بانکهاست. نیروی انسانی توانمند؛سازمان توانمندباکارکنان توانمندو ماهر در ارتباطات با مشتری به ویژه در حوزه بانکی را به وجود می آورد. رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است.
2) مسولین بانک در راستای تقویت مهارتهای رفتاری کارکنان؛محیطی(بستر) را ایجاد کنند که کارکنان در گروههای مختلف ودر مشاغل مختلف صفی و ستادی در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می کنند تا این جو صمیمانه در کنار تبادل فرهنگ ارتباطی درون سازمانی زمینه ای برای برخورد بهتر با مشتریان باشد.
3) مدیران بانک براساس قابليتهاي استراتژيك كاركنان خودرا طبقه بندي كنند و اين طبقه بندي را به طور مستمر و دوره اي متناسب با استراتژيهاي بانک در مورد مشتریان مورد بازبيني قراردهند.در این راستا مدیران مجبورند که در جهت توسعه و بکارگیری تکنولوژیهای جدید مانند برنامه ریزی بر روی پیش بینی رفتار افراد (مشتریان) همسو با بانکداری الکترونیک سرمایه گذاری نمایند و از متخصصین توانمند منابع انسانی در راستای تغییرات رفتاری کارکنان و میزان سنجش آن بهره برداری کنند.
4) مشاغل و وظايف کارکنان بانک همسو با برنامه های روابط عمومی جهت افزایش ارائه خدمات به مشتریان متمرکزشود. در راستای پیاده سازی این رسالت ؛اهداف استراتژيك بانک بایستی بصورت دوره های زمانی مورد بازبيني و برنامه ریزی مجدد قرار گيرد.
2-5-4 بررسی فرضیه دوم و ارائه پیشنهادات
با عنايت به تاييد فرضيه دوم می توان گفت یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهربوشهر تاثیرگذاراست.تحقیقات مختلف نشان داده است که یکپارچه سازی عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید در هر سازمانی به ویژه سازمانهای خدماتی چون بانکها مهمترین ابزارافزایش شفافیت سلامت، انضباط مالی و اداری و ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی و مدیریتی است.علیهذا ضمن بسترسازی سامانه یکپارچه سازی اطلاعات؛ مدیران منابع انسانی در تعامل با مدیران مالی بانک سپه باید بتوانند اطلاعات مربوط به عملیات بانکی را در راستای ارائه خدمات بهتر به مشتریان و با هدف بستر سازی توسعه بانکداری الکترونیک را در قالب هماهنگ تولید و مبادله و یکپارچه کنند که خروجی این یکپارچگی تحول شگرف در ساختار خدمات بانک سپه را نمایان کند.لذا در این راستا پیشنهاد می گردد:
1)مسولین بانکی جهت یکپارچه کردن عملیات وفرآیندهای فعلی وجدید بانکی ضمن برگزاري همايشهاي تخصصي و استفاده از استادان مجرب دانشگاهي و بهره برداری از دانش مراكز علمي ؛ امكانات ارتقاي سطح دانش شغلي كاركنان را با هدف یکپارچه سازی و ارائه یک خروجی مناسب همسو با تحولات تکنولوژیک ودانش فنی روز بانکداری جدید فراهم كنند.
2)مدیران منابع انسانی و مالی بانک باترويج فرهنگ خوديادگيري از طريق فراهم كردن فرصت مطالعه و در اختيارگذاشتن كتابها و مجلات علمي و منابع معتبر بانکی و بانکداری الکترونیکی مي توانند سطح مهارتهاي شغلي كاركنان رادر راستای ایجاد فضای نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات نوین بانکداری الکترونیکی ارتقاء و توانمندسازي آنان را با هدف یکپارچه کردن فرایندها افزايش دهند.
3-5-4 بررسی فرضیه سوم و ارائه پیشنهادات
با عنايت به تاييد فرضيه سوم می توان گفت توجه به نوآوریها وایده های منبعث ازمشتری درتوسعه بانکداری الکترونیک شعب بانک سپه شهر بوشهر تاثیرگذاراست. ماموریت نوین بانکها به عنوان بازوی قدرتمنداقتصادی این است که با خلق ایده های نوآورانه در حوزه پرداخت وبانکداری الکترونیک در راستای پیشرفت واعتلای نظام بانکی کشور و تثبیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره فراوانی تجمعی، بانکداری الکترونیک، متغیر مستقل، توسعه بانکداری الکترونیک Next Entries پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، توسعه بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک، جذب مشتری