پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، بازاریابی، بیمه عمر

دانلود پایان نامه ارشد

خدمات بانكداري اينترنتي است و در واقع ادراكات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي و مفيد بودن اين خدمات و نيز ”خود اثربخشي “ فرد در استفاده از رايانه با قصد استفاده از اين خدمات رابطه مستقيم دارد.
حیدری وهمکاران(1390)درپژوهشی به بررسی”تاثیراینترنت بربازاریابی(بانک کشاورزی) پرداختند.طی این پژوهش با توجه به نقش مهم فضای اینترنت و لزوم بهره گیری اصولی اصولی و هدفمند از این پدیده در این نوشتار فعالیتهای بانک کشاورزی ایران را درفضای کسب و کار اینترنتی تجزیه و تحلیل شده است. و نحوه نگرش و اهمیت این بانک به مقوله تجارت الکترونیکی تشریح شده است.نتایج نشان داد محیط فناورانه مثل رایانه ؛ دستگاههای خودپرداز وشبکه های ارتباطی در بازاریابی موثر این بانک تاثیرچندانی دارند.
الهياري فرد در تحقيقي با عنوان “خدمات بانكداري الكترونيك و نيازهاي اجرايي آن در مقايسه تطبيقي هزينه هاي عمليات خدمات مختلف بانكي” به بررسي شيوه هاي بانكداري الكترونيك (اينترنتي، اينترانتي و موبايل) پرداخته است و بهاي تمام شده خدمات در انواع سيستمهاي بانكداري در ايران را محاسبه كرده است. براساس نتايج اين تحقيق ،متوسط مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداري اينترنتي و اينترانتي نسبت به بانکداري سنتي به طور معني داري کاهش يافته است.
شكرگزار(1382) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان “بررسي امكان سنجي بانكداري الكترونيك در بانكها”، با طرح اين موضوع كه كشور ما از نظر شاخص سهولت و دسترسي به تجارت الكترونيك در ميان 60 كشور جهان در رتبه 58 قرار دارد، امكان سنجي بانكداري الكترونيك براساس عوامل اقتصادي، فني و نيروي انساني را مورد بررسي قرار داده است. براي بررسي متغير فني، فاكتورهايي مانند: امكان استقرار در بانكها، امكان نرم افزاري و سخت افزاري، امكان ايجاد امنيت كافي، امكان بالابردن سرعت و …، براي بررسي متغير اقتصادي، فاكتورهايي مانند: هزينه بدست آوردن نرم افزارها، كاهش هزينه خدمات به مشتريان، ميزان بودجه هاي بلندمدت براي خريد يا توليد نرم افزار و …، براي بررسي متغير نيروي انساني، فاكتورهايي مانند: نيروي متخصص كه توانايي طراحي، تحريه وتحليل، پياده سازي و … را داشته باشد، پشتيباني مديريت ارشد و … را در نظر گرفته است .
رحیم نیا(1389)طی تحقیقی ضمن بررسی اجزای بانكداري الكترونيكي، روابط بين اين اجزا و بررسي مدلي كاربردي در زمينه عوامل موثر بر استفاده مشتريان از خدمات الكترونيك، تحقيقي در اين ارتباط در بانكهاي دولتي شهرستان شيراز انجام داده است . نتايج تحقيق حاكي از آن است كه عامل فناوري در ميان عوامل تاثير گذار بر استفاده از خدمات الكترونيك از تاثير بيشتري برخوردار بوده است. در مورد آزمونهاي بوم شناختي نيزنتايج تحقيق به تفكيك در مورد متغيرهاي جنسيت، درآمد، تحصيلات و سن افراد با روش هاي آماري متنوع مورد بررسي قرار گرفته است.
ناظمی و همکاران(1392) در تحقیقی به بررسی نقش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی در جذب مشتری وبهبود کارایی بانکها با تأکید بر هزینه و وقت کارکنان در شعب بانک سپه شهرستان مشهد پرداختند. در این مطالعه ی با درنظر گرفتن دو جامعه ی مشتریان و مدیران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی مضاعف بر حسب مناطق ، نمونه های آماری به ترتیب به تعداد 416 و 39 انتخاب و از پرسشنامه برای جمع آوری نظر های نمونه ی آماری در تحقیق استفاده گردید .نتایج نشان داد که شیوه ی های نوین ارائه ی خدمات بانکی باعث افزایش رضایت مشتریان بانک های سپه شهرستان مشهد شده ؛ ولی این خدمات به افزایش کارایی (کاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب بانک منجر نشده است.
اصغری زاده و امین(1392) به بررسی موضوع “افزایش بهره وری خدمات بانکی با اولویت بندی مشتریان با استفاده از تکنیکهای کمّی”پرداختند. در این مقاله ضمن بیان مفاهیم بهره وری و بازاریابی رابطه مند، مدلهای مفهومی اولویت بندی مشتریان بانکها، مدل هرم مشتریان و مدل تعدیل یافته گروه مشاوران بوستون (BCGC) 80 بر ای مشتریان تشریح شده و سپس اولویت بندی مشتریان بانک برای ارائه بهره ور خدمات از طریق مدلهای MADM 81تشریح شد نتایج نشان داد تنوع در گروههای مشتریان نظام بانکی، درخواستها و نیازهای مشتریان و تنوع در خدمات نظام بانکی، این نظام را وادار می کند تا از یک سو نسبت به اولویتبندی مشتریان و از سوی دیگر به اولویتبندی خدمات قابل ارائه اقدام کند.
الهياري فرد(1384)در پژوهشي با عنوان “بهاي تمام شده خدمات بانکي در بانکداري سنتي ونوين”به مقايسه هزينه بانکداري سنتي ،نيمه مکانيزه اينترانتي )ماشين هاي خود پرداز (واينترنتي ،با استفاده از داده هاي بانك ملي ايران وبا لحاظ نمودن شاخصهاي بين المللي در بانکداري اينترنتي براي دوره1379تا1381پرداخته اند. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه متوسط بهاي تمام شده هرتراكنش در بانکداري سنتي ونيمه مکانيزه ،بیش از صد برابر هزينه تمام شده هر تراكنش در بانکداري اينترنتي است.هم چنين ميزان صرفه جوئي درهزينه هاي پرسنلي حاصل از بكارگيري بانکداري اينترنتي واينترانتي نسبت به وضع موجود )بانکداري سنتي ونيمه مکانيزه (بانك ملي ايران به قيمت هاي سال 1383 به ترتيب2291و4447 ميليارد ريال است.
واثق نيا(1389)در پژوهشي تحت عنوان “تاثير بانکداري الکترونيك بر سودآوري سيستم بانکي در بانكهاي خصوصي ودولتي”انجام داد،ارتباط بين توسعه خدمات بانکداري الکترونيك وسودآوري بانکهاي خصوصي ودولتي درايران را در بازه زماني1381تا1387به روش رگرسيون مبتني بر داده هاي تابلوئي موردبررسي قراردادوشاخصهاي بانکداري الکترونيك درسه مرحله كليه بانكها،بانكهاي خصوصي وبانكهاي دولتي مورد آزمون قرارداد.. نتايج بدست آمده از برآورد الگو،درحالت اول بررسي حاكي از تاثيرمثبت گسترش بانکداري الکترونيك برسودآوري بانكهاي كشور مي باشد . همچنين نتايج در حالت دوم وسوم بررسي نشان دادند،گسترش بانکداري الکترونيك برسودآوري در بانکهاي خصوصي نسبت به بانكهاي دولتي از نقش پررنگ تري برخوردار است.
در مطالعه ديگري در اداره تحقيقات بانك سپه با عنوان “صرفه جويي كاربرد بانكداري الكترونيك در بانكداري سنتي” به بررسي مقايسه اي صرفه جويي زماني ناشي از پرداخت قبوض آبونمان در شهر تهران توسط عابربانك و شعبه( پرداخت الكترونيكي و سنتي )پرداخته شده است. بر اساس نتايج حاصله در صورت پرداخت اين قبوض توسط عابربانك تقريباً 894526 ساعت ويا 111816 روز كاري و يا 372 سال كاري صرفه جويي در زمان را مي توان انتظار داشت.
موناخادمي درسال 1386به بررسي راهکارهاي افزايش اقبال عمومي نسبت به بانکداري الکترونيک درايران مطالعاتي انجام دادکه نتيجه تحقيق حاکي ازاين بودکه بانکداري الکترونيک درايران به طورروزافزون مورداقبال بيشترمردم قرارگرفته است .
اسفیدانی و همکاران(1390)طی پژوهشی به بررسی “اثر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر” پرداختند. هدف از این مقاله بررسی میزان استفاده از اینترنت در صنعت بیمه و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر است.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استفاده از اینترنت باعث افزایش عملکرد بیمه عمر می گردد.

ب)پیشینه خارجی
تریلمیر82وهمکاران (2006) در پژوهشی در مورد اهمیت وفاداری الکترونیکی ؛ اعتماد؛ کیفیت وب سایت ؛ کیفیت خدمات ورضایتمندی تحقیق نموده و عواملی را که مشتریان را به استفاده از بانکداری الکترونیکی بجای استفاده از بانکداری سنتی سوق می دهد را مورد آزمون قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که درک منافع و اطلاعات بانکداری الکترونیکی از وب سایت ؛ محرکهای اصلی پذیرش بانکداری الکترونیکی است.
ونگ83وهمکارانش(2009) مطالعه ای را با عنوان “اعتماد یا عدم اعتماد؛معمای غیر قابل حل مصرف کنندگان با بانکداری الکترونیکی”صورت دادند که در آن به این پرسش پاسخ دادند که آیا آگاهی مشتریان از ریسک موجود در اینترنت می تواندبر اعتماد اثرگذاشته و مشتریان را به استفاده از بانکداری الکترونیکی متمایل سازد؟در چارچوب نظری این تحقیق فقط یک نگاه اجمالی به یافته های مطالعات قبلی شده و پذیرش و اصلاح ابزارهای آنها همان متغیرها؛ در حوزه ایران بازآزمون شده است.نتایج نشان داد بانکداری الکترونیکی بیش از آنکه یک مزیت باشد یک ضرورت است.
آماده84و همکاران(2009) در مطالعه ای در خصوص بانکداری الکترونیکی به بررسی “موانع توسعه بانکداری الکترونیکی در چشم انداز 20 ساله” پرداختند.در این پژوهش 4 مانع اصلی در توسعه بانکداری الکترونیکی گزارش شده است. دومانع مدیریتی و فرهنگی-اجتماعی که جزء عوامل نرم حساب می شوند و در واقع آنهایی که اندازه گیری و ارزیابی آنها دشوار بوده بر بلند مدت تاکید دارند ودو مانع دیگر مالی و فنی- فناورانه که جزء عوامل سخت هستند ودر واقع بیشتر سیستم گرا بوده و نقش حمایتی برای عوامل نرم دارند.با توجه به نتایج تحقیق دو مانع فرهنگی-اجتماعی و مدیریتی مورد پذیرش بوده و دو مانع مالی فنی- فناورانه از موانع توسعه بانکداری الکترونیک گزارش نشده است.
کریشنانگرو85 و دیگران(2014)در مطالعه ای که به منظور سنجش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی توسط برخی استادان دانشگاه چند رسانه ای (مولتی مدیا )مالزی86 انجام شده ، توسعه ی تکنولوژیهای ارتباطی و مخابراتی عامل جهش و تغییرعمده در بخش بانکی مالزی را معرفی کرده اند . نتیجه ی این تغییر استفاده ی گسترده از شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی مثل عابربانک، تلفن بانک و بانکداری خانگی بوده است. این تغییرات عمده به منظور جلب رضایت مشتریان بانک صورت گرفته است . در بین خدمات ارائه شده بیشترین استقبال و استفاده از عابربانک و کمترین آن از تلفن بانک بوده است . برطبق مطالعات این محققان ، بانکداری اینترنتی هنوز در مالزی ایجاد نشده است ؛اما به نظر می رسد دولت درپی ایجاد شرایط پیاده سازی آن است .
ایوانس87 و دیگران(2014) به همراه تنی چند از اساتید ؛ضمن بررسی بانکداری اینترنتی به مقایسه ی سیستم بانکی اردن و ایالات متحده امریکا پرداخته اند و تفاوت عمده بین کاربردهای شبکه های بانکی اردن و آمریکا را مشخص کرده اند . این مطالعه تفاوت بین سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی نشان می دهد.یافته های این تحقیق تفاوت این دو سیستم را به نحوه ی ارائه ی خدمات متفاوت در وب سایت آنها مربوط می داند. بانکهای آمریکا در وب سایتهای خود علاوه بر امکان ارائه ی خدمات بانکی،شرایط سرمایه گذاری، خرید سهام، پرداخت صورتحساب محاسبات مالی و … را فراهم آورده اند. درحالی که در بانکهای اردن ضعف های بسیار عمده در این خصوص دیده می شود.
هلدن وآلباناني88(2014)در پژوهشي تحت عنوان”سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات وديگر عوامل موثر بر سود آوري بانکها در انگلستان”به بررسي نقش بانکداري الکترونيکي در سود آوري 31 بانك انگلستان پرداخته اند.آنها بايك مدل رگرسيوني درقالب داده هاي تابلويي سالهاي1996تا1976تاثیر متغيرهاي مختلف ازجمله دستگاههاي خودپرداز به عنوان شاخص بانکداري الکترونيك، سودآوري بانکهارابررسي كرده اند .در اين تحقيق ماشينهاي خود پرداز به عنوان موثرترين شاخص بانکداري الکترونيك وآسان ترين وپرطرفدارترين ابزار الکترونيکي بين مشتريان بانکها در نظر گرفته شده است كه بصورت24ساعته ،بدون نياز به حضور در محل شعبه ومراجعه به كارمند بانك استفاده مي شود .نتيجه اين تحقيق مبني بر تاثير مثبت افزايش تعداددستگاههاي خودپرداز ATMبرسودآوري بانکها از طريق كاهش هزينه هاي نيروي كار وكاهش هزينه هاي انجام تراكنش مي باشد.
ساهوت89(2013)در مطالعه ی دیگری که با همکاری مؤسسه ی ملی ارتباطات فرانسهو دانشگاه زیلینا اسلوواکی انجام داده اند ؛ نقش عوامل مؤثر در جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی را مورد بررسی قرار گرفته داده اند.براساس مطالعات این گروه در فرایند ارائه ی خدمات بانکی شناخت رفتار مشتریان وعوامل مورد نظرشان در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکی مؤثر شناخته شده است . برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره بانکداری الکترونیک، اعتماد مشتریان، قصد استفاده، پایگاه داده ها Next Entries پایان نامه درباره فراوانی تجمعی، بانکداری الکترونیک، متغیر مستقل، توسعه بانکداری الکترونیک