پایان نامه درباره باستانشناسی، جنوب ایران، استان فارس، حاجی آباد

دانلود پایان نامه ارشد

در حدود 25/1 متری ابزارهای شاخص پارینه‌سنگی جدید همچون تیغههای کولدار، تیغههای کنگرهدار، اسکنه، خراشندهی انتهایی و خراشندههای زورقی وجود دارد که با توجه به تاریخ کربن 14 چندان دور از انتظار نبوده است.
دستافزارهای شاخص پارینهسنگی میانی که از این غار یافت شده عبارت‌اند از: خراشندههای همگرا، خراشندهها و کنگره‌دارها (Rosenberg 1985).
5-33-3- مرودشت:
در تابستان 1978 مایکل روزنبرگ بررسی باستانشناسی پارینهسنگی در دشت مرودشت انجام داد که طی آن 29 پناهگاه و 327 مکان روباز ثبت شد؛ که بعضی منطقهها تنها تک یافته داشتند ولی برخی دارای مجموعههای بزرگ سنگ و سفال بودند.
طی بررسی مشترک ایران و آلمان در سال 1384 (2005) در استان فارس و در درهی رود سیوند در نزدیکی روستای حاجی آباد، غاری کشف شد که به نظر دست‌نخورده میآمد، یافتههای سطحی در این منطقه نشان‌دهنده‌ی ویژگیهای پارینهسنگی میانی است (Conard et al. 2006).
5-33-4- ارسنجان:
ارسنجان منطقه‌ای وسیع برای استقرار پارینه‌سنگی میانی در کوه‌های زاگرس و جنوب ایران است. بررسی روشمند هیئت ژاپنی دانشگاه توکیو به سرپرستی ایکیدا در 1977 به مدت دو ماه در دشت ارسنجان منجر به شناسایی 196 (144 غار و پناهگاه، 21 محوطه‌ی باز، 31 تپه) مکان باستانی شد که 165 مکان مشخصاً مربوط به دوران‌های مختلف پارینه‌سنگی بود که شامل غار، پناهگاه صخره‌ای و محوطه‌های روباز بود (Ikeda 1979). در این میان، در 55 غار و پناهگاه و 4 محوطه‌ی باز، تراشههای متعلق به پارینه‌سنگی میانی کشف شد که عمدتاً شامل تیزه های موستری، تراشه‌های لوالوا، سنگ‌مادرهای بزرگ، خراشندههای انتهایی و جانبی بود.
محوطه‌های روباز در نزدیکی کوهپایههای شمال شرقی کوه خون قرار داشتند و دست افزار‌های به دست آمده از آن‌ها شامل تیزههای شبه لوالوا262، تراشه‌های لوالوا و غیر لوالوا، ابزارهای سنگین مثل خراشندههای شیبدار263 و خراشندههای انتهایی بزرگ بودند.
از میان محوطه‌های غاری و پناهگاهی مهم‌ترین آن‌ها K9-5 و A5-3 (تنگ اشکن) است. اولی در دامنهی جنوب غربی کوه سیاه قرار دارد. عمق آن 15 متر و عرض دهانه 40 متر و به سمت جنوب غرب بوده و دید خوبی به دشت چهاردرهی سرآباد دارد. 430 دستساختهی سنگی از سطح آن جمعآوری شد که بیشتر آن‌ها ویژگی‌های پارینه‌سنگی میانی را نشان می‌دادند و شامل: تیزههای موستری، خراشندههای بیشکل264 ، خراشندههای گرد و خراشندههای انتهایی بر تراشه‌های شعاعی و لوالوا بودند؛ از دیگر ابزارهای این غار سنگ‌مادرهای تیغه، قطعات دورویه و خراشندههای انتهایی بود. تنگ اشکن یکی از مجموعه غارهایی است که در دامنهی غربی کوه دل‌نشین قرار دارد. این غار 42 متر عرض، 20 متر ارتفاع و 28 متر عمق دارد. دهانه آن به سمت جنوب غرب بوده و دید خوبی به دشتهای اطراف دارد. حدود 572 دستساخته سنگی از سطح غار جمعآوری شد. مجموعه دستافزارهای غار نشان میدهد که این غار مرتبا و طی دورانهای مختلف، از پارینه‌سنگی میانی تا پیش نوسنگی مسکونی بودهاست. بیشتر دستافزارها بر روی تراشههای شعاعی سا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره گونه شناسی، موزه ملی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قانون مجازات، حقوق کیفری، حقوق کیفری ایران