پایان نامه درباره انعطاف پذیری، انعطاف پذیری مالی، نگهداری وجه نقد، فرصت های رشد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت جلوگیری کند. باید مدیران وجوه نقد را طوری مدیریت کنند تا میزان لازم و ضروری برای شرایط خاص ناتوانی مالی در شرکت نگهداری کنند و از سوی دیگر باید تا آنجایی که می ‌شود وجوه راکد در شرکت به حداقل برسد، یعنی بین انعطاف پذیری مالی شرکت و میزان وجوه نگهداری شده برای این امررابطه منطقی برقرار کنند.
1-2 بیان مسئله
به طور معمول مدیران به دنبال سطحی از موجودیهای نقدی هستند که باتوجه به مزایا و معایب نگهداری موجودیهای نقدی حالت بهینه داشته باشد. به عبارت دیگر شرکتها در جستجوی سطح بهینه‌ای از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی فرصتها از دست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی در شرکتهاست. کینز سه انگیزه نیاز به انجام معاملات، انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط دارای ریسک را سبب نگهداری وجه نقد می‌دانست. انگیزه انجام معاملات بیشتر به دلیل هزینه‌بر بودن استفاده از سایر دارایی‌ها(بجز وجه نقد)درانجام معاملات تجاری است. براین اساس، می‌توان گفت شرکتهایی که با کمبود منابع داخلی روبرو هستند می‌توانند با فروش دارایی‌ها یا ایجاد بدهیهای جدید یا انتشار سهام جدید و یا عدم پرداخت سود سهام نقدی منابع خود را افزایش دهند. بنابراین انتظار می‌رود شرکتهایی که با هزینه معاملات بیشتری روبرو هستند مبالغ بیشتری از داراییهای نقدی را نگهداری نمایند(کینس3،1963).
از طرف دیگر، انگیزه احتیاطی بیشتر در مورد مقابله با ریسک کمبود نقدینگی، استفاده از فرصت‌های تجاری و اجتناب از ورشکستگی است. براین اساس شرکتها موجودی‌های نقدی را برای مواجهه با وقایع پیش‌بینی نشده نگهداری می‌نمایند و در صورتی که هزینه سایر منابع تامین مالی بسیار زیاد باشد برای تامین مالی سرمایه گذاری های خود از موجودیهای نقدی نگهداری شده استفاده می‌کنند. انعطاف‌پذیری مالی توان شرکتها را برای تامین منابع مالی به منظور واکنش به موقع در برابر پیشامدهای غیر منتظره و حداکثر کردن ارزش شرکت را نشان می‌دهد. شرکتهایی که انعطاف پذیری مالی مناسبی دارند می‌توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت کنند و زمانی که فرصتهای سودآوری پیش می‌آید وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری را با حداقل هزینه فراهم می‌کند. همچنین انعطاف پذیری مالی نقش مهمی در توانمند سازی مدیران در خصوص سرمایه‌گذاری در آینده ایفا می‌کند. مشکلات بازار سرمایه حفظ انعطاف‌پذیری را برای شرکتها که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است مانع استفاده آنها از فرصتهای سودآور شود، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند(اوزکان4،2004).
تحلیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکتها در بازار شده و شرکتها از این طریق می‌توانند فرصتهای بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره‌مند شوند. مبنای بحثهای صورت گرفته توسط مودیگیلیانی5(1963) و میرز6(1984) حفظ انعطاف پذیری مالی را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سودآوری الزامی کرده است. میرز(1977) نشان داد شرکت باید بتواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برساند و تمام استفاده‌های انعطاف پذیری مالی بر ادبیات مالی به جنبه‌های ماهیت واکنشی و محافظتی آن باشد شرکت در قبال رویدادها و فرصتهای غیر منتظره باید واکنش مثبت نشان دهد و در دوران جریانات نقدی حاصل از عملیات در سطح پایین بتواند به حیات خود ادامه دهد.
1-3 اهمیت پژوهش
یکی از ویژگیهای مهم هر شرکت انعطاف پذیری مالی آن است که می‌تواند نشان دهنده توان شرکت برای مهار فرصتهای غیر منتظره مالی و درماندگیهای مالی شرکت باشد و از موارد مهمی است که هر شرکت برای پیشگیری از درماندگی مالی باید مد نظر قرار دهد. در سالهای گذشته بحث انعطاف‌پذیری مالی یک مفهوم ذهنی بود که توانایی شرکت برای پاسخگویی در برابر رویدادهای غیر منتظره آتی ارائه شده بود. اما واقعیت این است که انعطاف‌پذیری مالی نقش به سزایی در توانمندی مدیران برای سرمایه گذاری در آینده است. مدیران شرکت برای اینکه بتوانند ارزش شرکت خود را به حداکثر برسانند باید ظرفیت خود را در زمینه منابع مالی در جهت فعالیتهای واکنشی افزایش دهند. گذشته بر این، استفاده‌کنندگان براساس انعطاف پذیری مالی، نتایج عملیات و وضعیت مالی شرکت تصمیم گیری خواهند کرد و انعطاف‌پذیری مالی کارآمد زمانی به دست می‌آید که اطلاعات صحیح و کافی از جریانات نقدی در دسترس باشد(بایون،2007).
از سوی دیگر طبق پژوهشهای انجام شده توسط موديگلياني و ميلر7(1963) مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطاف پذيري را براي شركتها جهت استفاده از فرصتهاي سودآور الزامي كرده است.
ميرز(1977) نشان داد كه چگونه تهديدات ناشي از بدهي شركتها ممكن است كه مانع استفاده آنها از فرصتهاي سودآور شود، حتي هنگاميكه مديران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند.
بر این اساس با توجه به فواید ذکر شده درباره بحث انعطاف‌پذیری مالی شرکتها و همچنین اهمیت آن در حفظ تداوم فعالیتهای مالی شرکتها یکی از مواردی که باید به بررسی و پژوهش در خصوص آن پرداخت بحث داراییهای نقدی شرکت است و اینکه چه میزان جریانات نقدی می‌تواند برای انعطاف‌پذیری مالی موثر باشد، زیرا در کشور ما پژوهش های صورت گرفته در خصوص نقش عوامل مختلف بر انعطاف پذیری مالی بسیار ناچیز است و باید با توجه به نقش مهم آن بطور اساسی به آن پرداخته شود.

1-4 اهداف پژوهش
هدف کلی
شناخت رابطه بین میزان نگهداری داراییهای نقدی و انعطاف پذیری مالی

اهداف فرعی
1- شناخت رابطه بین میزان نگهداری وجه نقد و ظرفیت بدهی مثبت
2- شناخت رابطه بین میزان نگهداری وجه نقد و ظرفیت بدهی منفی
3- شناخت رابطه بین میزان نگهداری وجه نقد و جریانات نقدی مثبت
4- شناخت رابطه بین میزان نگهداری وجه نقد و جریانات نقدی منفی
5- شناخت رابطه بین میزان نگهداری وجه نقد و خالص سرمایه درگردش
6- شناخت رابطه بین میزان نگهداری وجه نقد و فرصت های رشد شرکت

1-5 فرضیه‌‌های پژوهش
بین میزان وجه نقد نگهداری شده و ظرفیت بدهی شرکت رابطه مثبت و معنا‌داروجود دارد
بین میزان وجه نقد نگهداری شده و جریانات نقدی شرکت رابطه مثبت و معنا‌داروجود دارد
3- بین میزان وجه نقد نگهداری شده و خالص سرمایه در گردش رابطه مثبت و معنا‌داروجود دارد
4- بین میزان وجه نقد نگهداری شده و فرصت های رشد شرکت رابطه مثبت و معناداروجود دارد

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
دارائی‌های نقد(وجه نقد): وجه نقد، معادل‌های نقدی و اوراق بهاداری که به راحتی قابل تبدیل به نقد می‌باشد (شن چووآ ،2012)8
(فروش و خرید قابل بهادار اوراق و نقد وجوه کل)/(شرکت بدهیهای کل )= (1-1) داراییهای نقدی (وجه نقد)
انعطاف پذیری مالی: به معنای توان واحدانتفاعی در تأمین وجه نقد درفاصله کوتاهی ازدریافت اطلاع درباره نیازمندیهای مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری می باشد(شباهنگ،1387)

ظرفیت بدهی: عبارت است ازمقداربدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می تواند ایجاد کند،به گونه ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی ونقصان درپرداخت بدهی ها نکند(علی سعیدی،کبری آبشت 1388)
(مشهود داراییهای)/(داراییها کل جمع) (1-2) ظرفیت بدهی =
جریان وجوه نقد: افزایش یا کاهش درمبلغ وجه نقد ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایررویدادها را گویند(سازمان حسابرسی، 1382)
(مشترک سهام سود-مالیات-بهره-درآمد)/(داراییها کل جمع) (1-3) جریان وجوه نقد=
سرمایه در گردش خالص: به صورت مازاد دارایی های جاری بر بدهیهای جاری تعریف می شود (پارساییان1388)
(نقد وجه-گردش در سرمایه )/(داراییها کل جمع) (1-4) سرمایه در گردش خالص=
فرصت های رشد شرکت: در واقع پاداشی برای سرمایه گذاران تلقی می شود ، سرمایه گذاران همیشه در تصمیمات سرمایه گذاری خود ریسک را درنظر دارند زیرا آنچه باعث موفقیت می گردد استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری موجود است(تهرانی و نوربخش، 1382)
(سهام صاحبان حقوق بازار ارزش+سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش-داراییها کل جمع)/(داراییها کل جمع) (1-5) فرصت های رشد شرکت=
ارزش دفتری بدهی:
(جاری بدهی+مدت بلند بدهی)/(داراییها کل جمع) (1-6) ارزش دفتری بدهی=
نوسانات جریان وجوه نقد: به عنوان انحراف معیار جریانات نقدی به دارایی محاسبه می شود(شن چووآ،2012)
اندازه شرکت: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت(شن چووآ،2012)
سود سهام ساختگی: سود مشترک شرکت است و درغیر این صورت صفر است(شن چووآ،2012)

فصل دوم
مبانی‌نظری و پیشینه‌تحقیق

2-1مقدمه
هدف هر واحد تجاری حفظ بقا، رسیدن به عملکرد مالی بهتر وکسب رضایت ذی نفعان از طریق حداکثر سازی ثروت آنها و ارزش آفرینی برای واحد تجاری است. دردنیای امروزی نه تنها نقش عوامل محیطی بسیار پررنگ شده است، عوامل درون سازمانی نیز برعملکرد سازمان بسیار تأثیر گذارند. یکی از عواملی که به واحد تجاری در رسیدن به این اهداف یاری می رساند، انعطاف پذیری مالی است. انعطاف پذیری مالی توانایی یک سازمان در شناسایی تغییرات ، فرصت ها و تهدیدهای محیطی وتطبیق سریع و موثر با شرایط جدید به منظور کسب عملکرد مناسب است. عوامل متعددی مانند میزان وجه نقد نگهداری شده درون سازمان، وجه نقد ایجاد شده از فعالیت های عملیاتی، پایین نگهداشتن اهرم مالی وحفظ قدرت استقلال واحد تجاری و… بر انعطاف پذیری مالی واحد تجاری اثر می گذارد.
بسیاری از اشخاص وگروه ها از جمله مدیران ، مالکان ، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، اعتباردهندگان و وام دهندگان(باتوجه به محدود بودن منابع و ضرورت تخصیص بهینه آنها) می کوشند تا نوعی از سرمایه گذاری را شناسایی، ارزیابی و انتخاب کنندکه بهترین بازده اقتصادی را داشته باشد.
در این فصل با توجه به موضوع پژوهش و مطالعات انجام شده در این زمینه، به مبانی نظری متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. بعد از مطالعه و جمع آوری اطلاعات مفید و مرتبط با موضوع پژوهش، اطلاعات در بخشهای زیر آورده شدند:
بخش اول: به بررسی انعطاف پذیری مالی، عوامل موثر برآن و متغیرهای آن پرداخته شد.
بخش دوم: مطالب مرتبط با داراییهای نقدی و متغیرهای آن آورده شد.
بخش سوم: به بررسی رابطه نظری میان نگهداری داراییهای نقدی و انعطاف پذیری مالی پرداخته شد.
بخش چهارم: پیشنه پژوهش درخصوص پژوهش های انجام شده در ایران و دیگر کشورها ذکر شده است.
2-2 مبانی نظری
2-2-1 انعطاف پذیری مالی
در ابتدا به تعاریفی از انعطاف‌پذیری مالی از دیدگاه‌های مختلف پرداخته می‌شود. سپس توضیح مختصری در مورد انعطاف پذیری مالی بیان می‌گردد. انعطاف پذيري مالي، عبارت است از توانايي واحد تجاري مبني بر اقدام مؤثر جهت تغيير ميزان و زمان جريانهاي نقدي، به گونه اي كه واحد تجاري بتواند در قبال رويدادها و فرصتهاي غيرمنتظره واكنش مناسب نشان دهد و شرکت را قادر می‌سازد تا از فرصتهای غیر منتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریانهای نقدی حاصل از عملیات مثلا به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالا منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1386).
انعطاف‌پذیری مالی به معنای توان واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاع درباره نیازهای مالی پیش‌بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره رگرسیون، انعطاف پذیری، انعطاف پذیری مالی، آزمون فرضیه Next Entries پایان نامه درباره انعطاف پذیری، انعطاف پذیری مالی، استقراض، تامین مالی