پایان نامه درباره انسجام دستوری، تحلیل داده، انسجام واژگانی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

سال 4/0 (2 بار در 93 بند تولیدشده) و در میان کودکان 6-7 سال 6/0 ( 3 بار در 110 بند تولیدشده) می‌باشد. در واقع، این داده‌ها نشان‌می‌دهند میانگین کاربرد آن در میان آزمودنی‌های این پژوهش دارای سیر نزولی می‌باشد و هماهنگ با رشد سنی، کودکان بزرگتر از میزان جانشینی کمتری استفاده‌می‌کنند.
نمونه‌های کاربرد جانشینی:
گروه سنی 5-4 سال: به بابابزرگش گفت من اون یکی ( انار) را بیشتردوست دارم (کیانا، 5/4 ساله)
گروه سنی 6-5 سال: گفت نمیخوام (از اون انارا بخورم). (هستی، 8/5 ساله)
گروه سنی 7-6 سال: می‌دونستم (کارم اشتباهه) ولی اینکارو کردم. (نازنین، 8/6 ساله)
سن
تعداد آزمودنی‌ها
جانشینی
میانگین
درصد
انحراف معیار
تراکم
تعداد کل بندها
5-4
5
6
2/1
08/0
19/1
06/0
89
6-5
5
2
4/0
02/0
48/0
02/0
93
7-6
5
3
6/0
02/0
2/1
02/0
110

جدول شماره (4-7): کاربرد جانشینی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک

4-8-2-4) مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری ( ارجاع، حذف و جانشینی)
مطابق تحلیل داده‌ها و با مقایسه کاربرد سه زیرمجموعه انسجام دستوری، یعنی ارجاع، حذف و جانشینی، این نتیجه به‌دست‌آمد که الگوی عملکردی مشابهی در میان هر سه گروه سنی وجوددارد. به بیانی دیگر، از میان تمام ابزارهای انسجام دستوری، ارجاع کاربرد بالاتری را نسبت به دیگر ابزارهای این دسته در میان هر سه گروه سنی داشته‌است و جانشینی کمترین کاربرد را در میان همه گروه‌های سنی به خود اختصاص‌داده‌است. این نتیجه با یافته‌های پژوهش‌های پیشین از جمله هیکمن ‌و همکاران (1995) و جیزا (2000) مطابقت‌دارد. در این پژوهش‌ها نیز کودکان در میان تمامی ابزارهای انسجام دستوری بیشتر تمایل به کاربرد ارجاع داشته‌اند. این یافته در نمودار زیر به روشنی نمایان است.

نمودار شماره (4-4): مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در سه گروه سنی

4-8-2-5) کاربرد کلی ابزارهای انسجام دستوری (ارجاع، حذف و جانشینی) بر پایه متغیر سن
آنچه از مشاهده نمودار (4-5) به‌دست‌می‌آید این است که در مجموع گروه سنی 4-5 سال 72 بار(میانگین=4/14)، گروه سنی 5-6 سال 99 بار (میانگین=8/19) و گروه سنی 6-7 سال 113 بار (میانگین=6/22) از ابزارهای انسجام دستوری (ارجاع، حذف و جانشینی) بهره‌بردند. با مقایسه عملکرد سه گروه سنی این نتیجه مورد تأیید قرارمی‌گیرد که با افزایش سن، میزان کاربرد کلی ابزار انسجام دستوری نیز در روند تصاعدی پیش‌می‌رود.

نمودار شماره (4-5): کاربرد ابزارهای انسجام دستوری بر پایه متغیر سن

4-8-3) تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون بازگویی داستان بر پایه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی (نقش‌نماهای گفتمانی)
با بررسی و محاسبه داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون بازگویی داستان، میانگین، درصد، انحراف‌معیار و تراکم زیرمجموعه‌های انسجام ربطی (نقش‌نمای گفتمانی) محاسبه و در جدول‌های (4-8)، (4-9)، (4-10) و (4-11) ارائه‌گردیده‌است.
4-8-3-1) کاربرد نقش‌نمای افزایشی
یکی از زیرمجموعه‌های ابزار انسجام ربطی، نقش‌نمای افزایشی است که کاربرد آن مطابق جدول‌ (4-8) به‌ این گونه است که در گروه سنی 4-5 سال میانگین کاربرد آن 4/0 (2 بار در 89 بند تولیدشده)، در گروه سنی 5-6 سال نیز 4/0 (2 بار در 93 بند تولیدشده) و در گروه سنی 6-7 سال صفر می‌باشد. در این رابطه، از مقایسه دو گروه سنی 4-5 سال و 5-6 سال هیچ‌گونه رشدی مشاهده‌نشد و در واقع، کاربرد آن شکلی ثابت داشته‌است. همین طور در گروه سنی 6-7 سال این نقش‌نما اصلاً به‌کار نرفت و در واقع، شاهد نوعی رشد منفی در کاربرد آن بودیم.
نمونه‌های کاربرد نقش‌نمای افزایشی:
گروه سنی 4-5 سال: اون رفت پیش آقای دکترو اون معاینش کرد. (کیانا، 5/4 ساله)
گروه سنی 5-6 سال: بابابزرگش اومده بود خونشون و براش انار آورده بود. (کیان، 5/5 ساله)
گروه سنی 6-7 سال این نقش‌نما را بکارنبردند.

جدول شماره (4-8): کاربرد نقش‌نمای افزایشی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک
سن
تعداد آزمودنی ها
افزایشی
میانگین
درصد
انحراف‌معیار
تراکم
تعدادکل بندها
5-4
5
2
4/0
05/0
48/0
02/0
89
6-5
5
2
4/0
05/0
48/0
02/0
93
7-6
5
0
0
0
0
0
110

4-8-3-2) کاربرد نقش‌نمای تقابلی
یکی دیگر از نقش‌نماها، نقش نمای تقابلی است و برطبق جدول‌ (4-9) میانگین کاربرد آن در کودکان 4-5 سال و 5-6 سال صفر و در میان کودکان 6-7 سال 4/0 می‌باشد. در واقع کودکان دو گروه سنی اول اصلاً این نقش نما را به‌کارنبردند و کودکان گروه سنی 6-7 سال تنها در دو مورد از آن بهره‌بردند. به این‌ترتیب، ما شاهد رشد ضعیفی در کاربرداین نقش‌نما بوده‌ایم.
نمونه کاربرد نقش‌نمای تقابلی:
گروه سنی 4-5 سال و 5-6 سال این نقش‌نما را بکارنبردند.
گروه سنی 6-7 سال: می‌دونست اونها شکلات نیستند اما شروع کرد به خوردنشون. ( آنیتا، 6/10 ساله)
جدول شماره (4-9): کاربرد نقش‌نمای تقابلی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک
سن
تعداد آزمودنی‌ها
تقابلی
میانگین
درصد
انحراف‌معیار
تراکم
تعدادکل‌بندها
4-5
5
0
0
0
0
0
89
5-6
5
0
0
0
0
0
93
6-7
5
2
4/0
03/0
48/0
01/0
110

4-8-3-3) کاربرد نقش‌نمای سببی
از دیگر زیرمجموعه‌های نقش‌نماها، نقش‌نمای سببی است که کاربرد آن مطابق جدول‌ (4-10) به این گونه است که کودکان هر سه گروه تنها یک بار از این نقش‌نما استفاده‌کردند و میانگین کاربرد آن در همه گروه‌ها 2/0 است. به‌این‌ترتیب، می‌توان‌ گفت که ما شاهد هیچ‌گونه رشدی در کاربرد این نقش‌نما نبودیم و رشد آن در همه گروه ها ثابت بوده‌ است.
نمونه‌های کاربرد نقش‌نمای سببی
گروه سنی 5-4 سال: بابابزرگش گفت من نمیتونم زیاد بمونم چون مادربزرگت تنهاست. (کیانا، 5/4 ساله)
گروه سنی 6-5 سال: بابابزرگش بهش یک جایزه داد چون‌ که قول داد دیگه این کارو نکنه. ( سینا، 8/5 ساله)
گروه سنی 7-6 سال: دکتر بهش گفت تو نباید اینکارو می‌کردی چون‌که دلت درد می‌گیره. (دیبا، 7/6 ساله)

جدول شماره (4-10): کاربرد نقش‌نمای سببی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک
سن
تعدادآزمودنی‌ها
سببی
میانگین
درصد
انحراف معیار
تراکم
تعداد کل بندها
4-5
5
1
2/0
04/0
0/4
01/0
89
5-6
5
1
2/0
02/0
0/4
01/0
93
6-7
5
1
2/0
01/0
0/4
009/0
110

4-8-3-4) کاربرد نقش‌نمای زمانی
آخرین زیرمجموعه نقش‌نماهای مربوط به انسجام ربطی، نقش‌نمای زمانی است که میانگین کاربرد آن برابر با جدول‌ شماره (4-11) در میان کودکان 4-5 سال 2/6 (31 بار در 89 بند تولیدشده)، در کودکان 5-6 سال 6/6 (33 بار در 93 بند تولیدشده) و در کودکان 6-7 سال 6/11 (58 بار در 110 بند تولیدشده) می‌باشد. در واقع، برپایه این داده‌ها می‌توان گفت کاربرد این نقش‌نما در گروه سنی 5-6 سال نسبت به گروه سنی 4-5 سال اندکی بیشتر بوده‌است، درحالی‌که در گروه سنی 6-7 سال نسبت به دو گروه سنی دیگر دارای رشد بارزی بوده‌است..

نمونه های کاربرد نقش‌نمای زمانی:
گروه سنی 5-4 سال: قرصها رو خورد بعدش هم دلش درد گرفت. ( کیانا، 5/4 ساله)
گروه سنی 6-5 سال: بعدش مامانش براش جایزه خرید تا دیگه این کارا رو نکنه. (آرمین، 9/5 ساله)
گروه سنی 7-6 سال: بعد که براش جایزه میخرن اون ازشون تشکرمیکنه. (دیبا، 7/6 ساله)

جدول شماره (4-11): کاربرد نقش‌نمای زمانی در آزمون بازگویی داستان در سه گروه سنی کودک
سن
تعداد آزمودنی‌ها
زمانی
میانگین
درصد
انحراف معیار
تراکم
تعداد کل
4-5
5
31
2/6
91/0
5/87
33/0
34
5-6
5
33

6/6
91/0
2/57
37/0
36
6-7
5
58
6/11
95/0
3/44
52/0
61

4-8-3-5) مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی (افزایشی، تقابلی، سببی، زمانی) در سه گروه سنی آزمودنی‌های کودک
مطابق تحلیل داده‌ها و با مقایسه کاربرد چهار زیرمجموعه انسجام ربطی؛ یعنی افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی، این نتیجه به‌دست‌آمد که تنها در کاربرد نقش‌نمای زمانی شاهد رشد بارزی در میان تمامی گروههای سنی بودیم (گروه سنی 4-5 سال=31 بار، گروه سنی 5-6 سال=33 بار، گروه سنی 6-7 سال=58 بار) اما در رابطه با کاربرد سه نقش‌نمای دیگر رشد چندان مشخصی مشاهده نشد. نتیجه دیگر اینکه از میان تمامی نقش‌نماها، نقش‌نمای زمانی بیشترین کاربرد و نقش‌نمای تقابلی کمترین کاربرد را به خود اختصاص داد.

نمودار شماره (4-6): مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی در سه گروه سنی کودک
4-8-3-6) کاربرد کلی ابزارهای انسجام ربطی (افزایشی، تقابلی، سببی و زمانی) بر پایه متغیر سن
طبق نمودار (4-7) می‌توان گفت در مجموع گروه سنی 4-5 سال 34 بار (میانگین=8/6)، گروه سنی 5-6 سال 36 بار (میانگین=2/7) و گروه سنی 6-7 سال 61 بار (میانگین=2/12) از نقش‌نماها استفاده‌کرده‌اند. نکته قابل ذکر این است که رشد بارزی در کاربرد این گروه از ابزارهای انسجامی در گفتمان کودکان 5-6 سال نسبت به کودکان 4-5 سال دیده‌نمی‌شود، اما با مقایسه عملکرد کودکان گروه سنی سال 5-6 و 6-7 سال می‌توانیم رشد مشخصی را در کاربرد آنها مشاهده‌نماییم. در مجموع، می‌توان گفت که با مقایسه عملکرد سه گروه سنی این نتیجه مورد تأیید قرارمی‌گیرد که با افزایش سن، به‌ویژه از سن شش سالگی به بعد میزان کاربرد کلی ابزارهای انسجام ربطی نیز در روند رشدی فزاینده قرارمی‌گیرد.

نمودار شماره (4-7): مقایسه‌ کاربرد انواع ابزار انسجام ربطی بر پایه متغیر سن در آزمون بازگویی داستان

4-8-4) مقایسه کاربرد انواع ابزارهای انسجامی در آزمون بازگویی داستان
با توجه به نمودار (4-8) و تحلیل داده‌های این آزمون، می‌توان مجموع نتایج این آزمون را به‌شرح زیر دسته‌بندی نمود:
1) کودکان در تمامی گروه‌های سنی، از میان تمامی ابزارهای انسجامی، به ترتیب نسبت به کاربرد ابزار انسجام واژگانی، انسجام دستوری و انسجام ربطی تمایل نشان‌دادند.
2) در میان زیرمجموعه‌های انسجام واژگانی، کاربرد تکرار از باهم‌آیی بالاتر می‌باشد.
3) در میان زیرمجموعه‌های انسجام دستوری، کاربرد ارجاع از همه بالاتر است.
4) در میان زیرمجموعه‌های انسجام ربطی، کاربرد نقش‌نمای زمانی بیش از سایر نقش‌نماها می‌باشد.

نمودار شماره (4-8): نمودار مقایسه‌ای کاربرد انواع ابزار انسجامی در آزمون بازگویی داستان
4-8-5) تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان بر پایه کاربرد ابزارهای انسجام واژگانی
با بررسی و محاسبه داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون تولید داستان، میانگین، درصد، انحراف ‌معیار و تراکم زیرمجموعه‌های انسجام واژگانی، محاسبه و در جدول‌های (4-12) و (4-13) ارائه‌گردیده‌است.
4-8-5-1) کاربرد تکرار
آن گونه که در جدول (4-12) مشاهده‌می‌شود، میانگین کاربرد تکرار در میان کودکان 4-5 ساله 4/22 (112 بار در 58 بند تولیدشده)، در میان کودکان 5-6 ساله 6/23 (118 بار در 64 بند تولیدشده) و در میان کودکان 6-7 ساله 2/27 (136 بار در 87 بند تولیدشده) بوده‌است. این یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که کودکان در همه گروههای سنی، تمایل بالایی نسبت به کاربرد “تکرار” داشتند. از سوی دیگر، می‌توان گفت میانگین کاربرد تکرار در گروههای سنی بزرگتر نسبتاً بیشتر بوده است که خود نشان از رشد افزون‌تر به موازات رشد سنی آزمودنی‌های کودک دارد.
نمونه‌های کاربرد تکرار:
گروه سنی 4-5 سال: آدم‌برفیه ناراحت بود جوجه‌ها گفتند چرا آدم‌برفیه ناراحته؟ ( کیانا، 5/4 ساله)
گروه سنی 5-6 سال: چندتا جوجه بودن با یک آدم‌برفی. آدم‌برفیه داشت گریه می‌کرد. (هستی، 8/5 ساله)
گروه سنی 6-7 سال: جوجه‌ها خوشحال شدند رفتند بغلش بعد هم رفتند رو کلاهش نشستند. (دیبا، 7/6) ساله)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره انسجام واژگانی، انسجام دستوری، تحلیل داده، انحراف معیار Next Entries پایان نامه درباره انسجام واژگانی، انسجام دستوری، تحلیل داده، تفاوتهای جنسیتی