پایان نامه درباره انسجام دستوری، تحلیل داده، انسجام واژگانی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

جدول شماره (4-12): کاربرد تکرار در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک
سن
تعداد آزمودنی‌ها
تکرار
میانگین
درصد
انحراف معیار
تراکم
تعدادکل بندها
4-5
5
112
4/22
86/0
89/9
93/1
58
5-6
5
118
6/23
85/0
53/12
84/1
64
6-7
5
136
2/27
91/0
25/13
56/1
87

4-8-5-2) کاربرد با‌هم‌آیی
در آزمون تولید داستان نیز همانند آزمون بازگویی داستان، کاربرد باهم‌آیی در مقایسه با تکرار دارای میانگین بالایی نیست. طبق داده‌‌های جدول (4-13)، میانگین کاربرد آن در میان کودکان 4-5 ساله 4/3 (17 بار در 58 بند تولیدشده)، در میان کودکان 5-6 ساله 3 (15 بار در 64 بند تولیدشده) و در میان کودکان 6-7 ساله 2/2 (11 بار در 87 بند تولیدشده) می‌باشد. به بیانی دیگر، همزمان با رشد سن، از کاربرد باهم‌آیی کاسته شده‌است.
نمونه کاربرد باهم‌آیی:
گروه سنی 4-5 سال: آدم‌برفیه تو برف خیلی سردش شده بود و گریه می‌کرد. ( کیانا، 5/4 ساله)
گروه سنی 5-6 سال: خرگوشه هویج رو از روی دماغ آدم‌برفیه برداشت و خورد. (هستی، 8/5 ساله)
گروه سنی 6-7 سال: وقتی آفتاب شد هوا گرم شد و آدم‌برفیه هم آب شد. (دیبا، 7/6 ساله)

جدول شماره (4-13): کاربرد با‌هم‌آیی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک
سن
تعداد آزمودنی‌ها
با‌هم‌آئی
میانگین
درصد
انحراف‌معیار
تراکم
تعداد کل بندها
4-5
5
17
4/3
13/0
2/1
29/0
58
5-6
5
15
3
10/0
68/2
23/0
64
6-7
5
11
2/2
06/0
89/0
12/0
87

4-8-5-3- مقایسه کاربرد تکرار و باهم‌آیی
مطابق تحلیل داده‌ها و با مقایسه کاربرد تکرار و باهم‌آیی (نمودار 4-9)، این نتیجه به‌دست‌آمد که در این آزمون نیز همانند آزمون بازگویی داستان، الگوی عملکردی مشابهی در میان هر سه گروه سنی وجوددارد؛ به این معنا که کاربرد باهم‌آیی نسبت به کاربرد تکرار برای همه گروههای سنی دشوارتر بوده‌است و تکرار پربسامدترین زیرمجموعه شمرده‌می‌شود. همچنین، کاربرد باهم‌آیی در این آزمون دارای رشد منفی نیز بوده‌است. این یافته در نمودار زیر نمایان‌می‌باشد.

نمودار شماره(4-9): مقایسه کاربرد تکرار و باهم‌آیی در سه گروه سنی کودک

4-8-5-4) کاربرد کلی ابزارهای انسجام واژگانی (تکرار و باهم آیی) بر پایه متغیر سن
آنچه از مشاهده نمودار (4-10) به‌دست‌می‌آید، این است که درمجموع گروه سنی 4-5 سال 129 بار (میانگین=8/25)، گروه سنی 5-6 سال 133 بار (میانگین=6/26) و گروه سنی 6-7 سال 148 بار (میانگین=4/29) از ابزارهای انسجام واژگانی (تکرار و باهم‌آیی) در آزمون تولید داستان بهره‌بردند. در این آزمون نیز با مقایسه عملکرد سه گروه سنی این نتیجه مورد تأیید قرارمی‌گیرد که با افزایش سن، میزان کاربرد کلی ابزار انسجام واژگانی نیز در روند تصاعدی پیش‌می‌رود؛ آنچه قابل ذکر است این است که کاربرد این ابزار در میان کودکان گروه‌های سنی 4-5 سال و 5-6 سال نسبت به گروه‌های سنی 5-6 سال و 6-7 سال رشد کمتری را نشان‌می‌دهد.

نمودار شماره (4-10): کاربرد کلی ابزارهای انسجام واژگانی با توجه به متغیر سن
4-8-6) تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان بر پایه کاربرد انسجام دستوری
با بررسی و محاسبه داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون تولید داستان، میانگین، درصد، انحراف‌ معیار و تراکم، زیرمجموعه‌های انسجام دستوری محاسبه و در جدول‌های (4-14)، (4-15) و (4-16) ارائه‌گردیده‌است.
4-8-6-1) کاربرد ارجاع
بر اساس جدول‌ (4-14)، میانگین کاربرد ارجاع در میان کودکان 4-5 سال 6/11 (58 بار در 58 بند تولیدشده، به ازاء هر بند یکبار ارجاع به‌کاررفته‌است)، در میان کودکان 5-6 سال 2/11 ( 56 بار در 64 بند تولیدشده) و در میان کودکان 6-7 سال 8/17 ( 82 بار در 87 بند تولیدشده) می‌باشد. در واقع، می‌توان گفت به موازات رشد سن، در کاربرد این ابزار در دوگروه سنی اول تا حدی شاهد رشد نسبتاً منفی بودیم (گروه سنی اول 58 بار و گروه سنی دوم 56 بار از این ابزار بهره بردند)، اما در میان کودکان دو گروه سنی دوم و سوم شاهد رشد محسوسی هستیم.
نمونه‌های کاربرد ارجاع
گروه سنی 4-5 سال: آدم‌برفیه دماغش با برف درست شده بود. (آناهید، 4/4 ساله)
گروه سنی 5-6 سال: اون به جوجه گفت دماغمو بردند. (آرمین، 9/5 ساله)
گروه سنی 6-7 سال: جوجه‌ها خوشحال شدند و رفتند بغلش. (نازنین، 8/6 ساله)

جدول شماره(4-14): کاربرد ارجاع در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک
سن
تعدادآزمودنی‌ها
ارجاع
میانگین
درصد
انحراف معیار
تراکم
تعداد کل بندها
4-5
5
58
6/11
90/0
13/3
1
58
5-6
5
56
2/11
72/0
52/5
87/0
64
6-7
5
89
8/17
1
78/11
02/1
87

4-8-6-2) کاربرد حذف
براساس داده‌های مندرج در جدول (15)، میانگین کاربرد حذف در میان کودکان 4-5 سال 4/0 ( 2بار در 58 بند تولیدشده)، در میان کودکان 5-6 سال 8/2 (14 بار در 87 بند تولیدشده) و در میان کودکان 6-7 سال صفر می‌باشد. در واقع، همزمان با رشد سن در میان دو گروه سنی اول، شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای در کاربرد آن بوده‌ایم، اما بررسی عملکرد گروه سنی 6-7 سال رشد کاملاً منفی را با توجه به کاربرد این ابزار نشان‌می‌دهد، به بیانی دیگر، کودکان این گروه سنی اصلاً تمایلی به کاربرد ابزار حذف نداشتند.
نمونه‌های کاربرد حذف
گروه سنی 5-4 سال: جوجه دید اون دماغ نداره، می‌خواست براش ( یک دماغ) بیاره. (آناهید، 4/4 ساله)
گروه سنی 6-5 سال: جوجه بهش هویج داد. (اون یا جوجه) پر زد رفت. (آرمین، 5/9 ساله)
گروه سنی 7-6 سال این ابزار را بکارنبردند.
جدول شماره (4-15): کاربرد حذف در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک
گروه سنی
تعداد آزمودنی‌ها
حذف
میانگین
درصد
انحراف معیار
تراکم
تعداد کل بندها
4-5
5
2
4/0
03/0
489 /0
03/0
58
5-6
5
14
8/2
18/0
31/2
21/0
64
6-7
5
0
0
0
0
0
87

4-8-6-3- کاربرد جانشینی
طبق داده‌های مندرج در جدول‌ (16)، میانگین کاربرد جانشینی در میان کودکان 4-5 سال 8/0 ( 4بار در 58 بند تولیدشده)، در میان کودکان 5-6 سال 4/1 ( 7بار در 64 بند تولیدشده) و در میان کودکان 6-7 سال صفر می‌باشد. در واقع کاربرد آن در میان دو گروه سنی اول رشدی نسبی را نشان‌می‌دهد، ولی گروه سنی 6-7 سال از این ابزار استفاده‌نکردند.
نمونه‌های کاربرد جانشینی:
گروه سنی 5-4 سال: رفت هویج بیاره براش یکی آوُرد. (کیانا، 5/4 ساله)
گروه سنی 6-5 سال: سه تا گنجشک و یک آدم برفی بودند. این سه تا داشتند بازی می‌کردند. (آرمین، 9/5 ساله)
گروه سنی 6-7 سال این ابزار را بکار نبردند.
جدول شماره (4-16): کاربرد جانشینی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک
سن
تعداد آزمودنی‌ها
جانشینی
میانگین
درصد
انحراف
معیار
تراکم
تعداد کل بندها
4-5
5
4
8/0
06/0
6/1
06/0
58
5-6
5
7
4/1
09/0
8/0
10/0
64
6-7
5
0
0
0
0
0
87

4-8-6-4) مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در آزمون تولید داستان
مطابق تحلیل داده‌ها و با مقایسه کاربرد سه زیرمجموعه انسجام دستوری، این نتیجه به‌دست‌آمد که از میان تمام ابزارهای انسجام دستوری، ارجاع کاربرد بالاتری را نسبت به دیگر ابزارهای این دسته در میان هر سه گروه سنی داشته‌است و جانشینی کمترین کاربرد را در میان همه گروه‌های سنی به خود اختصاص‌داده‌‌است. . نکته دیگر، عدم به‌کارگیری حذف و جانشینی از سوی کودکان 6-7 ساله می‌باشد. این یافته در نمودار زیر دیده‌می‌شود.

نمودار شماره (14-11): مقایسه کاربرد ابزارهای انسجام دستوری در سه گروه سنی کودک

4-8-6-5) کاربرد کلی ابزارهای انسجام دستوری بر پایه متغیر سن
آنچه از مشاهده نمودار (4-12) به‌دست‌می‌آید این است که درمجموع گروه سنی 4-5 سال 64 بار (میانگین=8/12)، گروه سنی 5-6 سال 77 بار (میانگین=4/15) و گروه سنی 6-7 سال 89 بار (میانگین=8/17) از ابزارهای انسجام دستوری بهره‌بردند. با مقایسه عملکرد سه گروه سنی این نتیجه مورد تأیید قرارمی‌گیرد که با افزایش سن، میزان کاربرد کلی ابزارهای انسجام دستوری نیز در روند فزاینده رشدی پیش‌می‌رود.

نمودار شماره (4-12): کاربرد ابزارهای انسجام دستوری بر پایه متغیر سن

4-8-7) تجزیه و تحلیل داده‌های آزمون تولید داستان بر پایه کاربرد ابزارهای انسجام ربطی (نقش‌نماها)
با بررسی و محاسبه داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون تولید داستان، میانگین، درصد، انحراف‌ معیار و تراکم زیرمجموعه‌های انسجام ربطی محاسبه و در جدول‌های (4-17)، (4-18)، (4-19) و (4-20) ارائه‌گردیده‌است.
4-8-7-1) کاربرد نقش‌نمای افزایشی
مطابق جدول‌ (4-17) میانگین کاربرد نقش‌نمای افزایشی در میان کودکان 5-4 سال 6/1 (8 بار در 58 بند تولیدشده)، در میان کودکان 6-5 سال 8/1 ( 9 بار در 64 بند تولیدشده) و در میان کودکان 7-6 سال 4/2 (12 بار در 87 بند تولیدشده) می‌باشد. بر پایه این داده‌ها، می‌توان گفت کاربرد این نقش‌نما در گروه سنی 5-6 سال اندکی بیشتر از گروه سنی 4-5 سال بوده‌است، درحالی‌که در گروه سنی 6-7 سال نسبت به دو گروه سنی دیگر دارای رشد بارزی بوده‌است.

نمونه‌های کاربرد نقش‌نمای افزایشی:
گروه سنی 4-5 سال: گریه کرد و گفت خیلی طول میکشه. (آناهید، 4/4)
گروه سنی 5-6 سال: آدم‌برفی خراب شد و افتاد. (آرمین9/5 ساله)
گروه سنی 6-7 سال: اومد هویج بینیش رو برداشت و رفت. (دیبا، 7/6 ساله)

جدول شماره (4-17) : کاربرد نقش‌نمای افزایشی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک
سن
تعداد
افزایشی
میانگین
درصد
انحراف‌معیار
تراکم
تعداد کل بندها
5-4
5
8
6/1
26/0
48/0
13/0
58
6-5
5
9
8/1
24/0
48/0
14/0
64
7-6
5
12
4/2
29/0
2/2
13/0
87

4-8-7-2) کاربرد نقش‌نمای تقابلی
طبق جدول‌(18)، کاربرد این نقش‌نما تنها در میان کودکان 4-5 سال مشاهده‌می‌شود و کودکان 5-6 سال و 6-7 سال از این نقش‌نما بهره‌ای‌نبردند. میانگین کاربرد آن در میان کودکان 4-5 سال 4/0 است. در واقع، کاربرد آن در سه گروه سنی دارای رشد منفی می‌باشد.
نمونه کاربرد نقش‌نمای تقابلی:
گروه سنی 5-4 سال: چشم براش گذاشتند اما دماغش واقعیه. (دینا، 3/4 ساله)

جدول شماره (4-18): کاربرد نقش‌نمای تقابلی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی
سن
تعدادآزمودنی‌ها
تقابلی
میانگین
درصد
انحراف‌معیار
تراکم
تعداد کل‌بندها
4-5
5
2
4/0
06/0
8/0
03/0
58
5-6
5
0
0
0
0
0
64
6-7
5
0
0
0
0
0
87

4-8-7-3) کاربرد نقش‌نمای سببی
طبق جدول‌ (4-19)، میانگین کاربرد این نقش‌نما در میان همه گروه‌های سنی 2/0 (کودکان 4-5 سال یکبار در 58 بند، کودکان 5-6 سال یک‌بار در 64 بند و کودکان 6-7 سال یک‌بار در 87 بند تولیدشده) می‌باشد. به‌این‌ترتیب، کاربرد این نقش‌نما در تمامی گروه های سنی برابر می‌باشد یا به عبارت دیگر، تمامی گروه‌های سنی به یک میزان از این نقش‌نما بهره‌بردند و ما شاهد هیچ رشدی در این رابطه نبوده‌ایم.
نمونه‌های کاربرد نقش‌نمای سببی:
گروه سنی 4-5 سال: آدم برفیه گریه کرد آخه کم‌کم داشت آب می‌شد. (کیانا، 5/4 ساله)
گروه سنی 5-6 سال: آدم‌برفی آب شدش و افتاد چون آفتاب شد. (سینا، 8/5 ساله)
گروه سنی 6-7 سال: اینجا پر از آب شده چون آدم‌برفیه آب شده. (دیبا، 7/6 ساله)
جدول شماره (4-19): کاربرد نقش‌نمای سببی در آزمون تولید داستان در سه گروه سنی کودک
سن
تعداد آزمودنی‌ها
سببی
میانگین
درصد
انحرافمعیار
تراکم
تعداد کل بندها
4-5
5
1
2/0
03 /0
4/0
01/0
58
5-6
5
1
2/0
03/0
4/0
01/0
64
6-7
5
1
2/0
02

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره انسجام واژگانی، انسجام دستوری، تحلیل داده، انحراف معیار Next Entries پایان نامه درباره انسجام واژگانی، انسجام دستوری، تحلیل داده، تفاوتهای جنسیتی