پایان نامه درباره انحراف معیار، پرسش نامه، پروژه های سرمایه گذاری، آسیب شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

کنار هم قراردادن مفاهیمی که در بطن خود دارای مفاهیم مشترکی می باشندمفاهیم کلان بدست می آید که این مفاهیم کلان مبنای تحلیل سئوالات وتعیین دیدگاه خبرگان درآسیب شناسی حوزه نظام فنی واجرائی کشور خواهد بود.

فصل 4
نتايج و تفسير آنها

4-1-مقدمه
تحقق اهداف نظام فنی واجرایی کشوربا استقرار سامانه های آن شکل می گیرد نظام فنی واجرایی مصوب 1385 دارای سه سامانه مدیریت ،پدیدآوری طرح ها وپروژه های سرمایه گذاری و تهیه اسناد مدیریت،پدیدآوری وبهره برداری طرح ها وپروژه های سرمایه گذاری می باشد که هر کدام از این سامانه هادارای الزاماتی هستند که این الزامات درسامانه مدیریت23عدد ،در سامانه پدیدآوری18عدد، ودر سامانه تهیه اسناد 11عددمی باشد ضمن اینکه در بخش اصول نظام فنی واجرایی کشور هم 24اصل تعریف شده است که میزان تحقق هریک از این اصول والزامات در پرسش نامه ای براساس طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد مورد سئوال قرار گرفته وتجزیه وتحلیل شده اند.
4-2-تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از پرسشنامه و مصاحبه ها
در این فصل از پایان نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه و مصاحبه های انجام شده در رابطه با نظام فنی واجرایی کشورمی پردازیم. در ابتدا نتایج بدست آمده از سوالات پرسش نامه بصورت مجزا درهر یک از سئوالات اصول نظام فنی واجرایی والزامات سامانه های مدیریت،پدید آوری وتهیه اسناد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند در این حالت هر کدام ازاصول والزامات نظام فنی واجرایی بصورت یک متغیر در نظر گرفته شده ووضعیت آن متغیر براساس پرسش نامه های تکمیل شده توصیف شده وسپس نمودار مربوطه هم ترسیم شده است. سپس در حالت کلی بادر نظرگرفتن هریک از سامانه های مدیریت،پدید آوری وتهیه اسنادبصورت یک متغییر کلی وضعیت هر سامانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته ونمودار مربوط به آن نیز ترسیم شده است.ودر نهایت مجموعه اصول وسامانه ها هم بصورت یک جا بررسی شده وسپس میزان تحقق هر سامانه با دیگری مقایسه شده اند.
از سوی دیگر جهت بررسی پاسخ های سئوالات قسمت مصاحبه جدولی ترسیم شده که دربخش اول جدول وضعیت موضوع مورد بحث درنظام فنی واجرایی ذکر شده وکلیه مستندات مربوط به هر موضوع هم در ستونی آورده شده است سپس وضعیت موضوعات مورد بررسی در نظام فنی واجرایی در عمل واجرا براساس تحلیل نظرات خبرگان درج شده است ودر نهایت در قسمت سوم جدول نیز راهکارهایی جهت اصلاح مشکلات استخراج شده از پاسخ ها ارایه گردیده ومرجع تصمیم گیری برای تحقق راهکارها هم در همین جدول ذکر شده است.
4-2-1: سامانه اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی
نحوه ساخت اين متغير از 24 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (34/2)، ميانه (2)، مد برابر با (2)، بیشترین (3)،کم‌ترین (1) و انحراف معیار (58/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌ای اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی محاسبه شده نیمی از آزمودنی‌ها در سطوح پایین قرار گرفته است.
جدول 4-2-1 : توصیف اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
58/0
1
3
2
2
34/2

نمودار 4-2-1:نمودار جعبه‌ای متغیر اصول و مبانی نظام فنی و اجرایی در میان پاسخگویان

4-2-2: سامانه مدیریت
4-2-2-1- متغير حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي
نحوه ساخت اين متغير از 8 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (24/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (2)، بیشترین (3)، کم‌ترین (1) و انحراف معیار (63/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌ای نمره استفاده از توان فني و مهندسي محاسبه شده نیمی از آزمودنی‌ها در سطح پایین قرار گرفته است.
جدول 4-2-2-1 : توصیف متغیر حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
63/0
1
3
2
2
24/2

نمودار 4-2-2-1:نمودار جعبه‌ای متغیر حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي در میان پاسخگویان

4-2-2-2- متغير آموزش عوامل ذينفع
نحوه ساخت اين متغير از 5 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (06/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (2)، بیشترین (5/3)، کم‌ترین (1) و انحراف معیار (75/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌ای نمره آموزش عوامل ذينفع محاسبه شده 75درصد از آزمودنی‌ها در سطح پایین‌تر از متوسط قرار گرفته است.
جدول 4-2-2-2: توصیف متغیر آموزش عوامل ذينفع در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
75/0
1
5/3
2
2
06/2

نمودار 4-2-2-2:نمودار جعبه‌ای متغیر آموزش عوامل ذينفع در میان پاسخگویان

4-2-2-3- متغير احراز صلاحيت مجريان
نحوه ساخت اين متغير از 2 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (16/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (2)، بیشترین (5/3)، کم‌ترین (1) و انحراف معیار (69/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار نیمی از آزمودنی‌هااحراز صلاحيت مجريان را در سطوح پایین مورد سنجش می‌دانند.
جدول 4-2-2-3 : توصیف متغیر احراز صلاحيت مجريان از تغییر در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
69/0
1
5/3
2
2
16/2

نمودار 4-2-2-3:نمودار جعبه‌ای متغیر احراز صلاحيت مجريان در میان پاسخگویان

4-2-2-4: متغير بیمه‌ها و تضامين صنفي
نحوه ساخت اين متغير از 2 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (36/2)، ميانه آن برابر با (5/2)، مد (3)، بیشترین (5/3)، کم‌ترین (1) و انحراف معیار (77/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار از نظر 75 درصد از آزمودنی‌هابیمه‌ها و تضامين صنفي در سطوح پایین‌تر از متوسط قرار دارد.
جدول 4-2-2-4 : توصیف متغیر بیمه‌ها و تضامين صنفي در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
77/0
1
5/3
3
5/2
36/2

نمودار 4-2-2-4:نمودار جعبه‌ای متغیر بیمه‌ها و تضامين صنفي در میان پاسخگویان

4-2-2-5: متغير مديريت کيفيت و مهندسي ارزشي
نحوه ساخت اين متغير از 2 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (46/2)، ميانه آن برابر با (5/2)، مد (3)، بیشترین (5/3)، کم‌ترین (5/1) و انحراف معیار (66/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌ای مشاهده می‌شود نمره مديريت کيفيت و مهندسي ارزشي بیش از 75 درصد از آزمودنی‌ها در سطوح پایین‌تر از متوسط است.
جدول 4-2-2-5 : توصیف متغیر مديريت کيفيت و مهندسي ارزشي در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
66/0
5/1
5/3
3
5/2
46/2

نمودار 4-2-2-5نمودار جعبه‌ای متغیر مديريت کيفيت و مهندسي ارزشي در میان پاسخگویان

4-2-2-6: متغير ارزيابي عملکرد
نحوه ساخت اين متغير از 5 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (29/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (2)، بیشترین (5/3)، کم‌ترین (1) و انحراف معیار (71/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار بیش از نیمی از آزمودنی‌ها معتقدند ارزيابي عملکرد در سطح پایین قرار گرفته است.
جدول 4-2-2-6 : توصیف متغیر ارزيابي عملکرد در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
71/0
1
5/3
2
2
29/2

نمودار 4-2-2-6:نمودار جعبه‌ای متغیر ارزيابي عملکرد در میان پاسخگویان

4-2-2-7: متغير مشارکت تشکل‌ها
نحوه ساخت اين متغير از 7 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (41/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (3)، بیشترین (4)، کم‌ترین (1) و انحراف معیار (82/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار 50 درصد از آزمودنی‌ها معتقدند مشارکت تشکل‌ها در سطوح پایین قرار دارد.
جدول 4-2-2-7 : توصیف متغیر مشارکت تشکل‌ها در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
82/0
1
4
3
2
41/2

نمودار 4-2-2-7:نمودار جعبه‌ای متغیر مشارکت تشکل‌ها در میان پاسخگویان

4-2-2-8-جمع بندیسامانه مدیریت
نحوه ساخت اين متغير از 23 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (37/2)، ميانه (2)، مد برابر با (3)، بیشترین (4)،کم‌ترین (1) و انحراف معیار (77/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌ای مشاهده می‌گردد نمره مدیریت 25درصد از آزمودنی‌هادر سطوح متوسط و بالاتر از آن قرار گرفته است.
جدول 4-2-2-8 : توصیف متغیر مدیریت در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
77/0
1
4
3
2
37/2

نمودار 4-2-2-8:نمودار جعبه‌ای متغیر مدیریت در میان پاسخگویان

4-2-3: سامانه پدید آوری پروژه‌ها از مرحله پیدایش تا بهره برداری
4-2-3-1-متغير پيدايش و تعريف و تصويب طرح‌ها
نحوه ساخت اين متغير از 7 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (39/2)، ميانه (2)، مد آن برابر با (3)، بیشترین (4)، کم‌ترین (1) و انحراف معیار (74/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار جعبه‌ای 50درصد از آزمودنی ها معتقدند نمره پيدايش و تعريف و تصويب طرح‌ها در سطوح پایین قرار گرفته است.
جدول 4-2-3-1 : توصیف متغیر پيدايش و تعريف و تصويب طرح‌ها در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
29
74/0
1
4
3
2
39/2

نمودار 4-2-3-1:نمودار جعبه‌ای متغیر پيدايش و تعريف و تصويب طرح‌ها در میان پاسخگویان

4-2-3-2: متغير طراحي و تاييد
نحوه ساخت اين متغير از 3 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (39/2)، ميانه آن برابر با (2)، مد (3)، بیشترین (4)، کم‌ترین (1) و انحراف معیار (73/0) مشاهده شده است. باتوجه به نمودار جعبه‌ای از نظر نیمی از آزمودنی‌ها متغیر طراحي و تاييد در آن‌ها در سطوح پایین قرار گرفته است.
جدول 4-2-3-2 : توصیف متغیر طراحي و تاييد در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
73/0
1
4
3
2
39/2

نمودار 4-2-3-2:نمودار جعبه‌ای متغیر طراحي و تاييد در میان پاسخگویان

4-2-3-3: متغير تأمین اعتبار و بودجه
نحوه ساخت اين متغير از 1 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (46/2)، ميانه آن برابر با (3)، مد (3)، بیشترین (4)، کم‌ترین (1) و انحراف معیار (99/0) مشاهده شده است. با توجه به نمودار نمره تأمین اعتبار و بودجه محاسبه شده 75 درصد از آزمودنی‌ها در سطوح پایین تر از متوسط قرار دارد.
جدول 4-2-3-3: توصیف متغیر تأمین اعتبار و بودجه در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
28
99/0
1
4
3
3
46/2

نمودار 4-2-3-3:نمودار جعبه‌ای متغیر تأمین اعتبار و بودجه در میان پاسخگویان

4-2-3-4: متغير ارجاع کار به عوامل
نحوه ساخت اين متغير از 1 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (25/2)، ميانه آن برابر با (5)، مد (3)، بیشترین (4)، کم‌ترین (1) و انحراف معیار (85/0) مشاهده شده است با توجه به نمودار جعبه‌ای نمره ارجاع کار به عوامل محاسبه شده نیمیاز آزمودنی‌ها در سطح پایین قرار داشته است.
جدول 4-2-3-4 : توصیف متغیر ارجاع کار به عوامل در ميان آزمودنی‌ها
تعداد
انحراف معیار
کم‌ترین
بيشترين
مد
ميانه
ميانگين
27
85/0
1
4
3
2
25/2

نمودار 4-2-3-4:نمودار جعبه‌ای متغیر ارجاع کار به عوامل در میان پاسخگویان

4-2-3-5: متغير قراردادها
نحوه ساخت اين متغير از 2 سوال 5 گزینه‌ای تشکيل شده است. ميانگين مشاهده شده برابر با (39/2)، ميانه آن برابر با (5/2)، مد (5/2)، بیشترین (4)، کم‌ترین (1) و انحراف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره پرسش نامه، جمع آوری اطلاعات، روش تحقیق، تحلیل محتوا Next Entries پایان نامه درباره انحراف معیار، قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی، برنامه پنجم توسعه