پایان نامه درباره انحراف معیار، رضایت شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده ی شخص از تجهیزات بانک ممنوع باشد،از آنها استفاده نمی کند)
1585/4
13822/1
296/1
با تغییر در بانک هم گام است
0122/4
96217/0
926/0
در جلسات مربوط به بانک شرکت می کند
0494/4
02349/1
048/1
با تغییر و تحولات در شعبه همصدا است
9877/3
03070/1
062/1
در فعایت های غیر موظفی که به بهبود تصویر بیرونی بانک کمک می کند،مشاکت دارد اگرچه انجام این فعایت ها ضرروت نداشته باش(به عنوان مثال در جمع خانوادگی یا دوستان از بانک خود به عنوان بهترین بانک یاد می کند)
9753/3
03652/1
074/1
2-در خصوص متغیر تعهد سازمانی میانگین 8907/3 ، انحراف معیار 44561/0 و واریانس برابر 199/0 می باشد که میانگین به دست آمده از میانگین مورد انتظار بیشتر است.
جدول (5-3) توصیف متغیر تعهد سازمانی
مولفه
میانگین
واریانس
انحراف معیار
تعهد سازماني
8907/3
44561/0
199/0

جدول (5-4 ) مولفه هاي تعهد سازماني
سوال
میانگین
انحراف معیار
واریانس
من تمایل دارم تلاش زیادی برای موفقیتم در سازمان انجام دهم بیشتر از آنچه به طور معمول انجام می دهم
7683/4
72519/0
526/0
من وقتی با دوستانم در مورد سازمان خود صحبت می کنم آن را سازمانی بزرگ برای کار کردن معرفی می کنم
4444/4
94868/0
900/0
من احساس وفاداری خیلی کمی به این سازمان دارم
3000/4
25688/1
580/1
من باید هر نوع تکلیف کاری را به منظور حفظ شغلم در این سازمان انجام دهم
1605/4
22940/1
511/1
من دریافته ام که ارزشهایم با ارزشهای سازمان خیلی مشابهت دارد
3537/3
98598/0
972/0
من افتخار می کنم از اینکه به دیگران بگویم من عض.ی از این سازمان هستم
51223
84970/0
722/0
من باید در یک سازمان دیگر کار کنم
000/2
19373/1
425/1
این سازمان واقعا به من روحیه ی الهام بخشی می دهد تا عملکرد شغلی بالایی داشته باشم
8415/3
24196/1
542/1
اگر در شرایط فعلیم تغییر خیلی کمی ایجاد شود،سازمان را ترک خواهم کرد
9634/3
32819/1
764/1
من بسیار مسرورم از اینکه این سازمان را برای کار انتخاب کرده ام،در حالی ک شرایط پیوستن به سایر سازمانها را نیز داشته ام
1728/4
15963/1
345/1
با پیوستن به این سازمان دستاورد چندان مهمی به دست نیاورده ام
0513/4
24731/1
556/1
غالب خط مشی های مهم سازمانی که به وضعیت کارکنان سازمان مربوط است با خواسته های من سازگاری ندارد
6829/3
22603/1
503/1
من واقعا نگران سرنوشت سازمان هستم
7750/3
35922/1
847/1
برای من سازمانی که هم اکنون در ان کار می کنم،بهتر از تمامی سازمانهای دیگر است
7805/3
26710/1
606/1
تصمیم من مبنی بر کار در این سازمان یک اشتباه مسلم بوده است
5366/4
74029/0
548/0
3-متغیر رضایت شغلی بررسی ها نوید آن است که میانگین رضایت شغلی کارکنان 6098/3، انحراف معیار 74496/0 و واریانس 555/0 می باشد که میانگین بدست آمده از میانگین مورد انتظار بیشتر است.
جدول 5-5: توصیف متغیر رضایت شغلی
مولفه
میانگین
واریانس
انحراف معیار
رضايت شغلي
6098/3
74496/0
555/0

جدول (5- 6 ) مولفه هاي رضايت شغلي
سوال
میانگین
انحراف معیار
واریانس
به طور کلی از شغل خود راضی هستم
1585/4
88149/0
777/0
به طور کلی از همکارانم راضی هستم
0244/4
013011/1
061/1
به طور کلی از سرپرست خود راضی هستم
3415/4
70657/0
499/0
به طور کلی از میزان حقوق خود راضی هستم
7073/2
22210/1
494/1
به طور کلی از فرصت های ترفیعاتی موجود راضی هستم
8171/2
28743/1
657/1
4-متغیر روان رنجورری: بررسی ها نوید آن است که از نظر پاسخ دهندگان میانگین امتیاز 9634/2 بوده، انحراف معیار 40936/1 و واریانس 986/1 که از میانگین قابل انتظار کمتر بوده است.
جدول 5-7- توصیف متغیر روان رنجوری
مولفه
میانگین
واریانس
انحراف معیار
روان رنجوري
9634/2
40936/1
986/1

5- توصیف متغیر برون گرایی:
میانگین متغیر برون گرایی از نظر پاسخ دهندگان می باشد، انحراف معیار 39665/1 و واریانس 951/1

جدول 5-8- توصیف متغیر برون گرایی
مولفه
میانگین
واریانس
انحراف معیار
متغير برون گرايي

951/1
39665/1

6-توصیف متغیر سازگاری:
میانگین امتیاز متغیر سازگاری از نظر پاسخ دهندگان 0244/3، انحراف معیار 39643/1 و واریانس 95/1 می باشد
جدول 5-9- توصیف متغیر سازگاری
مولفه
میانگین
واریانس
انحراف معیار
متغير سازگاري
0244/3
95/1
39643/1
7-توصیف متغیر گشوده بودن:
از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر کشودن بدون 0244/3 ، انحراف معیار 414/1 و واریانس برابر 999/1 می باشد
جدول 5-10- توصیف متغیر گشاده رويي
مولفه
میانگین
واریانس
انحراف معیار
گشاده رويي
0244/3
999/1
414/1

8-توصیف متغیر مسئولیت پذیری:
میانگین متغیر مسئولیت پدیری ار نظر پاسخ دهندگان 9756/2، انحراف معیار 414/1 و واریانس برابر 999/1 می باشد
جدول 5-11- توصیف متغیر مسئولیت پذیری
مولفه
میانگین
واریانس
انحراف معیار
متغیر مسئولیت پذیری
9756/2
999/1
414/1

5-2-2- نتایج آمار استنباطی
بررسی فرضیات تحقیق
فرضیه اول: بین گشاده رويي شخصیت و رفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر گشوده برون و رفتار شهروند سازمانی با توجه به اینکه میزان ضریب همبستگی 168/0 می باشد رابطه معنادار وجود ندارد که البته با تاثیر دو متغیر میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی با توجه به ضرایب مدل رگرسیون (جدول 4-13 فصل چهارم) که تاثیر متغیر گشوده بودن و رضایت شغلی معنادار نمی باشد، میزان تاثیر تعهد سازمانی نیز 3% می باشد که در مجموع فرضیه اول رد می شود که نتیجه حاصل با تحقیق صورت گرفته توسط کامیور گریفیث (2005) هم راستا می باشد و رابطه معناداری را بین گشوده برون و با رفتار شهروند سازمانی برقرار نمی کند که البته با تحقیق رستمي و مهديان که بین رابطه ابعاد شخصیت و رفتار شهروند سازمان را تایید می کنند مخالف است.
جدول 5-12- مقایسه میزان همبستگی بین رفتار شهروند سازمانی با گشاده رويي با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی
ردیف
نویسندگان
میزان
1
تحقیق حاضر
191/0
2
تحقیق كاميو و گريفيث

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره رگرسیون، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رضایت شغل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد تحصیلی، اضطراب امتحان، انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی