پایان نامه درباره انحراف معیار، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

ایرادگیر
C4
پیشرفت طلب
Achievement striving
دقیق ، جاه طلب و بلندپرواز ، سخت کوش ، جسور ، مصمم و بااراده ، خاطرجمع ، با پشتکار
C5
خویشتن داری
Self-discipline
سازمان یافته و منظم ، تنبل ، کارآمد ، فراموش کار ، پرتوان ، دقیق ، سخت کوش
C6
متانت و تعمق
Deliberation
عجول ، تکانشور ، بی دقت ، ناشکیبا ، ناپخته ، دقیق ، دمدمی

3-6) فرایند جمع آوری داده ها
جهت جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد که در سطح بقیه استان توزیع شده بود به روش میدانی اقدام شد. بدین ترتیب که در خصوص سه پرسشنامه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی با حضور در سطح شعب استان اقدام گردید و توضیحات شفاهی جهت تکمیل فرمهای پرسشنامه صورت گرفته اما در خصوص آزمون نتو (تیپ شخصیت) با توجه به کثرت سوالات (240 سوال ) پرسنل استان در سطح سالن کنفرانس ستاد سرپرستی انجام پذیرفت و با صرف زمان در حدود سه ساعت این آزمون انجام شده و پرسشنامه تکمیل و گردآوری شد و اما با توجه به اینکه ابتدا آزمون نئو بعمل آمده بود جهت تکمیل سه پرسشنامه دیگر با حضور میدانی در سطح شعب و ستاد پرسشنامه در اختیار تک تک کارکنان قرار گرفت و به جهت آنکه لازم بود در کنار تیپ شخصیت سایر متغیرها نیز بررسی گردد ضمن بوجود آمدن چالش که همانا نام نویسی پر سشنامه های تعهد و رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی توسط کارکنان بود که بالاخره این کارانجام شد و این پرسشنامه سازمانی توسط کارکنان تکمیل و جمع آوری شد. البته از بین 118 نفر در خصوص سه پرسشنامه توزیع شده در سطح ستاد و شعب 92 پرسشنامه بازگشت که 82 پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تجزیه و تحلیل داده ها در آزمون نئو:
در آزمون نئو با استفاده از مدل لیکرت نمره گذاری پاسخ ها از صفر تا 4 صورت پذیرفت، 6 مقیاس ذکر شده تقریبا صفات نرمال را در توزیع طبیعی اندازه می گیرند اغلب افراد نمراتی در حد متوسط و درصد کمی از آنجا در دو انتهای سختی طبیعی قرار دارد مقیاس ها اغلی با مفاهیم بالا و پایین بیان می شوند.صفات شخصیتی نسبت به سایر افراد سنجیده می شود تا نسبت به صفات در خود فرد از این رو وقتی که یک نفره 75 درصدی راه درهیجانات مثبت دریافت کند به احتمال زیاد در مقایسه با اشخاص دیگر احساس افسردکی بیشتر و احساس شادی کمتری خواهد داشت اما چون احساس شادی حالت خیلی معمولی تر نسبت به افسردگی است یک چنین فردی ممکن است حالات شادی بیش از افسردگی داشته باشد در تماس افرادی که این پرسشنامه را اجرا نمودهاند به طور تقریبی
39% نمرات در حد متوسط (55 تا 45= T)
24% نمرات در حد بالا (65 تا 56= T)
24% نمرات در حد پایین (65 تا 35= T)
7% نمرات درحد خیلی بالاتر (66 و بالاتر= T) وخیلی پایین (34 و پایین تر=T) می باشد.
به منظور ارزیابی نهایی پرسشنامه پس از محاسبه نمرات خام افراد به جدول مقادیر هنجار شده ایرانی مراجعه کرده وبراساس معادل سازی نمرات خام شخصی با نمرات T وضعیت عامل مورد نظر تعیین گردید. به عنوان مثال نمره خام 98-87 و در مقیاس N معادل نمره 50= T بوده و بیانگر آن است که آزمودنی مورد نظر در عامل N دارای وضعیت متوسطی می باشد.
جهت تجزیه و تحلیل داده های سایر پرسش نامه رضاست شغلی و تعهد سازمای و رفتار شهروند سازمانی از نرم افزار SPSS18 استفاده شد که شامل دو مرحله بود. ابتدا آمارهای توصیفی و نمودار هیستوگرام این متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله بعد که تجزیه و تحلیل استنباطی بود از آزمون ضریب همبستگی پیرسون رگرسیون چند متغره استفاده شد تا بتوان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از فرضیه ها اظهار نظر نمود.
3-8) روایی و پایایی پرسشنامه ها:
اعتبار و روایی
پرسشنامه نئو توسط مک کرا و کاستا در اصل برای جمعیت بهنجار تهیه شد و در طی دهه گذشته بیشترین استفاده را در کاربست های پژوهشی و بالینی داشته است. نسخصه اصلی آن در سال 1992 توسط کاستا و مک کرا برای سنجش الگوی پنج عاملی شخصیت (روان آزرده گرایی ، برون گرایی ، گشودگی ، موافق بودن و باوجدان بودن) تنظیم شد. ضریب آلفای گزارش شده توسط آنان 74/0 تا 89/0 با میانگین 81/0 متغیر بوده است. در حالیکه در تحقیق بنچارد و همکاری 1999 این ضریب در روان آزرده گرایی 85/0 ، برون گرایی 72/0، گشودگی 68/0 ، موافق بودن 69/0 ، و برای با وجدان بودن 79/0 بوده است. اخیراً نیز پژوهشی درباره شخصیت و اختلالات خوردن ، ثبات درونی 69/0 تا 90/0 برای مقیاس های آزمون گزارش شده است (2).
اعتبار درازمدت پرسشنامه NEO-PI نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یک مطالعه طولی 6 ساله روی مقیاس های O ، E ، N ضریب های اعتبار 68/0 تا 83/0 را نشان داده است. ضریب های اعتبار دو عامل C و A به فاصله 3 سال 79/0 و 63/0 بوده است (کاستا و مک کرا ، 1998). در یک مطالعه طولی 7 ساله از ارزیابی های همسالان که در آن کل پرسشنامه به کار رفته بود ضرایب اعتبار بین 82/0 تا 51/0 برای 18 صفت فرعی O، E ، N و 63/0 تا 81/0 برای عوامل اصلی 5گانه در مردان و زنان به دست آمده است.
در ایران نیز حق شناس (1387) بر روی نمونه 502 نفری جمعیت شیراز به نتایج مشابهی رسیده است : ضرایب آلفای کرونباخ برابر 83/0 = C ، 71/0 = A ، 57/0 = O ، 71/0 = E ، 81/0= N و اعتبار آزمون – آزمون مجدد در فاصله 6 ماه برابر 53/0= N ، 6/0 = A ، 76/0 = O ، 74/0 = E به دست آمده است.
کاستا و مک کرا در راهنمای آزمون ، اطلاعات گسترده ای از روایی همگرا و واگرای NEO گزارش کرده اند. در NMPI در مور مقیاس های شخصیتی ، مقیاس وسواسی با خرده مقیاس اضطراب NEO همبستگی 51/0 ، مقیاس مرزی با خرده مقیاس پرخاشگری 47/0 ، مقیاس اجتنابی با خرده مقیاس کم رویی 58/0 ، و مقیاس اسکیزوئید با گروه گرایی 66/0 ، همبستگی نشان می دهد. به علاوه در پرسشنامه شخصیتی هالند ، هنردوستی با خرده مقیاس زیباپسندی NEO ، 56/0 ، تجسس و کنجکاوری با خرده مقیاس عقاید 43/0 و اجتماعی بودن با خرده مقیاس دل رحم بودن 36/0 رابطه دارد. نتیجه بررسی های انجام شده توسط گروسی بر روی 1656 نفر از دانشجویان در خصوص پایایی پرسشنامه شخصیتی نئو در جدول شماره یک آمده است.
جدول 3-3)آلفاي كرونباخ پريشنامه نئو
ضریب آلفای کرونباخ
مقیاس های NEO
86/0
N
73/0
E
56/0
O
68/0
A
87/0
C

بررسی روایی پرسشنامه های رفتار شهروند سازماني- تعهد سازماني و رضايت شغلي:
جدول 3-4) آلفاي كرونباخ پرسشنامه هاي رفتار شهروند سازماني- تعهد سازماني و رضايت شغلي
نام متغیر
درصد آلفای کرونباخ
رفتار شهروند سازمانی
3/83%
تعهد سازمانی
5/79%
رضایت شغلی
6/75%

لازم بذکر است که در فرایند بررسی ارتباط بین تیپ شخصیت کارکنان با رفتار شهروند سازمانی و بررسی تاثیر دو متغیر رضایت شغلی وتعهد سازمانی در تحلیل رگرسیون لازم بود ابتدا به رابطه دو متغیر اول وابسته ومستقل یعنی تیپ شخصیت ورفتار شهروند سازمانی پرداخته شود ویکبار تاثیر رضایت شغلی وبار دیگر تاثیر تعهد سازمانی ودر پایان تاثیر همزمان رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر متغیر مستقل ووابسته مورد بررسی قرار گیرد.

فصل چهارم
جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآینداجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار18spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفیو نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

4-2) توصیف متغیر های تحقیق:
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف متغیر رفتارشهروندي سازماني
جدول4-1) توصیف متغیر رفتارشهروندي سازماني

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
رفتارشهروندي سازماني
82
2.5
5
3.9587
0.57755
0.334
0.423 –
0.157 –

نمودار4-1) هیستوگرام متغیر رفتارشهروندي سازماني
مطابق جدول و نمودار4-1 میانگین امتیاز متغیر رفتارشهروندي سازماني از نظر پاسخ دهندگان 3.9587 ، انحراف معیار 0.57755 و واریانس برابر 0.334 می باشد. میانگین به دست آمده بیشترازمیانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر رفتارشهروندي سازماني از نظر پاسخ دهندگان معادل 2.5 و بیشترین امتیاز معادل 5 است.

توصیف متغیر تعهد سازمانی
جدول4-2) توصیف متغیر تعهد سازمانی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
تعهد سازمانی
82
2.2
4.6
3.8907
0.44561
0.199
1.236 –
2.461

نمودار4-2) هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی
مطابق جدول و نمودار4-2 میانگین امتیاز متغیر تعهد سازمانی از نظر پاسخ دهندگان 3.8907 ، انحراف معیار 0.44561 و واریانس برابر 0.199 می باشد. میانگین به دست آمده بیشترازمیانگین مورد انتظاراست و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر تعهد سازمانی از نظر پاسخ دهندگان معادل 2.2 و بیشترین امتیاز معادل 4.6 است.

توصیف متغیر رضايت شغلي
جدول4-3) توصیف متغیر رضايت شغلي

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
رضايت شغلي
82
1.6
5
3.6098
0.74496
0.555
0.028 –
0.248 –

نمودار4-3) هیستوگرام متغیر رضايت شغلي

مطابق جدول و نمودار4-3 میانگین امتیاز متغیر رضايت شغلي از نظر پاسخ دهندگان 3.6098 ، انحراف معیار 0.74496 و واریانس برابر 0.555 می باشد. میانگین به دست آمده بیشترازمیانگین مورد انتظاراست و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر رضايت شغلي از نظر پاسخ دهندگان معادل 1.6 و بیشترین امتیاز معادل 5 است.
توصیف متغیر روان آزردگی
جدول4-4) توصیف متغیر روان آزردگی

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
روان آزردگی
82
1
5
2.9634
1.40936
1.986
0.066
1.275-

نمودار4-4) هیستوگرام متغیر روان آزردگی
مطابق جدول و نمودار4-4 میانگین امتیاز متغیر روان آزردگی از نظر پاسخ دهندگان 2.9634 ، انحراف معیار 1.40936 و واریانس برابر 1.986 می باشد. همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر روان آزردگی از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 5 است.

توصیف متغیر برون گرايي
جدول4-5) توصیف متغیر برون گرايي

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
برون گرايي
82
1
5
3
1.39665
1.951
0.028
1.262-

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر برون گرايي
مطابق جدول و نمودار4-5 میانگین امتیاز متغیر برون گرايي از نظر پاسخ دهندگان 3 ، انحراف معیار 1.39665 و واریانس برابر 1.951 می باشد. همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر برون گرايي از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 5است..
توصیف متغیر سازگاری

جدول4-6) توصیف متغیر سازگاری

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگى
کشيدگى
سازگاری
82
1
5
3.0244
1.39643
1.95
0.017-
1.262-

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر سازگاری
مطابق جدول و نمودار4-6 میانگین امتیاز متغیر سازگاری از نظر پاسخ دهندگان 3.0244 ، انحراف معیار 1.39643 و واریانس برابر 1.95 می باشد. همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر سازگاری از نظر پاسخدهندگانمعادل 1 و بیشترین امتیاز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره هیجان خواهی، سلامت روان، اختلال شخصیت، پرخاشگری Next Entries پایان نامه درباره رگرسیون، سطح معنی داری، مدل رگرسیون، تعهد سازمانی