پایان نامه درباره امور مالی، نور درمانی، روابط عمومی، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

کمک درمان، بخش هنر درمانی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

کمک درمان

هنر درمانی
پیشخوان تحویل بیمار
15
1
15

انتظار
50
1
50

سرویس بهداشتی
3
3
9

فضای رنگ و نقاشی
50
1
50

فضاهای حجم سازی (مجسمه سازی)
60
1
60

فضاهای موسیقی
80
1
80

ایستگاه مراقبت و پرستاری
25
1
25

دفاتر متخصصین
15
3
45

سرویس بهداشتی پرسنل
3
2
6

استراحت پرسنل
20
1
20

مساحت کل
360

جدول 4-10 : مساحت عرصه کمک درمان، بخش کار درمانی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

کمک درمان

کار درمانی
پیشخوان تحویل بیمار
15
1
15

انتظار
50
1
50

سرویس بهداشتی
3
3
9

کارگاه
150
1
150

ایستگاه مراقبت و پرستاری
35
1
35

دفاتر متخصصین
15
2
30

سرویس بهداشتی پرسنل
3
2
6

استراحت پرسنل
30
1
30

مساحت کل
325

جدول 4-11 : مساحت عرصه کمک درمان، بخش نور درمانی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

کمک درمان

نور درمانی
پیشخوان تحویل بیمار
10
1
10

انتظار
30
1
30

سرویس بهداشتی
3
2
6

رختکن تعویض لباس
2
2
4

فضاهای نور ویژه
20
2
40

ایستگاه مراقبت و پرستاری
20
1
20

دفاتر متخصصین
15
2
30

سرویس بهداشتی پرسنل
3
2
6

استراحت پرسنل
15
1
15

مساحت کل
161
جدول 4-12 : مساحت عرصه کمک درمان، بخش ورزش درمانی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

کمک درمان

ورزش درمانی
پیشخوان تحویل بیمار
15
1
15

انتظار
30
1
30

سرویس بهداشتی
3
3
9

رختکن تعویض لباس
10
2
20

فضاهای حرکات و وسایل سبک ورزشی
150
1
150

ایستگاه مراقبت و پرستاری
25
1
25

دفاتر متخصصین
15
2
30

سرویس بهداشتی پرسنل
3
2
6

استراحت پرسنل
25
1
25

مساحت کل
310

جدول 4-13 : مساحت عرصه کمک درمان، بخش ماساژ درمانی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

کمک درمان

ماساژ درمانی
پیشخوان تحویل بیمار
15
1
15

انتظار
30
1
30

سرویس بهداشتی
3
3
9

رختکن تعویض لباس
2
10
20

فضاهای ماساژ با اسانس های گیاهی
10
6
60

ایستگاه مراقبت و پرستاری
20
1
20

دفاتر متخصصین
15
2
30

سرویس بهداشتی پرسنل
3
2
6

استراحت پرسنل
20
1
20

مساحت کل
210

جدول 4-14 : مساحت عرصه کمک درمان، بخش اوزون درمانی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

کمک درمان

اوزون درمانی
پیشخوان تحویل بیمار
15
1
15

انتظار
20
1
20

سرویس بهداشتی
3
3
9

رختکن تعویض لباس
6
2
12

فضای دستگاه اوزون با حضور بیمار
15
2
30

ایستگاه مراقبت و پرستاری
20
1
20

دفاتر متخصصین
15
2
30

سرویس بهداشتی پرسنل
3
2
6

استراحت پرسنل
15
1
15

مساحت کل
157

جدول 4-15 : مساحت عرصه کمک درمان، بخش آب درمانی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

کمک درمان

آب درمانی

پیشخوان تحویل بیمار
15
1
15

انتظار
40
1
40

سرویس بهداشتی
3
3
9

رختکن تعویض لباس
15
2
30

فضاهای حوضچه های آب با عمق کم
200
1
200

ایستگاه مراقبت و پرستاری
30
1
30

دفاتر متخصصین
15
2
30

سرویس بهداشتی پرسنل
3
2
6

استراحتپرسنل
20
1
20

مساحت کل
380

جدول 4-16 : مساحت عرصه بستری ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع
توضیحات

بستری

زنانه و مردانه (چهار بخش مشابه هم)

ایستگاه پرستاری
30
1
30
مساحت یک بخش * 4
324*4=1296

استراحت و خدمات پرسنلی
30
1
30

انبارهای وسایل و لوازم
36
1
36

کار تمیز
6
1
6

توزیع غذای بیماران
35
1
35

کار کثیف
12
1
12

سرویس بهداشتی و حمام جانبی بیماران
8
3
24

اتاق های بستری یک نفره با سرویس کامل
19
6
114

اتاق ایزوله
25
1
25

اتاق دخانیات
12
1
12

بخش تجمع دو گروه
ایستگاه پرستاری
15
1
15

استراحت و خدمات پرسنلی
20
1
20

سرویس بهداشتی بیمار
3
5
15

لابی و نشیمن
50
1
50

مساحت کل
1396

جدول 4-17 : مساحت عرصه اتفاقات داخلی، بخش احیاء ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

اتفاقات داخلی

احیاء
پارک برانکارد
6
1
6

تحویل بیمار
15
1
15

فضاهای احیاء
20
2
40

ایستگاه مراقبت
15
1
15

بستری موقت
19
2
38

تزریقات
10
1
10

سرویس بهداشتی
3
3
9

کار کثیف
10
1
10

کار تمیز
6
1
6

استراحت و خدمات پرسنلی
25
1
25

استریل فرعی
10
1
10

انبار استریل
6
1
6

انبار وسایل و لوازم
10
1
10

مساحت کل
200

جدول 4-18 : مساحت عرصه اتفاقات داخلی، بخش جراحی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

اتفاقات داخلی

جراحی
پارک برانکارد
6
1
6

تحویل بیمار
20
1
20

تعویض تخت
6
1
6

آماده سازی بیمار
15
1
15

سرویس بهداشتی بیمار
3
3
9

اتاق متخصص بیهوشی
20
1
20

اتاق شورای پزشکی
25
1
25

کندن روپوش
6
1
6

راهرو کثیف


استریل فرعی
10
1
10

انبار استریل
10
1
10

انبار وسایل و لوازم
15
1
15

پارک رادیولوژی پرتابل
5
1
5

قفل هوا


گان واسکراپ
10
1
10

اتاق عمل جراحی
50
1
50

ریکاوری
30
1
30

ایستگاه پرستاری
15
1
15

استراحت و خدمات پرسنلی
25
1
25

مساحت کل
277

جدول 4-19 : مساحت عرصه اتفاقات داخلی، بخش مراقبت ویژه ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

اتفاقات داخلی

مراقبت ویژه

پارک برانکارد
6
1
6

تحویل بیمار
15
1
15

بستری بیمار
30
1
30

ایستگاه پرستاری
20
1
20

انباراستریل
6
1
6

انبار و سایل و لوازم
10
1
10

سرویس بهداشتی بیمار
3
3
9

کار کثیف
6
1
6

کار تمیز
6
1
6

استراحت و خدمات پرسنلی
20
1
20

مساحت کل
128

جدول 4-20 : مساحت عرصه اتفاقات داخلی، بخش ایزوله ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

اتفاقات داخلی

ایزوله
پارک برانکارد
6
1
6

تحویل بیمار
15
1
15

بستری بیمار
35
2
70

ایستگاه پرستاری
15
1
15

قفل هوا


انبار استریل
6
1
6

انبار وسایل و لوازم
6
1
6

کار کثیف
6
1
6

کار تمیز
6
1
6

استراحت و خدمات پرسنلی
20
1
20

مساحت کل
150

جدول 4-21 : مساحت عرصه اداری و مدیریتی ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

اداری و مدیریتی

امور اداری
لابی و انتظار مراجعین
30
1
30

منشی
12
1
12

تلفنخانه
10
1
10

تایپ و دبیرخانه
18
1
18

بایگانی اداری
40
1
40

کارگزینی
25
1
25

مدیریت اداری
20
1
20

روابط عمومی
20
1
20

کنفرانس
80
1
80

آبدارخانه
10
1
10

سرویس بهداشتی
5
3
15

انبار لوازم سبک اداری
6
1
6

امور مالی
مدیر امور مالی
18
1
18

حسابداری
25
1
25

صندوق داری
15
1
15

کارپردازی
15
1
15

بایگانی مالی
12
1
12

انبار داری
15
1
15

امور درمانی
مدیر امور درمانی
18
1
18

سرپرستاری
18
1
18

کتابخانه
50
1
50

بایگانی طبی
40
1
40

ملاقات با بستگان بیمار
20
1
20

حراست
مونیتورینگ و دوربین ها (کنترل امنیت)
20
1
20

استقرار پرسنل امدادی و انتظامی )دفتر کار)
25
1
25

پیجینگ و سیستم صوتی
10
1
10

خوابگاه پرسنل امدادی و انتظامی
20
1
20

سرویس بهداشتی
3
2
6

مساحت کل
613

جدول 4-22 : مساحت عرصه پژوهش ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

پژوهش

دفاتر کار پژوهشگران
فضاهای پژوهش فردی
12
4
48

فضاهای پژوهش جمعی
25
2
50

منشی ها
15
2
30

کنفرانس
80
1
80

مدیر بخش
18
1
18

سرویس بهداشتی
3
2
6

آبدارخانه
10
1
10

استراحت پرسنل
20
1
20

کتابخانه
کتابخانه(مرکز جمع آوری اسناد و مقالات پژوهشی)
40
1
40

آرشیو فیلم
12
1
12

نمایش فیلم و اسلاید
70
1
70

آمفی تئاتر
لابی و پذیرایی
100
1
100

سالن اصلی
160
1
160

سرویس بهداشتی
3
9
27

بخش مونیتورینگ
مونیتورینگ و دوربین ها (کنترل رفتار بیماران)
30
1
30

سرویس بهداشتی
3
1
3

مساحت کل
704

جدول 4-23 : مساحت عرصه تاسیسات ( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

تاسیسات

مکانیک
موتورخانه تاسیسات سرمایش و گرمایش
300
1
300

دفتر کار پرسنل
12
1
12

انبار لوازم
10
1
10

دوش رختکن و سرویس بهداشتی و استراحت100
15
1
15

محل نصب هوا سازها و هوا رسان ها
100
1
100

مخازن آب
60
1
60

اعلام و اطفای حریق


چربی گیر آشپزخانه
15
1
15

شبکه فاضلاب


شبکه آب سرد و گرم مصرفی


خطوط شبکه گاز رسانی


مخازن گازوییل
20
1
20

برق
پست برق
80
1
80

ژنراتور برق اضطراری
40
1
40

اتاق های برق(در نقاط مختلف ساختمان)


مساحت کل
652

جدول 4-24 : مساحت عرصه پارکینگ ( نگارنده )
عرصه
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

پارکینگ
ورودی و نگهبانی
12
1
12

تفکیک مسیرهای سه گانه


سرویس بهداشتی
3
1
3

راه دسترسی پرسنل به بنای اصلی


راه دسترسی مراجعین به بنای اصلی


بخش پارکینگ پرسنل
1500

1500

بخش پارکینگ اتوموبیل های خدماتی
250

250

بخش پارکینگ مراجعین
1200

1200

مساحت کل
2965

جدول 4-25 : مساحت عرصه محوطه و فضای باز ( نگارنده )
عرصه
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

محوطه و فضای باز
ورودی های محوطه از شبکه معابر شهری


دربانی ها و فضاهای لازم جنب آنها
12
3
36

مسیرهای حرکت سواره به تفکیک: پرسنل، خدمات رسانی و مراجعین
2000

2000

مسیرهای حرکت پیاده به تفکیک اصلی و فرعی
1500

1500

پارکینگ های موقت
250

250

محل مانور وسایل نقلیه سنگین خدماتی
400

400

محوطه حیات سرویس
1000

1000

محوطه حیات رسمی و اصلی
5000

5000

محوطه های مربوط به گردش و هوا خوری بیماران
3000

3000

باغچه ها و سطوح سبز
5000

5000

محوطه های نصب وسایل کمک درمان
1000

1000

گلخانه ها
300

300

محوطه نشیتن بیماران
500

500

مساحت کل
19986

جدول 4-26 : مساحت عرصه خدمات پشتیبانی، بخش آشپزخانه و سلف سرویس( نگارنده )
عرصه
بخش
فضا
مساحت
تعداد
مجموع

خدمات پشتیبانی

آشپزخانه و سلف سرویس
انبار های مواد غذایی خشک
80
1
80

انبار پیاز و سیب زمینی
6
1
6

انبار سرد بالای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره بیمارستان، گروه درمانی، کیفیت فضایی، فضاهای داخلی Next Entries پایان نامه درباره بیمارستان، بیمارستان ها، مواد شوینده، مکان یابی