پایان نامه درباره الگوهای ساختاری، اوقات فراغت، حالت طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌باشد وسواس و دودلی انسان را دچار رخوت و سستی می‌کند و تمام انگیزه‌های شادی را سرکوب می‌کند یأس و نا امیدی و هر درد و رنج که به ما می‌رسد از روی ناآگاهی انسان می‌باشد و یا آگاهی ولی خود را در آن مداخله می‌دهد تا محرومیت روحی و جسمانی خود را اندازه‌گیری کند یابد در زندگی به دنبال هدفهای معنوی ‌باشیم به سود مادی آن تفکر نکنیم و از زیان کسی خوشحال و شاد نشویم.
اگر در زندگی با باور و ایمان و یقین قدم برداریم درهای رحمت خداوند به روی ما گشاده می‌شود آنگاه متوجه خواهیم شد، که هر درد و رنج و هر غم و اندوهی که به ما می‌رسد، به اندازه سرور و شادمانی منشاء الهی دارد هنگام معصیت و گرفتاری خداوند به یاریمان خواهد شتافت و باور خواهبیم کرد که گِل وجود انسان را از غم و شادی سرشته‌اند اساساً دست طبیعت، رشته‌های غم و شادی را در هم تنیده تا جامه‌ای برای تعالی روح و جسم ما فراهم کند.200

۴-۷-۶ آنچه را که می‌خواهید بدست آرید
نگرش شما به دنیا و تصوراتی که در ذهن خود دارید تعیین‌کننده چیزهایی هستند که در زندگی بدست خواهید آورد اگر افکارمان در جهت منفی‌بافی و هم و خیالات باطل و باورهای دروغین و کاذب پروش پیدا کند و دائما در ایجاد انرژیهای منفی باشیم هرگز نمی‌توانیم به مبدأ نزدیک شویم.
پس نباید دچار اشتباه شویم باید با سالم نگه داشتن تفکرات سالم انرژی قدرتمندی که در درونمان هست و از ارتعاشات آن بتوانیم به خواسته‌های خود جامع عمل بپوشانیم.
انسانهایی را که به عنوان افرادی موفق، شاد و کامل تصور می‌کنیم در حقیقت همان کسانی هستند که می‌توانند با ایجاد انرژیها نسبت به تمام آنچه که علاقه دارند به سمت خود جذب کنند.
و عکس این مورد صادق است، انسانهایی که به عنوان افراد ناموفق و غمگین می‌شناسیم دائم درگیر مشکلات و تنشهای روحی قرار دارند و در واقع نمی‌توانند آنچه را که دوست دارند جذب زندگی خود کنند.
و دو نکته از این مسأله بدست می‌آید: که(( اول اینکه ))آنکه انسانهای موفق خواسته‌های خود را بیان می‌کنند و ایشان در زندگی شادی و خوشحالی را با درخواست آرزوهایشان و در همۀ اموری که می‌خواهند به نوعی با آن ارتباط برقرار کنند و انسانهای غمگین و ناراحت عکس آن می‌باشند. ((دوم اینکه))، انسانهای موفق خواسته‌های خود را از نیروی الهی درخواست می‌کنند. اینان شادی و شادمانی را از سطح زندگی عادی نمی‌بینند به سطح آگاهی و هوشیاری می‌رسند که خود را تنها نمی‌بینند و ایمان دارند که در تمامی اوقات با منبع و منشأ الهی خود را در ارتباطند. و ایمان دارند که منبع الهی معاش ایشان را تأمین می‌کند و اگر از خداوند خواسته‌ای داشته باشند برآورده خواهد شد. در کتابهای مقدس عبارتی نظیر «بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را وجود دارد» این عبارت بسیار پرمعنا می‌باشد و نشان‌دهنده این است که هر انسانی برای رهایی از غمها و سختیها و دشواریها، گرفتاریها و مشکلات بزرگتر شده و تنها راه رسیدن و از بین برد همۀ موانع به متعالی‌ترین و بالاترین سطح زندگی از حمایت الهی نیازمند است.201
۴-۷-۷ترس از گناهان و گرفتار شدن در غم و اندوه
حضرت عیسی (ع) در راهی می‌رفت کوری مادرزاد را دید مریدانش از وی پرسیدند : «یا مسیح چه کسی گناهی مرتکب شده که این مرد، کور مادرزاد به دنیا آمده است.» خود او یا والدینش حضرت فرمود: «هیچکدام گناهی مرتکب نشده‌اند. بلکه خداوند می‌خواهد از طریق این اتفاق وجود حقیقی این بنده را بر خود آشکار کند و او را تعلیم معنوی دهد. اگر رنج و غم و غصه را به عنوان درس زندگی و یا فرصتهای طلایی قرار دهیم می‌توانیم روحمان را تعالی ببخشیم. انسانی که خود را غرق در گناه می‌داند از حرکت و فعالیت باز می‌ایستد، مطیع و تسلیم باقی می‌ماند. و هنگامیکه گناهانمان را مانع رسیدن به سطح بالای آگاهی تصور کنیم.
هنوز مسئولیتی بزرگ را درخود احساس می‌کنیم و برای از بین بردن آن موانع تلاش می‌کنیم و با دور کردن از ترس و گرفتار شدن در غم و غصه شادی را برای خدای درونمان دعوت می‌کنیم.202
هسته اصلی جهالت، تشخیص نادرست است و دعوت کردن رنجها و سختیها و غمها و غصه‌ها به زندگی یا (( پاتانجالی )) معتقد است، جهالت را به عنوان سوءتفاهم بنیادین دربارۀ سرشت و ماهیت واقعی انسان معرفی می‌کند. هنگامیکه خود را با نام، و لقب، جسم، و دارائی ، پیروزی، شهرت، و اعتباران شناسایی می‌کنیم، در حقیقت هویت واقعی خویش را انکار کرده‌ایم و او مدعی است که این حالت جهالت نام دارد.
جهالت باعث می‌شود سطح آگاهی و شعور پایین بیاید و به معنی عدم شناسایی صحیح از هویت اصلی انسان شده و خود را در دنیای مادی ببینیم و آغاز رنجها و غمها اندیشه‌های غیرمعنوی انسان است که فاصله او را از خدای درونش مهیا می‌سازد.
باید وجود خود را وقف خدا کنید و به تدریج خواهید دید که هویت نادرست و مادی از زندگی شما بیرون می‌رود و آرامش به روح و جسم بازمی‌گردد. جهالت مانع می‌شود کاستی از دستیابی به لذت و کمال واقعی دور شوید.

۴-۷-۸ چرا از شاد بودن پرهیز می‌کنیم
غم و اندوه حالتی است به دلیل اشتباهات گذشته و آنچه در طول زندگی از دست داده‌ایم، وین دایر «نوشته‌های آنتونی دیلمو که یک روان‌شناس می‌باشد در مورد غم و شادی چنین می‌گوید غم و اندوه عادتی است که بر اساس آن دنیا را از دیدگاه کمبود و نقصان طبقه‌بندی می‌کنید و در لحظه کنونی خوشی و سعادت را تجربه نمی‌کنند و به طور مدام به کمبود آنچه که در خود و شایسته خود می‌دانید مانند پول، ثروت، سلامتی، عشق، دوستی، و حتی اوقات فراغت به آن می‌اندیشید و بارها و بارها افکاری را در ذهن خود جای می‌دهیم که احساس غم و غصه را در شما ایجاد می‌کنند از طرف دیگر شادی روشی است که طبق آن جهان را از دیدگاه آن چه که دارید و آن چه که درست است می‌نگرید،203 انسانهای شاد و خوشحال از نیروها، استعدادها و توانایی‌هایشان شاد و مسرور هستند و خود را با دیگران مقایسه نمی‌کنند آن‌ها از نیروها، اموال و قدرت دیگران نمی‌هراسند. شادی و خوشحالی در نتیجه‌ی به وجد آمدن از آن‌چه که هستیم آنچه که داریم و آنچه که می‌توانید بشوید و برخورداری از این دانش که موجودی الهی و بخشی از خداوند هستید به وجود می‌آید.
غم و اندوه از قانون کمبود و نقصان نشأت می‌گیرد در مقابل غم و اندوه باید قانون وفور و برکت جهان را ایجاد کنید. برای اِعمال این قانون کافی است در حضور عقیدۀ ‌اشتباه مبنی بر کمبود و نقصان در زندگی با شادی به آنچه که دارید ارج نهید و سپاسگزار باشید.204

۴-۷-۹ نگرش شاد بودن را گسترش دهید
مصریان باستان اعتقاد داشتند که پس از مرگ از آنها دو سوال پرسیده می‌شود، که «آیا شادی را یافتی؟» و دومین سوال این بود که: «آیا شادی را آفریدی؟» یافتن شادی به این معنی است که آگاهانه تصمیم بگیرید تا در زندگی خود، خداوند را به خاطر نعمتهایی که به شما عطا کرده است شکر گویید و سپاسگزار باشید و با اندیشیدن به شادی می‌توانیم آن را در وجودمان خلق کنیم و تمام موانع را از ذهن پاک کنیم ترویج نگرش شادی به معنای واقعی یعنی وسیله‌ای ایجاد تغییر و تحول در ذهن خود یا هرچه که روبرو می‌شوید انرژی و معنویت خداوند را فرا خوانید با رهایی از غم و اندوه می‌توانیم دریچه‌های شادی را در باورهای ذهنی جای دهیم و شادی و خوشحالی را نه تنها بر خود بلکه بر همه جا ساطع کنیم.205

۴-۷-۱۰شادی همان انرژی معنوی است
هنگامیکه شاد و مسرور هستید و با الهامات خداوند سرشار از انرژی و معنویت می‌باشید زمان زودتر می‌گذرد و زمانیکه زانوی غم و اندوه را در آغوش می‌گیرید از انوار الهی دور می‌شوید و از هیچ منبع الهی انرژی نخواهید گرفت شادی می‌تواند انرژیهای شما را تقویت کند الگوهای ساختاری ذهنی شما را شکوفا سازد، به رشد و تعالی و هدفمند بودن زندگیتان وسعت می‌بخشد.206
انسانی باشیم یا نگرشی شاد سرشار از معنویت و ساطع کننده انرژیهای خداوندی باشیم تا بذر غم و اندوه را از دلها پر کنیم و دانه‌های معنوی و سرور را در دلها بکاریم به سمت هدف حرکت کنید.
آبراهام مزلو روان‌شناس حاضر نردبان خودشکوفایی و خودساختگی را اینگونه توصیف می‌‌کند، که انسان از احتیاجات ابتدایی مانند آب، غذا و مسکن به سمت بالا حرکت می‌کند و به حسی از تعلق داشتن و ارج نهادن به زیبایی می‌رسد در نوک هرم خودساختگی و خودشکوفایی، حس عمیقی از هدفمندی در زندگی قرار دارد.
اینجا مکانی است که در آن ایشان، شادی معنوی را تجربه می‌کند شادی راستین در زندگی زمانی حاصل می‌شود که اجازه دهیم انرژِی‌های متعالی‌تر معنویت به سمت شما حرکت کند.
هنگامیکه علفهای هرز باغ خود را وجین می‌کنید، هنگامیکه کتاب داستان می‌خوانید، هنگامیکه آهنگ و موسیقی گوش و از آن لذت می‌برید و یا در تحتخواب شخصی خود به مراقبه و سکوت و آرامش می‌پردازید. آهنگ شادی را خلق می‌کنید احساس هدفمندی دارید و از حالت درونی خود لذت می‌برید.207

۴-۷-۱۱ به دیگران شادی ببخشیم
فرانسیس مقدس : فقط با شادی بخشیدن می‌توانیم شاد شویم، برای بخشیدن شادی در ابتدا باید آن را در درونمان داشته باشیم.
فرانسیس مقدس در دعاهایش از خداوند می‌خواهد همانطور که به فکر تسکین غم و درد خویش هستم برای تسکین دیگران نیز بکوشم، همانگونه که می‌خواهم مرا درک کنند بتوانم دیگران را بفهمم و در دعایش چنین نتیجه می‌گیرد زیرا آنچه که می‌بخشیم دریافت خواهیم کرد با مرگ حیات مادی در دنیای ابدی متولد می‌شویم راه حل معنوی‌این است است که تلاش کنیم تا در زندگی دیگران شادی بیافرینیم و به این وسیله غم و اندوه فوراً از زندگیمان ناپدید خواهد شد.
من منیتم را آرام می‌کنم افکار و اندیشه‌هایم را متحول می‌سازم افرادی که فکر می‌کنم باعث رنج و عذابم هستند در اشتباه نمی‌بینم وبرایشان شادی ارسال می‌کنم و غم و اندوه هم به شیوه‌ای سحرآمیز فوراً و برای همیشه ناپدید می‌شود.
به غم و اندوه خود و همچنین غم و اندوه دیگران رسیدگی کنید.
غم و غصه و احساسات منفی نظیر ناامیدی، دلتنگی، تنفر رنج‌دیدگی و شک و تردید واقعیت است که هر انسانی در آن گرفتار می‌شود، آن‌چه واقعی است از بین رفتنی نیست آنچه غیر واقعیت موجودیت ندارد. در اینجا فقط آرامش الهی جاریست شما در لحظات مختلف زندگی خود، غم و اندوه را احساس خواهید کرد. نباید آن احساسات را انکار کنید و تظاهر به شادی کنید. برای حفظ سلامتی خود باید این احساسات را ابراز شمایید، به آن‌ها افتخار کنید و وقتی آن‌ها را تجربه می‌کنید احساس گناه نداشته باشید.
شما در تفکرات روزانه مرور کنید. هر آنچه را خداوند نیافریده است واقعیت ندارد، همه چیز را خداوند آفریده است و خوب و نیکوست.
البته همه ما معتقد هستیم که غم و غصه، نا امیدی، بیماری، تنفر، فقر، تجربه‌های خوبی نیستند. اگر چیزی واقعی نباشد نمی‌تواند به وجود آید. یا این حال شما وجود غم و غصه را احساس می‌کنید. اما غم و غصه ساخته و پرداخته ذهنی است و نوعی توهم به شمار می‌آید هنگامیکه به ماهیت واقعی غم و غصه پی می‌برید می‌توانید به آن اعتراف کنید، آن را بپذیرید، به آن افتخار کنید و از آن تحلیل کنید و هر گاه بخواهید آن را از بین ببرید انرژِی متعالی‌تر و سریع‌تر از شادی را در حضورش خلق کنید و بدین ترتیب غم و اندوه را از وجود خویش بیرون بر آینه و شادی را جایگزین کنید.
وقتی به این حقیقت بنیادین پی می‌برید که غم را اندوه غیر واقعی است و محصول خیالی ساخته‌ی ذهن شماست انتخاب انرژی معنوی متعالی شادی را آغاز کنید در نهایت این همان حالت طبیعی و عادی شما خواهد بود.208
نتیجه‌گیری و تطبیق
شادیهای دنیوی ثبات ندارد و دریچه‌های نزدیکی و قرابت به عالم معنا را کاهش می‌دهد سرگرمی و طرب و شادی و غرق شدن در تجملات زندگی، تجلی روح و جسم را از عالم اُنس و محبت به آتش و غصب تبدیل خواهد کرد.
البته شادیهای دنیوی برای همۀ انسانها یک امر طبیعی است چرا که انسان یک موجود خاکی و مادی است و از مزین بودن در عالم هستی لذت می‌برد و هنوز به تکامل الهی نایل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره کتاب مقدس، عوامل درونی، نفس اماره، ناخودآگاه Next Entries پایان نامه درباره سلامت روانی، مثنوی معنوی، محبت خداوند، غزلیات شمس