پایان نامه درباره افغانستان، دانشگاه تهران، حضرت محمد (ص)، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

براي آمريكا . روزنامه ايران . 12 اسفند 1381.
– عسگرخاني ، ا .(1383) .رژيم هاي بين المللي . تهران : موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر
– فراهاني ، ا . (1384) . عراق ، گام نخست در كريدور خاورميانه بزرگ . فصلنامه راهبرد ، مركز تحقيقات استراتژيك ، شماره 29 ، پاييز .
– كامل ، ر . (1382) . تبيين نگرش امنيتي و اهداف چهار گانه هژموني آمريكا در عراق . فصلنامه راهبرد ، نشريه مركز تحقيقات استراتژيك ، شماره 29 ، پاييز .
– موسوي شفايي ، م . (1387) . نفت خليج فارس و امنيت ملي ايالات متحده . فصلنامه سياست ، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، دوره 38 ، شماره 3 ، پاييز .
– ميرترابي،سعيد. (1391) . درآمدي بر اقتصاد سياسي نفت و مسائل نفت ايران ، تهران ، نشر قومس، چاپ اول ص 36 و 199 -200 و 211 .
– يوسفي، م . (1384)گزارش كشوري انرژي عراق .تهران : موسسه مطالعات بين المللي انرژي
– Bahgat,G .(2003). American Oil Diplomacy in the Persian Gulf and the Caspian Sea. Gainesville: University Press if Florida.
– Byman, D .L .& Wise,J.R .(2002). The Persian Gulf in the coming Decade : Trends,treats,and Opportunities [on-line],available: http://www.rand.org/pubs/monogragh report.
– Chapman, D .& Khanna, N .(2004) . the Persian Gulf ,Global Oil Resources and International security. Contemporary Economic policy .
– Daniel , C . (2,june , 2005) . Kissinger Warns of Energy Cinflict . Financial Times .
– Gill, S . & D .Low . (1988) . The Global Economy. Baltimore: Jhon Hopkins University.
– Gilpin , R . (1981) . War and Change in the World Politics . Camberidge University Press.
– Granell, F . (2007) . The Euro and developing Cuntries&The Euro and the Dollar in a Globalized Economy . Ashgate Publishing Limited.
– Halliburton’s Iraq Role Is Expanded . (2003, May,8). Financial Times.
– Hunter Wade, r . (2003) . The Invisible Hand of America Empire. Global Dialogue.
– Koehane, R .O . (2005). After Hegemony : Cooperation and Discored in the World Political Economy . New Jercey :Princeton University press.
– Kindleberger,C,P . (1973). The world in Depression,1929/1939 Brekely: University of California Press.
– Klare,M.(2003) . Resource Wars: The Landscape of Global Conflict . NewYork: Henry Holt company .
– Paul, J.A. (2002,October). Great power Conflict over Iraqi Oil : The world WarOne Era[on-line],available: http://www.globalpolicy.org/oil/2002.
– Shelley , T . (2005). Oil: Politics , Poverty and Planet .(Global Issuse Series), Zed Books.
– Whysham,D . & Vallette, J. &Kertzman,S. (2003,March). Crud Vision Institude of policy Studies . Washington DC.

فصل سوم
تروريسم و افراط گرايي داعش در عراق

مقدمه :
افزايش تحركات سلفي هاي افراطي موسوم به گروه داعش در كشور عراق از جهات مختلفي مي تواند مورد بررسي واقع شود اما آنچه كه تحت عنوان آثار وتبعات عملكرد اين گروه در عراق در زمينه تاثير گذاري بر امنيت انرژي ملاحظه مي شود ، قابل تامل است . قدرت گيري گروه تكفيري داعش و تاثير آن بر امنيت انرژي تاثيرات نامطلوب داخلي و منطقه اي و فرامنطقه اي خواهد داشت و بر ضعيف تر شدن فرآيند توليد نفت در عراق و عدم امكان توسعه صنعت نفت اين كشور خواهد انجاميد . حضور داعش در عراق باعث شده كه اين كشور در زمينه افزايش توليد نفت با موانع جدي روبرو باشد . توقف فعاليت شركت هاي خارجي به دليل معضل امنيتي به عدم تحقق پيش بيني هاي افزايش توليد نفت آتي عراق منجر شده است .
درك واقعيت هاي امنيتي عراق بدون توجه به شاخص هاي هويتي داعش امكان پذير نيست . داعش تركيبي از نيروهاي سازمان يافته مذهبي و بقاياي نيروهاي سازماني حزب بعث است ، به عبارت ديگر داعش را بايد تركيبي از نيروهاي تكفيري و تكريتي دانست كه بر روندهاي مشخصي از كنش سياسي تاثير مي گذارند ، آنچه مهم است اين است كه گسترش تضادهاي هنجاري كه از جانب اين گروههاي تروريستي در خاورميانه شكل مي گيرد با حمايت مداخله گرايانه ايالات متحده با عناوين ضرورت آزادي ، دموكراسي و رعايت حقوق بشر منعكس مي شود و اين راهبردها در جهت تامين منافع مالي و حضور بر شاهراه اصلي تامين نفت جهان و صحه گذاري بر استقرار و اعمال هژموني آمريكا در جهت تامين امنيت انرژي در منطقه مي باشد . شناخت ماهوي داعش و عملكرد آن در زمينه ايجاد اختلافات مذهبي و نشان دادن وجه راديكالي از دين مبين اسلام ، همگي بيانگر آن است كه اين گروه در جهت منافع امريكا در منطقه حركت مي نمايد و به نحوي مورد حمايت ايالات متحده مي باشد ، تا آمريكا را در رسيدن به طرح تجزيه عراق و اهداف استراتژيك خود درمنطقه نزديك تر نمايد .

1-3 ) شكل گيري گروه داعش ( دولت اسلامي در عراق و شام )
دولت اسلامي عراق و شام كه بيشتر با نام داعش شناخته مي شود ، گروهي تروريستي و افراط گرا است كه اعضاي آن در بخش هايي از كشور عراق و سوريه حضور دارند . درحال حاضر رهبري اين گروه بر عهده ابوبكر البغدادي است كه ازسلفي هاي تكفيري جداشده از شبكه انحرافي القاعده مي باشد . شعار اين گروه (( باقيه و تمدد )) است ، كه مضموني از جمله اي است كه داعش در آن خود را پايدار و غير قابل شكست و فراگير و پيروز توصيف نموده است و اينكه هيچكس را ياراي مقابله با آن نمي داند . داعش داعيه خلافت اسلامي و تشكيل يك حكومت اسلامي در سرتاسر جهان را دارد و در حال حاضر بخش هايي از سوريه و عراق را به تصرف خود در آورده و شهر رقه را در شمال شرق سوريه بعنوان پايتخت خلافت اسلامي معرفي كرده است .
داعش تخريب مساجد و بناهاي مذهبي و آرامگاهها و حسينه ها را در دستور كار خود قرارداده و تمامي بناهاي باستاني و تاريخي در شهرهاي تصرف شده را تخريب كرده است . اين گروه ادامه تشكيلاتي گروههاي سلفي و افراطي القاعده تحت رهبري ابو مصعب زرقاوي است كه در سال 2006 در عراق كشته شد و خود را دنباله رو مكتب ابن تيميه مي دانند . ابن تيميه رهبر معنوي همه گروههاي جهادي است و افكار او روشن و صريح است و با انديشه هاي عقلي و استدلال منطقي بكلي مخالف است و صرفا انديشه هايي در راستاي احاديث مورد نظر خود را قبول دارند و بشدت از تفكرات اسلامي شيعيان و حتي برخي فرق سني مذهب انتقاد دارند و آنها را مردود و كافر به شمار مي آورند .
اين گروه با ساير گروههاي تروريستي از جمله جبهة النصره شاخه رسمي القاعده در سوريه نيز درگير جنگ شده و در فوريه 2014 ايمن الظواهري رهبر گروه القاعده هرگونه انتساب اين گروه به القاعده را رسما رد كرده است . داعش هزينه هاي خود را از طريق كمك هاي مالي قطر و عربستان سعودي و فروش نفت و اموال تاريخي و فرهنگي و باستاني ، تامين مي كند گرچه عربستان و قطر بصورت رسمي اعلام كرده اند كه داعش را از ليست حمايت مالي خود خارج كرده اند ليكن در پشت پرده ، اين حمايتها ادامه دارد . داعش همچنين از برخي كشورهاي اروپايي و آمريكايي حمايت مالي ميشود . مليت اعضاي اين گروه از اتباع كشورهايي چون چچن ، تاجيك ، پاكستان ، اردن ، تونس ، مصر ، عراقي و سوري وحتي افرادي از اروپا مي باشند كه در صفوف داعش گاها ظاهر مي شوند .
2-3 ) رهبر گروه
ابوبكر البغدادي كه بنام “ابراهيم عواد ابراهيم علي بدري سامرايي” است در تلاش است كه خودش را از نسل حضرت محمد (ص) معرفي كند و به همين جهت نام ابوبكر البغدادي الحسيني الهاشمي القريشي را بر خود نهاده است و هم اكنون طرفدارانش او را امير المومنين خطاب مي كنند . او متولد سال 1971در شهر سامرا است . وي در سال هاي اخير رهبري سازماني را برعهده داشته است كه مسئول قتل چندين هزار نفر و كشتار مردم بي گناه است . او در گذشته از اعضاي القاعده بوده است . ابوبكر البغدادي پس از مصعب زرقاوي سركرده گروه موسوم به دولت اسلامي عراق و شام كه در سال 2006 ميلادي به هلاكت رسيد و ابوحمزه مهاجر و ابو عمر البغدادي كه در سال 2010 در حمله هوايي آمريكايي ها از پاي در آمدند ، چهارمين سر كرده گروه تروريستي داعش است كه اكنون جزو تروريست ترين و خونخوارترين جنايت كاران دنيا به شمار مي رود .
بغدادي چند سال در افغانستان حضور پيدا كرده و در اين كشور با طالبان به همكاري پرداخته است آن گونه كه از شواهد بر مي آيد بغدادي در اويل دهه 1990 و به همراه ابومصعب زرقاوي (بنيان گذار القاعده عراق در سال 2003) به افغانستان رفته بود . بغدادي در سال 2005 توسط نيروهاي آمريكايي دستگير شده و به مدت چهار سال در اردوگاهي در جنوب عراق بازداشت بوده است . وقتي كه شكل گيري داعش در آوريل 2013 اعلام شد بغدادي اظهار داشت كه گروه جبهة النصره ضميمه دولت اسلامي عراق در سوريه شده است و با داعش ادغام شده است ولي رهبر جبهةالنصره ابو محمد الجولاني اين ادغام را تكذيب نمود . داعش در ژانويه 2014 جبهةالنصره را از شهر رقه بيرون راند و در همان ماه در جنگي بين دو استان ديرالزور در سوريه پس از بجا گذاشتن صدها نفر كشته از طرفين رقه را بعنوان پايتخت دولت و خلافت اسلامي معرفي كردند . آمريكا البغدادي را تروريست و جاني بين المللي معرف كرده است و جايزه اي را برا سر وي تعيين كرده است . قدرت يافتن البغدادي در اداره امور و سازماندهي ترور موجي از چند دستگي و شكاف در القاعده پديد آورد و تمايل افراد قابل توجهي از تروريست هاي تكفيري را براي بيعت با اين سازمان ايجاد نمود .
3-3) نحوه پيدايش داعش
گروه موسوم به “جماعت توحيد و جهاد عراق” به سركردگي ابومصعب زرقاوي در ابتدا مدعي بود كه در حال مقاومت در برابر اشغالگران آمريكايي و همكاري با عراقي ها در بيرون راندن آمريكايي هاست . در حاليكه بصورت همزمان در حال تكفير مردم اين كشور و دعوت به قتل و سر بريدن و ترور مردم عراق بود . اين گروه در آغاز نامي براي خود انتخاب نكرده بود تا اينكه ابوانس الشامي به زرقاوي پيشنهاد داد كه به گروه نامي نهاده شود تا بعثي ها عمليات آنان را به نام خود ثبت ننمايند . در سال 2004 ابو مصعب زرقاوي با اسامه بن لادن سركرده سابق تشكيلات القاعده بيعت كرده و گروه خود را بنام تنظيم قاعده الجهاد في البلاد الرافدين را براي خود انتخاب كرد اين گروه تروريستي سپس با گروههاي ، جيش الطائفه المنصوره ، سرايا انصار التوحيد ، سرايا الجهاد الاسلامي ، سرايا الغرباء ، كتاب الاهوال و جيش اهل السنه و الجماعه در عراق ائتلاف كرد و تشكيلات جديدي را تحت عنوان “مجلس شوراي مجاهدين عراق” بوجود آورد .
در ژوئن 2006 و پس از هلاكت زرقاوي به دست نيروهاي آمريكايي در عراق اين گروه ابوحمزه المهاجر را به عنوان رئيس بعدي خود معرفي كرد ، يك ماه بعد يعني در نيمه اكتبر سال 2006 ابوحمزه المهاجر در بيانيه اي اعلام كرد كه مجلس شوراي مجاهدين منحل و گروه ديگري تحت عنوان “دولت اسلامي عراق” به رياست ابو عمر البغدادي جايگزين آن شده است . اين گروه در سالهاي 2006 تا 2010 به شدت ضعيف شد به صورتيكه سي و چهار نفر از سران ارشد اين گروه تروريستي دستگير و يا به هلاكت رسيدند . در حاليكه ابوبكر البغدادي تا زمان حضور اشغالگران در عراق زنداني آمريكايي ها بود . در آوريل 2013 ابوبكرالبغدادي در يك فايل صوتي اعلام كرد گروه تروريستي موسوم به جبهه النصره امتداد دولت اسلامي عراق است و ادغام اين دو گروه را اعلام كرد و نام اين گروه را دولت اسلامي عراق وشام معرفي كرد كه پس از مدتي بنام داعش معروف شدند .گروه تروريستي داعش پس از تصرف مناطقي از عراق با اعلام خلافت اسلامي ابوبكر البغدادي سر كرده اين گروه را با عنوان خليفه معرفي كرد و نام خود را به دولت اسلامي تغيير داد و به تصرف سرزميني و خونريزي و ترور در مناطق سني نشين كشور عراق و سوريه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره مصرف كننده، وزارت خارجه، نفت و گاز Next Entries پایان نامه درباره عربستان سعودی، قدرت سیاسی، اختلافات سیاسی، سیاست تغییر رژیم