پایان نامه درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، قانون اساسی، اصل استقلال

دانلود پایان نامه ارشد

دادرسی در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی که مرجع تسلیم و پذیرش دادخواست اعاده دادرسی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده، ‌باشد. از جمله دلایل قانون‌گذار که دیوان عالی کشور را بعنوان مرجع تسلیم و پذیرش اعاده دادرسی تعیین نموده به نظر بدین‌جهت می‌باشد، باتوجه به اینکه مطالب و عناوین مربوط به آئین دادرسی در امور کیفری خصوصاً اعاده دادرسی در حقوق ایران عمدتاً از قانون آئین دادرسی کیفری کشور فرانسه اقتباس گردیده است و به لحاظ اینکه اعاده دادرسی یک راه تجدیدنظر فوق‌العاده می‌باشد تحت نظر شعبه جزائی دیوان کشور، که در موارد معینی باز است و اعاده دادرسی را علیه رأی محکومیتی اجرا گردد که با وجود اعتبار قضیه قضاوت شده دارای اشتباه ماهوی است این امر دیوان کشور را که معمولاً به مسایل قانونی رسیدگی می‌کند وادار خواهد ساخت که استثنائاً موضوعات ماهوی را بررسی کند111.در واقع می‌توان بیان داشت که قانون گذار کشورمان با توجه به اینکه این تأسیس حقوقی «اعاده دادرسی» را از قانون کشور فرانسه اقتباس نموده‌اند و در آن کشور نیز مرجع پذیرش و تسلیم اعاده دادرسی دیوان عالی کشور می‌باشد علی‌الاصول رسیدگی شکلی می‌نماید در این مورد نیز استثناً از بعضی جهات رسیدگی ماهیتی می‌نماید، دیوان عالی کشور را بعنوان مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی تعیین نموده است. قانون گذار کشور ما نیز به تأسی از قانون کشور مذکور بدین جهت دیوان عالی کشور را مرجع صالح برای تسلیم و پذیرش اعاده دادرسی تعیین نموده است.
ضمن اینکه مطابق اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور را نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم می‌باشد و این نظارت به انحاء و اشکال مختلف متصور است از جمله اینکه آیا عمل ارتکابی از ناحیه متهم که به اتهام مربوط محکومیت یافته است اصولاً جرم می‌باشد یا خیر112. فلذا بلحاظ اینکه دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضائی می‌باشد و از جمله وظایف و اختیارات آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین بوده و با توجه به استثنائی و حصری بودن اعاده دادرسی و مغایرت این تأسیس حقوقی با اصول دیگر حاکم بر دادرسی (اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادرس) قانون‌گذاران ما عالی‌ترین مرجع قضائی را که از لحاظ درجه بالاتر از دادگاههای دیگر بوده و ایضاً و از قضات فرهیخته و باتجربه بهره‌مند می‌باشد را مرجع تسلیم و پذیرش اعاده دادرسی تعیین نموده، تا این مرجع عالی قضائی با بررسی و نظارت دقیق از نقض بلاجهت آراء پس از قطعیت جلوگیری بعمل آورده و از طرفی دیگر از اجرای حکمی که مبتنی بر اشتباه می‌باشد برخلاف عدالت به ناحق بر علیه محکوم‌علیه صادر گردیده است با پذیرش درخواست مطابق با نص صریح قانون رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده قطعی که سابقه رسیدگی به موضوع را نداشته را پیش‌بینی نموده است.
برخی دیگر از حقوق‌دانان عقیده‌ای برخلاف عقاید حقوق‌دانان که به شرح مذکور بیان گردیده است، دارند. ایشان بدان عقیده می‌باشند که آئین دادرسی در امور کیفری همانند آئین دادرسی در امور مدنی در باب اعاده دادرسی می‌بایستی تغییراتی در آن ایجاد شود و شکل دادرسی در هر دو مورد در باب اعاده دادرسی بصورت واحد درأید. از سوی دیگر ناهماهنگی از آنجا ناشی شده در قانون آئین دادرسی در امور کیفری رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه از حکم قطعی کیفری را به اجازه دیوان عالی کشور موکول ساخته و محکوم‌علیه باید به دیوان عالی کشور مراجعه کند و تقاضای اعاده دادرسی نماید تا اگر شعب دیوان عالی کشور در مورد صحت این درخواست اطمینان حاصل نماید اجازه رسیدگی مجدد به درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه دیگری بدهد.
استدلال بعمل آمده به شرح مذکور مبنی بر تعیین دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تسلیم و پذیرش درخواست اعاده دادرسی بر خلاف اصول قانون اساسی و قوانین عادی می‌باشد به شرح زیر می‌باشد:
اولاً: قانون آئین دادرسی در امور کیفری نمی‌تواند با قانون اساسی مخالف باشد. ماده 468 قانون آئین دادرسی در امور کیفری سابق مراجعه مستقیم متقاضی اعاده دادرسی اعم از محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او را به دادگاه صلاحیت‌دار منع نموده و اجازه دیوان عالی کشور را در این مورد ضروری دانسته که مخالف با اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد متن اصل مزبور بدین‌شرح می‌باشد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرده است.
بر طبق این اصل از قانون اساسی محکوم‌علیه حکم قطعی یا نماینده در مواردی که قانون معین نموده و اجازه درخواست اعاده دادرسی داده باید بتواند مانند سایر افراد ملت به دادگاهی که حکم داده مراجعه کند و دادخواهی نماید و ماده (274) 488 قانون آئین دادرسی در امور کیفری در باب لزوم اجازه دیوان عالی کشور برای مراجعه متقاضی اعاده دادرسی به دادگاه صالح نمی‌تواند در مقابل قانون اساسی مقاومت نماید و با آن مخالف باشد.
– قانون آئین دادرسی در امور کیفری در باب اعاده محاکمه نمی‌تواند مخالف با استقلال قضائی محاکم صلاحیت‌دار دادگستری باشد.
در اصل 159 قانون اساسی تصریح شده است «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است». قوانین آئین دادرسی در امور کیفری و آئین دادرسی مدنی هم صلاحیت دادگاه‌ها کیفری و حقوقی را در رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرم و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام را معین نموده است.
بر طبق اصول 156 قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل و اعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاه‌های انجام می‌پذیرد. بنابراین دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی در رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تظلمات به اعتبار استقلال قوه قضاییه مستقل باشند و تشخیص یا عدم صلاحیت رسیدگی نسبت به موضوعات مطروحه با خود آنها می‌باشد. اجازه دیوان عالی کشور برای دادگاه‌های صلاحیت‌دار کیفری در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی با اصل استقلال قضائی اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی محاکم صلاحیت‌دار دادگستری مغایر است113.
نظریه فوق‌الذکر هر چند در زمان حاکمیت قانون اصول محاکمات جزائی یا همان قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1290هجری شمسی و همچنین اصلاحات بعدی که بموجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356به عمل آمده بعضی از مواد مربوط به اعاده دادرسی از جمله 466 و 467 نسخ گردیده و مادتین 230و 24 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 جایگزین آن گردیده، قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 فعلاً ملاک و مستند قانونی اعاده دادرسی می‌باشد و لیکن به نظر می‌رسد مطابق اصولی که ملاک و مبنای استدلال این حقوقدان فرهیخته قرار گرفته است منظور از مراجعه مستقیم به دادگاه‌های صالح به منظور دادخواهی در شرایط و طریق عادی طرح و رسیدگی به شکایت یا همان دادخواهی می‌باشد. مطابق قوانین مربوطه در طرق عادی پس از طرح شکایت و صدور حکم بدوی در صورتی که رأی صادره قابلیت تجدیدنظر در مرجع بالاتر را داشته باشد شاکی یا محکوم‌علیه می‌تواند با تقدیم درخواست اعتراض نسبت به رأی با رعایت شرایط مقرر قانونی اقدام به تجدیدنظر خواهی نماید. ولیکن با صدور رأی از سوی دادگاهی که مرجع تجدیدنظر رأی معترض‌عنه می‌باشد رأی صادره قطعیت یافته و طریق عادی رسیدگی به شکایت پایان می‌یابد. فلذا بعد از صدور رأی قطعی و قطعیت رأی صادره در واقع امر رأی صادره مشمول دو اصل دیگر حقوقی اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادرس می‌گردد و به جهت اینکه آرای صادره از صلابت برخوردار باشند و به هر بهانه و عذری نتوان آن رأی را متزلزل نمود لزوماً می‌بایستی با توجه به اصول حقوقی مذکور هیچ‌گونه دادخواهی در طریق عادی نسبت به آرای قطعی پذیرفته نشود.
از طرفی امکان وقوع اشتباه در رسیدگی به شکایت در طریق عادی قابل تصویر می‌باشد و قانون‌گذار به جهت جلوگیری از اجرای حکمی که مبتنی بر اشتباه می‌باشد و احتمال اشتباه در آن وجود داشته طریق فوق‌العاده دیگر یعنی اعاده دادرسی را پیش‌بینی نموده است. به جهت مصلحت از رأی که مبتنی بر اشتباه صادر شده است جلوگیری گردد و از طرفی اعتبار رأی قطعیت‌یافته یا احکام مبنی بر محکومیت نیز دچار تزلزل نگردد راهکاری، در خصوص مرجع پذیرش اعاده دادرسی پیش‌بینی نموده است که یک دادگاه عالی قضائی که از سوی قضات فرهیخته، با تجربه و عالی‌رتبه قضائی تصدی می‌شود، بنام دیوان عالی کشور را مطابق قانون تعیین نموده است. تعیین این مرجع عالی قضائی بنا به همان جهاتی است که فوقاً به آن اشاره شده و دلایل دیگری که سایر حقوق‌دانان در این زمینه به آن اشاره نموده‌اند، می‌باشد. و تعیین مرجع عالی قضائی فوق‌الذکر به عنوان مرجع تسلیم و پذیرش درخواست اعاده دادرسی مخالف با اصل استقلال قضائی نمی‌باشد. زیرا صرفاً تشخیص اینکه در خواست ارائه شده قابلیت انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده 272 قانون آئین دادرسی در امور کیفری را دارد یا خیر، با دیوان عالی کشور است و از لحاظ صلاحیت تشخیص، دادگاه صادرکننده حکم نمی‌تواند مبادرت به رد درخواست اعاده دادرسی نماید زیرا چنین صلاحیتی مطابق قانون مرقوم به دیوان عالی کشور اعطاء گردیده و لاغیر.
از سویی دیگر صرف تشخیص اینکه درخواست اعاده دادرسی با یکی از موارد مندرج در قانون فوق‌الاشعار قابلیت انطباق داشته برای دادگاه صادرکننده حکم قطعی تکلیفی مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی و لزوماً به معنی نقض حکم صادره و صدور رأی مبنی بر منع تعقیب یا برائت محکوم‌علیه نمی‌باشد. چه بسا در ماهیت ادعا دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی عقیده‌ای برخلاف نظر و عقیده قضات دیوان عالی کشور داشته باشد و این امر به نظر می‌رسد دقیقاً یکی از مصادیق بارز اصل استقلال قضائی قضات در صدور رأی می‌باشد و هیچ‌گونه تضاد و تعارضی با آن ندارد. فلذا از این منظر به نظر می‌رسد نظریه مارالذکر بر خلاف قانون و دکترین حقوقی باشد هرچند نظریه‌ای قابل تأمل و احترام می‌باشد.

2-11- درخواست‌کنندگان اعاده دادرسی
مطابق قانون درخواست‌کنندگان اعاده دادرسی عبارتند از: محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضائی(دادستان)، شاکی خصوصی به صورت مع‌الواسطه از طریق درخواست رئیس قوه قضاییه می‌باشد که در خصوص هر یک از این درخواست‌کنندگان توضیح لازم ارائه خواهد شد.

2-11-1- محکوم علیه
بند یک ماده 273 قانون آئین دادرسی در امور کیفری اشعار می‌دارد؛ اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
«محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام او و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه همسر و وراث قانونی و وصی او».
مطابق بند اول ماده فوق الذکر درخواست اعاده دادرسی، بدواً از سوی محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او تقدیم می‌گردد و اشخاص دیگر مذکور در این ماده در صورتی حق درخواست اعاده دادرسی را خواهند داشت که محکوم علیه فوت و یا غیبت نمایند از جمله این اشخاص، همسر و وراث قانونی و وصی او می‌باشند. بنابراین مادامی که محکوم‌علیه در قید حیات باشد و غایب هم نباشد، همسر و وراث قانونی یا وصی او حق درخواست اعاده دادرسی را ندارند.
– حال منظور از محکوم علیه چه کسی است؟
با توجه به اینکه سابقاً موضوع بصورت مبسوط مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است علی ایحال باید اظهار گردد قانون گذار استفاده از این حق را صرفاً مختص محکوم‌علیه به معنای خاص آن یعنی کسی که حکم بر محکومیت او صادر ‌گردیده در نظر گرفته است، یا اینکه محکوم‌علیه کسی است که حکم به ضرر او صادر گردید. در قانون این موضوع به صراحت تصریح نگردیده است. ولیکن از نحوه تنظیم و نگارش مواد قانونی مندرج در باب چهارم به ویژه ماده 276 قانون فوق‌الذکر می‌توان چنین برداشت نمود که مقنن طریق فوق‌العاده اعاده دادرسی را مطابق سابقه قانون‌گذاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اصل برائت، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، محل وقوع جرم، استان مازندران