پایان نامه درباره اضطراب رایانه، شکاف دیجیتال، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

مشتاقی لارگانی ،1385: 114)
وودرو117 (1991) مدعی است که نگرش دانشجویان نسبت به کامپیوترها، موضوع مهمی در رشته های کامپیوتر و برنامه های آموزشی مبتنی بر کامپیوتر محسوب می شود. در صورتی که کامپیوتر به عنوان ابزار تدریس و آموزش مورد استفاده قرار گیرد، نظارت بر نگرش کاربران نسبت به آن باید یک فرایند مداوم باشد(سام، اوتمان ،نوردین،2005)
یوسورو118(2000) در پژوهشی به آزمون نقش نگرشها به عنوان عاملي مؤثر در استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاع رساني، و به تأثيرات مثبت و معنادار نگرشهاي عاطفي و شناختي نسبت به رايانه در استفاده از نظام اطلاع رساني پرداخته است. (زکی،1385 : 31)
2-18-3: آموزش واضطراب رایانه
ایگباریاو پاراسورمن119(1989)با اشاره به دو مطالعه گوتک و بیکسون120( 1985)،رائوب121 1981نشان داد که آموزش و پرورش یک رابطه منفی و معنا دار با اضطراب رایانه دارد، اما ارتباط مثبت با نگرش به رایانه دارد. هاوارد 122و اسمیت123 (1986) دریافتند که فقدان آموزش و دانش ازرایانه می تواند باعث ترس عملیاتی در مورد استفاده ازرایانه و نرم افزار های ریانه ای شود. این مطالعه نشان داد با افزایش آموزش، کاهش اضطراب رایانه ای کاهش می باد و احساس خودکارآمدی رایانه افزایش می یابد.
بلوم (1985) اظهار داشت که مربیان می توانند درک درستی از اضطراب رایانه را با معرفی آن در دوره آموزشی داشته باشند.. این امر با آموزش روشهای زیر ساختی ، مهارت و عملکرد تحقق می یابد. مربیان باید به فرد مضطرب آموزش دهند که چرا و چگونه است که او دچار اضطراب می شود. مربی با ید قادر باشد که با احساسات ناراحت کننده فردمقابله کند و به او پاسخ های مثبت را القا نماید.مهم این است که مربی قادر باشد به کارآموز توضیح دهد که چگونه رایانه ها می تواند با برنامه های آموزشی ، مهارت او را بهبود بخشد. در واقع مربی کلید ی برای کاهش اضطراب رایانه ای کارآموز است.(لی مارتین124، 1998: 38)
2-19: پیشینه ی پژوهش شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه
2-19-1: تحقیقات انجام شده در داخل کشور
– نجلا حریري و نسترن زمانی راد در پژوهشی با موضوع بررسی شکاف دیجیتالی بین نسل ها از نظر آشنایی،علاقه و استفاده از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در سال 1390 انجام داده اند.به این نتیجه رسیده اند که میزان علاقه به مظاهر فناوري اطلاعات و ارتباطات نیز در فرزندان به نحومعنی داري بیش از والدین آن ها بود. از نظر میزان استفاده نیز میانگین استفاده فرزندان از فناوري ها بالاتر از والدین بود و تفاوت معنی داري میان میانگین استفاده والدین و فرزندان از فناوري ها مشاهده گردید.

-جواد افشار کهن و زهرا زمانی در تحقیقی با عنوان جوانان و شکاف دیجیتالی با تاکیدبر جوانان 15 تا 29 ساله همدان در سال 1388 به این نتبجه رسیده اند که میان فقدان سواد اطلاعاتی ، فقدان سواد رایانه ای و فقدان مهارت در استفاده از اینترنت و ایجاد شکاف دیجیتالی در جوانان رابطه وجود دارد. این نتایج همچنین نشان می دهد میان پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین و ایجاد شکاف دیجیتالی نیز رابطه معناداری وجود دارد . سطح تحصیلات جوانان نیز در دستیابی انها به اینترنت موثر است . رابطه معناداری نیز میان سطح تحصیلات افرادو ایجاد شکاف دیجیتالی دیده می شود. این تحقیق به صورت پیمایشی صورت گرفته است.

–جوادي و زنجانی زاده در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی میزان و نوع استفاده ازاینترنت و تاثیر آن بر ارزشهاي خانواده در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد در سال تحصیلی 1382-1383تاثیر اینترنت را با استفاده از نظریات ارتباطات جمعی، پویایی گروهها، کنش – ارتباطی و نظریه نیازها مورد سنجش قرار داد. و به این نتیجه رسید که 45 % دانش آموزان(در آن سال) از اینترنت استفاده می کنند
-محمد سلطانی فر در پژوهشی با عنوان تحلیل سواد اینترنتی دانَش آموزان سال سوم دبیرستان شهر تهران 1386-1385 در مقایسه با مربیان و والدین آنها که از نوع توصیفی بوده است به این نتایج رسیده است که در توانایی استفاده از اینترنت میان دانش آموزان ، مربیان و والدین آنها تفاوت معنا داری وجود دارد. میزان استفاده دانش آموزان از اینترنت بیشتر از والدین ومربیان آنهاست .
– سلیمانی، موسوی و پریرخ در پژوهشی با عنوان ، بررسی رابطه ی بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با ویژگی های جمعیت شناختی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88 توسط انجام شده است ، به این نتایج دست یافته اند که میانگین استفاده از رایانه و نرم افزارها، اینترنت و سرویس های اینترنتی، میزان استفاده از فناوری اطلات و ارتباطات درانجام عملکردهای آموزش میان زنان بیشتر از مردان و میزان استفاده از فناور ی اطلاعات و ارتباطات در انجام عملکردهای پژوهشی مردان بیشتر از زنان است. در رابطه با سن ، رابطه ی منفی (معکوس) وجود دارد.

– محمد احمدی ده قطب الدینی، محد مشکانی، عظیم محمد خانی در پژوهشی که با عنوان تاثیر خود کارآمدی رایانه و اضطراب رایانه بر سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس : چشم اندازهای جدید روان شناسی اجتماعی در سال 1389 انجام داده اند به این نتایج دست یافته اند که مدل دیویس ، برازندگی مناسبی با داده ها دارد و اثر مستقیم خودکارآمدی رایانه بر سهولت ادراک شده رایانه وکاربرد واقعی رایانه ، مثبت و معنادار است. همچنین ، اثر مستقیم اضطراب رایانه بر سودمندی ادراک شده رایانه منفی و معنا دار و بر سهولت ادراک شده کاربر رایانه منفی و معنادار نیست.مدل مطرح شده مؤید نقش خود کارآمدی رایانه و اضطراب رایانه در کاربرد واقعی رایانه توسط کاربران بودند.

– مهدی سبحانی نژاد ، علی نوروزی ،جواد امانی و علی اصغر حیات در پژوهشی با عنوان تبیین نقش حمایت سازمانی،تجربه ، اضطراب و خود کار آمدی رایانه در پیش بینی کاربست رایانه در سال 1389 انجام شده یافته های پژوهش حاکی از آن است که تجربه استفاده از رایانه تاثیر مستقیم و منفی بر اضطراب رایانه دارد. و از طرف دیگر حمایت سازمانی اثر مستقیم و مثبتی بر خود کار آمدی رایانه دارد و در عین حال تاثیری بر اضطراب رایانه ندارد.خودکارآمدی رایانه نیز تاثیری بر اضطراب و استفاده از رایانه نداشته و اضطراب رایانه نیز اثر مستقیم و منفی بر استفاده از رایانه دارد

– قهرمان محمودی و سید عباس سیادتی در پژوهشی با عنوان بررسی اضطراب کامپیوتر در اعضای هیات علمی و مدیران پرستاری که توسط در سال 1388 انجام شده است به این نتیجه رسیده که ميان اضطراب كامپيوتر و برخي ويژگيهاي جمعيت شناختي نظير جنسيت، تحصيلات و نوع شغل اعضاي هيأت علمي و مديران دانشكد ه هاي پرستاري و مامايي دانشگا ههاي دولتي و آزاد اسلامي مازندران، ارتباط معناداري وجود دارد.

– رمضان حسن زاده و قهرمان محمودی و مریم جوادیان در تحقیقی با عنوان بررسی میزان اضطراب کامپیوتر در اعضای هیات علمی و مدیران در سال 1387 انجام گرفته به این نتایج رسیده اند که میان اضطراب کامپیوتر و برخی ویژگیهای جمعیت شناختی نظیر جنسیت، تحصیلات و نوع شغل اعضای هیأت علمی و مدیران دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی مازندران، ارتباط معنی داری وجود دارد.

– غلامعلی لواسانی در تدارک مدل معادلات ساختاری اضطراب رایانه در دانشجویان دانشگاه تهران در سال 1383 بدین نتیجه رسیده اند که این مدل مشخص می کند که ویژگی های فردی و تجربه رایانه به افزایش خودکارآمدی رایانه و در تداوم این مسیر به کاهش اضطراب رایانه دانشجویان منجر می شود.

– رحیمی و یداللهی رابطة اضطراب رايانة دانش آموزان دورة متوسطه با رشته تحصيلي جنسيت و پيشرفت درسی زبان انگليسی(1389) در یافتند که بين اضطراب رايانه و رشتة تحصيلي دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد؛ بدين ترتيب که ميزان اضطراب رايانه دانش آموزان رشته رياضي فيزيک در مقايسه با دانش آموزان رشته هاي ديگر کمتر است. نتايج در زمينه جنسيت نشان داد که بين اضطراب رايانه و جنسيت ارتباط معنا داري وجود ندارد اما ميزان اضطراب رايانة هر دو گروه نمونه (پسران و دختران) دانش آموزان ايرانی در مقايسه با ميزان اضطراب رايانه افرادی که در پژوهش های ديگر مورد بررسی قرار گرفته اند بسيار متفاوت است

-فرح نادری با تحقیق با عنوان اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی اهواز در سال 1385 به این نتایج دست یافتند که بین سن و جنسیت و اضطراب کامپیوتر رابطه معناداری وجود ندارد. ولی بین رشته های مختلف تحصیلی دانشگاهی از لحاظ اضطراب کامپیوتر رابطه معناداری وجوددارد.

– علی آبادی و مشتاقی در پژوهشی با عنوان اعتبار یابی وتعیین ساختار فرم فارسی مقیاس نگرش سنج کامپیوتر “CAS” و رابطه نگرش کامپیوتری با ویژگی های فردی در بین دانشجویان دانشگا ه های تهران(1385) به نتایج دست یافتند که بین جنسیت ونگرش نسبت به کامپیوتر رابطه معنا دار وجود دارد و نگرش دختران نسبت به پسران بهتر است و همچنین به دانشگاه های محل تحصیل و نگرش نسبت به کامپیوتر نیز تفاوت معنا داری به دست آمده است.

– اکبری بورنگ و رضائیان در تحقیقی با عنوان اضطراب رایانه در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با کارآمدی رایانه که توسط در سال 1387 انجام شده است دریافتند که دانشجویان دانشگاه اراک از اضطراب رایانه بالاتر از حد خفیف برخوردار بودندو بین کارآمدی رایانه ای و اضطراب رایانه رابطه معنی داری به دست آمد و از متغیر های فردی (جنسیت،رشته تحصیلی ، معدل ) تنها مؤلفه رشته تحصیلی در پیش بینی متغیر ملاک(اضطراب رایانه) تاثیر معنی داری داشت.همچنین بررسی تفاوت میانگین نمرات اضطراب رایانه دختران و پسران تفاوت معنی داری نشان نداد.
2-19-2: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
– استر هارجیتایی125در تحقیق با عنوان صعود به سطح دوم شکاف دیجیتال: تفاوت در مهارت های آنلاین افراد توسط در سال 2002 بدین نتیجه رسیده اند که یک تفاوت نسلی بین افراد جوان و افراد مسن تر در استفاده از صفحات وب وجود دارد همچنین افراد جوان نسبت به همتایان قریمی تر بسیار آسان تر می توانند به صورت آنلاین ارتباط برقرار نمایند .

– سونیا لیوینگستون126وآلن هلسپر 127 درپژوهشی با عنوان کودکان ، جوانان و شکاف دیجیتالی در سال2007 به این یافته ها رسیده اند که به طور کلی با افزایش سن فرصت استفاده از اینترنت و ارتباط آنلاین بیشتر می شود بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی. همچنین دختران در سن بین 9 تا 15 سال از راه های مختلفی از اینترنت استفاده می کنند ولی پسران در سن 16 تا 19 سالگی استفاده گسترده ای از اینترنت دارند.نیزکسانی که مهارت بیشتری در استفاده از اینترنت دارند ( سال های بیشتری از نظر استفاده از اینترنت- خود کارآمدی بیشتر – مهارت بیشتر) استفاده بیشتری از اینترنت می کنند و در فرضیه آخر به این نتیجه رسیده اند که نه تنها کاربران ماهر نسبت به کاربران غیر ماهر فرصت های بیشتری دارند کودکان بزرگتر از کودکان کوچکترفرصتهای بیشتری دارند.

-ماتیو استین128 و روبرت لاروس129 در تحقیقی با عنوان خودکارآمدی اینترنت و روانشناسی شکاف دیجیتالی درسال 2000 انجام گرفته به این نتایج دست یافته اند که: بین خودکارامدی اینترنت و تجربیات قبلی کار با اینترنت رابطه معنادارمثبتی وجود دارد.و همچنین خودکارآمدی اینترنت ارتبا ط قابل توجهی با مهارت استفاده از اینترنت دارد.و استرس اینترنت رابطه معنا دار منفی با خودکارآمدی اینترنت دارد.

– لان130 در بررسی استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه الینیویز شمالی از رایانه (1993)به نتایج زیر دست یافت: میان متغیر های مهارت رایانه ای با نگرش نسبت به استفاده از رایانه ، رابطه معنی داری وجود دارد.

– واسرمن131 وریچموند ابوت132 در تحقیقی با عنوان جنسیت و اینترنت: علل تنوع در دسترسی، سطح و دامنه استفاده در سال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اضطراب رایانه، خودکارآمدی، خود کارآمدی Next Entries پایان نامه درباره اضطراب رایانه، استفاده از اینترنت، شکاف دیجیتال