پایان نامه درباره اضطراب رایانه، استفاده از اینترنت، شکاف دیجیتال

دانلود پایان نامه ارشد

(2005) انجام شده که این مقاله به بررسی تفاوت های موجود در استفاده از اینترنت توسط جنس، با در نظر گرفتن دسترسی به وب، استفاده از امکانات ارتباطی مربوط به ایمیل
و اتاق های چت، تفاوت استفاده، و نوع استفاده از وب سایت ها می باشد. این مطالعه
تاثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی و متغیرهای اجتماعی، جغرافیایی، نژادی، و قومی برای توضیح تغییرات در استفاده از وب مردان و زنان، و چگونه این عوامل آگاهی از نحوه استفاده از وب در نظر گرفته است.
نتایج نشان داد که. دسترسی به وب مستقل از جنسیت بود، اما با آموزش ، نژاد، درآمد، سن و وضعیت تأهل ارتباط دارد. زنان نسبت به مردان احتمالا کمتر از گپ زدن بر روی وب،استفاده می کردند اما کمی بیشتر از ایمیل،استفاده می کنند. و آنها از انواع مختلفی از سایت ها نسبت ره مردان استفاده می کنند.

– اولا بونز 133در تحقیقی با عنوان مقیاس تسلط بر رایانه، ایمیل ، و وب – پیشرفت و اعتبار یابی در سال 2004 در تجزیه وتحلیل همبستگی در این پژوهش نشان داد که احساس راحتی در استفاده از رایانه و یا اینترنت یا رضایت فرد از مهارت هایش ، ارتباط زیادی با تسلط در رایانه ، ایمیل و وب دارد و تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که مدت زمان استفاده از اینترنت و سطح تجربه و تخصص پیش بینی قوی است در تسلط بر رایانه، ایمیل و وب است.

– دونات ، براند وینر،کرسچ باوم،در پژوهشی باعنوان نگرش ها و شکاف دیجیتالی: سنجش نگرش به عنوان ابزاری برای پیش بینی استفاده از اینترنت ( 2009) نشان دادندکه : 61% از پاسخ دهندگان در حال حاضر از اینترنت استفاده می کنند و نرخ رشددسترسی به اینترنت در خانه (حدود 82%)در اتریش در حال افزایش است. در متغیر هایی مانند سن ، درآمدتحلیل نشان می دهد که اثرات قوی و قابل توجهی از ارتباط سن با استفاده از اینترنت وجود دارد.جالب توجه اینکه اثرات جنسیت برای استفاده از اینترنت هیچ تفاوتی را نشان نداد و به نظر می رسد که شکاف جنسیتی در اتریش در حال کاهش است. در پیش بینی، متغیر آموزش ، اثرات زیادی بر استفاده از اینترنت دارد پس کسانی که دارای سطح سواد پایین تری هستند 75/17 برابر پایین تر از افراد ی که حداقل یک مدرک دانشگاهی دارند می باشند.پس مقطع تحصیلی در استفاده از اینترنت مؤثر است و نگرش نسبت به اینترنت نقش مهمی در اتخاذ و یادگیری چگونگی استفاده ار فناوری اطلاعات و ارتباطات است با افزایش سن ترس از فناوری ، افزایش می یابد .

– چوآ وشی در تحقیقی با عنوان شکاف دیجیتالی در بزرگسالان بیکار تایوانی(2011) نشان دادند: فرد بزرگسال بیکار یا تازه کار با جنس مذکر و جوان دارای سطح تحصیلات بالا ، و عملکرد پایین در یادگیری، دارای نگرش مثبت نسبت به استفاده ازرایانه بودند.اختلاف جنسیتی و سن در استفاده از اینترنت به صورت آنلاین هیچ تفاوت معنا داری را نشان نداد ولی در نگرش نسبت به استفاده از رایانه تفاوت معناداری وجود دارد.بین عملکرد و اضطراب رایانه تفاوت قابل توجه بود. آموزش نیز در نگرش و اضطراب رایانه مؤثر بود. افراد دارای سطح تحصیلات بالاتر دارای نگرش مثبت تر نسبت به رایانه و اضطراب رایانه ای کمتر دارند.
– کندی 134، ولمن135 وکلمنت136 در تحقیقی با عنوان جنسیت و شکاف دیجیتالی (2003): به این نتایج دست یافتند که نشان دادند که زنان بیشتر به دلایل اجتماعی از اینترنت استفاده میکنند در حالی که مردان بیشتر به دلایل ابزاری، و تفریحی از اینترنت استفاده می نمایند. به دلیل مراقبت زنان از کودکان در خانه ، آنها استفادهء بیشتری از اینترنت می کنند.

– لوری ا. بوچکو137 تجربه رایانه و اضطراب بین کارگران جوان در مقابل کارگران قدیمی تر این تحقیق توسطدر سال 2001 انجام شده به این یافته ها دست یافته اند که ارتباط میان سن ، تجربه رایانه و اضطراب رایانه ارتباط معنادار منفی وجود دارد. رابطه بین تجربه رایانه و اضطراب رایانه ، نشان می دهد که افراد با تجربه کامپیوتر بیشتر اضطراب رایانه ای کمتری وجود دارد. هیچ ارتباط معنی داری بین سن و اضطراب کامپیوتر وجود ندارد.

-کارال 138و اورساواس139 در پژوهشی با عنوان ارزیابی رابطه بین هراس از رایانه و ،جنسیت و تجربه توسط معلمان قبل از خدمت نمونه ترکی( 2009) به این نتیجه رسیده اند که رابطه منفی و شدید بین تجربه های کامپیوتری واضطراب کامپیوتر وجود دارد و ترس از رایانه به جنسیت وابسته نیست..
-هاردا140، مینو،141 ناکانیشی،142 سونگانو143 در تحقیقی با عنوان رابطه اضطراب رایانه و مهارت های مبتنی بر سازمان های کلاسی در آموزش سواد کامپیوتری (2002)را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که میانگین نمره عملیات اضطراب درطبقه دانش آموزان با تجربه افزایش نشان می دهد در حالی که اضطراب در طبقه دانش آموزان کم تجربه کاهش می یابد.

-آق با توگان144(2008)در تحقیقی با عنوان خود مقهومی، اضطراب رایانه،جنسیت ونگرش نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات : پیش بینی مطالعه در میان معلما ن نیجریه، به این نتایج دست یافته است که بین نگرش نسبت به فناوری ارتباطات و اطلاعات و اضطراب رایانه رابطه ی منفی و معنا داری وجود دارد. و نگرش با خودمفهومی رابطه منفی و معنادار و بین جنسیت و اضطراب رایانه رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

– روسلانی امبی145 درپایان نامه دکتر ای خود با عنوان اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه در میان مربیان حسابداری در دانشگاه تکتولوژی مارا در مالزی (2007)به این نتایج دست یافت که :اکثریت هیات علمی دانشگاه مالزی دارای اضطراب رایانه در سطح پایین و خودکارآمدی رایانه در سطح بالابودند.و بین جنس و سن و اضطراب رایانه تفاوت معنا داری یافت نشد.
– امبی، ما د شاه146 و حسن 147د رپژوهشی با عنوان تجربه و اضطراب رایانه،(2011) به این نتایج دست یافتند که: بین اضطراب رایانه و نگرش نسبت به رایانه رابطه ی معناد ار و منفی در حد بالا و بین اضطراب رایانه و مهارت های رایانه ای دارای رابطه ای منفی و در حد متوسط و اضطراب رایانه با پذیرش دانش رایانه ای ، برنامه های کاربردی دارای همبستگی منفی در حد پایین است.
– چوی و لاین و وارد148 در تحقیقی با عنوان اضطراب رایانه و کارگران اجتماعی، تفاوت در دسترسی، استفاده و آموزش (2002) به این نتایج دست یافتند که سطح اضطراب در میان کسانی که در محل کارشان از رایانه استفاده می کنند و آموزش دیده اند در پایین ترین سطح است. و همبستگی مثبت و معنی داری بین سطح اضطراب و سطح بالای آموزش همچنین تعداد ساعات استفاده و دسترسی به رایانه وجود دارد. همبستگی منفی و معنی داری بین سطح اضطراب و تعدادساعات دسترسی و استفاده از رایانه در هفته وجود دارد.
2-20 نتیجه گیری
شکاف دیجیتالی اشاره دارد به نابرابری در دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کشورها ، افراد ، مناطق جغرافیایی وکسب وکار . علاوه بر دسترسی مهارت و توانایی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ، دسترسی به اینترنت پر سرعت ، نگرش نسبت به رایانه و اینترنت نیز می تواند در ایجاد شکاف دیجیتالی مژثر باشد .
شکاف دیجبتالی دارای شاخص های مختلفی است که در چهار زیر ساخت اینترنت ، رایانه، ارتباطات و اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد . اضطراب رایانه نیز به عنوان ترس از استفاده از رایانه تعریف می شود که می تواند در ایجاد شکاف دیجیتالی مؤثر باشد. عواملی که اضطراب رایانه را افزایش می دهند عبارتند از خود کارآمدی رایانه ، نگرش نسبت به رایانه ، آموزش است.

فصل سوم

روش تحقیق

3-1 مقدمه:
روش تحقیق ، در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند.روش های تحقیق متعدند و هر روش تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می کند. در هر پژوهش ، محقق تلاش می کند تا مناسب ترین روش راانتخاب کند و آن روشی است که دقیق تر از روش های دیگر قوانین واقعیت را کشف می کند . شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. انتخاب روش تحقیق به عواملی مانند ماهیت موضوع تحقیق، اهداف و سئوالات تحقیق ، دامنه موضوع تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد.(حسن زاده ،1387: 137 )
هدف از تدوین این فصل آن است که مشخص نماییم چه شیوه و روشی اتخاذ کنیم تا ما را هر چه دقیقتر ، سریعتر ،آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند. در این فصل روش تحقیق به طور مبسوط تشریح می شود. ابتدا جامعه آماری و روش نمونه گیری معرفی شده و محاسبات مربوط به تعیین حجم نمونه ارائه می شود. سپس ابزارهای گرد آوری داده ها توضیح داده می شود. در ادامه روش تجزیه و تحلیل داده ها معرفی می گردد و د رنهایت سنجش و روایی و پایایی پرسشنامه ارائه خواهد شد.
3-2 روش شناسی پژوهش
در این پژوهش محقق سعی دارد تا آنچه هست یا وضعیت موجود را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش داده و نتایج عینی از موقعیت را بیان نماید.بنابراین با توجه به ماهیت پروهش ، روش به کار رفته در این پایان نامه از نظر هدف کاربردی و از نظر تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.و روش گرد آوری داده ها از روش پرسسشنامه محقق ساخته و استاندارد استفاده شده است.
3-3 قلمرو مکانی و زمانی پژوهش:
فلمرو مکانی این پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و قلمرو زمانی آن سال تحصیلی 1390 – 1391 می باشد.
3-4 جامعه آماری:
جامعه: به مجموعه ای از افراد ، رویداها، اشیا، مکانها و اموری که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند ،جامعه می گویند.معمولا در هر تحقیق ، جامعه کلیه افراد یا مواردی است که محقق علافه مند است نتایج تحقیق را به آنها تعمیم دهد.(حسن زاده،مداح،1389: 12)
جامعه مورد مطالعه ؛ دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناس ارشد دانشگاه آزاد شهرستان ساری که در رشته های علوم انسانی،فنی و مهندسی وعلوم پزشکی در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل می باشد.تعداد کل دانشجویان مورد مطالعه 8531 نفر می باشد .که به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی در( جدول3-1) نشان داده شده اند
جدول 3-1: تعداد کل دانشجویان به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

جمع

علوم پزشکی

فنی و مهندسی

علوم انسانی
رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی
6518
927
3667
1924
کارشناسی
2013
0
395
1618
کارشناسی ارشد
8531
927
3866
3614
جمع

3-5 نمونه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
منظور از نمونه گیری آن است که به جای مطالعه همه عناصر یا اعضای تشکیل دهنده جامعه آماری فقط بخشی از عناصر و یا اعضا را به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قراردهیم. (حسن زاده،مداح،1389: 12)
نمونه گیری در این پژوهش ، به صورت تصادفی از نوع طبقه ای نسبی می باشد. حجم نمونه آماری پایان نامه بر اساس جدول کرجس و مورگان (2001) تعیین شد. بر اساس منابع مذکور تعداد کل دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ساری که در رشته های علوم انسانی، فنی و مهندسی و پزشکی در سال تحصیلی 1390-1391 در دانشگاه مذکور در حال تحصیل می باشند ، 8531 نفر بود که بر طبق جدول کرجسی مورگان با توجه به حجم جامعه ، حجم نمونه373 نفر تعیین گردید
جدول 3-2: نسبت هر نمونه به جامعه
جمع کل
علوم پزشکی
فنی و مهندسی
علوم انسانی
رشته تحصیلی

شاخص آماری
8531
927
4062
3542
فراوانی هر طبقه
100
11%
48%
41%
نسبت هر طبقه به جامعه
373
41
177
155
نسبت نمونه به جامعه

جدول 3-3 نسبت مقطع تحصیلی به رشته ی تحصیلی و تعداد نمونه ها در هر مقطع
رشته تحصیلی
علوم انسانی
فنی و مهندسی
علوم پزشکی
مقطع تحصیلی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درصد
54
46
90
10
100
0
تعداد
83
72
159
18
41
0
جمع
155
177
41

با توجه به جداول فوق از بین 8531 نفر تعداد 373

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اضطراب رایانه، شکاف دیجیتال، خودکارآمدی Next Entries پایان نامه درباره توزیع فراوانی، استفاده از اینترنت، مقطع تحصیلی