پایان نامه درباره اضطراب رایانه، استفاده از اینترنت، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

از آن بدین شرح می باشد:
جدول (4-6):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ مهارت استفاده از اینترنت
مهارت استفاده از اینترنت
فراوانی
درصد
کم
79
2/21
متوسط
131
1/35
زیاد
163
7/43
جمع
370
100

نتایج حاصل از جدول فوق نشان می دهد که از مجموع 373 نفر نمونه ی مورد مطالعه، مهارت استفاده از اینترنت 2/21 درصد در حد کم ، 1/35 درصد در حد متوسط و 7/43 درصد در حد زیاد می باشد. بنابراین مهارت استفاده از اینترنت اکثر نمونه مورد مطالعه در حد زیاد می باشد.

نمودار(4-6): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ مهارت استفاده از اینترنت

میزان استفاده از اینترنت: برای سنجش این متغیر35 سؤال در ابزار تحقیق در نظر گرفته شد که نتایج آماری حاصل از آن بدین شرح می باشد:
جدول (4-7):توزیع نمونه مورد مطالعه از میزان استفاده از اینترنت
میزان استفاده از اینترنت
فراوانی
درصد
کم
123
33
متوسط
194
52
زیاد
56
15
جمع
370
100

نتایج حاصل از جدول فوق نشان می دهد که از مجموع 373نفر نمونه ی مورد مطالعه، میزان استفاده از اینترنت 33 درصد در حد کم، 52 درصد در حد متوسط و 15 درصد در حد زیاد می باشد. بنابراین میزان استفاده از اینترنت اکثر نمونه ی مورد مطالعه در حد متوسط می باشد.

نمودار(4-7): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ میزان استفاده از اینترنت
اضطراب رایانه ای : برای سنجش این متغیر19سؤال در ابزار تحقیق در نظر گرفته شد که نتایج آماری حاصل از آن بدین شرح می باشد:
جدول (4-8):توزیع نمونه مورد مطالعه از لحاظ میزان اضطراب رایانه ای
اضطراب رایانه
فراوانی
درصد
کم
43
5/11
متوسط
261
70
زیاد
69
5/18
جمع
370
100

نتایج حاصل از جدول فوق نشان می دهد که از مجموع 373 نفر نمونه ی مورد مطالعه، اضطراب رایانه ای 5/11 درصد نمونه در حد کم، 70 درصد در حد متوسط و 5/18 درصد در حد زیاد می باشد. بنابراین اضطراب اکثر نمونه ی مورد مطالعه در حد متوسط می باشد.

نمودار(4-8): نمودار توزیع فراوانی نمونۀ مورد مطالعه از لحاظ میزان اضطراب رایانه ای

4-3 تحلیل استنباطی یافته ها
در تحقیق حاضر، محقق به منظور مشخص نمودن رابطه ی بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان، با تدوین پنج فرضیه پژوهشی قصد دارد ارتباط متغیرهای دسترسی به اینترنت و رایانه ، مهارت در استفاده از اینترنت ورایانه ، میزان استفاده از اینترنت ورایانه و نگرش نسبت به اینترنت و را در سطح اضطراب رایانه ای دانشجویان را بررسی نماید لذا با توجه به نرمال بودن داده ها، آزمون ضریب همبستگی پیرسون مناسب ترین آزمون برای بررسی فرضیه های تحقیق تشخیص داده شده و تمامی فرضیه های تحقیق با استفاده از این آزمون بررسی شدند. همچنین به منظور تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت ، سن و رشته تحصیلی در متغیرهای شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای به ترتیب از آزمونهای تی دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده شده است نتایج بدست آمده در جداول (4-10) الی (4-25 ) آمده است:
4-3-1 فرضیه اول: بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
جدول شماره(4- 9): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات و اضطراب رایانه ای
متغیر ها
فراوانی
مقدار آزمون
سطح معناداری
دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات واضطراب رایانه ای
373
219/0-
000/0

با توجه به مقدار آزمون (219/0-= r) و سطح معناداری بدست آمده (05/0000/0= p)فرض صفر رد می شود بنابراین با توجه به جهت مقدار آزمون، می توان گفت که بین دسترسی به فناوری اطلاعات و اضطراب رایانه ای در سطح خطای پنج درصد رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین می توان نتایج حاصل از این آزمون را با حدود اطمینان 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
4-3-2 فرضیه دوم: بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و مهارت استفاده از اینترنت رابطه وجود دارد.
جدول شماره(4- 10): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین مهارت استفاده از اینترنت و اضطراب رایانه ای دانشجویان
متغیر ها
فراوانی
مقدار آزمون
سطح معناداری
مهارت استفاده از اینترنت و اضطراب رایانه
373
389/0-
000/0

با توجه به مقدار آزمون (389/0-= r) و سطح معناداری بدست آمده (05/0000/0= p) فرض صفر رد می شود و لذا به جهت مقدار آزمون، می توان گفت که بین مهارت استفاده از اینترنت و اضطراب رایانه ای در سطح خطای پنج درصد رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین می توان نتایج حاصل از این آزمون را با حدود اطمینان 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
4-3-3 فرضیه سوم: بین اضطراب رایانه ای دانشجویان ومیزان استفاده از اینترنت رابطه وجود دارد.
جدول شماره(4- 11): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین استفاده از اینترنت و اضطراب رایانه ای دانشجویان
متغیر ها
فراوانی
مقدار آزمون
سطح معناداری
میزان استفاده از اینترنت و
اضطراب رایانه ای
373
175/0-
001/0

با توجه به مقدار آزمون (175/0-= r) و سطح معناداری بدست آمده (05/0001/0= p) فرض صفر رد می گردد. لذا با توجه به جهت مقدار آزمون، می توان گفت که بین اضطراب رایانه ای دانشجویان ومیزان استفاده از اینترنت در سطح خطای پنج درصد رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین می توان نتایج حاصل از این آزمون را با حدود اطمینان 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.

4-3 -4 فرضیه چهارم: بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و نگرش ذهنی آنها نسبت به رایانه رابطه وجود دارد.
جدول شماره(4- 12): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین نگرش ذهنی نسبت به اینترنت و اضطراب رایانه ای دانشجویان
متغیر ها
فراوانی
مقدار آزمون
سطح معناداری
نگرش ذهنی نسبت به رایانه و اضطراب رایانه ای
373
362/0-
000/0

با توجه به مقدار آزمون (362/0-= r) و سطح معناداری بدست آمده (05/0000/0= p) فرض صفر رد می گردد. لذا با توجه به جهت مقدار آزمون، می توان گفت که بین نگرش ذهنی دانشجویان نسبت به اینترنت و اضطراب رایانه ای آنان در سطح خطای پنج درصد رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین می توان نتایج حاصل از این آزمون را با حدود اطمینان 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.

4-3-5 فرضیه اصلی : بین اضطراب رایانه ای و شکاف دیجیتالی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره(4- 13): نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطۀ بین شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دنشجویان
متغیر ها
فراوانی
مقدار آزمون
سطح معناداری
شکاف دیجیتالی و
اضطراب رایانه ای
373
349/-0
000/0
با توجه به مقدار آزمون (349/0- = r) و سطح معناداری بدست آمده (05/0000/0= p) فرض صفر رد می گردد. لذا با توجه به جهت مقدار آزمون، می توان گفت که بین شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه ای دانشجویان در سطح خطای پنج درصد رابطه ی معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین می توان نتایج حاصل از این آزمون را با حدود اطمینان 95 درصد به جامعه آماری تعمیم داد.
4-3-6 فرضیه پنجم : بین اضطراب رایانه ای دانشجویان و شکاف دیجیتالی از نظر ویژگی های جمعیت شناختی ( سن، جنسیت، رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی) تفاوت وجود دارد.
این فرضیه در قالب هشت فرضیه خلاصه گردیده که برای آزمون آنها ، در متغیرهای دو گروهی از آزمون تی دو گروه مستقل و در متغیرهای بیشتر از دو گروه، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است که نتایج حاصله به تفکیک فرضیه ها بدین شرح می باشد

4-3-6-1 فرضیه پنج الف: سن در میزان اضطراب رایانه ای دانشجویان موثر است.
جدول(4-14):نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه سن
و اضطراب رایانه ای دانشجویان
متغیر
گروه سنی
فراوانی
میانگین
اضطراب رایانه ای
کمتر از 24سال
209
25/48

24تا30سال
93
52/44

بالاتر از 30
71
26/44

جدول(4-15) : نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه سن
و اضطراب رایانه ای دانشجویان
متغیر
گروه سنی
مجموع مجذورات
درجه آزادی
مربع مجذورات
مقدار آزمون
سطح معناداری
اضطراب رایانه
بین گروهی
49/969
2
74/484
527/4
011/0

درون گروهی
23/36621
370
08/107

مجموع
72/40590
372

با توجه به مقدار آزمون (527/4 =r ) و سطح معناداری بدست آمده (05/0011/0= p) مندرج در جدول فوق فرض صفر رد می گردد و مشخص می گردد که سن در میزان اضطراب دانشجویان مؤثر است. نتایج حاصل از آزمون تعقیبی دانکن (حدول4-17) نیز مشخص می نماید که بین اضطراب رایانه ای دانشجویان دارای سن کمتر از 24 سال و بالاتر از آن در سطح (05/0 p) تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول(4-16): نتایج حاصل از آزمون تعقیبی دانکن در مورد مقایسه سن
و سطح اضطراب رایانه ای
سن
فراوانی
سطح آلفای 05/0

1
2
کمتر از 24 سال
71
00/41

24 تا 30 سال
93

52/44
بالاتر از 30سال
209

25/45
سطح معناداری

000/0
615/0

4-3-6-2 فرضیه پنج ب: سن در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان موثر است.

جدول(4-17) : نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه شکاف دیجیتالی بر اساس سن دانشجویان
متغیر
گروه سنی
فراوانی
میانگین
شکاف دیجیتالی
کمتر از 24سال
209
34/54

24تا30سال
93
47/53

بالاتر از 30
71
34/50

جدول(4-18) : نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه شکاف دیجیتالی بر اساس سن دانشجویان
متغیر
گروه سنی
مجموع مجذورات
درجه آزادی
مربع مجذورات
مقدار آزمون
سطح معناداری
شکاف دیجیتالی
بین گروهی
17/849
2
58/424
003/2
136/0

درون گروهی
62/78447
370
021/212

مجموع
80/79296
372

با توجه به مقدار آزمون (003/2= r) و سطح معناداری بدست آمده (05/0<136/0= p) ، فرض صفر تأیید می گردد و بنابراین می توان گفت که سن در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان مؤثر نیست.
4-3-6-3 فرضیه پنج پ: جنسیت در میزان اضطراب رایانه ای دانشجویان موثر است.
جدول(4-19): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه اضطراب رایانه بر اساس جنسیت
متغیر
جنسیت
فراوانی
میانگین
مقدار
آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
اضطراب رایانه ای
زن
181
59/44
584/0
371
559/0

مرد
192
95/43

با توجه به مقدار آزمون (584/0= r) و سطح معناداری بدست آمده (05/0<559/0= p) ، فرض صفر تأیید می گردد و مشخص می گردد که جنسیت در میزان اضطراب رایانه ای دانشجویان مؤثر نمی باشد. 4-3-6-4 فرضیه پنج ت: جنسیت در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان موثر است.
جدول(4-20): نتایج حاصل از آزمون تی دو گروه مستقل در مورد مقایسه شکاف رایانه ای براساس جنسیت
متغیر
جنسیت
فراوانی
میانگین
مقدار
آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
شکاف دیجیتالی
زن
181
63/49
943/4
371
000/0

مرد
192
88/56

با توجه به مقدار آزمون (943/4= r) و سطح معناداری بدست آمده (05/0>000/0= p) ، فرض صفر رد می گردد و مشخص می گردد که جنسیت در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان موثر است. با مقایسه میانگین های بدست آمده مشخص می گردد که شکاف دیجیتالی زن ها نسبت به مردها بیشتر است.
4-3-6-5 فرضیه پنج ج: رشته تحصیلی در میزان اضطراب رایانه ای دانشجویان موثر است.
جدول(4-21): نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه رشته تحصیلی و اضطراب رایانه ای دانشجویان
متغیر
گروه تحصیلی
فراوانی
میانگین
رشته
پزشکی
41
652/44

علوم انسانی
155
240/44

فنی و مهندسی
177
183/44

جمع
373
100

جدول(4-22): نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه اضطراب رایانه ای بر اساس رشتۀ دانشجویان
متغیر
گروه تحصیلی
مجموع مجذورات
درجه آزادی
مربع مجذورات
مقدار آزمون
سطح معناداری
اضطراب رایانه ای
بین گروهی
11/8
2
057/4
037/0
964/0

درون گروهی
6/40582
370
683/109

مجموع
72/40590
372

با توجه به مقدار آزمون (037/0= r) و سطح معناداری بدست آمده (05/0<964/0= p) ، فرض صفر تأیید می گردد و مشخص می گردد که رشته تحصیلی در میزان اضطراب رایانه ی دانشجویان مؤثر نیست.
4-3-6-6 فرضیه پنج چ: رشته تحصیلی در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان موثر است.
جدول(4-23): نتایج توصیفی حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه شکاف دیجیتالی بر اساس رشتۀ دانشجویان
متغیر
گروه تحصیلی
فراوانی
میانگین
رشته
پزشکی
41
60/48

علوم انسانی
155
28/50

فنی و مهندسی
177
47/57

جمع
373
100

جدول(4-24): نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکسویه در مورد مقایسه رشته
و شکاف دیجیتالی دانشجویان
متغیر
گروه تحصیلی
مجموع مجذورات
درجه آزادی
مربع مجذورات
مقدار آزمون
سطح معناداری
شکاف دیجیتالی
بین گروهی
56/5501
2
63/2750
79/13
000/0

درون گروهی
53/73795
370
44/199

مجموع
8/79296
372

جدول(4-25): نتایج حاصل از آزمون تعقیبی دانکن در مورد مقایسه رشته و شکاف دیجیتالی دانشجویان
رشته
فراوانی
سطح آلفای 05/0

1
2
پزشکی
41
60/48

علوم انسانی
155
28/50

فنی و مهندسی
177

54/57
سطح معناداری

430/0
000/0

با توجه به مقدار آزمون (79/13= r) و سطح معناداری بدست آمده (05/0>000/0= p) مندرج در جدول(4-26)، فرض صفر رد می گردد لذا می توان گفت که رشته تحصیلی در میزان شکاف دیجیتالی دانشجویان مؤثراست. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون تعقیبی دانکن (جدول4-25) مشخص می گردد که شکاف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره توزیع فراوانی، استفاده از اینترنت، مقطع تحصیلی Next Entries پایان نامه درباره اضطراب رایانه، شکاف دیجیتال، مقطع تحصیلی