پایان نامه درباره ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

“بررسي ضرورت افشاي وجود افتراق بين اطلاعات مالي تهيه شده بر مبناي استانداردهاي حسابداري و اطلاعات مالي تهيه شده بر مبناي قانون ماليات هاي مستقيم ايران”، اطلاعات مالي تهيه شده بر مبناي قوانين مالياتي را هدف قرار داده و به اين نتيجه رسيد که گزارشگري مربوط به افشاي وجه افتراق بين اطلاعات مالي بر مبناي استانداردهاي حسابداري و بر مبناي قوانين قوانين مالياتي با تصميم گيريهاي اقتصادي مرتبط است.

2-20- تحقيقات انجام شده در مورد اجتناب مالياتي
1- بررسي رابطه اجتناب مالياتي و ارزش شرکت: اين تحقيق توسط دساي و دارماپالا از اساتيد دانشگاه هاروارد و ميشيگان در سال 2009 به روش OLS انجام شد. براي اندازهگيري متغير اجتناب مالياتي از تفاوت سود گزارش شده به سهامداران و سود سود مشمول ماليات ابرازي به حسابرسان مالياتي استفاده شد. ميزان شکاف بين دو گزارش ياد شده به
پوششهاي مالياتي به کار رفته نسبت داده شده است.
نتايج اين تحقق نشان ميدهد که ميانگين تاثير اجتناب مالياتي بر ارزش شرکت قابل توجه و معنادارنيست. اما در شرکتهايي که داراي مکانيزم حاکميت شرکتي کارآمد و قوي هشتند، تاثير اجتناب مالياتي بر ارزش شرکت معنادار و مثبت ميباشد. شفاف سازي و روان سازي در قوانين مالياتي بر توانايي شرکتها جهت استفادهي بيشتر از معافيت ها و کاهش ماليات پرداختي خواهد افزود. همچنين نتايج تحقيق بيانگر اين مطلب بود که انتقال منابع از دولت به مالکان از طريق اجتناب مالياتي با تضاد نمايندگي ميان مالکان و مديران مرتبط ميباشد.

2- بررسي رابطه شکاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات با مديريت سود
اين پژوهش توسط دريک و هانلون در سال 2005 در آمريکا انجام گرفت.
نتايج تحقيق بيان ميدارد که اختلاف کمتر بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات نشاندهنده مديريت سود بالا و کيفيت پايين گزارشات مالي ميباشد. شکاف بيشتر بين سود گزارش شده به مالکان و سود مشمول ماليات گزارش شده توسط حسابرسان مالياتي نشانگر اين است که مديريت سود کمتر و شفافيت گزارشات مالي بالا مي باشد.

3- بررسي رابطه شکاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات
اين پژوهش توسط وانگ در سال 2010 انجام شده است. نتايج بدست آمده از اين تحقيق بيان ميدارد که شرکتهاي با شفافيت بالا در گزارشگري، اجتناب مالياتي با ارزش شرکت رابطه مثبت معناداري دارد. نتايج اين پژوهش با نظريهاي که بيان ميدارد افشاي شرکتي، نظارت بر عملکرد مديران را آسان ميکند و نگراني افراد برون سازماني را در خصوص هزينههاي پنهان مرتبط با اجتناب مالياتي کاهش ميدهد، سازگاري دارد.

4- بررسي رابطه اجتناب مالياتي و ريسک سقوط قيمت سهام
اين تحقيق توسط جونگ در سال 2010 در دانشگاه هنگ کنگ به روش OLS انجام گرفته است.
نتايج اين تحقيق بيانگر وجود رابطه مستقيم و معنادار بين اجتناب مالياتي و ريسک سقوط قيمت سهام آتي ميباشد. اين نتيجه با نظريهاي که بيان ميدارد اجتناب مالياتي سوء استفاده مديريت را تسهيل ميکند و اخبار بد فعاليتها براي چندين دوره انباشته ميشود براي اينکه مديريت
ميخواهد جايگاه شغلي خود را حفظ کند. زماني که دوره تصدي مديريت به اتمام رسيد، اخبار بد انباشته شده به يک باره افشا ميگردد و منجر به سقوط قيمت سهام ميگردد. اما اگر در شرکت مکانيزم افشاي کارآمد و قوي مثل سهامداران نهادي و تجزيه و تحليلهاي صورت گرفته از گزارشهاي مالي شرکت وجود داشته باشد، همه اخبار بد انباشته نميشوند که در صورت انتشار يک جاي آنها، کاهش شديد قيمت سهام اتفاق بيفتد، مطابقت دارد.

5- رابطه پاداش مديريت، گزارشگري غير شفاف مالي و عملکرد آتي شرکت:
اين تحقيق توسط رگو و ويلسون در سال 2008 انجام شده است. نتايجي که از اين تحقيق حاصل شده است بيانگر اين است که گزارشگري غير شفاف مالياتي با پاداش دريافتي مديريت رابطهي مثبت معناداري دارد و اين رابطه در شرکتهايي که داراي مکانيزم حاکميت شرکتي ضعيف هستند، قويتر ميباشد. همچنين در اين تحقيق هيچگونه مدارک و اسناد قابل اتکايي مبني بر اين که گزارشگري غير شفاف مالياتي و پاداش پرداختي به مديران بر ميزان عملکرد آتي شرکت تاثير معناداري داشته باشد مشاهده نشد.

6- رابطه پوشش مالياتي با سهامداران نهادي: اين پژوهش توسط ويليام در سال 2009 انجام شده است. نتايج حاصله از اين تحقيق نشان ميدهد مالکيت نهادي بر پوشش مالياتي تاثير معنا داري دارد. در شرکتهايي که افق سرمايه گذاري سهامداران نهادي کوتاه مدت باشد، پوشش مالياتي شرکتها بيشتر است. چون ميخواهند در کوتاه مدت ماليات بيشتري ذخيره شود و از اين طريق سود و ارزش سهام خود را افزايش دهند. اما اگر افق سرمايه گذاري مالکان نهادي بلند مدت باشد، شدت رابطهي مالکيت نهادي با پوشش مالياتي تعديل ميگردد. طبق بررسيهاي بعمل آمده با توجه به جديد بودن مسئلهي تحقيق، تا کنون هيچ گونه تحقيق دانشگاهي در ايران در راستاي اهداف پژوهش حاضر صورت نگرفته است. ليکن با عنايت به اين که برخي تئوريها و تحقيقات تجربي پيشين ارتباط بين معيارهاي مختلف پوشش مالياتي با شفافيت گزارشگري و ارزش شرکت را تائيد نموده اند و با توجه به اين که درآمد مشمول ماليات شرکتها با سود حسابداري آنها رابطهي نزديکي دارد، لذا در اين تحقيق به گزيدهاي از پژوهشي که در اين زمينه در ايران صورت گرفته است اشاره ميگردد:
ماليات و محافظه کاري در گزارشگري مالي و مربوط بودن اطلاعات حسابداري
اين پژوهش توسط احمد خدامي پور و علي ترک زاده ماهاني در سال 1389 انجام شده است و روش مورد استفاده در اين پژوهش از نوع همبستگي است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش که با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره آزمون شدهاند نشان ميدهد، شرکتهايي که خالص جريان نقدي عملياتي آنها بسيار بزرگتر از درآمد مشمول ماليات آنهاست، محافظه کاري بيشتري نسبت به ساير شرکتها دارند، اما در مورد شرکتهايي که خالص جريان نقدي عملياتي آنها بسيار کوچک تر از درآمد مشمول ماليات آنهاست، نميتوان گفت که محافظه کاري کمتري نسبت به ساير شرکتها دارند. علاوه بر اين، يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که ماليات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداري را که شرکتها ارائه ميکنند کاهش نميدهد، بلکه باعث افزايش مربوط بودن اطلاعات نيز ميگردد.

جدول2-1- خلاصه تحقيقات انجام شده در خصوص اجتناب مالياتي
محقق
سال انجام تحقيق
حوزه جغرافيايي
روش انجام
نتيجه تحقيق
دساي و دارماپالا
2009
آمريکا
OLS
اجتناب مالياتي بر ارزش شرکت تاثير معناداري ندارد، اما در شرکت هايي که نظام حاکميت شرکتي قوي دارند، اجتناب مالياتي تاثير معنادار و مثبت دارد.
هانلون و شولين
2005
آمريکا
OLS
اختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات با مديريت سود و کيفيت گزارشگري به ترتيب داراي رابطه ي مستقيم و معکوس معنادار است.
وانگ
2010
آمريکا
OLS
اجتناب مالياتي با افشاي شرکتي رابطه مستقيم معناداري دارد.
جانگ
2010
چين
OLS
اجتناب مالياتي با ريسک سقوط قيمت سهام داراي رابطه ي مستقيم معنادار است.
رگو و ويلسون
2008
آمريکا
OLS
گزارشگري غير شفاف مالياتي با پاداش دريافتي مديريت رابطه ي مثبت معناداري دارد و اين رابطه تحت تاثير نظام حاکميت شرکتي واحد تجاري هستند.
ويليام موسرو
2009
آمريکا
OLS
رابطه ي پنهان کاري مالياتي با سرمايه گذاران نهادي مستقيم و معنادار است و اين رابطه تحت تاثير افق سرمايه گذاري است.
خدامي پور و ترک زاده
1389
ايران
OLS
شرکت هايي که خالص جريان نقدي عملياتي آنها بسيار بزرگ تر از درآمد مشمول ماليات آن هاست، محافظه کاري بيشتري نسبت به سايرين دارند.
عرب مازار و همکاران
1390
ايران
OLS
رابطه مثبتي بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي وجود دارد. بطوري که گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي،شفافيت گزارشگري مالي را تا حدود زيادي تامين خواهد کرد.
صمدي لرگاني و همکاران
1389
ايران
OLS
رابطه مثبتي بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي وجود دارد، به طوري که با گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي تا حدود زيادي تامين خواهد شد.

2-21- خلاصه و جمع بندي
درآمدهاي مالياتي يکي از منابع مهم بودجهي سالانه محسوب ميشود. هرچند در کشور ما به
واسطهي وجود درآمدهاي نفتي توجه عمدهاي به درآمدهاي مالياتي نميشود. در ميان صاحب نظران اقتصادي جايگاه و اهميت سياستهاي مالياتي در توزيع درآمد بين دهکهاي اقتصادي جامعه روشن و آشکار است. از طرفي ماليات پرداختي هزينهي قابل توجهي به موديان تحميل ميکند که باعث کاهش بازده سرمايه گذاران ميگردد. لذا شرکتها جهت تعديل هزينهي ياد شده اقدام به اجراي برنامههاي اجتناب مالياتي ميکنند. چون اجراي برنامههاي پنهان کارانهي مالياتي به همراه ابهام و عدم قطعيت است که دستيابي به اهداف اصلي اجتناب مالياتي را با ترديد همراه ميسازد. براي اين که فضاي خاکستري ايجاد شده ناشي از اجراي برنامههاي مالياتي به فرصتي براي سوء استفاده افراد برون سازماني تبديل نشود بايد مکانيزم هاي اطلاع رساني و ارائهي اطلاعات شفاف و مفيد به افراد برون سازماني تقويت شوند.

فصل سوم
روش شناسایی تحقيق(متدولوژی)

مقدمه
در اين فصل روش اجراي تحقيق تبيين و توصيف مي شود. نقش آمار توصيفي درواقع جمع آوري، خلاصه کردن و توصيف اطلاعات کمي حاصل از نمونه يا جامعه آماري است. محقق در پژوهش حاضر سعي دارد تا با جمع آوري اطلاعات و شواهد لازم و آزمون فرضيه هاي پژوهش و تحليل يافتههاي آن شواهد قابل قبولي براي بررسي رابطه ي بين اجتناب مالياتي با گزارشگري مالي متهورانه شرکتها ، فراهم آورد. به همين دليل شواهد و مدارک مستند ارزيابي خواهد شد تا با استفاده از نتايج آن، زمينهاي فراهم شود که به سازمان امور مالياتي و حسابرسان مالياتي در امر تشخيص دقيق و صحيح ماليات اشخاص ياري رساند. همچنين سازمان بورس اوراق بهادار ميتواند در تدوين
آئيننامهها و استانداردهاي گزارشگري موثر بر مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و اداره شرکتهاي عضو بورس اوراق بهادار تهران، از يافته هاي پژوهش استفاده کند.

– طرح مساله
اين تحقيق به دنبال بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
اجتناب مالياتي كه موجب كاهش خروج وجه نقد از شركت بسوي دولت ميشود، از گذشته بعنوان يك ارزش براي سهامداران تلقي مي شده است(تينا وانگ2010). چشم انداز كلي اجتناب مالياتي بر اين نكته دلالت دارد كه مديران فرصت طلبي كه بدنبال اجتناب از پرداخت ماليات هستند، بوسيله ايجاد عدم شفافيت در گزارشگري مالي بدنبال سوء استفادههاي مالي هستند و بيشتر اين كار را در جهت منافع شخصي خود انجام ميدهند. (دساي و دارماپالا 2009) گزارشگري مالي سبب تسهيل نظارت بر عملكرد مديران از سوي سهامداران ميشود. حال آنكه با وجود عدم شفافيت در گزارشگري مالي، كنترل و نظارت سهامداران بر مديران كاهش خواهد يافت. همچنين مديران فرصت طلب از ساير روشها براي پرداخت ماليات كمتر استفاده ميكنند كه اين امر سبب تحمل هزينههايي براي مالكان شركت خواهد شد. (هزينه هاي نمايندگي) اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زير ميباشد:
آيا عدم مسئولیت پذیری مدیران با اجتناب مالياتي رابطه دارد؟
– تدوين و استدلال فرضيه ها
براي جلوگيري از انجام بررسيهاي موشکافانه توسط مقامات مالياتي، مديران انگيزه پنهان کردن مقاصد و اهداف خود از انجام فعاليتهاي اجتناب مالياتي را دارند و همچنين از طرفي با مبهم نشان دادن اطلاعات و معاملات، تا حد امکان اطلاعات مرتبط با ماليات عملکرد را افشاء نميکنند. بنابراين با انجام اينگونه فعاليتها اين امر براي سرمايه گذاران خارجي مشکل خواهد بود که بتوانند درباره بيطرفانه بودن اطلاعات شرکت و يا جانبدارانه بودن آنها توسط مديران شرکت، قضاوت کنند. اگر اجتناب مالياتي را از ديدگاه هزينههاي نمايندگي در نظر گرفته شود، که مبتني بر رفتار فرصت طلبانه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ثروت سهامداران، بورس تهران، بازار سهام Next Entries پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازار سهام