پایان نامه درباره ارزش بازار، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

ه ها

4-1 مقدمه
در فصل پیش به بیان فرضيه‌هاي تحقیق، مدلها و متغيرهاي مورد نياز براي آزمون آنها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماري، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوري داده‌هاي مورد نياز معرفی شد. در اين فصل داده هاي مورد نیاز جهت آزمون فرضيه‌ های تحقیق جمع آوري شده و به عنوان منبعی براي تجزيه و تحليل استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روشهاي آمار توصيفي، آمار استنباطي و همچنين رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصيفي با هدف تلخيص اطلاعات جمع آوري شده و شناخت بيشتر جامعه مورد بررسي صورت پذيرفته است زیرا هدف آمار توصيفي، توصيف، استخراج نكات اساسي و تركيب اطلاعات به كمك زبان اعداد است. هدف آمار استنباطي، به طور كلي انجام استنباط دربارة پارامترهای جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در داده‌هاي نمونه و همچنين سنجش عدم اطمینانی است كه در اين استنباط ها وجود دارد.
در این راستا در اجرای اولیه مدل نخست با استفاده از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با استفاده از آماره ایم، پسران و شین پایایی متغیرها بررسی شده است. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است.در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معناداری کل مدل و نیز معناداری تک تک ضرایب مدل نهایی استخراج گردیده است.

4-2 آمار توصیفی داده ها
در جدول (4-1) ، آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق را در طی دوره مورد بررسی نشان میدهد. آمار توصیفی متغیر‌ها تحقیق که با استفاده از داده‌های صندوق ها طی دوره آزمون (سال‌های 91-1387) اندازه‌گیری شده‌اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، ضریب چولگی و کشیدگی ،کمینه و بیشینه ارائه گردیده است.

جدول 4-1. آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
شرح متغیرها
میانگین
میانه
انحراف معیار
ضریب چولگی
ضریب کشیدگی
کمینه
بیشینه
مدیریت سود
DD‌
265/0
281/0
141/0
068/0-
168/1-
008/0
515/0

سينا
گسترش فرداي ايرانيان
عدم تقارن اطلاعاتی
SD
270/0
275/0
143/0
14/0-
965/0-
005/0
514/0

پارس
گنجینه رفاه
صندوق سرمایه گذاری کوتاه مدت
ST_IF
07/0
069/0
026/0
041/0-
318/1-
027/0
112/0

صبا
صندوق آشناي دي
صندوق سرمایه گذاری بلند مدت
LT_IF
354/0
317/0
221/0
124/0
222/1-
004/0
726/0

پارس
نوانديشان
نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام
Duality
364/0
00/0
483/0
575/0
701/1-
00/0
00/1

سینا
گنجینه رفاه
سهم سهام بزرگترین سهامدار
Top1
264/0
272/0
154/0
064/0-
279/1-
014/0
518/0

صبا
صندوق آشناي دي
نسبت مدیران مستقل در هیئت مدیره
Out_ratio
258/0
254/0
159/0
006/0
322/1-
007/0
522/0

پارس
ایساتیس
نسبت کل سهام بزرگترین سهامداران از دوم به دهم
Top2-10
281/0
283/0
149/0
077/0-
147/1-
015/0
522/0

صبا
صبا
سهم مجموع سهام پنج سهامدار
CR-5
248/0
239/0
142/0
138/0
075/1-
005/0
516/0

عقيق
صنعت و معدن
دولتی بودن صندوق سرمایه‌گذاری
SOE
273/0
293/0
167/0
063/0-
435/1-
010/0
523/0

مهر شريعه
صندوق بانک اقتصاد نوین
گزارش حسابرسی مقبول
Audit
250/0
255/0
141/0
104/0
128/1-
016/0
518/0

گنجینه رفاه
مهر شريعه
اندازه موسسه حسابرسی
Top Audit
262/0
273/0
149/0
019/0
169/1-
017/0
518/0

سينا
نقش جهان
اندازه صندوق
Ln Size
571/13
483/13
898/1
173/0-
223/1-
115/11
495/16

امین ملت
پارس
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
Ln MB
294/2
291/2
697/0
101/0-
176/1-
034/1
491/3

سينا
گنجینه رفاه
گردش مالی
To
749/4
804/4
014/1
019/0-
256/1-
03/3
461/6

صندوق ارزش کاوان آينده
عقيق
یکی از مهم ترین شاخص های شکل توزیع ، چولگی می باشد. چولگی شاخص تقارن داده ها است و عدم تقارن توزیع را نسبت به شاخصی معین (معمولاٌ نسبت به میانگین) نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود مقدار چولگی و کشیدگی متغیر های تحقیق عمدتاًً پایین بوده که این امر حکایت از متقارن بودن متغیر های تحقیق و نزدیک بودن توزیع نرمال(یکی از فروض اصلی کلاسیک که در صورت نرمال بودن می توان از رگرسیون استفاده کرد)دارد.

4-3 آمار استنباطی
4-3 -1آزمون پایایی متغیرها
در این قسمت به بررسی ایستایی یا پایایی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. به منظور بررسی پایایی، از آزمون ایم، پسران و شین85 (1997) استفاده شد.نتایج این آزمون در جداول 4-2 نشان داده شده است.
جدول 4-2. آزمون ایم، پسران و شین (IPS)
متغیر
W-stat
p-value
مدیریت سود
DD‌
567/112
000/0
عدم تقارن اطلاعاتی
SD
832/33
009/0
صندوق سرمایه گذاری کوتاه مدت
ST_IF
543/59
0001/0
صندوق سرمایه گذاری بلند مدت
LT_IF
003/21
0015/0
نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام
Duality
809/21
000/0
سهم سهام بزرگترین سهامدار
Top1
534/8
026/0
نسبت مدیران مستقل در هیئت مدیره
Out_ratio
128/6
043/0
نسبت کل سهام بزرگترین سهامداران از دوم به دهم
Top2-10
732/14
017/0
سهم مجموع سهام پنج سهامدار
CR-5
121/78
0087/0
دولتی بودن صندوق سرمایه‌گذاری
SOE
378/45
0094/0
گزارش حسابرسی مقبول
Audit
298/56
0067/0
اندازه موسسه حسابرسی
Top Audit
121/29
013/0
اندازه صندوق
Ln Size
656/42
016/0
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
Ln MB
004/59
0048/0
گردش مالی
To
886/20
023/0
با توجه به نتایج آزمون IPS (جدول 4-2)، چون مقدار P برای تمامی متغیرها کمتر از 05/0 است، در نتیجه این متغیرهای پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا بودهاند.در نتیجه نتایج آزمون IPSنشان میدهد که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالها مختلف ثابت بوده است. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث بوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.

4-3-2تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون
با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیه های تحقیق در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره اثرات ثابت، معنادار بودن، عدم تقارن اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان شبکه عصبی، پردازش تصویر، تحصیلات تکمیلی