پایان نامه درباره ارزش بازار، ارزش دفتری، ارزش افزوده، سرمایه های فکری

دانلود پایان نامه ارشد

است، اندازه گيري و مديريت دارایي هاي فكري، وظيفه اصلی شرکت ها مي باشد. (فیتز-انز).
2-4-5-6 حسابداري و هزينه يابي منابع انساني
اين روش كه توسط جوهانسن تدوین شد، هزينه هاي مرتبط با اثرات مخفي منابع انساني را محاسبه می نماید كه سود شركت را كاهش مي دهد (جوهانسن78، 1996). سرمايه فكري به وسيله محاسبه ميزان مشاركت دارایي هاي انساني تقسيم بر هزينه هاي حقوق سرمايه گذاري شده، اندازه گيري مي شود. گراجر و جوهانسن کاربرد های حسابداري و هزينه يابي منابع انساني را به صورت زیر بیان می کنند :
به عنوان ابزار سياسي، برای نشان دادن سوء تدبيرمديريت منابع انساني و سپس بحث برای سرمايه گذاري بيشتر و يا مديريت بهتر،
به عنوان ابزار آموزش براي تجزیه و تحليل، ساختاردهي و در نتیجه فهم بهتر، حل مشكلات کارکنان از منظر كاربردي و بنابراين توانائي بهتر برای تعادل ارزشهاي كاربردي در مقابل ساير ارزش ها.
به عنوان حامي تصميم سازي برای اطمينان از اينكه از نقطه نظر مديريت تصميمات در مورد منابع انساني منطقي هستند. (گراجر79 و جوهانسن، 1996).
2-4-5-7 مدل كارگزار فناوري80
مدل كارگزار فناوري تدوین شده توسط بروكينگ، دانش سازماني را به چهار طبقه، دارایي هاي انسان محور، دارایي هاي زيرساختي، دارایي هاي فكري و دارایي هاي بازار تقسيم بندي مي كند و ارزش سرمايه فكري سازمان را طي فرآيند ارزيابي مشخص مي كند. هر بخش از مدل به وسيله پرسشنامه هاي مخصوص درباره متغيرهاي مرتبط با طبقه دارایي بررسي مي شود. بخش اول پرسشنامه مشتمل بر 20 سئوال است كه بر نياز به تقويت سرمايه فكري تاكيد دارد و در ادامه، پرسشنامه شامل 178 سئوال است كه مرتبط با چهار طبقه نامبرده از سرمايه فكري مي باشد. در مقايسه با ساير چهارچوب ها، اين مدل بخش دوم (سرمايه ساختاري يا ساختار داخلي) را به سرمايه زيرساختي (فرآيندها، روش ها و فن آوري ها) و دارایي هاي فكري (دارایی معنوي، ابداعات ثبت شده، علامات تجاري و رمزهاي تجاري) تفكيك مي كند. قابل توجه است كه شباهت هاي زيادي بين سئوالات مميزي سرمايه فكري كارگزار فناوري و سرمايه فكري هدايت كننده اسكانديا وجود دارد (بروکینگ، 1996).
2-4-5-8 امتيازات موزون مستند81
بونتيس و شركت شيميایي داو، پیشرو استفاده از حق امتيازات ثبت شده به عنوان جايگزيني براي اندازه گيري عملي سرمايه فكري مي باشند. در اين روش عامل فن آوري به وسيله حق امتيازات شركت، محاسبه مي شود. در اين روش سرمايه فكري و عملكرد وابسته به آن به وسيله تاثير تلاش هاي تحقيقاتي بر مجموعه اي از شاخص ها نظير تعداد حق امتيازات ثبت شده، هزينه حق امتيازات ثبت شده تقسيم بر برگشت حاصل از فروش، هزينه تحقيق و توسعه به ازاي هر واحد پولي فروش و هزينه چرخه عمر پروژه به ازاي هر واحد پولي فروش اندازه گيري مي شود. بخش دارایي هاي فكري شركت داو، يك فرآيند شش مرحله اي براي مديريت دارایي هاي فكري اجرا نمود كه شامل موارد زير است :
تعريف نقش دانش در كسب و كار،
ارزيابي راهبردهای رقابتي و دارایي هاي دانش،
 طبقه بندي سبد دارایي هاي دانش شركت،
ارزيابي اين دارایي ها به منظور نگهداري، توسعه، فروش يا رها كردن،
سرمايه گذاري در زمينه هایي كه در آنها فاصله اي معنادار مشاهده شده است، و
 يكپارچه كردن سبد دانش جديد و تكرار موارد فوق. (بونتیس، 1996)

2-4-5-9 هدايت كننده اسكانديا82
اسكانديا، شركت خدمات مالي سوئدي است كه به دليل جلودار بودن در امر اندازه گيري دانش خود به خوبي برجسته شده است. اسكانديا براي اولين بار در سال 1985 بصورت داخلي گزارش سرمايه فكري خود را تدوین کرد و در سال 1994 به عنوان اولين شركت بزرگ، گزارش سرمايه فكري را به پيوست گزارش مالي سنتي به سهامداران عرضه كرد. اسكانديا به طور وسيعي ابزارها و روش هاي مختلف اندازه گيري سرمايه فكري را تجربه كرد و سرانجام ابزار اندازه گيري خاص خود را با عنوان هدايت كننده اسكانديا به همراه مدل ايجاد ارزش مربوطه ارائه نمود. ادوینسون اساسا سرمایه های فکری را به عنوان ارزش های نامشهودی تلقی می کند که می تواند منشا شکاف و اختلاف میان ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها و سازمان ها باشد. بر همین اساس معادله زیر را برای تعیین ارزش بازار شرکت پيشنهاد نموده است :
سرمایه های فکری + ارزش دفتری = ارزش بازار
سرمایه های ساختاری + سرمایه های انسانی = سرمایه فکری
هدايت كننده ابزاري برای ارزيابي دارایي هاي نامشهود سازمان است كه همانند سيستم گزارش دهي مديريت، به مديران در به تصوير كشيدن و توسعه شاخص هایي کمک می کند كه دارایي هاي نامشهود را اندازه گیری می کنند. (مالون، 1997) هر واحد سازماني نياز دارد تا شاخص هایي از سرمايه فكري را ایجاد نماید كه براي توسعه آتي سازمان حیاتی است. ادوينسون به عنوان معمار مباحث ابتكاري فوق در شركت اسكانديا، مدل جامع و پوياي گزارشگری سرمايه فكري را با عنوان هدايت كننده در پنج حوزه مالي، مشتري، فرآيندها، بازسازي و توسعه و انسان تدوین کرد. بر اساس مدل اسكانديا، با ترکیب فاکتورهای پنهان سرمايه انساني و ساختاري، سرمايه فكري تشكيل مي شود. (ادوینسون و مالون، 1997)

2-4-5-10 نمايشگر دارایي نامشهود83
نمايشگر دارایي نامشهود توسط سويبي تدوین شد و سه نوع از دارایي هاي نامشهود را تعریف نمود كه حاصل اختلاف بين ارزش بازار و ارزش دفتري شركت مي باشد. اين سه جزء دارایي هاي نامشهود شامل ساختار خارجي (علائم تجاري، ارتباطات مشتري و تامين كنندگان)، ساختار داخلي (مديريت، قانون، نظامنامه، روش و رفتار، نرم افزار) و شايستگي فردي (تحصيلات، تجربه، خبرگي) هستند. براي هر جزء دارایي نامشهود، سه شاخص بر رشد و بازسازي، كارایي و نيز پايداري آن جزء متمركز هستند. وقتي كه هدايت كننده اسكانديا با فرهنگ و فلسفه مديريت سازمان به عنوان بخشي از سرمايه انساني برخورد مي كند، نمايشگر دارایي نامشهود آنها را به عنوان ساختار داخلي طبقه بندي مي كند. به دليل تاكيد خاص اين مدل بر انسان، اين مدل بر اين فرض استوار است كه انسان تنها عامل درست در كسب و كار است و ساير جنبه هاي ساختاري اعم از داخلي و خارجي، در فعاليت هاي انساني مستتر مي باشد. (سویبی، 1997).
2-4-5-11 ارزش بازار به ارزش دفتری84
ارزش بازار به ارزش دفتری، از روشهاي عمومي شناخته شده برای اندازه گيري دارایي هاي نامشهود و سرمايه فكري است .اين ارزش از طريق اختلاف بين ارزش بازار و ارزش دفتري شركت محاسبه مي شود. اين روش به رغم سادگي داراي برخي مشكلات در اندازه گيري و نيز تفسير نتايج مي باشد. ارزش دفتري بستگي به استاندارد ملي و يا بين المللي دارد كه بر اساس آن حساب ها تهيه شده اند كه ممكن است در عمل ارزش دفتري را دستخوش تغيير نمايند. از طرف ديگر ارزش سهام در بازار همواره در حال تغيير است كه نتايج حاصل را صرفاً براي زماني كوتاه معتبر مي سازد. آيا اين بدان معناست كه دارایي هاي نامشهود همواره در حال تغيير است؟ آيا يك معامله و يا تغيير بازار مي تواند به آساني باعث ظهور و يا ناپديد شدن دارایي هاي نامشهود شركت گردد؟ ارزش بازار به ارزش دفتری اندازه اي غير قابل اعتماد از دارایي هاي نامشهود حاصل مي كند. با اين حال مي توان در مواردي از اين نسبت به شكل درست استفاده كرد. براي نمونه در هنگامي كه قصد داريم دارایي هاي فكري شركت را در مقايسه با ساير رقبا در صنعت بسنجيم. (استیوارت، 1997).
2-4-5-12 اندازه گیری ارزش نامشهود85
مدل اندازه گیری ارزش نامشهود، بر پايه اين فرض بنا شده است كه درآمد مازاد شركت، براي نمونه درآمد مازاد بر متوسط درآمد صنعت، از سرمايه فكري آن ناشي مي شود. به بيان ديگر، با بكارگيري دارایي هاي فيزيكي، درآمد شركت حداكثر به متوسط درآمد آن صنعت نزديك مي شود و تنها با به كارگيري سرمايه فكري است كه شركت به درآمد مازاد دست مي يابد. داده هاي مورد نياز در اين روش از صورت وضعيت مالي شركت تهيه مي شود. اجراي اين روش را مي توان در شش مرحله تقسيم بندي نمود:
* درآمد متوسط قبل از كسر ماليات شركت مربوط به سه سال قبل را محاسبه كنيد(a)،
* متوسط دارایي هاي فيزيكي پايان سال شركت در سه سال گذشته را محاسبه كنيد(b)،
 درآمد را بر ارزش دارایي هاي فيزيكي تقسيم نموده و از اين طريق نرخ بازده دارایي فيزيكي را بدست آوريد(c=a/b)،
* متوسط نرخ بازده به دارایي فيزيكي را براي صنعت در سه سال گذشته محاسبه كنيد و در صورتي مراحل را ادامه دهید كه از متوسط نرخ بازگشت شركت كمتر باشد. سپس نسبت متوسط ماليات بر درآمد در سه سال گذشته (e) را حساب کنید،
* مازاد بازگشت (f) را از رابطه (f=[a-d*b]*[1-e]) محاسبه کنید، و
* سرانجام مازاد بازگشت (f) را بر یک درصد مناسب، برای نمونه هزینه سرمایه شرکت تقسیم کنید. (استیوارت، 1997)
2-4-5-13 شاخص سرمایه فکری86
شاخص سرمايه فكري شکل توسعه یافته روش هدايت كننده اسكانديا مي باشد كه سعي در يكي كردن اندازه ها در قالب شاخص واحد و سپس مرتبط كردن اين شاخص با تغييرات بازار دارد. اين شاخص بر بررسی تغييرات سرمايه فكري تاکید دارد. اين شاخص مشتمل بر بررسی ذخيره سرمايه فكري و جريان سرمايه فكري مي باشد. اين شاخص بر خلاف ساير مدل ها كه سعي در ارزيابي بخش هاي جداگانه سرمايه فكري دارند، تمام اندازه ها را يكي مي كند. (روس و همکاران، 1997) تغييرات در اين شاخص، وابسته به تغييرات در ارزش بازار شركت مي باشد. اين روش به عنوان روشی بسيار مفهومي و تخصصي مي باشد و به صورت محدود در سطح جهان پذيرفته شده است و سرنوشتي شبيه به سايرروش هایي پيدا كرده كه به قضاوت هاي ارزشي بستگی دارند. اين شاخص عملكرد گذشته را محاسبه مي كند و از اين رو ممكن است به وسيله برخي تحولات اساسي تحت تاثیر قرار گیرد كه در سال هاي گذشته اتفاق افتاده است.

2-4-5-14 روش ارزشگذاري جامع87
روش ارزشگذاري جامع توسط فیلیپ مك فرسون88 تدوین شد و ارتباط بين اندازه گيري ارزش شركت، سرمايه فكري و مقادير پولي را به منظور ارزش گذاري جامع كسب و كار مورد استفاده قرار مي دهد. (مک فرسون، 1996) اين روش سه دسته ارزش زير را مورد استفاده قرار مي دهد:
 ارزش اصلي كه نمايش دهنده اثربخشي داخلي شركت است،
 ارزش فرعي كه توسط اثربخشي توزيع شركت اندازه گيري مي شود، و
 ارزش ابزاری كه نشان دهنده فشارها در محيط رقابتي مي باشد.
روش ارزشگذاري جامع، برای تهیه ارزش جامع كسب و كار تلاش مي كند كه حاصل مجموع سرمايه فكري و جريان هاي نقدي شركت می باشد. به عبارتي، در اين روش ، ارزش افزوده مركب، حاصل تركيب ارزش افزوده پولي با ارزش افزوده نامشهود است. (مک فرسون و پیک، 2001)
2-4-5-15 حسابداري براي آينده89
روش حسابداري براي آينده، توسط ناش90 تدوین شد و يكي از مدل هاي حسابداري موشكافانه ای است كه در آن دارایي ها برحسب ارزش فعلی جریان های نقدی مورد انتظار تعريف مي شوند. در اين روش نيازي به تفكيك دارایي هاي مشهود از دارایي هاي نامشهود نمي باشد. در حقيقت روش حسابداري براي آينده همانند روش ايجاد ارزش جامع، سيستمي برنامه ریزی شده براي جريانهاي نقدي كاهش يافته است. اساساً مقدار حسابداري براي آينده، ارزش فعلی تمام جريان هاي نقدي مورد انتظار آتی در هزينه بازاري سرمايه مي باشد. هزينه بازاري سرمايه نرخ بازدهي است كه سهامداران پيش از خريد سهام شركت انتظار دارند به آن برسند. اختلاف ما بين ارزش حسابداري براي آينده در پايان و ابتداي دوره برنامه ريزي (افزايش در هزينه سرمايه) در حقيقت همان ارزش افزوده دوره مي باشد. ناش در اين روش سرفصل هاي سنتي دارایي ها، بدهي ها و تساوي آنها را البته با معاني جديد به این صورت بكار برد :
 دارایي ها : به صورت ارزش فعلی تمام جريانهاي نقدي مورد انتظار آتی ورودي به شركت تعريف مي شود.
بدهي ها : به صورت ارزش فعلی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره سرمایه فکری، ارزش بازار، منابع انسانی، ارزش دفتری Next Entries پایان نامه درباره ارزش بازار، ارزش افزوده، ارزش بازار سهام، بازار سهام