پایان نامه درباره ارزش افزوده، اقتصاد دانش محور، ارزش افزوده سهامدار، سرمایه فکری

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادي……………………………………………………………………………. 58
1-8-2 پيشينه و تكامل ارزش افزوده اقتصادي ……………………………………………………… 58
2-8-2 محاسبه ارزش افزوده اقتصادي …………………………………………………………………………59
9-2 بخش هشتم : پيشينه ي پژوهش سرمايه فكري……………………………………………………………… 60
1-9-2 تحقيقات انجام شده در خارج كشور………………………………………………………………… 60
2-9-2 تحقيقات انجام شده در داخل كشور…………………………………………………………………. 64
10-2 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………. 69
فصل سوم – روش تحقیق
1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 71
2-3 روش تحقیق ……………………………. ……………………………………………………………………………71
3-3 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 71
4-3 جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… 72
5-3 جمع آوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………………. 72
6-3 نرم افزار آماري مورد استفاده …………………………………………………………………………………… 73
7-3 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 73
8-3 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 74
9-3 تعاريف نظري و عملياتي متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه …………………………………………. 74
10-3 آزمون هاي آماري…………………………………………………………………………………………………. 77

11-3 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………….. 80
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 82
2-4 تحلیل همبستگي متغيرهاي مستقل…………………………………………………………………………….. 82
3-4 روش رگرسيون پانل ديتا و آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 82
4-4 آزمون فرضيه ها……………………………………………………………………………………………………… 84
1-4-4 آزمون فرضيه اصلي اول و فرضيه هاي فرعي اول، دوم و سوم……………………………. 85
2-4-4 آزمون فرضيه اصلي دوم و فرضيه هاي فرعي چهارم، پنجم و ششم…………………….. 88
5-4 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………… 91
فصل پنجم – خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
1-5 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 93
2-5 خلاصه موضوع و روش تحقيق ……………………………………………………………………………….. 93
3-5 ارزيابي و تشريح آزمون فرضيه ها ……………………………………………………………………………. 93
1-3-5 فرضیه اصلي اول و فرضيه هاي فرعي اول، دوم و سوم……………………………………….94
2-3-5 فرضيه اصلي دوم و فرضيه هاي فرعي چهارم، پنجم، ششم ………………………………..94
4-5 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. 94
5-5 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………… 95
6-5 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 95
1-6-5 پیشنهادات مبتني بر تحقيق………………………………… …………………………………………….95
2-6-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………. …………………………………………….96
7-5 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………. 96
منابع و ماخذ :
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………. 97
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………… 98
پیوست ها:
خروجی نرم افزار Eviews…………………………………………………………………………………………………..101
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….104

فهرست اشکال

شکل 1-2 عناصر تشكيل دهنده سرمايه فكري از ديدگاه ادوينسون و مالون…………………………………….. 16
شکل 2-2 طرح ارزش سرمايه فكري بروكينگ……………………………………………………………………………. 17
شکل 3-2 نمودار سرمايه فكري روس و همكاران ………………………………………………………………………..19
شکل 4-2 سلسله مراتب سرمايه فكري روس و همكاران ………………………………………………………………19
شکل 5-2 هدايت كننده روس…………………………………………………………………………………………………… 20
شکل 6-2 مدل سرمايه فكري استيوارت ………………………………………………………………………………………21
شکل 7-2 طرح سرمايه فكري ساليوان……………………………………………………………………………………….. 22
شکل 8-2 عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری از دیدگاه بونتيس…………………………………………………… 23
شکل 9-2 شاخص پوياي سرمايه فكري بونفور ………………………………………………………………………….. 24
شکل 10-2 چارچوب مدل بونفور ……………………………………………………………………………………………. 25
شکل 11-2 معرفي نقشه سرمايه فكري ……………………………………. ………………………………………………..27
شکل 12-2 مدل پاليك ……………………………………………………………………………………………………………. 52

فهرست جداول

جدول 1-4 : آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل……………………………………………………. 82

جدول 2-4 : تحلیل رگرسیون ارزش افزوده سهامداران و زیر مجمو عه های سرمایه فکری …………. 87

جدول 3-4 : تحلیل رگرسیون ارزش افزوده اقتصادی و زیر مجمو عه های سرمایه فکری………………90

چکیده

عصر حاضر عصر حاكميت دانش بر جوامع و شركتها مي باشد. دانشمندان، قرن بيستم را قرن اقتصاد صنعتي و متكي به منابع و داراييهاي مشهود مي دانستند اما قرن بيست و يكم به عنوان قرن اقتصاد دانش محور مبتني بر سرمايه فكري شناخته مي شود. در اقتصاد دانش محور شركت ها تنها محصولات خود را توليد يا خدمات خود را ارائه نمي كنند، بلكه براي باقيماندن در اقتصاد رقابتي اقدام به ارزش آفريني و نوآوري مي كنند. بسياري از صاحبنظران اعتقاد دارند كه سرمايه فكري مهمترين عامل در خلق ارزش و ايجاد ارزش افزوده در شركتها و عملكرد قابل قبول آنها مي باشد.
هدف اين تحقیق بررسي تاثير اجزاي سرمايه فكري بر ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده سهامداران شركت در بورس اوراق بهادار تهران از مدل ضريب ارزش افزوده فكري مي باشد .
روش انجام این تحقیق، شامل مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است. روش تحقیق از نظر ماهیت و اهداف، کاربردی می باشد. وهمچنین روش تحقیق از نظر شیوه انجام، مبتنی بر تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار Eviews می باشد.
نمونه آماری تحقیق شامل 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 9 ساله از سال 1384 تا سال 1392 می باشد.
يافته هاي تحقيق نشان داد بين سرمايه فكري با ارزش افزوده سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد

كليد واژه ها: ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده سهامداران، ضريب ارزش افزوده فكري

فصل اول
کلیـــــات
تحقيق

1-1 مقدمه
سرمایه‏ فکری1، شامل دانش، مهارت، ارتباطات وساير عناصر مي باشد. سرمایه فکری به عنوان يك عامل اصلي و كليدي در برتري و حفظ مزيت رقابتي شركتها شناخته مي شود و بسياري از پژوهشگران معتقدند كه نقش سرمايه فكري به عنوان منبع اصلي مزيت رقابتي شركتها روز به روز بيشتر مي شود.(ادوینسون2 و مالون3، 1997)
قرن حاضر را بايد قرن تغيير از اقتصاد صنعتي به سوي اقتصاد دانش محور دانست. قرني كه در آن از اهميت سرمايه هاي مادي و فيزيكي كاسته شده و بر اهميت سرمايه هاي غير فيزيكي مانند سرمايه هاي دانشي وفكري افزوده شده است.در اقتصاد دانش محور كنوني نقش منابع دانشي، مهارتهاي كاركنان و به طور كلي سرمايه هاي فكري در مقايسه با ساير منابع به منظور خلق ارزش، توليد ثروت و حفظ مزيت رقابتي شركتها پررنگ تر شده است به طوري كه اكثر شركت هاي موفق اعتقاد دارند كه سرمايه گذاري در سرمايه فكري براي آنها بسيار حياتي است و اكثر مديران شركتها نيز بر اين باورند كه سرمايه فكري مهمترين محرك خلق ارزش و افزايش ارزش بازار شركت مي باشد.(مار4، 2005)
اگر چه بيشتر مديران اجرايي در سراسر دنيا بر تاثير بالاي سرمايه فكري بر موفقيت آينده شركت تاكيد دارند و سرمايه فكري را عاملي مهم در افزايش ارزش بازار شركت مي دانند اما رويكردشان در قبال اندازه گيري، مديريت و گزارشگري سرمايه فكري بسيار ضعيف بوده و در مواردي اصلا وجود ندارد.(کمبل5، 2010)
با توجه به موارد فوق، شناسايي، ارزشگذاري و مديريت سرمايه فكري به امري بسيار مهم و حياتي براي شركته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ارزش افزوده، ارزش بازار، ارزش افزوده سهامدار، روش تحقیق Next Entries پایان نامه درباره سرمایه فکری، دارایی ها، ارزش افزوده، سرمایه ساختاری