پایان نامه درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده سهامدار، ارتباط معنی دار، سرمایه فکری

دانلود پایان نامه ارشد

ا تبديل شده است. مديران بايد از ميزان سرمايه فكري موجود در شركت آگاهي داشته باشند تا بتوانند سرمايه فكري شركت را به نحو مطلوب مديريت كنند . استفاده كنندگان از صورت هاي مالي نيز بايد از ميزان سرمايه فكري شركت آگاهي داشته باشند تا بتوانند آينده شركت را پيش بيني و تصميمات آگاهانه اي اتخاذ كنند. بنابراین شناسايي و ارزشگذاري درست و صحيح سرمايه فكري شركتها هم براي مديران و هم براي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي امري ضروري مي باشد كه روز به روز بر اهميت آن افزوده مي شود.
در این تحقیق، رابطه اجزاي سرمايه فكري با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران که جزء معیارهای نوين ارزيابي عملكرد می باشند مورد بررسی قرار می گیرد و نیز در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، ضرورت و اهداف پژوهش پرداخته خواهد شد. همچنین فرضیه های تحقیق، تعاریف مربوط به برخی از واژه های استفاده شده در پژوهش، روش تحقیق و جامعه آماری ارائه می گردد.

1-2 تشریح و بیان موضوع
در طول دهه 1980، مفروضات و عقايد نئوكلاسيك ها از سوي نگرش مبتني بر منابع به چالش كشيده شد. بنابر اظهارات “پن روس” مزيت رقابتي تنها با تركيبات مختلفي از محصولات و بازارها در يك صــنعت معين به دست نمي آيد ، بلــكه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازماني نشاٌت مي گيرد .از آنجايي كه منابع هميشه قابل انتقال ، قابل تقليد و يا جايگزيني نمي باشد؛ ضروري است تا براي شناسايي منابع واقعي و پايدار به جاي توجه به بيرون ، توجه جدي به درون شركت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتني بر دانش هستند. اقتصادي كه درآن دانش و دارايي هاي نامشهود به عنوان مهمترين مزيت رقابتي سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ي استفاده از دارايي هاي نامشهود تاثير بسيار مهمي در موفقيت وبقاي سازمان ها دارد به طوري كه اين موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتي و تحقيقاتي جديدي در مديريت شده است.در يك طبقه بندي ساده دارايي هاي نامشهود به دو دسته تقسيم مي شود كه يكي از مهـمترين اجزاء آن سرمايه فكري است كه تاثير مهمي بر روي عملكرد و پياده سازي استراتژي هاي سازماني دارد . از اين رو شناسايي و اندازه گيري و مديريت اين سرمايه فكري داراي اهميت خاص است .(گلدی صدقي ،125،1386)

با توجه به مطالب بيان شده و نقش كليدي سرمايه فكري در برتري شركت ها و افزايش ارزش بازار شركت ها ،يافتن روشهايي جهت اندازه گيري سرمايه فكري و بررسي ارتباط سرمايه فكري با ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده سهامداران شركتها جهت تاييد مطالب بيان شده از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
اين تحقيق در پي كسب شواهدي در زمينه ارتباط بين سرمايه فكري با ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها مي باشد و جهت اندازه گيري سرمايه فكري از مدل پاليك استفاده شده است .

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
رونق پس از جنگ جهاني دوم، بازارفروش وسیعی را در بسياري از كشورهاي توسعه يافته ايجاد كرد. تجارت جهاني به سمت بازار خريداران سوق پيدا كرد و زماني كه اين بازارها اشباع شدند، محصولات توليد شده را جذب نمي كردند. وجود مصرف كنندگان مطلع و تنوع طلب باعث شد كه سرعت نوآوري بيشتر و چرخه عمر محصولات كاهش پيدا كند. به تدريج خلاقيت و نوآوري تبديل به امري حياتي گرديد و عواملي مانند تحقيق و توسعه ، نام تجاري و الگوها براي دستيابي به مزيت رقابتي از اهميت ويژه اي برخوردار شدند. در اقتصادهاي توسعه يافته، يك تغيير اساسي از اقتصاد صنعتي به سمت اقتصاد دانش محور بر مبناي سرمايه فكري صورت گرفت. در اقتصاد دانش محور داراييهاي نامشهود بيشتر از داراييهاي فيزيكي و ساير داراييها موجب ايجاد سود هاي آتي مي شوند.(مار و اسپندر6، 2004)
علي رغم تغييرات صورت گرفته، محدوديت هاي موجود در استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات شناسايي داراييها باعث شد كه بسياري از داراييهاي نامشهود در ترازنامه قابل شناسايي نباشند، به ويژه داراييهايي كه در داخل شركت ها توليد مي شدند.در اواخر دهه 80 ميلادي دانشگاهيان و صاحبنظران حسابداري افزايش نگراني خود را در اين زمينه اعلام كردند و بيان داشتند كه اگر قوانين و استانداردهاي حسابداري نمي توانند خود را با افزايش نياز به تهيه اطلاعات مرتبط با سرمايه گذاري در سرمايه فكري وفق دهند، گزارشات مالي مربوط بودن خود را از دست خواهند داد. يك اثر قابل مشاهده در مورد از دست رفتن و كاهش مربوط بودن اطلاعات حسابداري،افزايش شكاف بين ارزش دفتري و ارزش بازار شركت ها در بين دهه هاي 80 و 90 ميلادي و به ویژه در سالهای اخیر مي باشد. شكاف بين ارزش دفتري و ارزش بازار شركت ها را تنها با توجه به نرخ رشد سود نمي توان توجيه كرد و بيشتر به عدم شناسايي سرمايه فكري در صورت هاي مالي مربوط مي شود به ويژه اينكه سرمايه گذاري در داراييهاي نامشهود و پروژه های تحقیق و توسعه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته از جمله ايالات متحده در خلال سالهاي 1953 تا 1997 تقريبا دو برابر شد، در حالي كه سرمايه گذاري در داراييهاي ثابت افزايش چنداني پيدا نكرد.(مار، 2005)
با توجه به افزايش اهميت سرمايه فكري و تاثیر آن بر عملكرد مالي و سودآوري شركتها و نقش آن درافزايش ارزش بازار شركت ها، تحقيقات زيادي در دهه گذشته بر روي موضوع سرمايه فكري در زمينه ي اندازه گيري، گزارشگري و مديريت سرمايه فكري صورت گرفته است و در بسياري از تحقيقات بر ضرورت توجه ويژه به سرمايه فكري به عنوان عاملي كليدي در حفظ مزيت رقابتي و خلق ارزش شركت تاكيد شده است.
در این تحقیق با توجه به افزایش اهمیت سرمایه فکری، به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار ، عملكرد مالي ، ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده سهامداران شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم تا اثبات کنیم آیا سرمایه فکری بالا منجر به عملکرد مالی بهتر شرکت ها ، افزایش ارزش بازار ، ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده سهامداران آنها می شود. یافته های این تحقیق به طور ویژه ای برای مدیران سودمند می باشد زیرا نشان می دهد که مدیران باید از اهمیت سرمایه فکری آگاهی داشته باشند و بدانند که دانش عاملی اساسی در جهت افزایش توانایی شرکت و باقی ماندن در بازار رقابتی می باشد.

1-4 اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار ، عملكرد مالي ، ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشد.در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از ضریب ارزش افزوده فکری پالیک استفاده می شود و ارتباط آن را با ارزش بازار ، عملكرد مالي ، ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها بررسی می گردد. در این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازیم که هر یک از اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه ساختاری7، سرمایه انسانی8، سرمایه بکار گرفنه شده 9 دارای قدرت تبیین متفاوتی برای ارزش بازار ، عملكرد مالي ، ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها می باشند.
این تحقیق، همچنین بر این موضوع تاکید می کند که سرمایه فکری عاملی قدرتمند در بالا بردن ارزش واحد تجاری و بهبود عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها می باشد و مدیران به منظور ماندن در عرصه رقابت جهانی باید توجه ویژه ای به سرمایه فکری و مدیریت صحیح آن داشته باشند.

1-5 پرسش های تحقیق
به طور کلی هدف اين تحقیق بررسي رابطه اجزاي سرمايه فكري با معيارهاي نوين ارزيابي عملكرد در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ضريب ارزش افزوده فكري مي باشد . پرسش های اصلی و فرعی این تحقیق پیرامون موضوع بررسي تاثير اجزاي سرمايه فكري بر ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده سهامداران شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ضريب ارزش افزوده فكري مي باشد به صورت زیر می باشد :
پرسش های اصلی تحقیق :
آیا بین سرمایه فکری با ارزش افزوده سهامداران شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد؟
آیا بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادي شركت ارتباط معنی داری وجود دارد؟

پرسش های فرعی تحقیق :

1) آیا بین کارایی سرمایه انسانی با ارزش افزوده سهامداران شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد؟
2) آیا بین کارایی سرمایه ساختاری با ارزش افزوده سهامداران شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد؟
3) آیا بین کارایی سرمایه بکارگرفته شده با ارزش افزوده سهامداران شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد؟
4) آیا بین کارایی سرمایه انسانی با ارزش افزوده اقتصادي شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد؟
5) آیا بین کارایی سرمایه ساختاری با ارزش افزوده اقتصادي شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد؟
6) آیا بین کارایی سرمایه بکارگرفته شده با ارزش افزوده اقتصادي شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد؟

1-6 فرضیه های پژوهش
در جریان تحقیق حاضر فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفته و بر اساس آن در خصوص موضوع تحقیق به بحث و تجزیه تحلیل خواهیم پرداخت.
فرضیه های اصلی:
بین سرمایه فکری با ارزش افزوده سهامداران شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادي شركت ارتباط معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:
1) بین کارایی سرمایه انسانی با ارزش افزوده سهامداران شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
2) بین کارایی سرمایه ساختاری با ارزش افزوده سهامداران شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
3) بین کارایی سرمایه بکارگرفته شده با ارزش افزوده سهامداران شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
4) بین کارایی سرمایه انسانی با ارزش افزوده اقتصادي شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
5) بین کارایی سرمایه ساختاری با ارزش افزوده اقتصادي شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
6) بین کارایی سرمایه بکارگرفته شده با ارزش افزوده اقتصادي شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.
1-7 قلمرو تحقیق
هر تحقیق باید دارای حدود مشخص و تعریف شده ای باشد تا محقق بتواند در تمامی مراحل انجام کار، احاطه کافی و قابل اطمینان بر آن داشته باشد. همچنین نتایج به دست آمده از تحقیق نیز باید قابل تعمیم به کل جامعه باشد. تحقیق حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نظر موضوعی، مکانی و زمانی دارای ویژگی های زیر است :
قلمرو موضوعی – بررسي رابطه اجزاي سرمايه فكري با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران با استفاده از مدل ضريب ارزش افزوده فكري می باشد
قلمرو مکانی – تحقیق حاضر بر اساس اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.
قلمرو زمانی – به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده دوره زمانی 9 ساله (1392-1384) برای تحقیق تعیین شده است.

1-8 روش تحقیق
در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده سهامداران شرکت ها با سرمایه فکری متفاوت، از نظر دارا بودن تفاوت آماری مورد بررسی قرار می گیرند. برای محاسبه سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری که توسط پالیک تدوین شده است، استفاده می کنیم. از نظر آماری، ابتدا با استفاده از ماتریس همبستگی پیرسون، استقلال متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس فرضیه های تحقیق، با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا مورد آزمون قرار می گیرند.
1-9 روش گردآوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق با استفاده از لوح فشرده اطلاعات مالی شرکت ها، ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران که شامل فرمت PDF صورت های مالی سالانه و یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی می باشد، و نیز سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است.
داده های جمع آوری شده با استفاده از برنامه اکسل طبقه بندی گردیده و سپس متغیرهای مورد نظر برای آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس روش های اندازه گیری نام برده محاسبه گردیدند.
نحوه جمع آوری سایر اطلاعات و مطالب نیز، شامل مطالعه ی اسنادی و کتابخانه ای و استفاده از سایت های علمی می باشد.

1-10 جامعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ارزش افزوده، ارزش بازار، ارزش افزوده سهامدار، روش تحقیق Next Entries پایان نامه درباره سرمایه فکری، دارایی ها، ارزش افزوده، سرمایه ساختاری