پایان نامه درباره اجرای برنامه، پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

میبایست نیازهای موجود در جامعه تعیین شود. انطباق موضوع کارگاه آموزشی با نیازهای یاد شده باعث انگیزه بیشتر شرکت کنندگان برای یادگیری و عملیاتی نمودن آموختهها میشود.
اهداف آموزشی میبایست از تحلیل نیازها سرچشمه گرفته باشد. تعداد افرادی که قرار است آموزش ببینند، ماهیت آموزش و کاری که فراگیران بعد از آموزش میبایست قادر به انجام آن باشند، تعریف شود.
بهتر است کارگاه آموزشی بعد از یک روز تعطیل برگزار نشود و محل برگزاری آن از محل اقامت افراد دور باشد.
اقداماتی که قبل از برگزاری کارگاه آموزشی میبایست انجام داد:
برنامهریزی کارگاه آموزشی توسط تیمی متشکل از رئیس، دبیر و مسئول اجرائی برنامه انجام میشود.
 تصمیمات ضروری میبایست حداقل ۲ ماه قبل از برگزاری کارگاه آموزشی اتخاذ شده باشد.
تیم مذکور مسئول اجرای برنامه، طبق برنامه زمانبندی شده است و در پایان میبایست به ارزشیابی کارگاه آموزشی پرداخته شود.
تشکیل کمیته برگزاری کارگاه آموزشی تعیین موارد زیر را به عهده دارد:
– تعیین اهداف کلی، اهداف ویژه رفتاری،
– تعیین عنوان کارگاه آموزشی،
– تعیین نوع افراد شرکت کننده و نوع تخصص آنها،
– طبقهبندی و گروهبندی شرکت کنندگان به گروههای کوچک، با توجه به تخصص و تجارب آنها
– پیش بینی و تهیه محتوی آموزشی
– تهیه سوالات پیش آزمون و پس آزمون و تکثیر آنها به تعداد شرکت کنندگان
– طرح سوالات بحث گروهی متناسب با تخصصها و موضوع بحثها
– تهیه فرم ارزشیابی و نظرخواهی پایان کارگاه آموزشی
– تعیین محل کارگاه آموزشی
– پیش بینی محل اقامت شرکت کنندگان
– تعیین زمان برگزاری کارگاه آموزشی
– زمانبندی برنامه (با توجه به مدت سخنرانیها، استراحت، کار گروهی- بحث عمومی- زمان جمعبندی)
– تعیین رئیس جلسه، دبیر جلسه از میان شرکت کنندگان در هر روز
– پیش بینی ناظر یا تسهیل کننده بحث گروهی
– تهیه و ارسال برنامه کارگاه آموزشی جهت افراد شرکت کننده و سایر افراد درگیر
– تعیین انتظارات از افراد شرکت کننده (توصیه به مطالعه متون خاص، جمعآوری آمار یا اطلاعات خاص …) و ارسال شرح توقعات همراه دعوت نامه
– تهیه دعوت نامه و ارسال به موقع برای افراد شرکت کننده
– تعیین زمانی برای قبول فرم درخواست
– پیش بینی و تأمین هزینه کارگاه آموزشی
– پیش بینی و تأمین تدارکات و تجهیزات و تعیین مسئول تدارکات و تجهیزات
– نصب پلاکاردهای لازم
– ارتباط با مطبوعات برای انجام مصاحبه و تهیه گزارش
– بررسی نهایی وضعیت سالن و کلاسها در دو روز قبل از برگزاری کارگاه آموزشی
اقداماتی که در زمان برگزاری کارگاه آموزشی میبایست انجام شود:
– رئیس جلسه در ابتدا خوشآمد میگوید و اعضای کارگاه آموزشی را معرفی مینمایند. سخنرانان توسط رئیس جلسه دعوت میشوند و برنامه اعلام میشود.
– هر سخنران حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه مطالبی را ارائه میدهد و سپس اعضا در گروههای (۵ تا ۱۰ نفره) در کلاس کار گروهی، پیرامون سوالات تعیین شده، بحث و تبادل نظر میکنند.
– پس از پایان کار گروهی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره پیشرفت شغلی، تعهد سازمانی، آموزش ضمن خدمت، رقابت در بازار Next Entries مقاله درباره مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، فقهی حقوقی