پایان نامه درباره اجاره رحم، اهداکننده

دانلود پایان نامه ارشد

اهدايي به خاطر حفظ اسرار و آبروي اشخاص اهدا کننده واهدا گيرنده و نيز طفل حاصل از اهداي جنين مي باشد.
5 ـ وظايف و تکاليف زوجين اهدا گيرنده ي جنين و طفل متولد شده ازلحاظ نگهداري، تربيت، نفقه و احترام نظير وظايف و تکاليف اولاد با پدر و مادر است . ولي به نظر مي رسد از لحاظ ارث و ولايت قهري به والدين ژنتيکي منتسب است .
اهداف تحقيق
هدف اصلي
هدف از تحقيق بر طرف کردن شک و شبهات موجود در مورد حقوق و تکاليف دريافت کنندگان جنين و طفل حاصل از آن مي باشد.
اهداف فرعي
1) با تبيين و تشريح مفاهيم به کار گرفته شده از طريق تطبيق و مقايسه در حقوق ايران و سايرکشورها ميتوان به ايننکته پي برد که قانونگزار تاچه ميزان در بحث حمايت از کودکان بدونسرپرستموفق بوده است.
2) نقد و بررسي قواعد مربوط به حقوق و تکاليف دريافت کنندگان جنين و طفل حاصل از آن و ارائه پيشنهاداتي براي ارائه راهکارهايي در مورد ارتقاء سطح قوانين.
3) بررسي حقوق و تکاليف دريافت کنندگان جنين و طفل حاصل از آن در ايران و بيان وجوه اشتراک و افتراق آن در حقوق ايران و ساير کشورها.
4) فراهم نمودن امکان دستيابي براي محققان و دانشجويان به منابع خارجي موضوع تحقيق.

بررسي پيشينه و سابقه موضوع
با توجه به نوظهور بودن مسأله جايگزيني رحمي و اهميت اين موضوع در جامعه اسلامي تاکنون در بين حقوق دانان ايراني مقالات متعددي از اساتيد صاحب نظر در اين رشته به تحرير درآمده است که در پاره اي ازآنها به بررسي جايگزيني رحمي که همان بارداري براي ديگري است، به واکاري مسايل ومعضلات مطروحه در جايگزيني رحمي، حکم استفاده از ر وش هاي مختلف بارداري جانشيني، حقوق ايجاد شده، تکاليف وتعهدات زوجين ناباروز و بانوي صاحب رحم نسبت به جنين و… به اختصار پرداخته شده است و در پاره اي از مقالات تنها به بررسي يک بعد از ابعاد جايگزيني رحمي پرداخته شده از طرفي مطالب نيز از انسجام، يکپارچگي و طبقه بندي مطلوبي برخوردار نيستند، منابع و کتب فقهي نيز بيشتر به موضوع باروري مصنوعي اختصاص دارد و موضوع استفاده از شيوه جايگزيني رحمي در آنها مطرح و بررسي نشده است.
به عنوان مثال در:
1- کتاب اهداي گامت و چنين در درمان ناباروري که مقالههاي جمعي از نويسندگان در اين کتاب گردآوري شده است هرچند به بررسي اهداي گامت وجنين در درمان ناباروري از ديدگاههاي مختلف فقهي حقوقي، پزشکي، اخلاقي، روان شناسي و جامعه شناختي پرداخته شده اما معايبي در اين کتاب به چشم مي خورد.
اولاً:مطالب از انسجام و پيوستگي مناسبي برخوردار نمي باشد.
دوماً: در بررسي ابعاد مختلف استفاده از شيوه اهداي گامت و جنين به زوجين نابارور در جايگزيني رحمي در اين کتاب باز هم اشارات مختصري صورت گرفته که کافي به نظر نمي رسد و در پاره اي از موارد اصلاً از جايگزيني رحمي صحبتي به ميان نيامده است.
سوماً: چون اين کتاب از گردآوري مجموعه مقالات نويسندگان مختلف تهيه و تدوين شده است. لذا نحوه نگارش هر مطلب و هرمقاله در بيان آراء و بررسي موضوع با قلم هاي مختلف در خوانندگان کسالت و خستگي در مطالعه مطالب را ايجاد مي کند.
چهارم: دراين کتاب احکام وضعي کودکان ناشي از اهداي گامت تنها از يک بعد بررسي شده است که آن بعد مربوط به وراثت مي باشد. ابعاد ديگر آثار احکام وضعي کودکان در استفاده از اين شيوه چون نفقه، حضانت، نسب، ولايت و… از قلم افتاده است، از طرفي به استفاده از اين شيوه در جايگزيني هيچ اشاره اي نشده است.
2-کتاب رحم جايگزين که به قلم باز هم گروهي از مؤلفان نگاشته شده است و ثمره جمع آوري مقاله هاي محققان مختلف در اين کتاب به قلم خودشان است باز هم معايبي به چشم مي خورد.
اولاً: در بررسي مقالات فقهي نظرات برخي ازآيات عظام مورد نقد وبررسي قرار گرفته شده بود در حالي که اين نياز احساس مي شد نظرات علماي عظام در قالب بيان حکم اصلي، پر سش . پاسخ و … همراه با نقد آراء بزر گواران آورده شود.
ثانباً:با توجه به اين که مطالب اين کتاب از گردآوري مقالات نويسندگان مختلف جمع آوري شده است به تکراري بودن مطالب توجهي نشده و يک مطلب چندبار تکرار شده است.
کتب فقهي و حقوقي ديگري نيز که حول همين محور نوشته شده اند خالي از اين معايب نيستند. در کتب فقهي وحقوقي ديگرچون حقوق مدني نوشته دکتر ناصر کاتوزيان هرچند مختصرا به موضوع تلقيح مصنوعي اشاره شده، اما از ج ايگزيني رحمي بحثي به ميان آورده نشده بود.
در کل در کتب و منابعي که در دسترس اين حقير بود مباحث مربوط به جايگزيني رحمي از پيوستگي خوبي برخوردار نبود و مطالب پراکنده و در پاره اي از موارد موضوع مسأله جايگزيني رحمي را مورد بحث و بررسي قرار داده بودند که خواننده و يا مخاطبان را برآن مي داشت که ادامه مطلب را درکتب ديگري جستجو کنند در پاره اي از موارد نيز حکم اصلي مربوط به جايگزيني رحمي در برخي کتب آورده نشده بود و معايبي از اين قبيل…
لذا در اين نوشتار سعي براين است که در قالب و طرحي منسجم و منطقي ابتدا استفاده از جايگزيني رحمي را درمباحث پزشکي به طور مختصر و مفيد مطرح نموده سپس به بررسي و واکاري جايگزيني رحمي در ابعاد مختلف فقهي و حقوقي همراه با بيان دلايل براهين و استدلالات قرآني، روايي و نظر آيات عظم در ابواب مختلف و قواعد فقهي و حقوقي و مواد قانوني و … بپردازيم.

روش تحقيق
در اين راستا، براي جمع آوري مطالب از روش کتابخانه اي و اسنادي و نيز از مقالات و اطلاعات دانشمندان فقهي، حقوقي، پزشکي استفاده شده است . همچنين ازشبکه جهاني اينترنت به منظور استفاده ي بروز منابع و اطلاعات، بهره گيري شد ه و بدين ترتيب، روش تحقيق، توصيفي – تحليلي است.

بخش اول :
مفاهيم و مبادي بحث

فصل اول : مفاهيم و تعاريف
مبحث يکم: مفاهيم جنين و زوجين نابارور
– جنين (Embryo): موجودي که از تلقيح اسپرم و تخمک پس از طي مراحل چند روزه حاصل مي گردد را جنين مي نامند.
– زوج نابارور (Infertile couple) : ناباروري زوجين ممکن است به سه صورت اتفاق بيفتد؛ يا ناباروري بر اثر وضعيت جسمي يا روحي مرد است، يا بر اثر عوامل فيزيولوژيکي زن و يا براساس ناباروري طبيعي هر يک از زوجين اتفاق مي افتد و معمولاً اگر زوج پس از يک سال نزديکي مستمر بدون استفاده از روشهاي جلوگيري از حاملگي، بارور نشود، به آنها زوج نابارور گويند.1
مبحث دوم: تعاريف اصطلاحات تخصصي
– اسپرم( Sperm): سلولهاي توليد مثل مرد که باعث باروري سلولهاي توليد مثل زن (تخمک) مي شوند. هر اسپرم داراي سه قسمت سر (حاوي مواد ژنتيکي يا کروموزومها)، تنه (بخش توليد کننده انرژي لازم براي تحرک) و دم بلند و باريک (جهت پيش راندن و تحرک) است. هريک ميلي متر از مايع آن در بردارنده تعداد 150-50 ميليون اسپرم مي باشد، در صورتي که تعداد اسپرم هاي يک مرد در هر ميلي ليتر کمتر از 20ميليون باشد نابارور است. تعداد اسپرم بين 20 تا 40 ميليون در ميلي ليتر در مرز طبيعي قرار دارد.2
– اسپرم اهدايي (Donor Sperm): اسپرمي است که از اهداکننده دريافت مي شود و از آن در انتقال مستقيم به رحم يا در لقاح خارج رحمي زوج نابارور با عامل مردانه مورد استفاده قرار مي گيرد.
– اجاره رحم (Womb Renting) : به يکي از حالات درمان ناباروري در زوجين گويند که طي آن عمل تلقيح مصنوعي را با روشهاي پيشرفته پزشکي در محيط آزمايشگاه روي اسپرم و تخمک زوج نابارور انجام داده و سپس آنرا در رحم مادر جانشين قرار مي دهند، تا پس از تولد و رشد و تکامل جنين، فرزند به زوج نابارور تسليم شود. اين حالت، غالباً در زوجيني اتفاق مي افتد که زوجه يا اصولاً فاقد رحم و يا قادر به پرورش جنين در رحم خود نبوده و يا به هر دليلي از رحم زن ديگري براي رشد و تولد فرزند خود استفاده مي کند.
– انتقال جنين(Embryo Transfer): شامل قراردادن جنينها در داخل رحم از راه واژن و دهانه رحم، يا انتقال زيگوت به داخل لوله هاي فالوپ(zift) يا انتقال جنين به داخل لوله هاي فالوپ (TET) مي شود.
– اهداي جنين (Donor Embryo) : جنينهايي که از اسپرم و تخمک يک زوج به عمل مي آورند و به زوجه يا زن نابارور ديگري اهدا مي کنند.
– بارداري (Pergnancy) : به مدت زمان رشد و تکامل جنين در رحم از زمان حاملگي تا تولد فرزند را دوران بارداري مي گويند. اين مدت زمان در انسان بطور متعارف چهل هفته به طول مي انجامد.3
– باروري (تلقيح) مصنوعي (Artificial Inscmination) : يکي از حالاتي است که به موجب آن مادر جانشين به وسيله عمليات آزمايشگاهي عمل لقاح باردار مي شود. در عمل لقاح ممکن است از گامتهاي زوجين نابارور استفاده شود. بنابراين، باتوجه به مطالبي که عنوان شد تلقيح مصنوعي عبارتست از آبستن کردن زن با وسايل مصنوعي مثل تزريق اسپرم مرد به رحم زن به کمک وسايل پزشکي و آزمايشگاهي بدون انجام عمل مقاربت طبيعي.
– بانک(Cryebank): مکاني است که بافتهاي مختلف و (اسپرمها، تخمک يا جنين) به وسيله عمل منجمد سازي در آن مکان نگهداري مي شوند.
– بيضه(Testis): در پستانداران مذکر از جمله انسان وجود دارد. بيضه ها از دوران جنيني در ناحيه کمري و بعضاً از شکم خارج مي شوند و داخل کيسه اي بنام اسکروتوم (کيسه بيضه) قرار مي گيرند. بيضه ها دو محصول عمده توليد مي کنند، اسپرماتوزئيدها که ژنهاي جنس نر را به جنين منتقل مي کنند و آندروژنها که وظيفه تکميل خصوصيات جنسي نر را به عهده دارند.4
– پدر و مادر حکمي: پدر يا مادري که در حالت اجاره رحم ممکن است از اسپرم يا تخمک آنان براي بوجود آمدن جنين جهت انتقال به رحم زن بيگانه (مادر جانشين) استفاده شود. البته بنا به نظر يکي از حقوقدانان به کاربردن اصطلاح(والدين حکمي) در رابطه با زوج ناباروري که اسپرم و تخمک هر دو متعلق به آنان باشد صحيح نيست؛ چرا که اين مرد بنا به اتفاق فقها و حقوقدانان، و همسر نابارور وي نيز به نظر اکثر فقها، هر دو پدر و مادر واقعي و نسبي چنين فرزندي به شمار مي روند5. به هر ترتيب به والدين حکمي (زوج متقاضي فرزند) نيز مي توان ناميد.
– تخمدان (Ovary) : جسمي بادامي شکل است مشتمل بر يک بخش مرکزي که حاوي يک قشر غني عروقي در درون يک بافت همبند شکل سلولي است و يک بخش قشري که بيشتر حجم آن را فوليکولهاي حاوي تخمک تشکيل مي دهند. فعاليت تخمدانها پس از توليد انسان آغاز مي شود و شامل توليد هورمون هاي استروژن و پروژسترون و گامت ها مي باشد.
– تخمک (Ovule , Ovom , Egg) : سلولهاي توليد مثل زن که معمولاً هر ماه يکي از آنها آزاد شده و به لوله رحمي منتقل و آماده لقاح با اسپرم مي گردد و به عنوان بزرگترين سلول در بدن زن شناخته شده است.
– تخمک اهدايي (Donor Eggs) : شامل تخمکهايي است که از تخمدانهاي يک زن بارور دريافت و به يک زن نابارور اهدا مي شود تا با استفاده از روشهاي تکنولوژي باروري کمکي و اسپرم همسر زن فاقد تخمک، جنيني توليد و به رحم اين زن منتقل شود.
– تخمک گذاري (Ovulation) : به آزادسازي تخمک بالغ از فوليکول کاملاً بالغ در لايه خارجي تخمدان اطلاق مي شود. اين امر تقريباً در 14 روز مانده به دوره بعدي (روز چهاردهم سيکل قاعده گي 28روزه) اتفاق مي افتد.
– تلقيح(Inoculation): به معناي آبستن کردن و بارور کردن جنس مؤنث است. شايان ذکر است تلقيح اسپرم و تخمک در محيط آزمايشگاه ظرف 48 تا 72 ساعت صورت ميگيرد و بند ب از ماده يک آئين نامه اجرايي که مدت 5 روز را در نظر گرفته، حد نهايت را مورد نظر قرار داده است.6
– حامل بارداري(Gestational Carrier): به زني که جنين يک زوج ديگر را در رحم خود حمل مي کند. اين جنين از تخمک و اسپرم افرادي بوجود آمده که هيچ قرابتي با زن حامل ندارند. بنابراين، زن حامل، ارتباط ژنتيک با کودک حاصل نخواهد داشت.7
– رحم(Womb , Cuterus): رحم يا زهدان عضوي است گلابي شکل که جدار آن از ماهيچههاي صاف ساخته شده است. قسمت پايين رحم که در داخل مهبل قرار دارد، سر يا گردن رحم ناميده ميشود. تنه يا جسم رحم در بالاي گردن رحم واقع است و قسمتي از تنه رحم که بالاتر از محل دخول لوله هاي رحمي به تنه رحم قرا

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره ضرب و جرح Next Entries پایان نامه درباره تلقيح، جنين، مصنوعي