پایان نامه درباره آزادي، غير، سازي

دانلود پایان نامه ارشد

براي خواننده توجيه کند.
ب. ارزشهاي بياني :استفاده از افعال زمان حال براي بيان نظرات خود(مي شنوم،مي کنم،نيست،تدوين شده،مشخص کرده…)
پ. ارزش هاي رابطه اي :درمتن اکثرجملات بصورت خبري هستند :”آزادي به اين معنانيست که انسان هر قانوني روبخواهد زير پا بگذارد “.کلمه بايد نيزدرمتن ديده مي شود که نشان دهنده ادعاي اقتدارفرد است به بياني ديگر فرد مي خواهد مقتدرانه نظرش رابيان دارد:”انسان بايد در حالت آزادي ازلحاظ جسمي وروحي در آرامش باشد….”.
تفسير وتبيين:
ماجرا چيست ؟ماجرا در رخداد ارتباطي مذکورپاسخ يک دانش آموز به سوال (آزادي براي شما چه معنايي دارد؟)است.چه کساني درگير ماجرا هستند؟ در رخداد ارتباطي مذکور از يک طرف دانش آموز از زبان يا گفتمان خود به بيان معناي آزادي مي پردازدوازگفتمان غرب وگفتمان حاکم بر جامعه به عنوان غير استفاده مي کند.روابط ميان آنها چيست؟ دانش آموز مي خواهد معناي خاص خود از آزادي را توجيه کند وبه طرف مقابل بقبولاند.نقش زبان چيست؟ اززبان براي رسيدن به هدف خود يعني توضيح برداشت خود از آزادي استفاده مي کند.در اين رخداد ارتباطي همانطور که در قسمت توصيف مشخص شد دانش آموز از زبان خود (گفتمان خودمدرن ) به تعريف آزادي مي پردازد وبراي توجيه اين برداشت خود از دو غير(غرب وگفتمان حاکم بر جامعه )استفاده مي کند وبا حاشيه راني گفتمان غير وبرجسته سازي گفتمان خود تصوير دلخواه خود را ازآزادي ارائه مي کند.علت حاشيه راني گفتمان حاکم بر جامعه را محدوديتها يي مي داند که اين گفتمان براي آزادي ايجاد مي کند.علت حاشيه راني گفتمان غرب ،در وراي متن ،آزادي مطلقي است که اين گفتمان طرفدارآن است.بدين ترتيب با به حاشيه بردن دو گفتمان غير نويسنده به باز تعريف آزادي از گفتمان خود مي پردازد .درمتن حاضر به هر دوجنبه آزادي ازديدگاه برلين پرداخته شده است (مثبت ومنفي)از ديدگاه دانش آموز آزادي مثبت ازنوع دروني آزادي است که حکومت بر آن تاکيد دارد وآزادي منفي آزادي است که فرد خواهان آن است.
مورد چهار:
مکان:دبيرستان فرهنگ 24/10/93 جنسيت:زن
“اولين بارباشعاراستقلال ،آزادي ،جمهوري اسلامي باآزادي آشناشدم. هرچيزي به مقدارخودش خوب هست.وجودآزادي درجامعه باعث ميشه که مردم نظريات خودشونو آزادانه بيان کنن.آزادي خوب که بااستقلال همراه بشه که بواسطه اون جامعه به پويايي وتحرک ميرسه. آزادي که دريک جامعه اسلامي وجود داره باآزادي که دريک جامعه اي که حکومت غيراسلامي درآن حاکمِ بسيارمتفاوت.برخي فکرمي کنن آزادي يعني اينکه هرکسي مختارباشه هرپوششي روکه مي خواد به تن کنه ياهرحرفي که درفکر داره به زبون بياره. اين طرزفکرازاساس اشتباه .ماازآزادي بيان برخورداريم چون مي تونيم طرزفکرخودمونوبه ديگري منتقل کنيم اين يعني آزادي.آزادي درکتابهاي درسي بگونه اي معرفي ميشه که افراد جامعه به منظور يکپارچه سازي ووحدتي که بايددرجامعه حاکم باشه بايد به گونه اي عقايدخودرابيان کنن درحالي که جامعه به سمت هدف خود حرکت ميکنه مانع خللي درنظام نشه .مردم آزادانه به پاي صندوق هاي راي مي رن وآزادانه کانديداي موردنظرخود رو انتخاب مي کنن وهيچ نظري به اونها تحميل نميشه.هيچگاه آزادي درجامعه ما محدود نشده وهمه افراد مي تونن آزادانه نظرخود راابراز کنن.اما يک جامعه زماني به تکامل مي رسه که افرادآزادي بيان خود را در قالب حرف هاي آگاهانه بکار بگيرن”.
مرحله توصيف:
کلمات واجد کدام ارزش هاي تجربي،بياني ورابطه اي هستند؟
الف.ارزش هاي تجربي:آنچه که در نگاه اول دراين متن جلب توجه مي کند استفاده از برخي کلمات وتکرارآنها درخلال متن است:
(شعاراستقلال ،آزادي ،جمهوري اسلامي،جامعه اسلامي ،حکومت غيراسلامي،آزادي بيان،يک پارچه سازي ووحدت،خللي درنظام)
تضاد معنايي : درخلال متن دوگفتمان را مي توان تشخيص داد :گفتمان خود(اسلام سياسي) که از زبان گفتمان حاکم در جامعه سخن مي راندبه بياني ديگر حامي گفتمان حاکم برجامعه است (اما اينکه آزادي که از آن جانبداري مي کند همان آزادي مورد نظر گفتمان حاکم برجامعه است جاي بحث دارد) وگفتمان غرب که گفتمان غيرِگفتمان حاکم بر جامعه مي باشدوارزشهاي متضادي به هر يک از آنها نسبت داده مي شود :
گفتمان حاکم بر جامعه (آزادي درمقدار خودش) گفتمان غرب (آزادي مطلق)
ب.ارزش هاي رابطه اي :فرد با اشتباه خواندن برخي برداشتها ازآزادي مي خواهد رابطه اي همدلانه با خواننده براي پذيرش افکارش ايجاد کند:”برخي گمان مي کنند آزادي يعني اينکه هرکس مختار باشد هرنوع پوششي را که مي خواهد به تن کند يا هر حرفي راکه درفکر دارد به زبان بياورد اين گونه طرز تفکر از اساس اشتباه است”.
پ. ارزشهاي بياني :
جدول4-2-4:گفتمان هاي اشاره شده مورد4
گفتمان حاکم بر جامعه-گفتمان خودمدرن
گفتمان غرب
آزادي
استقلال
وحدت ويک پارچگي
آزادي بيان
انتخابات
آزادي مطلق
آزادي پوشش ويا هر کس هر حرفي دارد به زبان آورد که از اساس اشتباه است.
ويژگي هاي دستوري واجد کدام ارزش هاي تجربي،بياني ورابطه اي هستند ؟
الف.ارزش هاي تجربي:در خلال متن فرد براي درابهام گذاشتن برخي جنبه ها وپرهيز از دادن توضيح وباز کردن موضوع ازجملات کلي وانتزاعي وفرايند اسم سازي در متن استفاده کرده است.به مورد زير به عنوان نمونه توجه کنيد:”افرادي که در يک جامعه زندگي مي کنند به منظور يکپارچه سازي ووحدتي که بايد دريک جامعه حاکم باشد بايد بگونه اي عقايد خود رابيان کنند در عين حال که جامعه به سمت هدف خود حرکت مي کندباعث خللي در نظام نشود”.وبدين گونه خواسته بدون اينکه توضيح صريح دهد برداشت ِخاص ِخود را از آزادي براي خوننده توجيه کند.
ب.ارزشهاي بياني :استفاده از افعال زمان حال براي بيان نظرات خود: (مي شود، مي روند، مي کند، مي رسد، نشود،مي خواهد،مي توانيم،هستند،مي توانيم،…)
پ.ارزش هاي رابطه اي :درمتن اکثرجملات بصورت خبري هستند.نکته مهم استفاده زياد از کلمه بايد است که نشان دهنده ادعاي اقتدارفرد است به بياني ديگر فرد مي خواهد مقتدرانه نظرش رابيان دارد:”…هرنظردرباره آزادي بايد درزمان خود ابراز شود…”
تفسيروتبيين : ماجرا چيست ؟ماجرا در رخداد ارتباطي مذکورپاسخ يک دانش آموز به سوال (آزادي براي شما چه معنايي دارد؟)است.چه کساني درگير ماجرا هستند؟ در رخداد ارتباطي مذکور از يک طرف دانش آموز از زبان يا گفتمان خود(اسلام سياسي) به بيان معناي آزادي مي پردازدوازگفتمان غرب به عنوان غير استفاده مي کند.روابط ميان آنها چيست؟ دانش آموز مي خواهد معناي خاص خود از آزادي را توجيه کند وبه طرف مقابل بقبولاند.نقش زبان چيست؟ اززبان براي رسيدن به هدف خود يعني توضيح برداشت خود از آزادي استفاده مي کند.
در اين رخداد ارتباطي همانطور که در قسمت توصيف مشخص شد دانش آموز از زبان خود (گفتمان اسلام سياسي ) به تعريف آزادي مي پردازد وبراي توجيه اين برداشت خود از گفتمان غرب به عنوان غير استفاده ميکند وبا به حاشيه راني گفتمان غير وبرجسته سازي گفتمان خود تصوير دلخواه خود را ازآزادي ارائه مي کند.علت حاشيه راني گفتمان غرب ،آزادي مطلقي است که اين گفتمان طرفدارآن است :”دريک جامعه اسلامي آزادي که وجود دارد باآزادي که دريک جامعه اي که حکومت غير اسلامي درآن حاکم است بسيارمتفاوت است .برخي گمان مي کنند آزادي يعني هر کس مختار باشد هر پوششي را که مي خواهد به تن کند يا هر حرفي را که در فکر دارد به زبان بياورد اين گونه طرز فکر از اساس اشتباه است”.بدين ترتيب با به حاشيه بردن گفتمان غير نويسنده به باز تعريف آزادي از گفتمان خود مي پردازد که در اين باز تعريف بر آزادي بيان واستقلال،حکومت اسلامي،وحدت ويکپارچگي تاکيد مي شود که حدود آن توسط گفتمان حاکم در جامعه مشخص مي شود.نکته مهم در خلال متن اين است که باآنکه نويسنده از گفتمان حاکم برجامعه دفاع مي کند ولي بر آن جنبه از آزادي که از نظرگفتمان حاکم مهمترين جنبه آزادي است (آزادي دروني) بطور صريح اشاره نمي کند .از اينجا مي توان نتيجه گرفت که کتب درسي در تفهيم اين جنبه از آزادي به دانش آموز موفق عمل نکرده است.از ميان جنبه هاي مختلف آزادي بنا برنظريه برلين در اين رخداد ارتباطي برآزادي مثبت پرداخته شده است .وبيشترين تاکيد بر آزادي اجتماعي است.
مورد پنج:
مکان :دبيرستان فرهنگ 24/9/93 جنسيت:زن
“درواقع آزادي براي من بيشتربه معناي آزادي بيان ،حق راي وگاهي اعتراض به اون.همينطور اختيارزندگي هرکس رو خود آن انسان داره ونبايد کسي درآن دخالت کنه .مردم بايد به نظر هم احترام بگذارند.توکتابهاي درسي آزادي حدوحدود داره وبراي آزادي محدوديت قائل ميشن وطبق معيارهاي جامعه گزينه هايي درنظر مي گيرن وانسان رومجبور به انتخاب ازبين اون گزينه ها مي کنن ودليل اون هم جلوگيري ازبي قانوني مي دونن.شايد اين دليل تاحدي درست باشه اما باعث سوء استفاده بسياري ازانسانها ميشه.حتي باوجود محدوديت ها يي که براي آزادي افرادجامعه درنظرگرفته ميشه کساني که علاقه به کلاه برداري يااذيت ديگران دارن راهي براي دورزدن قانون پيدا مي کنن.پس فرهنگ سازي موثرترازمحدود کردن آزاديه”.
مرحله توصيف
کلمات واجد کدام ارزش هاي تجربي،رابطه اي وبياني هستند؟
ارزش هاي تجربي:آنچه که در نگاه اول دراين متن جلب توجه مي کند استفاده از برخي کلمات وتکرارآنها درخلال متن است:(آزادي بيان،حق راي دادن،اعتراض،اختيار زندگي ،محدوديت،اذيت ديگران،فرهنگ سازي وبي قانوني)
تضاد معنايي : درخلال متن دوگفتمان را مي توان تشخيص داد :گفتمان خود مدرن،گفتمان حاکم در جامعه که گفتمان آخرگفتمان غيرِ گفتمان خود است که ارزشهاي متضادي به هر يک از آنها نسبت داده مي شود :
گفتمان خود مدرن گفتمان حاکم بر جامعه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سرمایه فکری، بورس اوراق بهادار، شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره اثرات ثابت، سطح معنادار