پایان نامه درباره آزادي، غير، بندي

دانلود پایان نامه ارشد

حاکم بر درس) و سه گفتمان غيريت (گفتمان غرب، گفتمان ساساني و گفتمان مغول) قرار دارد.روابط ميان آن ها چيست؟در رخداد ارتباطي مذکور گفتمان حاکم بر درس (اصالت و اسلام سياسي) با حاشيه راني دال ها ي گفتمان هاي غيرخود و بر جسته سازي دال هاي گفتمان خود در پي تثبيت موقعيت خود در جامعه و اقناع دانش آموزان براي پذيرش اين استيلا است.نقش زبان چيست؟ از زبان در قالب يک درس براي آشنا کردن دانش آموزان با اصول و ارزش هاي اصيل اسلامي-ايراني که يکي از مهمترين آن ها آزادي است، استفاده مي شود.
در اين متن گفتمان حاکم گفتمان اسلام سياسي و گفتمان هاي غير اين گفتمان ، گفتمان غرب، گفتمان مغول، گفتمان ساساني هستند که گفتمان حاکم براي معرفي خود از اين گفتمانهابه عنوان غير استفاده مي کند.در ابتداي متن نويسنده براي معرفي اصول و ارزش هاي گفتمان خود به سراغ گفتمان غرب مي رود و تقريبا تمامي اصول و ارزش هاي فردي که به گرد آزادي در گفتمان غرب مفصل بندي شده اند با ساختار شکني آن ها به گفتمان خود نسبت مي دهد. بدين ترتيب استيلاي گفتمان غرب را در جهان کنوني از بين برده و باعث هژموني گفتمان خود شود( به اين دال ها در قسمت تجربي واژگان اشاره شده است).
درقسمت اول متن درس دال هاي گفتمان خود شامل :حس شرافتمني، مناعت، اعتماد به نفس، اطاعت نکردن از زور و طغيان در برابر آن، ترجيح دادن مرگ بر ننگ، اهميت دليري و رادمردي و آزادي مي باشد.بيشتر اين دال ها ، دال هايي هستند مبتني به ارزش هاي فرد گرايانه است،که در گفتمان غرب با آزادي مفصل بندي مي شوند._براي يادآوري در گفتمان غرب دالهاي زير به گرد آزادي مفصل بندي مي شوند:”پاسداري از ارزش هاي فردي، عقل باوري و خرد ورزي، خلاقيت، ارزش مندي زندگي اين جهاني”-. بدين ترتيب گفتمان حاکم بردرس مي خواهد دال هاي خالي گفتمان اسلامي را پوشش دهد. همانطور که تاکنون بيان شد در گفتمان اسلام سياسي کمتر به ارزش هاي فردي پرداخته مي شود(اين متن تنها متني است که به آزادي فردي مي پردازد اما نه در همه قسمت ها بلکه تنها در قسمت اول به آن مي پردازد).
در قسمت بعدي گفتمان غير گفتمان مغول است که براي تاکيد و برجسته سازي گفتمان خود از حاشيه راني گفتمان غيراستفاده مي کند. به بياني ديگر با نسبت دادن صفات مذمومي که در جامعه رواج دارد به گفتمان غير خود سعي در مبرا کردن خود دارد، همانطور که درقسمت ارزش هاي بياني واژگان مشخص شد، همه صفات و ارزش هاي مثبت را به گفتمان خود نسبت مي دهد و از طرف ديگر با حاشيه راني گفتمان غيرسعي در هژموني کردن گفتمان خود کرده است:”با آن که بيش از 700 سال از حمله مغول مي گذرد، چنين مي نمايد که هنوز صفات اخلاقي قومي که مغول بر او حکومت مي کرد، در آداب و اخلاق برخي از افراد ديده مي شود. ستم کشيدن و تحمل کردن، چاپلوسي و تملق گفتن، خدعه و دروغ و تزوير … اگر بخواهيم جامعه ي بهتري بسازيم، بايد مثل آبله و مالاريا با آن ها مبارزه کنيم”.اما دلايلي که براي برجسته سازي گفتمان خود وسعي اي که براي اقناع دانش آموزان به کارمي برد با اصول عقل سليم هم خواني ندارد.همانطوري که در قسمت استعاره عنوان شد، اين صفات زماني در يک جامعه شيوع پيدا مي کنند که شرايط مساعدي براي بسط آن وجود داشته باشد. نويسنده خواسته با نسبت دادن اين مشکلات اجتماعي به گفتمان غيرخود از زيربارمسئوليت شانه خالي کند و از بي قراري گفتمان خود جلوگيري کند اما موفقيت او براي استيلاي هژموني خود حداقل در اين مورد جاي بحث دارد.
در قسمت بعد بر آزادي بيروني(اجتماعي) وفردي اشاره مي کند و آن را از ويژگي هاي گفتمان خود مي دادند. آزادي فردي اي که به آن اشاره مي شود، احترام به حقوق و آزادي خود است که بلافاصله در کنار آن از ارزش هاي جمعي چون احترام به ديگران، مسئوليت اجتماعي، همکاري و وظيفه شناسي استفاده کرده است. با همراه کردن آزادي با اين ارزش هاي جمعي خواسته آن را محدود کند. در قسمت بعد گفتمان حاکم بر متن گفتمان اسلام سياسي است و گفتمان غيرآن گفتمان ساساني است که نويسنده دال هايي چون انحطاط ديني، اجتماعي و اخلاقي ، اختلافات شديد طبقاتي جامعه ،رواج تجمل پرستي، فساد و نبودن عدالت اجتماعي را به گرد گفتمان ساسانيان مفصل بندي مي کند يعني با نسبت دادن مفاهيمي که بر ضد نظام ارزش يابي هستند به حاشيه راني گفتمان غيرخود مي پردازد و از طرف ديگر به مفصل بندي مفاهيمي چون مساوات، برادري، عدالت خواهي و آزادي در گفتمان خود مي پردازد يعني از ارزش بياني واژگان سود جسته و به بيان ارزش هاي خود از طريق طبقه بندي مي پردازد که جزء نظام ارزشي محسوب مي شوند و بدين ترتيب تا جايي که مي تواند گفتمان خود را برجسته مي کند.آزادي که در اين متن از آن ياد مي شودهمانطوري که در اين آيه (ان اکرمکم عز الله تقيکم) برآن تاکيد مي شود آزادي دروني است علاوه برآن در کنار آن به آزادي بيروني (اجتماعي) هم اشاره مي شود اما چهارچوب آن توسط دين و ارزش هاي جمعي ديگر مشخص ومحدود مي شود.آنچه اين متن را از ساير متون جدا مي کند اشاره به آزادي فردي در آن است اما با نگاه دقيق تر به اين نکته مي توان رسيد پرداختن بر اين نوع آزادي در حقيقت بيش ازآنکه اهميت اين جنبه از آزادي براي گفتمان حاکم برمتن را نشان دهد براي به چالش کشيدن و حاشيه راني وساختار شکني گفتمان غرب انجام مي شود.
بنابرنظريه برلين به هردو جنبه مثبت ومنفي آزادي درمتن اين درس اشاره شده است.
تحليل متن 4
کتاب زبان وادبيات فارسي عمومي (پيش دانشگاهي):شب کوير درس بيستم
توصيف:
کلمات واجد کدام ارزش هاي تجربي،رابطه اي وبياني هستند؟

الف.ارزش هاي تجربي :
استفاده از کلماتي چون : صبور، ستايش، جهنم، سرنوشت مقدر، آفريدگارش، ماوراء الطبيعه، مذهب، پيامبران، شهادت، آيات وحي، فرشتگان معصوم، باران هاي غيبي، امام راستين، شيعه گمنام، شاهراه علي، راه مکه، کهکشان،نگاه لوکس مردم آسفالت نشين شهر، راه کعبه، فرشتگان نگهبان، ملکوت خدا، پليدي، عصمت، پرده داران، دانايان شهر، قدس، ابديت، اين علم عدد بين و مصلحت انديش، بارش وحي و تقوا ،در متن درس نشان از تعلق آن به گفتمان اسلام سياسي(شيعه 12 امامي) است در حاليکه گفتمان غير اين گفتمان ، گفتمان غرب است. طرح ديگري که استفاده از آن مي تواند معناي ايدئولوژيک داشته باشد روابط معنايي است که شامل هم معنايي ،شمول معنايي وتضاد معنايي است .تضا د معنايي همان ناسازگاري معنايي است به بياني ديگر معناي يک کلمه با معناي کلمه ديگر ناسازگار است (فرکلاف 1379):
جدول4-1-5: تضاد معنايي دردرس:کوير
تنها و غريب
نوازش و ستايش
سوختن و خشکيدن
شور جوانه زدن و شکفتن
انتهاي زمين، ماوراء الطبيعه، پايان سرزمين حيات، سرزمين آزادي، نزهتگه نجات
زندان خاکي
آغوش خوشبختي
خورشيد جهنمي
کوير
شهر(مدينه پليد)
آرامش شب
روز زشت
شيعه گمنام و غريب، شاهراه علي، راه مکه
کهکشان
قداست
پليدي
خلوت انس
نامحرم
عصمت عظيم
فهم هاي پليد
پرده داران حرم ستر ملکوت
سنگ هاي باز مانده کراتي خرابه
ماوراء، آسمان
زمين، زنداني خاکي
چهره هاي پر از ماوراء
چشم در زمين،ديدار ها همه بر خاک، سخن همه از خاک
باغ پر از گل هاي رنگين معطر، شعر و خيال، الهام، احساس
سموم سرد اين عقل بي درد و دل پژمرده عقل
اميد، مهرباني، تقوا
رياکار ظاهر فريب، دروغ گو
صفاي اهورايي، آن همه زيبايي که درونم را پر از خدا مي کند
علم عدد بين و مصلحت انديش
دهاتي کاهکش کويرآن را شاهراه علي ، راه کعبه مي بيند
نگاه لوکس مردم آسفالت نشين، آن را کهکشان مي بينند
فرشتگان نگهبان ملکوت خدا
شيطان و ديوان همد ستش
اين موارد دال هايي هستند که متن بصورت استعاري به گفتمان خود نسبت مي دهد و دال هاي متضاد نيز متعلق به گفتمان غير است.
ب. ارزش هاي رابطه اي :
نويسنده براي برقراري رابطه همدلانه وسهيم کردن خوانندگان با حس خود از توصيفاتي زيبا استفاده مي کند و درحين توصيفات دالهاي گفتمان غير را به حاشيه مي راند ودالهاي گفتمان خود را برجسته مي کند واينگونه خوانندگان را به پذيرش ايدئولوژي خود ترغيب مي کند به بياني ديگر نويسنده در آغاز با استفاده از روش ارزش هاي رابطه اي(برانگيختن حس همدلي خوانندگان) وارد مرحله بعد يعني ارزش هاي بياني مي شود:”آن شب نيز ماه با تلالو پرشکوهش از راه رسيد وگل هاي الماس شکفتند وقنديل زيباي پروين سر زد وآن جاده روشن وخيال انگيزي که گويي، يک راست به ابديت مي پيوندند:شاهراه علي ،ره مکه که بعدها دبيرانم خنديدند که:نه،جانم ،کهکشان! وحال مي فهمم که چه اسم زشتي! کهکشان يعني از آنجا کاه مي کشيده اند واين ها هم کاه ها يي است که بر راه ريخته است ! شگفتا که نگاه هاي لوکس مردم آسفالت نشين شهر ،آن را کهکشان مي بيند”.”سرزمين آزادي ،نجات،جايگاه بودن وزيستن ، آغوش خوش بختي ، نزهتگه ارواح پاک ،فرشتگان معصوم ،ميعادگاه انسان هاي خوب؛ ازآن پس که از اين زندان خاکي وزندگي رنج وبند وشکنجه گاه ودرد ، با دستهاي مهربان مرگ ،نجات يابد”!”شکوه تقوا وشگفتي وزيبايي شور انگيز طلوع حورشيد را بايد از دور ديد…لطافت زيباي گل در زير انگشتهاي تشريح پژمرد! آه که عقل اين ها را نمي فهمد”.در تمامي اين عبارات دالهايي که در گفتمان غير با آزادي مفصل بندي مي شود(ارزش مندي زندگي اين جهاني،خرد ورزي ،عقلانيت )به شدت به حاشيه رانده مي شود واز طرف ديگر دردالهاي گفتمان خودبا آزادي همراه است(تاکيد بر زندگي آن جهاني ،تاکيد بر ارزش هاي معنوي،رهايي از هواي نفس)با استفاه از انواع آرايه هاي ادبي مورد تاکيد قرار مي گيرد.
پ.ارزش هاي بياني :
تفاوت ميان انواع گفتمانها به لحاظ ارزش هاي بياني کلمات از ديدگاه فرکلاف (1379)داراي بار ايدئولوژيک است. نويسنده به بيان ارزشيابي خود از طريق طرحهاي طبقه بندي مي پردازد که تا حدودي نظام هاي ارزشيابي به حساب مي آيند وهمچنين طرحهاي به لحاظ ايدئولوژيک متضادي وجود دارند که ارزش هاي متفاوت را درانواع گفتمانهاي مختلف متجسم مي سازند
جدول4-1-6:دال هاي گفتمان خود وغيردردرس:کوير
دالهاي گفتمان خود
دالهاي گفتمان غير
عظمت شکوه وابديت پر از قدس سرزمين آزادي ،نزهتگه ارواح پاک
زندان خاکي
نجات
بند
بي باک وشجاع
بيمناک
آغوش خوش بختي
زندگي رنج
شکوه تقوا
رياکاري وظاهر فريبي
پرده داران حرم ستر وعفاف ملکوت
نامحرمان
قداست
پليدي
خداوند
شيطان
آرامش
پريشان وناپايدار
ميعاگاه انسانهاي خوب
مدينه پليد
فرشتگان معصوم
ديوان
اميدها
رنج ها
با توجه به آنچه که در جدول عنوان شد دراين متن به مجموعه اي از گزاره هاي درست وغلط که دروراي متن پنهان است ومبتني بر دو قطب ما وآنها شکل گرفته اند اشاره مي کند.نويسنده در قالب تشبيه وديگرفنون ادبي همه ارزشهاي مثبت را به گفتمان خود نسبت مي دهد وازطرف ديگر ضد ارزشهاي متناسب با اين ارزشها را به گفتمان غير نسبت مي دهدوبدين ترتيب تا جايي که مي تواند گفتمان خود را برجسته کرده وگفتمان غير را به حاشيه مي راند.
آيا درمتن از استعاره استفاده شده است؟
آنچه که اين متن را دربين متون منتخب منحصربه فردمي کند استفاده زياد نويسنده ازاستعاره است.نويسنده درخلال متن از استعارات زيبا براي تاثيرگذاري بيشتر برخواننده استفاده مي کند.
جدول 4-1-7:استعارات درس:کوير
عبارات
استعارات
سرزمين آزادي ونجات،آغوش خوش بختي نزهتگه ارواح پاک،ميعادگاه انسانهاي خوب
جهان آخرت
شکنجه گاه درد،مدينه پليد،زندان خاکي
دنيا
شاه راه علي،راه مکه
کهکشان
تيرهاي نوراني
شهاب
لطافت زيباي گل درزير انگشت هاي تشريح پژمرد
عقل گرايي
درختان بي باک صبور
انسانهاي سرسخت ومقاوم
به جرم گستاخي در برابر کوير ازريشه شان بر مي کنند وبه تنورشان مي افکنند اين سرنوشت مقدر آنهاست
استبدادستيزي،شهادت طلبي
بيد درخت عزيزي است اما همواره به خود مي لرزد
انسان ترسو وسازشکار
شيطان وديوان هم دستش
دانشمندان غربي
علم عددبين ومصلحت انديش
علوم تجربي
معلمان ودانايان شهر
بانيان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سرمایه فکری، سرمایه در گردش، ارزش افزوده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سرمایه در گردش، تبدیل وجه نقد، مدیریت سرمایه