پایان نامه درباره آزادي، حاشيه، غير

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از اين استعاره خواستار گذاشتن محدوديت براي آزادي است واينگونه گفتمان غرب را (که از ديدگاه او طرفدار آزادي مطلق است)به حاشيه مي راند.
ويژگي هاي دستوري واجدکدام ارزش هاي تجربي،رابطه اي وبياني هستند ؟
الف.ارزش هاي تجربي:در خلال متن فرد براي درابهام گذاشتن برخي جنبه ها وپرهيز از دادن توضيح وباز کردن موضوع ازجملات کلي وانتزاعي وفرايند اسم سازي در متن استفاده کرده است.به اين مورد به عنوان نمونه توجه کنيد:”آزادي بيان بايد درجامعه وجود داشته باشد .زيرا اگر يک جوان يا نوجوان نتواند براحتي نظر خود رابيان کند،در مراحل بعدي دچار مشکل مي شود”.بدين گونه فرد بدون اينکه توضيح صريح دهد برداشت ِخاص ِخود را از آزادي براي خواننده توجيه ميکند.
ب. ارزشهاي بياني :استفاده از افعال زمان حال براي بيان نظرات خود (وجود دارد،دارند،داشته باشد،بيان کند،ازدست
مي دهد ،دارد، مي کنند،انجام مي دهند،مي شوند…)با استفاده ازاين افعال فرد ادعا مي کند حرف هايش حقيقت است.
پ.ارزش هاي رابطه اي :درمتن ،اکثرجملات بصورت خبري هستند :”آزادي معناي مختلفي دارد.آزادي بيان ،آزادي پوشش،… که هر کدام حد وحدودي دارند “.نکته مهم استفاده زياد از کلمه بايد است که نشان دهنده ادعاي اقتدارفرد است به بياني ديگر فرد مي خواهد مقتدرانه نظرش رابيان دارد:”آزادي بيان بايد در مواردي وجود داشته باشد…آزادي پوشش نيز بايد در جامعه وجود داشته باشد..”.
استفادهاز ضمير ما :”به نظر من هر چيزي حدوحدودي دارد که ما ملزم به رعايت آن هستيم”.
تفسيروتبيين :
ماجرا چيست ؟ماجرا در رخداد ارتباطي مذکورپاسخ يک دانش آموز به سوال (آزادي براي شما چه معنايي دارد؟)است.چه کساني درگير ماجرا هستند؟ در رخداد ارتباطي مذکور از يک طرف دانش آموز از زبان يا گفتمان خود به بيان معناي آزادي مي پردازدوازگفتمان غرب وگفتمان حاکم بر جامعه به عنوان غير استفاده مي کند.روابط ميان آنها چيست؟ دانش آموز مي خواهد معناي خاص خود از آزادي را توجيه کند وبه طرف مقابل بقبولاند.نقش زبان چيست؟ اززبان براي رسيدن به هدف خود يعني توضيح برداشت خود از آزادي استفاده مي کند.در اين رخداد ارتباطي همانطور که در قسمت توصيف مشخص شد دانش آموز از زبان خود (گفتمان خود سنتي) به تعريف آزادي مي پردازد وبراي توجيه اين برداشت خود از دو غير(غرب وگفتمان حاکم بر جامعه )استفاده ميکند وبا به حاشيه راني گفتمان غير وبرجسته سازي گفتمان خود تصوير دلخواه خود را ازآزادي ارائه مي کند.علت حاشيه راني گفتمان حاکم بر جامعه را محدوديتها يا اجبارهايي مي داند که مي تواند نتايج ناگوار براي جامعه علي الخصوص جوانان داشته باشد:”آزادي بيان وآزادي پوشش …آزادي بيان بايد درمواردي در جامعه وجود داشته باشد،زيرا اگر يک جوان يا نوجوان نتواند براحتي نظر خود رابيان کند ،در مرحل بعد دچار مشکل مي شود….آزادي پوشش نيز بايد در جامعه وجود داشته باشد…”.علت حاشيه راني گفتمان غرب ،آزادي مطلقي است که اين گفتمان طرفدارآن است :”…امروزه جوانان تحت تاثير فرهنگ غرب قرار مي گيرند …ازنوع پوشش آنها الگو مي گيرند واز حد وحدود خود خارج مي شوند”.بدين ترتيب با به حاشيه بردن دو گفتمان غير نويسنده به باز تعريف آزادي از گفتمان خود مي پردازد که در اين باز تعريف بر آزادي بيان وآزادي پوشش تاکيد مي شود.که حدود آن نه توسط گفتمان حاکم بر جامعه بلکه توسط خود فرد وخانواده مشخص مي شود.”فرزندان از پدر ومادرخود به عنوان الگو استفاده مي کنند…لباس وپوشش هر فرد نشان دهنده شخصيت اوست”.
از ميان جنبه هاي مختلف آزادي که درنظريه برلين به آن اشاره شده است در اين رخداد ارتباطي برآزادي مثبت ازنوع اجتماعي پرداخته شده است .برآزادي منفي نيز اشاراتي شده است اما بيشترين تاکيد بر آزادي اجتماعي است.
مورد دو:
مکان:دبيرستان کوثر 23/9/93 جنسيت:زن
“آزادي به معناي بي قيدوبند بودن ورهايي ازقيدهاي جامعه آنطور که درغرب متداول است نيست. بلکه به معناي عدالت واستقلال است.چيزهايي که ماازکتب درسي مي آموزيم چيزي جزمحدود کردن افکار وايده هاي افرادي که بدنبال رهايي ورسيدن به بهترين ها هستند نيست. دررسانه ها ازآزادي به عنوان يک بهانه براي رهايي ازقيد وبندها وبهانه ي افرادي مي خوانند که مي خواهند افکارشخصي خود رادرجامعه تبليغ کنندتعبيرمي کنن .ازنظرمن آزادي نه بايد به اندازه اي باشد که فرد رابه فساد وفحشاء بکشاند ونه آنقدرکه فرد ازاين آزادي سوء تعبيرشود”.
مرحله توصيف:
کلمات واجد کدام ارزش هاي تجربي،بياني ورابطه اي هستند؟
الف.ارزش هاي تجربي:
آنچه که در نگاه اول دراين متن جلب توجه مي کند استفاده از برخي کلمات وتکرارآنها درخلال متن است:(بي قيد وبندبودن، رهايي ازقيد ها،عدالت،استقلال،محدودکردن،رهايي ،فساد وفحشا)
تضاد معنايي : درخلال متن سه گفتمان را مي توان تشخيص داد :گفتمان خودسنتي ،گفتمان حاکم در جامعه وگفتمان غرب که دو گفتمان آخرگفتمان غيرِ گفتمان خود هستند که ارزشهاي متضادي به هر يک از آنها نسبت داده مي شود :

گفتمان خودسنتي گفتمان حاکم بر جامعه گفتمان غرب
عدالت محدوديت آزادي مطلق
استقلال محدود کردن آزادي به هربهانه اي
ب. ارزش هاي رابطه اي :فرد با بيان اينکه آزادي نبايد طوري باشد که به فساد منجر شودمي خواهد رابطه اي همدلانه با خواننده براي پذيرش افکارش ايجاد کند:”ازنظرمن آزادي نبايد به اندازه اي باشد که فرد را به فساد وفحشابکشاند ونه آنقدر که فرد از اين آزادي سوء تعبير بردارد “.
پ.ارزشهاي بياني :
جدول4-2 -2:گفتمانهاي اشاره شده مورد2
گفتمان خودسنتي
گفتمان حاکم بر جامعه
گفتمان غرب
عدالت
استقلال
رسيدن به بهترين ها
محدود کردن افرادوافکار
ايده هاي آنها
آزادي مطلق

ويژگي هاي دستوري واجد کدام ارزش هاي تجربي،بياني ورابطه اي هستند ؟
الف.ارزش هاي تجربي:در خلال متن فرد براي درابهام گذاشتن برخي جنبه ها وپرهيز از دادن توضيح وباز کردن موضوع ازجملات کلي وانتزاعي وفرايند اسم سازي در متن استفاده کرده است.بطورمثال:”آزادي بمعناي بي قيد وبند بودن ورهايي از قيد وبندهاي جامعه نيست.بلکه بمعناي ورود به وادي استقلال وآزادي است”.وبدين گونه خواسته بدون اينکه توضيح صريح دهد برداشت ِخاص ِخود را از آزادي براي خوننده توجيه کند.
ب. ارزشهاي بياني:استفاده از افعال زمان حال براي بيان نظرات خود (برقراراست،نيست،هستند،مي شود…)
پ. ارزش هاي رابطه اي :درمتن اکثرجملات بصورت خبري هستند :”آزادي به معناي بي قيدوبند بودن ورهايي از قيدهاي جامعه نيست” .نکته مهم استفاده از کلمه بايد است که نشان دهنده ادعاي اقتدارفرد است به بياني ديگر فرد مي خواهد مقتدرانه نظرش رابيان دارد:”به نظر من آزادي نبايد به اندازه اي باشد که فرد را به فساد وفحشاء بکشاند…”.
تفسيروتبيين :
ماجرا چيست ؟ماجرا در رخداد ارتباطي مذکورپاسخ يک دانش آموز به سوال (آزادي براي شما چه معنايي دارد؟)است.چه کساني درگير ماجرا هستند؟ در رخداد ارتباطي مذکور از يک طرف دانش آموز از زبان يا گفتمان خودسنتي به بيان معناي آزادي مي پردازدوازگفتمان (غرب وگفتمان حاکم بر جامعه) به عنوان غير استفاده مي کند.روابط ميان آنها چيست؟ دانش آموز مي خواهد برداشت خاص خود از آزادي را توجيه کند وبه طرف مقابل بقبولاند.نقش زبان چيست؟ اززبان براي رسيدن به هدف خود يعني توضيح برداشت خود از آزادي استفاده مي کند.
در اين رخداد ارتباطي همانطور که در قسمت توصيف مشخص شد دانش آموز از زبان خود (گفتمان خود ) به تعريف آزادي مي پردازد وبراي توجيه اين برداشت خود از دو غير(غرب وگفتمان حاکم بر جامعه )استفاده ميکند وبا به حاشيه راني گفتمان غير وبرجسته سازي گفتمان خود تصوير دلخواه خود را ازآزادي ارائه مي کند.علت حاشيه راني گفتمان حاکم بر جامعه را محدوديتها يي مي داند که مي تواند نتايج ناگوار براي جامعه داشته باشد.”چيزي که ما از کتب آموزشي ياد مي گيريم چيزي جز محدود کردن افکار وايده ها ي افرادي نيست که به دنبال رهايي ورسيدن به بهترين ها هستند …”.علت حاشيه راني گفتمان غرب ،آزادي مطلقي است که اين گفتمان طرفدارآن است :”…آزادي به معناي بي قيد وبند بودن ورهايي از قيدهاي جامعه نيست”.بدين ترتيب با به حاشيه بردن دو گفتمان غير نويسنده به باز تعريف آزادي از گفتمان خود مي پردازد که در اين باز تعريف بر جنبه هايي از آزادي اجتماعي (استقلال وعدالت )تاکيد مي شود علاوه برآن آزادي فردي نيز اشاره شده است که از ديدگاه نويسنده ،گفتمان حاکم درصدد محدود کردن آن است.”در رسانه ها ازآزادي به عنوان يک بهانه براي رهايي ازقيد وبند ها وبهانه ي افرادي که مي خواهند که افکار شخصي خود را در جامعه تبليغ کنند ،تعبير مي شود”.
از ميان جنبه هاي مختلف آزادي ازديدگاه آيزيا برلين در اين رخداد ارتباطي برآزادي مثبت ازنوع اجتماعي وآزادي منفي پرداخته شده است .
مورد سه:
مکان دبيرستان کوثر 23/9/93 جنسيت زن
“من زماني که کلمه آزادي رومي شنوم به اين فکر مي کنم که انسان بايد درزندگي ازلحاظ جسمي وروحي درآرامش باشه وبتونه شخصيتي براي خودش قائل باشه .آزادي زيرپا گذاشتن واهميت ندادن به هيچ چيز وهيچ کس نيست بلکه به اين معني است که انسان درحدوحيطه خودآرامش داشته باشه.با توجه به اينکه کتاب هاي درسي براساس دين اسلام تدوين شده آزادي درحيطه اسلام رونشون ميده . آزادي روح آزادي اصلي درکتاب هاي درسيه.انسان حق اظهارنظروعقيده روتاحدي داره.آزادي در اسلام به اين معني نيست که انسان هرقانوني روکه بخواد ميتونه زير پابذاره ياهرکاري که خواست بکنه بلکه اين طورمعني ميشه که باتوجه به دستورات خداوند هرآنچه که درقرآن آزادوبدون مجازات مشخص کرده رو انجام بدن”.
مرحله توصيف:
کلمات واجد کدام ارزش هاي تجربي،رابطه اي وبياني هستند؟
الف .ارزش هاي تجربي: آنچه که در نگاه اول دراين متن جلب توجه مي کند استفاده از برخي کلمات وتکرارآنها درخلال متن است:
(آزادي ازلحاظ جسمي وروحي،آرامش،حيطه انسان،حيطه اسلام،آزادي روح،دستورات خداوند، قرآن ،مجازات)
تضاد معنايي : درخلال متن سه گفتمان را مي توان تشخيص داد :گفتمان خودمدرن ،گفتمان حاکم در جامعه وگفتمان غرب که دو گفتمان آخرگفتمان غيرِ گفتمان خود هستند که ارزشهاي متضادي به هر يک از آنها نسبت داده مي شود :
گفتمان خود مدرن گفتمان حاکم بر جامعه گفتمان غرب
آزادي جسمي وروحي آزادي روحي ومحدوديت آزادي با آزادي مطلق
قوانين اسلامي
آرامش مجازات
ب.ارزش هاي رابطه اي :فرد با بيان اينکه :”من زماني که کلمه آزادي را مي شنوم به اين فکر مي کنم که انسان بايد از لحاظ جسمي وروحي در آرامش باشه “.مي خواهد رابطه اي همدلانه با خواننده براي پذيرش افکارش ايجاد کند:
پ.ارزشهاي بياني :
جدول4-2-3:گفتمان هاي اشاره شده مورد3
گفتمان خودمدرن
گفتمان حاکم بر جامعه
گفتمان غرب
آزادي جسمي وروحي
آرامش
محدوديت آزادي باقوانين اسلامي ومجازات
آزادي مطلق
ويژگي هاي دستوري واجدکدام ارزش هاي تجربي،بياني ورابطه اي هستند؟
الف.ارزش هاي تجربي :در خلال متن فرد براي درابهام گذاشتن برخي جنبه ها وپرهيز از دادن توضيح وباز کردن موضوع ازجملات کلي وانتزاعي وفرايند اسم سازي در متن استفاده کرده است.بطورمثال:”آزادي زير پا گذاشتن واهميت ندادن به هيچ کس وهيچ چيز نيست بلکه به اين معني که در حد وحيطه خودانسان آرامش داشته باشه”.وبدين گونه خواسته بدون اينکه توضيح صريح دهد برداشت ِخاص ِخود را از آزادي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مدل رگرسیون، اثرات ثابت، سطح معنادار Next Entries پایان نامه درباره آزادي، غير، سازي