پایان نامه با کلید واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………….، +2/5، cm1، پـــــــایه

دانلود پایان نامه ارشد

) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
157
شکل 4-49. نمای3D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm1 مایل در تـــــراز -3 cm)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

160

شکل 4-50. نمای3D surface گودال آب شستگی (طوقه با لــــبهcm 5/1 مایل در تـــــراز -3 cm) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

162
شکل 5-1. طرح شماتیک از برخورد جریان با لبه های مایل…………………………………………………………………………
172
شکل 5-2. طرح شماتیک از برخورد جریان با لبه های قائم ………………………………………………………………………….
172

فهرست دیاگرام ها و نمودارها
عنوان
صفحه
دیاگرام 2-1. دسته بندی انواع آب شستگی (کریمیسنوف و همکاران(1987) …………………………………
6
دیاگرام 3-1. انواع تجهیزات به کار رفته در آزمایش های آب شستگی ……………………………………………
35
دیاگرام 3-2. دیاگرام شیلدز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
50
نمودار 2-1. تغییرات عمق آب شستگی بر حسب زمان در بالادست پـــایه دایره ای شکل با و بدون طوقه (مشاهیر و دیگران(2004)) …………………………………………………………………………………………………………………………
27
نمودار 2-2. گسترش زمانی آب شستگی طوقه های با قطر متفاوت(مشاهیر و دیگران (2004))….
28
نمودار 2-3. گسترش زمانی آب شســــتگی در اطراف تکــــیه گــــاه های پـــــایه پل با و بــدون طوقه(کایاتورک و دیگران(2004)) ……………………………………………………………………………………………………..
29
پایه بدون طوقه

نمودار 4-1. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ……………………………………..
60
نمودار 4-2. نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ……………..
61
نمودار 4-3. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ……………………………….
62
نمودار 4-4. نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …………
62
پایه با طوقه بدون لبه در ترازcm 5+

نمودار 4-5. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ……………………………………..
66
نمودار 4-6. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بـدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………
67
نمودار 4-7. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ……………………………….
67
نمودار 4-8. نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …………
67
نمودار 4-9. نمودار سرعت آب شستگی نقـــطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمــــان در دو حالت پـایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………….
68
پایه با طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز +5 cm

نمودار 4-10. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
70
نمودار 4-11. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
71
پایه با طوقه با لبه cm1 قائم در تراز +5 cm

نمودار 4-12. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………………
72
نمودار 4-13. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………………
73
پایه با طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز +5 cm

نمودار 4-14. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………………
74
نمودار 4-15. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
75
پایه با طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز +5 cm

نمودار 4-16. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
76
نمودار 4-17. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه……………………………………………………………………………………………………………………………..
77
پایه با طوقه با لبه cm1 مایل در تراز +5 cm

نمودار 4-18. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
79
نمودار 4-19. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
80
پایه با طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز +5 cm

نمودار 4-20. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
82

نمودار 4-21. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….

82
پایه با طوقه بدون لبه در تراز +2/5 cm

نمودار 4-22. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ………………………………….
84
نمودار 4-23. نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان…………..
84
نمودار 4-24. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
85
نمودار 4-25. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …………………………….
85
نمودار 4-26. نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان………
85
نمودار 4-27. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………………….
86
پایه با طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز +2/5 cm

نمودار 4-28. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………….
88
نمودار 4-29. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………….
88
پایه با طوقه با لبه cm1 قائم در تراز +2/5 cm

نمودار 4-30. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………..
90
نمودار 4-31. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………….
91
پایه با طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز +2/5 cm

نمودار 4-32. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ………………………………………………………………………………………………………………..
92
نمودار 4-33. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …………………………………………………………………………………………………………………….
93
پایه با طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز +2/5 cm

نمودار 4-34. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………….
95
نمودار 4-35. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……………………………………………………………………………………………………………………..
95
پایه با طوقه با لبه cm1 مایل در تراز +2/5 cm

نمودار 4-36. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان (طوقه، نمای3D، cm)، 3D Next Entries پایان نامه با کلید واژگان پـــــــایه، پــــایه، ......................................................................................................................................، cm5/1-