پایان نامه با کلید واژگان 5/1، دقایق، فهمید، Surface3

دانلود پایان نامه ارشد

B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و با لبه 1سانتی‌متر مایل

نمودار 4- 19: نمودار سرعت آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و با لبه 1سانتی‌متر مایل
در این آزمایش طول و عرض گودال آب شستـــگی به تــرتیب 31 سانتی‌متر و 32 سانتی‌متر می‌باشد. با مقایـــسه اشـکال 4-12 و 4-7 می‌توان فهمید که شکل ظاهری گودال آب شستگی در حالت طوقه بدون لبه نسبت به حالت پایه مجهز به طوقه با لبه1 سانتی‌متر مایل تفاوتی نداشته و فقط ابعاد و بیشینه گودال آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه با لبه1 سانتی‌متر مایل کاهش‌یافته است.
در این آزمایش حجم گودال آب شستگی به شرح زیر می‌باشد:
Trapezoidal Rule = 85/2384 cm^3
با اینکه ابعاد و بیشینه عمق آب شستگی گودال آب شستگی در حالت طـوقه با لـــبه 1 ســانتی‌متر مایل کمتر از طوقه بدون لبـــه است ولی به علت تند تر بودن شیب دیـــــواره های آن نسبــــت به گودال طوقه بدون لبه، حجم آن به میزان 72/3% بیشتر می‌باشد.

شکل 4-12: نمای D Surface3 گودال آب شستگی
4-2-8. پایه با طوقه 5/1 سانتی‌متر مایل در تراز +5 سانتی‌متر :
در این حالت هم شروع و گسترش گودال آب شستگی همانند حالت پایه با طوقه بدون لـبه در تراز+5 سانتی‌متر می‌باشد. با توجه به نمودار 4-20 می‌توان فهمید که تا دقیقه 15 عمق آب شستگی برای حالت طوقه بدون لبه بیشتر از حالت طوقه با لبه مایل 5/1 سانتی‌متر می‌باشد ولی از دقیقه 15 تا 210 قضیه بر عکس است تا اینکه در انتهای آزمایش عمق بیشینه آب شستگی برای هر دو حالت یکسان می‌باشد. از نمودار 4-21 می‌توان فهمید که به‌غیراز دقایق اولیه(تا دقیقه 9) که سرعت آب شستگی برای حالت طوقه بدون لبه بیشتر از حالت طوقه با لبه 5/1 سانتی‌متر مایل است و در بقیه دقایق سرعت آب شستگی برای هر دو حالت یکسان است.
همچنین با توجه به توان x در معادله خط برازش دهنده در نمودار های لگاریتمی سرعت آب شستگی در هر دو حالت می‌توان گفت که سرعت متوسط آب شستگی در حالت پایه بدون طوقه 5/4% بیشتر از حالت پایه مجهزبه طوقه بدون لبه می‌باشد.

نمودار 4- 20: نمودار عمق آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و با لبه 5/1 سانتی‌متر مایل

نمودار 4- 21: نمودار سرعت آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و با لبه 5/1 سانتی‌متر مایل
شکل 4-13 نمای D surface3 گودال آب شستگی را در انتهای آزمایش نشان می‌دهد.
در انتهای آزمایش عمق بیشینه گودال آب شستگی 2/8 سانتی‌متر اندازه‌گیری شدکه با مقایسه این عدد با بیشینه عمق آب شستگی در حالت طوقه بدون لبه شاهدکاهش 4/2% بیشینه عمق آب شستگی هستیم.
در این آزمایش طول و عرض گـــودال آب شستگی به تـــرتیب 36 سانتی‌متر و 27 سانتی‌متر می‌باشد. با مقایـــسه اشـکال 4-13 و 4-7 می‌توان فهمید که شکل ظاهری گودال آب شستگی در حالت طوقه بدون لبه باحالت پایه مجهز به طوقه 5/1 سانتی‌متر مایل هیچ تفاوتی نداشته و فقط عرض و بیشینه گودال آب شستگی در حالت پایه مجهز به طوقه با لبه قائم 5/1 سانتی‌متر مایل کاهش‌یافته است.

شکل 4-13: نمای D Surface3 گودال آب شستگی
در این آزمایش حجم گودال آب شستگی به شرح زیر می‌باشد:
Trapezoidal Rule = 439/2435 cm^3
با اینکه ابعاد و بیشینه عمق آب شستگی گودال آب شستگی در حالت طوقه با لبه 5/1 سانتی‌متر مایل کمتر از طوقه بدون لبه است ولی به علت تندتر بودن شیب دیواره های آن نسبت به گودال آب شستگی طوقه بدون لبه، حجم آن به میزان 72/5% بیشتر می‌باشد.
4-2-9. پایه با طوقه بدون لبه در تراز 5/2+ سانتی‌متر :
در این حالت هم شروع و گسترش گودال آب شستگی همانند حالت پایه با طوقه بدون لبه در تراز +5 سانتی‌متر می‌باشد.
با توجه نمودار 49-4 عمق آب شستگی در هر دو حالت پایه با طوقه بدون لبه و پایه بدون طوقه در اکثر دقایق آزمایش تقریباً یکسان بوده و عمق نهایی آب شستگی در نقطه مبنا برای پایه بدون طوقه56/6 سانتی‌متر و برای طوقه بدون لبه 73/6 سانتی‌متر می‌باشد که به طور تقریبی می‌توان گفت عمق نهایی آب شستگی در هر دو حالت یکسان است.

نمودار 4- 22: نمودار عمق آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و پایه بدون طوقه

نمودار 4- 23: نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B(نقطه مبنا) بر حسب زمان
از نمودار 4-27 می‌توان فهمید که در دقایق اولیه سرعت آب شستگی برای پایه مجهز به طوقه بدون لبه بیشتر از پایه بدون طوقه است ولی بعد از سپری شدن دقایق اولیه و از دقیقه 9 به بعد سرعت آب شستگی در هر دو حالت تقریباً یکسان شده است. همچنین با توجه به توان x در معادله خط برازش دهنده در نمـــــودار 4-26 (816/0) و نمودار (4-4)(787/0) می‌توان گفت سرعت متوسط آب شستگی در حالت پایه بدون طوقه 5/3%کمتر از پایه مجهزبه طوقه بدون لبه در تراز 5/2 سانتی‌متر است.

نمودار 4- 24: نمودار عمق آب شستگی نقطه B بر حسب زمان در آزمایش طوقه بدون لبه و پایه بدون طوقه

نمودار 4- 25: نمودار سرعت آب شستگی نقطه B(نقطه مبنا) بر حسب زمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان فهمید، 5/0، 5/1، دقایق Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان خراسان جنوبی، خراسان جنوبی، استان خراسان، استان اصفهان