پایان نامه با کلید واژگان کیفیت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

مالی است که در آن مدیر (نماینده) داوطلبانه در فرآیند تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می‌کند. دلایل متعددی برای افشای داوطلبانه اطلاعات توسط مدیر وجود دارد. همکاری، نشان دادن حسن نیت، آینده‌نگری، کاهش ریسک آتی و تأمین منافع شخصی از جمله دلایل مزبور می‌باشد. هنگامی که مدیر در تهیه روند بودجه‌بندی مشارکت می‌کند به احتمال زیاد باعث افزایش رضایت شغلی، انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی، انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی وی می‌گردد.
ب- راهکار نظارتی
سهامداران با اتخاذ راهکارهای نظارتی مشخص نظیر انجام حسابرسی می‌توانند بر منافع شخصی مدیر کنترل و نظارت نمایند.
پ- قراردادهای انگیزشی
در این نوع قراردادها، پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد. این موضوع، انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می‌دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن است از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه) یا از نوع غیر‌مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب‌تر) باشد.
تمرکز مالکیت بیان‌کننده میزان انگیزه تعداد اندکی سهامدار برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نهایتاً معامله بر اساس آن اطلاعات است. این امر ریسک کژگزینی را بر سایر سهامداران تحمیل می‌کند و لذا انگیزه سرمایه‌گذاران برای معامله سهم کاهش می‌یابد و نهایتاً نقدشوندگی پایین خواهد آمد.
2-13 پیشینه پژوهش
2-13-1 پژوهش‌های خارجی
تانگ(2014) پژوهشی را با عنوان افشای اطلاعات و کسف قیمت را انجام داده است. در این تحقیق مدل های تئوریکی برای بررسی تاثیر افشای اطلاعات بر کارایی بازار و هزینه سرمایه ارائه شده است.
اسمعیل و البولک28(2013) به بررسی آیا محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر کیفیت سود و قیمت سهام تاثیر گذار است؟ پرداختند. در این پژوهش از شاخص به هنگام بودن عدم تقارن اطلاعاتی باسو29 (1997) برای اندازه گیری اثر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر کیفیت سود و قیمت سهام استفاده شده است.در این تحقیق از داده های مقطعی30 و رگرسیون خطی چندگانه31 برای بررسی یک نمونه 30 تایی از شرکت های مصری طی سال های 2005 تا 2009 استفاده گردیده. نتایج نشان می دهد که محافظه کاری شرطی هم با کیفیت سود و هم با قیمت سهام رابطه منفی و معنادار دارد. در حالیکه محافظه کاری غیر شرطی بر کیفیت سود تاثیری نداشته اما با قیمت سهام رابطه منفی و معناداری دارد. در این تحقیق در ابتدا تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر کیفیت سود و سپس قیمت سهام بررسی می شود.
دیمیتر پولس و استریو (2009)در پژوهشی با عنوان” ارتباط صورتهای مالی با ارزش و اثر آن ها برروی قیمت سهام” با بررسی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن و برای یک دوره زمانی 10 ساله به طور همزمان اثر اقلام تعهدی،سود هر سهم و شش نسبت خاص به عنوان شاخصی از دستکاری در صورتهای مالی را بر قیمت سهام بررسی نمودند.نتایج پژوهش آن ها نشان داد که چهار نسبت از شش نسبت مورد بررسی و هر دو بخش از اقلام تعهدی(اختیاری و غیر اختیاری) اهمیت فزاینده ای در توصیف تغییر قیمت سهام خواهند داشت،اما اهمیت اقلام تعهدی غیر اختیاری در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری بیشتر است.همچنین یافته های پژوهش آن ها حاکی از این مطلب است که متغیر حسابداری سود آوری مربوط ترین متغیر است و هر چه مدیران در دارایی های جاری کمتر سرمایه گذاری کنند، اثری بهتر برروی قیمت سهام آن ها خواهد داشت.
کوتاری و همکارانش (2009) شواهدی را فراهم کردند که مدیران تمایل دارند که انتشار اخبار بد برای سرمایه گذاران خارجی را به تاخیر بیندازند.تمایل مدیریتی به سمت مخفی نگه داشتن اخبار بد از سرمایه گذاران خارجی خطر سقوط و یا در واقع بازده منفی را ایجاد می کند.
جین و میرز32 (2006) مدلی را توسعه دادند که در آن عدم تقارن اطلاعاتی، باعث ایجاد عواملی می شود که فرصتی را برای مخفی نگه داشتن اخبار بد به مدیران می دهند.
ریچاردسون و اسلون33 (2005) با بررسی اقلام تعهدی و پایداری سود با قیمت سهام به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی و تداوم سودآوری رابطه مستقیمی وجود دارد.
بال و شیواکومار (2005) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که شرکتهای غیربورسی به دلیل وجود تقاضای کمتر برای گزارشهای مالی، کیفیت سود پایینتری نسبت به شرکتهای بورسی دارند.
هميلتون و همكاران(2005) براي اندازه گيري ميزان محافظه كاري اعمال شده در حسابداري و گزارشگري سود از مدل هاي معرفي شده توسط باسو (1997) و بال و شيواكومار (2005) استفاده كردند. آنها با تجزيه و تحليل آماري داده هاي جمع آوري شده در رابطه با 3621 سال- شركت دريافتند شركت ها پس از تغيير شركاي حسابرسي، اقلام تعهدي غير منتظره كمتري گزارش كرده اند. همچنين يافته هاي آنها حاكي از آن بود كه پس از تغيير شركا، مديران و مؤسسات حسابرسي، سود ها به شكل محافظه كارانه تري گزارش شده اند.
شیپرووینسنت (2005) به بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت سود که در مطالعات قبلی به کار رفته و ارتباط آنها با سودمندی در تصمیم گیری وتعریف اقتصادی سود، نشان دادند که کیفیت سود علاوه برمعیارهای متداول به نوع و میزان قراردادهای منعقده براساس اطلاعات حسابداری نیز بستگی دارد.
احمد (2004) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کیفیت سود با واکنش بازار رابطه و معکوس دارد.
چاندرا و همکاران )2004( نشان دادند که به دلیل این که محافظهکاری پیش رویدادی ، مستقل از اخبار دوره جاری است، انتظار می رود که کاربرد محافظهکاری پیش رویدادی کمتر در رگرسیون عایدی نسبت به بازده خود را نشان دهد (یا شیب پایین تری را نشان دهد) . لذا بکارگیری محافظه کاری پیش رویدادی نمی تواند منجر به هیچ گونه رابطه مستقیم در دوره جاری بین عایدات و ارتباط مثبت یا منفی با بازده شود.
بيكس و همكاران34 (2004) به بررسي رابطه محافظه كارانه و به موقع بودن سود با ميزان نظارت اعمال شده از سوي هيئت مديره(به عنوان يكي از مكانيزم هاي راهبري شركتي) پرداختند.آنها با بررسي و تجزيه و تحليل آماري داده هاي جمع آوري شده در رابطه با بالغ بر 500 سال – شركت و با بهره گيري از مدل معرفي شده توسط باسو (1997) براي اندازه گيري محافظه كاري، نشان دادند بين ماكانيزم هاي راهبري شركت و محافظه كاري همبستگي مستقيم و معني داري وجود دارد.يافته
بال و شیوا کمار (2004) اظهار داشتند که سود با کیفیت ،سودی است که زیان ها به موقع شناسایی و در آن ،منعکس شود.
پنمن و ژانگ (2003) در مطالعه خود عوامل موثر بر کاهش کیفیت سود را در سال های پس از1990 میلادی بررسی کردند. در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت سود، از دو معیار اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود استفاده شده است. نتایج نشان داد افزایش معنیدار دامنه اقلام تعهدی اختیاری و کاهش معنی دار ضریب واکنش سود، نشان دهنده کاهش کیفیت سود در طول دوره مورد بررسی است.
جنیفرفرانسیس و همکارانش35 (2002) ارتباط بین کیفیت سود را با هزینه خاص بدهی و هزینه خاص حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار دارند. دراین تحقیق ارتباط بین هشت شاخص کیفیت سود با هزینه خالص بدهی و هزینه خاص حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از این است که شرکت هایی که کیفیت سود آن ها پایین است در مقایسه با شرکت هایی که کیفیت سود آنها بالا است، هزینه بدهی و هزینه سرمایه سهام عادی بالاتری دارند. جنیفرفرانسیس و همکارانش در تحقیق دیگری تأثیر هفت ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن سود، محافظه کارانه بودن سود را بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار داده اند. یافته های تحقیق مؤید این است که شرکت هایی که ویژگی های کیفی سود آنها از مطلوبیت پایین تری برخوردار است، در مقایسه با شرکت هایی که ویژگی های کیفی سود آنها مطلوبیت بالاتری دارد، هزینه سرمایه سهام عادی بالاتری را تجربه کرده اند.
استولووی36 و دیگران(2000) ارتباط بین هموار سازی سود را با قیمت سهام بررسی کردند. این محققان بیان می کنند. که استفاده از روشهای مجاز برای همواره سازی سود با توجه به اصل ثبات رویه ممکن است شرکت را ملزم به گزارش دهی موارد خاص در آینده نمایند. در واقع شرکتهایی که سود شان را هموار می کند، چون در هر دوره مجبور می شوند از روشهای گزینشی مختلف حسابداری استفاده کنند، ملزم می شوند که این موضوع را افشاء نمایند. این افشایات نشان دهنده عدم ثبات رویه شده به کاهش سود در آینده منجر می شود و قیمت سهام را کاهش می دهد.
لو و زاروین37 (1999) دریافتند که با افزایش سطح هزینه های تحقیق و توسعه (که ناشی از بکارگیری روشهای محافظه کارانه در حسابداری است) میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام کاهش می یابد.
باسو(1997) در تحقیقی تاثیر محافظه کاری را بر روی صورتهای مالی بررسی کرد.او محافظه کاری در حسابداری را به عنوان شناسایی به موقع تر اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب تفسیر می کند.به موقع تر بودن شناسایی اخبار بد دلالت بر این دارد که سود نسبت به بازده های منفی در مقایسه با بازده های مثبت، در هر زمانی حساس تر است. او نشان داد که حساسیت سود نسبت به بازده های منفی دو الی شش برابر بزرگتر از حساسیت سود نسبت به بازده های مثبت است.علاوه بر این، باسو نشان داد که به موقع تر سود اساسا بر اثر شناسایی به موقع تر اخبار بد از طریق اقلام تعهدی (و نه جریان های نقدی) است . از سوی دیگر، اقلام تعهدی و جریان های نقدی در زمان بندی شناسایی اخبار خوب در صورتهای مالی، تفاوتی با یکدیگر ندارد.
میشل و همکاران38 به بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیم شده و کیفیت سود پرداختند. بدین منظور، آنها عکس العمل بازار نسبت به کیفیت اطلاعات منتشر شده گذشته را به وسیله بررسی قیمت سهام و تجدید نظر پیش بینی تحلیل گران حول و حوش تغییرات سود تقسیم شده را مورد بررسی و آزمون قرار دادند در نهایت، با آزمون تجربی، فرضیات تحقیق تأیید شدند یعنی بازار نسبت به اعلام تغییر در سود نقدی شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا کمتر عکس العمل نشان مي‌دهد. همچنین حجم پیش بینی‌های تجدیدنظر شده تحلیل گران مالی برای شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا بسیار ناچیز مي‌باشد.
پا39 در مطالعه خود تاثیر اعمال نظر مدیر از طریق اقلام تعهدی بر محافظه کاری در حسابداری را مورد بررسی قرار داد. نتایج تجربی حاکی از آن است که محافظه کاری در حسابداری اساسا قابل انتساب به اقلام تعهدی غیر منتظره است و نه اقلام تعهدی منتظره؛ به هر حال، این استباط بهتر است با احتیاط تفسیر گردد، زیرا برداشتهای درباره تاثیر نسبی اقلام تعهدی منتظره و غیر منتظره بر محافظه کاری در حسابداری بستگی به مدل های اقلام تعهدی دارد.
کوکس 40(1972) نشان داد که محافظه کاری احتمال وقوع فوری سقوط قیمت ها را در تاریخ سقوط شرطی کاهش می دهد.
فلسام بیان می کنند که علت به کارگیری محافظه کاری نامشروط سختی ارزیابی دارایی هاست در حالی که دلیل اصلی تقاضا برای محافظه کاری مشروط خنثی کردن تمایل جانبدارانه مدیریت به ارائه گزارش های اغراق آمیز است.
لنگ و دیگران (1996) سودی را با کیفیت تلقی می کنند که تأثیر اخبار بد در آن منعکس شده باشد. و ارتباط قوی با قیمت سهام داشته باشد.
پنمن و ژانگ،تاثیر محافظه کاری بر کیفیت سود و بازده سهام را مورد بررسی قرار دادند. مطابق با تحقیق آن ها ،زمانی که یک شرکت حسابداری محافظه کارانه را الگوی عمل خود قرار می دهد،تغییر در مقادیر سرمایه گذاری ها می تواند،بر کیفیت سود اثر گذار باشد. رشد در سرمایه گذاریها ،سود گزارش شده را کاهش و ذخایر را کاهش می دهد. کاهش سرمایه گذاری ها،باعث آزاد شدن ذخایر و افزایش سود می شود. در صورتی تغییر موقتی باشد،سود نیز به طور موقتی کم یا زیاد می شود و این امر مشخصه خوبی برای پیش بینی سود در آینده به دست نمی دهد. یافته های آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حافظه کاری، محافظه کاری، بورس اوراق بهادار