پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی، مدیریت استرس، زنان نابارور، روان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی مقایسه ای سلامت روانی، سازگاری زناشویی و پاسخ های مقابله ای در زنان بارور و نابارور. مجله علمی پژوهشی روان شناسی بالینی و شخصیت، سال 3، شماره 4: 61-51.
تهامی، ا. (1390). بررسی آموزش مهارتهای مقابله‌ای در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان سرپرست خانواده. ص 53. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
جبل عاملی، ش؛ نشاط دوست، ح. ط؛ مولوی، ح. (1389). اثربخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه‌ي شناختی – رفتاری بر کیفیت زندگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 15 (2): 97-88.
جواهری، ر؛ نشاط دوست، ح ط، مولوی، ح و زارع، م. (1389). اثربخشی درمان مدیریت استرس شناختی – رفتاری بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به صرع لوب گیجگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. سال 13، شماره 2. 32-43.
جونز، د. (1977). مبانی بیماری‌های زنان و مامایی. ترجمه : موسوی فر، ن و شفیقی، رامش. (1383). مشهد : انتشارات سخن گستر .
چوبفروش زاده، آ؛ کلانتری، م ؛مولوی، ح. (1388). اثربخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر بهزیستی ذهنی زنان نابارور. مجله روانشناسی بالینی، 1(4)، 9-1.
چوبفروش زاده، آ؛ كلانتري، م؛ و مولوي، ح. (1389). اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر كيفيت زندگي زنان نابارور. فصلنامه روانشناسي بالینی .4(1)، 88-85.
حبیبی، م؛ قنبری، ن؛ خدایی، ا؛ قنبری، پ. (1392). اثربخشی مدیریت استرس به روش شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب، استرس و افسرگی زنان سرپرست خانوار. ممجله تحقیقات علوم رفتاری، 11 (3): 175-166.
حسن‌زاده، ر. (1386). انگیزش و هیجان. تهران . ارسباران.
حسن‌زاده لیف شاگرد، م؛ ترخان، م؛ تقی زاده، م. ا. (1392). اثربخشی ایمن سازی در مقابل استرس بر استرس ادراک شده زنان باردار با سابقه‌ي ناباروری. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، سال 23، شماره 70: 34-27.
حمید، ن. (1389). اثربخشی مدیریت استرس بر افسردگی، اضطراب و ناباروری زنان. مجله علوم رفتاری. 5، 1، 60-55.
خداکرمی، ن؛ هاشمی، س؛ صدیق، ص، حمدیه، م و طاهری پناه، ر. (1388). تجربه زندگی با ناباروری: یک بررسی پدیدار شناختی. فصلنامه باروری و ناباروری. دوره 10، شماره 4: 297-287.
خدادادی، م. (1383). هنجاریابی پرسشنامه شیوه‌های مقابله با استرس (لازاروس – فولکمن) و مقایسه این شیوه‌ها بین دانشجویان دختر و پسر. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی. تهران، دانشکاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده علوم انسانی.
خوارزمی، ش. (1382). بهبود کیفیت زندگی و آموزش خود زندگی، نشریه تدبیر. شماره 132.
دریکوند مقدم، ا؛ دل پیشه، ع؛ سایه میری، ک. (1392). بررسی میزان ناباروری در ایران به روش مرور سیستماتیک. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 16، شماره 81: 7-1.
دلاور، ع. (1383). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران. انتشارات رشد.
رجوعی، م. (1376). جنبه‌های روانشناختی ناباروری. پژوهش‌های روانشناختی. سال 4.شماره 3-4. ص72-85.
رضایی، ف؛ نشاط دوست، ح. ط؛ مولوی، ح؛ امرا، ب. (1388). اثر بخشی مداخلات شناختی – رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به آسم. تحقیقات علوم رفتاری، دوره 7، شماره 1.
ریاحی، م. ا؛ زارع زاده مهریزی، ا. (1391). بررسی تفاوت‌های جنسیتی در پیامدهای روانی – اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد. مطالعات راهبردی زنان، شماره 56: 155-210.
زارع، ح؛ عبداله زاده، ح. (1391). مقیاس‌های اندازه گیری در روان شناسی شناختی. تهران. نشر آییژ.
زارع، م؛ آقایوسفی، ع؛ صفارنیا، م؛ شایقیان، ز. (1389). اعتیاد و سؤمصرف مواد: نقش افکار خودکار، راهبردهای مقابله و نوروز خویی در عود. فصلنامه اعتیاد پژوهی سؤمصرف مواد، سال چهارم، 15: 48-35.
زحمتکش، و؛ زمانی، ر. (1386). رابطه افکار مثبت و منفی اتوماتیک با افسردگی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی (علمی ـ پژوهشی)،3، 40ـ21.
زهراکار، ک. (1387). مشاوره استرس (پیشایندها، پیامدها و راهبردهای درمانی استرس). تهران: نشر دانشگاهی بال.
ساعد موچشی، ف. (1386). بررسی اعتبار و پایایی مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و استرس DASS-21 در جمعیت غیر بالینی، مجله دانشور، سال 15، 31، 38-23.
سلطانی، م؛ امین الرعایا، م و عطاری، ع. (1387). اثر آزمون مدیریت استرس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر تیران و کرون استان اصفهان.تحقیقات علوم رفتاری:شماره 11. 9-16.
سلیمانی، ذ. ا. (1385). استرس، آشناترین همزیست بشر. مجله پیوند. شماره 319: 50-53.
سودانی، م؛ دهقانی، م؛ دهقان زاده، ز. (1391). اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای (TA) بر دلزدگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال سوم، شماره دوم: 180-160.
شاکری، ج؛ حسینی، م؛ گلشنی، ص؛ صادقی، خ؛ فیض الهی، و. (1385). بررسی سلامت عمومی،راهبرد‌های مقابله ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF. فصلنامه باروری و ناباروری.275-269.
شهیدی، آ. (1393). بررسی اثربخشی گروه درمانی حل مساله مدار بر سطح افسردگی، اضطراب و توانایی حل مساله اجتماعی زنان نابارور مرکز درمان ناباروری میلاد مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
صاحبی، ع؛ اصغری،م. ج؛ سالاری، ر. س؛ (1384). برای جمعیت ایرانی (DASS-21) اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی. مجله روانشناسی تحولی، شماره 4: 312-299.
صادقی، صدیقه؛ باباپور، جلیل؛ صالحی، مریم. (1386). رضایتمندی از ازدواج در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی-درمانی شهر تبریز . مجله پرستاری و مامایی تبریز، 6، 30-25.
صافی، ز؛ معین، ل؛ سهامی، س. (1390). تاثیر درمان آرام سازی پیش رونده عضلانی بر سطح کیفیت زندگی زنان دچار بیماری تصلب چتدگانه. روانشناسی کاربردی، سال 5، شماره 3(19): 84-71.
صفرزاده، ع؛ روشن، ر. و شمس، ج. (1391 الف). اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آرام سازی در کاهش عاطفه منفی و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، 6، 4،35-21.
صفرزاده، ع؛ روشن، ر؛ شمس، ج. (1391 ب). اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری در کاهش اضطراب، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی، شماره 6، سال 2.
ظریف گلباریزدی، ه. (1390). بررسی اثر بخشی گروه درمانی بهزیستی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش بهزیستی روانشناختی زنان نابارور. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
عباسی شوازی، م.ج؛ عسگری خانقاه، ا؛ رازقی نصرآباد، ح ب. (1384). ناباروری و تجربه زیسته زنان نابارور: مطالعه موردی در تهران. پژوهش زنان،3(3)، 311-91.
عبدی زرین، س؛ آقا یوسفی، ع؛ عبدی زرین، م؛ محمدی، ا و جوادی، ر.(1387). نقش ساختار شخصیت و احساس هویت در سلامت روانی و کارایی مطلوب در کارمندان شهرداری شهر قم. فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. سال هفتم. شماره سوم و چهارم. ص 33.
عسکری، پ و ساعدی، س. (1391). اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر تنیدگی بر کیفیت زندگی زنان نابارور. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی.دوره ششم، شماره 24: 19-28.
علامی، م؛ امانتی، ل؛ شکرآبی، ش؛ حقانی، ح؛ رمضان زاده، ف. (1387). کیفیت زندگی زنان نابارور و عوامل مرتبط با آن. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 21(56): 35-27.
غفاری، ف؛ پورغزنین، ط و مظلوم، س ر. (1387). نستوهی، تنیدگی و راهکارهای مقابله با تنیدگی در زوجین نابارور. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. سال دهم. شماره 2: 132-122.
فراهانی، م. ن؛ شهرآرای، م و علیزاده، ت. (1386). استرس ناباروری. فصلنامه علمی تخصصی روانشناسی و اطلاع رسانی، 2: 13-9.
فلسفی، ف. (1375). استرس و سلامت. مجله تربیت. شماره 110: 68-71.
قربانی، ب؛ میلانی فر، ا. (1388). ناباروری و بیمه. انیستیتو ابن سینا تهران. 9: 65-57.
قره خانی، پ و ساداتیان، س ا. (1384). تظاهرات اصلی و درمان بیماری‌های زنان CMMD. تهران: انتشارات نور دانش.
کاپلان، ه؛ سادوک، و؛ سادوک، ب. (2007). خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی. ترجمه: نصرت اله پورافکاری. (1388). انتشارات شهر آب: آینده سازان.
کاویانی، ح؛ جواهری، ف؛ بحیرایی، ه. (1384). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب: پیگیری 60 روزه. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، 1، 95-49.
کاویانی، ح؛ حاتمی، ن؛ جواهری، ف. (1387). اثرکاهنده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افکار خودآیند و نگرشهای ناکارآمد. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 6، 5-14.
کلارک، د م؛ فربورن، ک ج. (1954). دانش و روش‌های کاربردی رفتار درمانی شناختی. مترجم: کاویانی، ح. (1380). انتشارات سنا.
کلینیکه، ک. (1999). مجموعه کامل مهارتهای زندگی. ترجمه شهرام محمدخانی. (1390). تهران نشر رسانه تخصصی.
لوكر، ت.، و گرگسون، ا. (2003). خودآموز مديريت استرس. ترجمه ؛ رضايي، م ؛ ژكان، م. (1388). تهران: نشر دانژه.
مشیریان فراحی، س. م. (1393). اثر بخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر بر بهبود روابط والد فرزند، افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه‌های پرخاشگری دانشجویان دختر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
مطیعی، گ؛ آقایوسفی، ع.ر؛ چوبساز، ف؛ و شقاقی، ف. (1390). اثربخشی مقابله درمانگری بر احساس تنهایی زنان نابارور. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 5، شماره3(19): 98-85.
موتابی، ف؛ فتی، ل. (1390). راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاری. نشر دانژه.
مهدی‌زاده، م. (1391). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی ومسئولیت پذیری زنان متاهل شهر مشهد.27-28.
نادری، و؛ برجعلی، ا و منصوبی فر، م. (1390). اثر بخشی آموزش مهارت مدیدیت استرس بر کیفیت زندگی. فصلنامه سلامت و روان شناسی. دوره 1.شماره 2.
نشاط دوست، ح. ط؛ نیلفروش زاده، م. ع؛ دهقانی، ف؛ مولوی، ح. (1388). اثربخشی درمان شناختی – رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلوپسی آرئاتا در مرکز تحقیقات پوست و سالک اصفهان. مجله دانشکاه علوم پزشکی اراک، دوره 12، شماره 2: 133-125.
نوربالا، ا ع؛ رمضان‌زاده، ف؛ ملک افضلی اردکانی، ح؛ عابدی نیا، ن، رحیمی فروشانی، ع؛ شریعت، م.(1386). تاثیر مداخلات روانپزشکی در میزان افسردگی زوج‌های نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر (عج). مجله پژوهشی حکیم، 10(4)، 26-17.
نینان، م و دراین، و. (1953). مقدمه ای بر شناخت درمانی. مترجم: شاطرلو، ع. (1388). انتشارات ورای دانش.
نیلفروشان، پ؛ احمدی، س. ا؛ عابدی، م. ر؛ احمدی، م.ر؛ احمدی، س. م. (1384). نگرش نسبت به ناباروری و رابطه آن با افسردگی و اضطراب در افراد نابارور. باروری و ناباروری، سال 7، شماره 5: 542-556.
نیلفروشان، پ؛ لطیفی، ز؛ عابدی، م. ر؛ احمدی، س. ا. (1385). مقایسه کیفیت زندگی و ابعاد مختلف آن در زنان بارور ونابارور. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، دوره 4، شماره 1 و 2: 70-66.
هاوتون، پ م؛ کلارک؛ کیس، س. (1989). رفتاردرمانی شناختی. مترجم : قاسم زاده، ح ا. (1376). تهران. انتشارات ارجمند.

منابع لاتين

Abbey, A., Andrews, FM., & Halman, L J. (1992). Infertility and subjective well­being: The mediating roles of self­ esteem, internal control and interpersonal conflict. Journal of Marriage and Fam; 54, 408­17.
Abbey, A., Andrews, FM., & Halman, L J. (1991). Gender’s role in responses to infertility. Psychology of Woman Quarterly. 15, 295-316.
Abbey A., Halman L., & Antonia J.(1998). The role of perceived control, attributionas, and meaning in member’s of infertile couples well- being. J Soc Clin Psychol. 14:271- 296.
Anderson, K.L. & Burckhardt,

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی، پیش آزمون، زنان نابارور، مدیریت استرس Next Entries پایان نامه با کلید واژگان of، and، the، (2004).