پایان نامه با کلید واژگان کیفیت زندگی، پیش آزمون، زنان نابارور، مدیریت استرس

دانلود پایان نامه ارشد

معیار
متغیر
گروه
پیش آزمون پس آزمون
پیش آزمون پس آزمون
سلامت جسمانی
کنترل
67/26 25/27
62/3 38/3

آزمایش
33/24 33/28
09/4 05/3
سلامت روانی
کنترل
67/17 00/17
20/3 43/3

آزمایش
42/18 50/24
23/2 73/1
روابط اجتماعی
کنترل
33/9 33/9
88/0 07/1

آزمایش
67/9 75/12
55/1 35/1
سلامت محیطی
کنترل
67/26 58/25
28/3 81/2

آزمایش
25/25 17/29
28/4 08/4
کیفیت زندگی کل
کنترل
33/80 42/79
51/5 86/5

آزمایش
67/77 25/95
29/10 64/5

جدول 4-3 شاخص‌های آمار توصیفی در متغیرکیفیت زندگی را در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک برای دو گروه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده مي‌شود تفاوت میانگین گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون بیانگر افزایش معنادار کیفیت زندگی زنان نابارور در پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌باشد.

جدول 4-4: شاخص‌هاي توصيفي دو گروه در متغير افکار خودآیند منفی در پیش آزمون و پس آزمون

میانگین
انحراف معیار
متغیر
گروه
پیش آزمون پس آزمون
پیش آزمون پس آزمون
افکار خودآیند منفی
کنترل
42/3 75/3
88/1 84/1

آزمایش
17/5 67/1
33/1 23/1

جدول 4-4 شاخص‌های آمارتوصیفی در متغیر افکار خودآیند منفی را در پیش آزمون به تفکیک برای دوگروه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده مي‌شود تفاوت میانگین گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون بیانگر کاهش معنادار افکار خودآیند منفی زنان نابارور در پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌باشد.

جدول 4-5: شاخص‌هاي توصيفي دو گروه در متغير استرس در پیش آزمون و پس آزمون

میانگین
انحراف معیار
متغیر
گروه
پیش آزمون پس آزمون
پیش آزمون پس آزمون
استرس
کنترل
00/17 50/19
13/4 92/3

آزمایش
67/25 75/13
73/4 72/3

جدول 4-5 شاخص‌های آمار توصیفی در متغیر استرس را در پیش آزمون به تفکیک برای دو گروه نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده مي‌شود تفاوت گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون بیانگر کاهش معنی دار استرس زنان نابارور در پس آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌باشد.

بررسی استنباطی فرضیه‌ها
در این قسمت با تحلیل یافتههای پژوهش، به بررسی فرضیههای مطرح شده در فصل یک پرداخته شده است.
فرضیه اول: آموزش مدیریت استرس به شیوه گروهی باعث افزایش معنادار کیفیت زندگی زنان نابارور گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌شود.
در این مرحله با استفاده از تحلیل کواریانس یک راهه به مقایسه نتایج حاصل از پس آزمون متغیر کیفیت زندگی آزمودنی‌های دوگروه آزمایش و کنترل، با کنترل اثر پیش آزمون پرداخته مي‌شود. قبل از تحلیل داده‌ها، برای بررسی همگنی واریانس متغیرها، ازمفروضه نرمال بودن جامعه و آزمون لون استفاده شد. جدول 4-6 نتایج آزمون لون را نشان می‌دهد.

جدول 4-6 : آزمون لون برای اطمینان از همگنی واریانس‌های متغیر کیفیت زندگی در گروه آزمایش و کنترل
متغیر
آزمون لون
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
سطح معناداری
کیفیت زندگی
236/0
1
22
632/0

نتایج مندرج در جدول 4-6 نشان مي‌دهد که آزمون لون در متغیر کیفیت زندگی (632/0=p) معنی‌دار نمي‌باشد. بنابراین واریانس دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر کیفیت زندگی به طور معنی‌داری متفاوت نیستند و فرض همگنی واریانس‌ها تایید مي‌شود. بنابراین آزمون تحلیل کواریانس قابل اجرا مي‌باشد.

جدول 4-7 : نتايج آزمون ANCOVA برای بررسی میانگین پس آزمون گروه آزمایش با میانگین پس آزمون گروه کنترل با کنترل اثر پیش آزمون در متغیر کیفیت زندگی
متغیر
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدار F
سطح معنی داری

گروه
150/739
1
150/739
422/52
000/0
کیفیت زندگی
خطا
301/183
12
100/14
_
_

کل
185284
24
_
_
_
جدول 4-7 نتايج آزمون ANCOVA نشان مي‌دهد كه با كنترل پيش آزمون، در پس آزمون براي زیر مقیاس سلامت جسمانی (001/0=p)، سلامت روانی (000/0=p)، روابط اجتماعی (000/0=p)، سلامت محیطی (002/0=p) و کیفیت زندگی (000/0=p) در بين گروه‌هاي مطالعه تفاوت معني داري وجود دارد و با 95 درصد اطمينان مي توان گفت ميانگين گروه آزمايش و كنترل در متغير کیفیت زندگی و خرده مقیاس‌های این متغیر، تفاوت معنادار وجود دارد و فرضیه اول تایید مي‌گردد و می‌توان گفت آموزش مدیریت استرس به شیوه گروهی باعث افزایش معنادار کیفیت زندگی زنان نابارور مي‌شود.

فرضیه دوم: آموزش مدیریت استرس به شیوه گروهی باعث کاهش معنادار افکار خودآیند منفی زنان نابارور گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌شود.

جدول 4-8 : آزمون لون برای اطمینان از همگنی واریانس‌های متغیر افکار خودآیند منفی در گروه‌های آزمایش و کنترل
متغیر
آزمون لون
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
سطح معناداری
افکار خودآیند منفی
062/0
1
22
806/0

نتایج مندرج در جدول 4-8 نشان مي‌دهد که آزمون لون در متغیر افکار خودکار منفی (806/0=p) معنی‌دار نمي‌باشد. بنابراین واریانس دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر افکار خودآیند منفی به طور معنی داری متفاوت نیستند و فرض همگنی واریانس‌ها تایید مي‌شود. بنابراین آزمون تحلیل کواریانس قابل اجرا مي‌باشد.

جدول 4-9 : نتايج آزمون ANCOVA برای بررسی میانگین پس آزمون گروه آزمایش با میانگین پس آزمون گروه کنترل با کنترل اثر پیش آزمون در متغیر افکار خودآیند منفی
متغیر
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدار F
سطح معنی داری

گروه
147/29
1
147/29
485/25
000/0
افکار خودآیند منفی
خطا
868/14
12
144/1
_
_

کل
243
24
_
_
_

جدول 4-9 نتايج ANCOVA نشان مي دهد كه با كنترل پيش آزمون، نتايج پس آزمون براي متغیر افکار خودآیند منفی (000/0=p) در بين گروه‌هاي مطالعه تفاوت معني داري وجود دارد و با 95 درصد اطمينان مي توان گفت ميانگين گروه آزمايش و كنترل در متغیر افکار خودآیند منفی متفاوت است. بنابراین فرضیه دوم تایید می‌گردد و می‌توان گفت آموزش مدیریت استرس به شیوه گروهی باعث کاهش معنادار افکار خودآیند منفی زنان نابارور مي‌شود.

فرضیه سوم: آموزش مدیریت استرس به شیوه گروهی باعث کاهش معنادار استرس زنان نابارور گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌شود.
جدول 4-10 : آزمون لون برای اطمینان از همگنی واریانس‌های متغیر استرس در گروه‌های آزمایش و کنترل
متغیر
آزمون لون
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
سطح معناداری
استرس
020/0
1
22
888/0

نتایج مندرج در جدول 4-10 نشان مي‌دهد که آزمون لون در متغیر استرس (888/0=p) معنی‌دار نمي‌باشد. بنابراین واریانس دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر استرس به طور معنی داری متفاوت نیستند و فرض همگنی واریانس‌ها تایید مي‌شود. بنابراین آزمون تحلیل کواریانس قابل اجرا مي‌باشد.

جدول 4-11 : نتايج آزمون ANCOVA برای بررسی میانگین پس آزمون گروه آزمایش با میانگین پس آزمون گروه کنترل با کنترل اثر پیش آزمون در متغیر استرس
متغیر
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدار F
سطح معنی داری

گروه
652/213
1
652/213
145/33
000/0
استرس
خطا
798/83
12
446/6
_
_

کل
7153
24
_
_
_

جدول 4-11 نتايج ANCOVA نشان مي‌دهد كه با كنترل پيش آزمون، نتايج پس آزمون براي متغیر استرس (000/0=p) در بين گروه‌هاي مطالعه تفاوت معني داري وجود دارد و با 95 درصد اطمينان مي‌توان گفت ميانگين گروه آزمايش و كنترل در متغیر استرس متفاوت است. بنابراین فرضیه دوم تایید مي‌گردد و می‌توان گفت آموزش مدیریت استرس به شیوه گروهی باعث کاهش معنادار استرس زنان نابارور مي‌شود.

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

بحث و نتيجه گيري نهایی
در این فصل براساس یافته های به دست آمده از آزمون فرضیات که در فصل چهار ارائه شده است، به بررسی رد یا تایید فرضیات، مقایسه نتایج پژوهش های مشابه با یافتههای پژوهش حاضر پرداخته و تبیین هایی برای یافته های پژوهش ارائه خواهد شد. در ادامه نيز به محدوديت هاي پژوهش و پيشنهادات برخاسته از اين پژوهش پرداخته خواهد شد.
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، فرضیه اول، مبنی بر اینکه آموزش مدیریت استرس به شیوه گروهی باعث افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود، تایید می گردد. نتایج این پژوهش با پژوهش چوبفروش زاده و همکاران (1389)، نادری و همکاران (1389) ، صفرزاده و همکاران (1391 الف) ، رضایی و همکاران (1388)، جواهری و همکاران (1389)، جبل عاملی و همکاران (1389)، پارسامنش و همکاران (1390)، نشاط دوست و همکاران (1388)، عسکری و ساعدی (1391)، لوپز (2010)، پندو و همکاران (2007)، برگر و همکاران (2008؛ به تقل از پارسا منش و همکاران، 1390)، پندو و همکاران (2003)، آنتونی و همکاران (2006)، مهر و همکاران (2003؛ هاگز و همکاران، 2006؛ به نقل از بساک نژاد و همکاران، 1392) که بر روی کیفیت زندگی گروه مختلف افراد انجام شده است همسو می باشد.
در تبیین اینکه چرا آموزش مدیریت استرس بر بهبود کیفیت زندگی زنان نابارور موثر است، می توان گفت با توجه به اینکه یکی از علل کاهش کیفیت زندگی زنان نابارور، وقوع استرس های روزمره زندگی و فشارهای اجتماعی می باشد، بنابراین به نظر می رسد مدیریت استرس می تواند به افراد کمک کند تا موقعیت هایی را که باعث استرس می شوند شناسایی و سپس راهبردهای مقابله ای برای مواجهه با این موقعیت ها را بدست آورند این روش باعث می شود که این افراد با اصلاح ارزیابی های شناختی ، استفاده از سبک های مقابله ای مناسب در برخورد با موقعیت ها، بکار بردن سبک های ابراز بین فردی، شناسایی پاسخ های خشم خود و کنترل آن، انجام آرمیدگی های عضلانی ، نه تنها باعث کاهش استرس خود بلکه بتوانند مشکلات روانشناختی خود را به نحو احسن کاهش دهند و روابط بین فردی و در نتیجه کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند. با توجه به تاثیرات مثبتی که این آموزش بر کیفیت زندگی و همچنین ابعاد آن دارد و در ضمن اثرات منفی و عوارض جانبی مانند درمان های دارویی را ندارند، لذا پرداختن به این شیوه درمانی در کنار درمان های ناباروری بسیار مناسب می باشد.
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، فرضیه دوم، مبنی بر اینکه آموزش مدیریت استرس به شیوه گروهی باعث کاهش معنادار افکار خودآیند منفی زنان نابارور گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می شود، تایید می گردد. در بحث حاضر به دلیل عدم وجود پژوهش های کاملا مشابه با این پژوهش، هیچ پیشینه کاملا مشابهی در این رابطه یافت نشد.
در تبیین این موضوع بیان می شود که مدیریت استرس نوعی مداخله ی شناختی – رفتاری است و بر یادگیری مهارت های مقابله ای به خصوص مهارت در شناسایی خودگویی های منفی در موقعیت های پر استرس تاکید میکند و به مراجعین کمک می کند تا بر موقعیت های استرس زا، غلبه کنند و به افراد کمک می شود تا باورها و عقاید خود را نسبت به استرس تغییر دهند، دورنمای وضعیت استرس زایی که با آن روبرو هستند، بررسی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت استرس، کیفیت زندگی، گروه کنترل، زنان نابارور Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت استرس، زنان نابارور، کیفیت زندگی، روانشناسی