پایان نامه با کلید واژگان کارشناسی ارشد، فرزند پروری، شیوه های فرزند پروری، فرزند پروری والدین

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط دارند، عقاید و شناخت افراد به متغیرهای‏ متعددی بستگی دارد.راجع به تفاوت‏ ساختار نگرش افراد، عقاید مختلفی وجود دارد. بعضی معتقدند که این ساختار در افراد مختلف متفاوت است؛ یعنی نگرش‏ گروهی از افراد مبنای شناختی و گروهی‏ مبنای عاطفی دارد. (فرهودیان، 1381)

2- 6 ) سابقه پژوهش

2- 6- 1 ) مقیاسهای مشابه :
1) Child’s Attitude toward Father Father (CAF) and Mother (CAM) Scales
1992- Walter W. Hudson
توصیف: «مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر»، توسط والتر دبلیو. هودسون در قالب 25 سؤال برای اندازه گیری دامنه، میزان یا شدت مشکلات فرزند با پدر و مادرش تدوین شده است.مقیاسها همانند هستند بجز اینکه کلمۀ « مادر» و « پدر» عوض می شوند.این دو جزو معدود ابزارهایی هستند که مشکلات رابطه ولی- فرزندی را از دید فرزند اندازه گیری می کنند. این دو مقیاس دو نمرۀ برش دارند. اول نمرۀ 30 (5+_)؛ نمرات زیر این نقطه نشانۀ فقدان مشکل مهم بالینی در این زمینه است. نمرات بالای 30 به منزلۀ وجود مشکلی است که از نظر بالینی معنا دار تلقی می شود. نمرۀ دوم برش 70 است. نمرات بالای این نقطه تقریبا همیشه نشان می دهد که مراجع استرس شدیدی دارد و احتمال روشنی وجود دارد مبنی بر اینکه احتمال کاربرد نوعی خشونت برای حل مشکلات وجود دارد. این ابزار جزو مقیاسهای بستۀ مقیاسهای اندازه گیری والمیر هستند که همگی به یک صورت اجرا و نمره گذاری می شوند.
هنجارها: این مقیاسها با اجرا روی دانش آموزان کلاسهای هفت تا دوازده و با گذشته های ناهمگن ساخته شد. پاسخ دهندگان به مقیاسها را امریکایی های قفقازی تبار، ژاپنی تبار و چینی تبار و تعداد معدود تری اعضای سایر گروههای نژادی تشکیل می دادند. استفاده از این مقیا سها برای کودکان زیر 12 سال توصیه می شود. هنجارهای این مقیاسها در اختیار نیست.
نمره گذاری: همانند اکثر مقیاسهای والمیر نمره گذاری می شوند، به این صورت که ابتدا سؤالهایی که در پایین صفحه شمارۀ آنها آمده معکوس نمره گذاری می شوند، نمرات جمع می شوند و از نمرۀ سؤالات کامل شده کم می شود، این رقم در 100 ضرب می شود و تقسیم بر تعداد سؤالهای کامل شده ضرب در 6 می گردد. نتیجه، نمره ای خواهد بود بین 0 تا 100 که نمرات بزرگتر نشانۀ وسعت یا شدت بیشتر مشکلات است.
اعتبار: مقیاس CAF دارای میانگین آلفای 95/0 و خطای استاندارد اندازه گیری 56/4 است. میانگین آلفای CAM94/0 و خطای استاندارد اندازه گیری آن 57/4 است. هر دو مقیاس از همسانی درونی عالی برخوردارند. همبستگی باز آزمایی بعد از یک هفته با 96/0 و 95/0 نشان می دهد که هر دو مقیاس از پایایی یا ثبات عالی برخوردارند.
روایی: این دومقیاس از روایی عالی برای گروههای شناخته شده برخوردارند، زیرا هر دو به طور معنا داری فرزندان مدعی مشکلات با والدین را از گروه فاقد آن تفکیک می کنند. این مقیاسها از روایی پیش بین خوبی برخوردارند،زیرا پاسخهای فرزندان دربارۀ مشکلات ایشان با والدینشان را به طور معناداری پیش بینی می کنند.
اعتبار و روایی این مقیاس در ایران بدست نیامده است.

2) Parent- Child Relationship Survey (PCRS)
1983- Mark A. Fine، J. R. Moreland، and Andrew Schwebel
توصیف: «مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی» یک ابزار 24 سؤالی برای سنجیدن نظر جوانان دربارۀ رابطۀ آنان با والدینشان است. این ابزار اساساً برای سنجیدن اثرات طلاق بر فرزندان بزرگ والدین مطلقه ساخته شد، اما به نظر می رسد که این ابزار برای سنجیدن رابطۀ هر کودکی (حتی خردسالان) با والدینشان مفید است. این مقیاس در دو فرم یکسان برای پدر و مادر عرضه می شود. با این حال، عوامل متفاوتی در فرمهای مربوط به پدر و مادر بارز شده است. این عوامل برای پرسشنامۀ پدر از این قرارند: عاطفۀ مثبت، آمیزش پدرانه، ارتباط یا گفت و شنود، و خشم. عوامل پرسشنامۀ مادر از این قرارند: عاطفۀ مثبت، آزردگی/ سردرگمی نقش، همانند سازی، و ارتباط یا گفت و شنود. این مقیاس در اصل روی 241 دانشجوی دانشگاه اجرا شد که از این عده 100 نفر مذکر و 141 نفر مؤنث و میانگین سن آنها 19.6 سال بود.
نمره گذاری: نمرۀ سؤالهای منفی را معکوس میکنیم و سپس نمرات تک تک سؤالات را جمع و حاصل جمع را بر تعداد سؤالهای هر عامل برای بدست آوردن نمرۀ آن خرده مقیاس تقسیم می کنیم. نمرۀ کل عبارت از جمع میانگین خرده مقیاسهاست.
این مقیاس در پژوهش های زیر در ایران مورد استفاده و اعتبار و روایی آن توسط پژوهشگران، مورد تأیید قرار گرفته است:
1. کردلو، م. (1380) بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش نوجوانان به ارتباط با جنس مخالف. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه مشاوره.
2. پرهیزگار، آ. (1382). مقایسه کیفیت رابطه ولی- فرزندی در دانش آموزان دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت دبیرستانهای دخترانۀ شهر کازرون (سال تحصیلی 80-81). پایان نامۀ کارشناسی ارشد. گروه مشاوره، دانشگاه تربیت معلم.
3. بکتاش، م. (1384). اثر گروه مواجهه در حل تعارض مادرها و دخترهای 15-16 سالۀ تهرانی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد. گروه مشاوره، دانشگاه خاتم.
4. داداش، ز. (1383). کاربرد بازسازی خانواده در بهبود رابطه مادر- دختر. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. گروه مشاوره، دانشگاه خاتم.

3) پرسش‏نامه ادراک از شیوه های فرزند پروری (PSQ):
Schaefer.E.S
اين پرسش‏نامه توسط نقاشيان در سال 1358 بر مبناي كارهاي شيفر در شيراز تهيه شد. پرسش‏نامه مزبور داراي 76 سؤال بسته‏پاسخ بر مبناي مقياس پنج درجه‏اي ليكرت است كه ابعاد مختلف آزادي ـ كنترل و گرمي ـ سردي ‏روابط ‏خانوادگي ‏والدين ‏را مورد سنجش قرار مي‏دهد.
     ضريب پايايي و روايي پرسش‏نامه توسط نقاشيان 87 درصد گزارش شده است. در پژوهشي كه توسط يعقوب‏خاني غياثوند انجام شد (1372) ضريب پايايي پرسش‏نامه از طريق آلفا و بازآزمايي محاسبه شد كه به ترتيب براي بعد آزادي ـ كنترل 63 درصد و 74 درصد و براي بعد گرمي ـ سردي روابط 82 و 93 درصد به دست آمد و ضريب پايايي پرسش‏نامه از طريق آلفا و بازآزمايي براي كل پرسش‏نامه به ترتيب 92 و 80 درصد بود. محمدي (1384، به نقل از صادقي 1386)، در پژوهش خود كه آزمودني‏هاي آن را دانشجويان تشكيل مي‏دادند، ضريب پايايي را از طريق آلفاي كرونباخ براي بعد آزادي ـ كنترل 78 درصد و براي بعد گرمي ـ سردي 90 درصد به دست آورد. ضريب پايايي اين پرسش‏نامه در تحقيق صادقي (1386) براي بعد كنترل ـ آزادي 78 درصد و براي بعد گرمي ـ سردي 94 درصد و براي كل پرسش‏نامه 88 درصد به دست آمد. نقاشيان براي تعيين اعتبار پرسش‏نامه از روش اعتباريابي محتوا استفاده نمود. در تحقيق يعقوب‏خاني غياثوند از روش تحليل مؤلفه با استفاده از چرخش واريمكس براي تأييد اعتبار عاملي سؤالات به كار برده شد. نتايج به دست آمده وجود دو بار عاملي را تأييد نمود. براي تعيين چهار محيط خانوادگي، ابتدا ميانگين هر يك از ابعاد محبت و كنترل به طور جداگانه محاسبه شد و بر اساس نمرات به دست آمده، چهار محيط خانوادگي ذيل به دست آمد: 1. كنترل زياد ـ محبت زياد (شيوه والدين مقتدر)؛ 2. كنترل كم ـ محبت زياد (شيوه والدين سهل گیر)؛ 3. كنترل زياد ـ محبت كم (شيوه والدين قدرت‏طلب)؛ 4. كنترل كم ـ محبت كم (شيوه والدين غفلت‏كننده). (نقل از ثنايي، 1387)
در اکثر پژوهشهای موجود در ایران از این مقیاس استفاده شده است از جمله:
رضویه، اصغر. خوشبخت، فریبا..1384 بررسی پایایی و روایی مقیاس ادراک کودک از والدین در ایران، اندیشه های نوین تربیتی،4، 23-34.
سهرابی، فرامرز. حسنی، اعظم.1386. شیوۀ فرزند پروری والدین و رفتارهای ضد اجتماعی دختران نوجوان.روانشناسی ،41
دروگر، خدیجه. 1384. بررسی ادراک از شیوه های فرزند پروری والدین با میزان تفکرات غیر منطقی نوجوانان 14-16 ساله. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
محرابی، شهربان. 1384. مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه های فرزند پروری والدین در دبیرستان شهرستان جیرفت سال تحصیلی 83-84. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبایی.

2- 6- 2 ) مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از ایران:
(1 Leah DeCato Murphy، Brad Donohue، Nathan H. Azrin، Gordon A. Teichner، Tom Crum، (2003) Adolescents and their parents: A critical review of measures to assess their Satisfaction with one another، Clinical Psychology Review 23،129–170.
در این پژوهش، اهمیت اندازه گیری روابط والدین و نوجوانان بیان شده است. مجموعه ای از مطالعاتی که در جهت سنجش رضایت در روابط والدین و نوجوانان هدایت شده اند و مقیاسهایی که رضایت آنها را از یکدیگر اندازه گیری می کنند، در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته اند.هدف از این مقاله ارزیابی انتقادی از توانایی بالینی و ویژگیهای روانسنجی چنین ابزارهایی است.
2) Judi Beinstein Miller ، Mary Lane، (1991)
Relations between young adults and their parents ، Journal of Adolescence، 14، 179–194
روابط جوانان با پدر و مادرشان در یک زمینه یابی از دانشجویان مقایسه شد. هم دختران و هم پسران گزارش دادند که وقت بیشتری را با مادر نسبت به پدر می گذرانند. آنها به دریافت رفتار مثبت تر از مادر و تجربۀ هیجان مثبت تر و نزدیکی با او نسبت به پدر اشاره کردند. همبستگی میان ادراک از رفتار و تجربۀ هیجانی نسبتاٌ قوی است. جوانان در قرار دادن مادر به عنوان الگوی تربیت فرزند نسبت به پدر، اطمینان بیشتری بیان کردند، که با تجربۀ رفتار و هیجان مثبت تر با آنان همبسته است. از آنجایی که آنها رفتار منفی تری از جانب پدر نسبت به مادر گزارش نکردند، ارتباط نزدیکتر آنها با مادر، احتمالاً به علت فعالیت مثبت تر با مادر است تا اینکه به علت فعالیت منفی با پدر باشد. این نتایج با یافته های پیشین که تفرد و شادی در نوجوانی، با روابط نزدیک و مثبت با والدین به جای فاصله گرفتن از آنها تسهیل می شوند، موافق هستند.
نمونه هاي ديگر:
L. Robin، Thomas Koepke، Ann Moye،(1990)، Multidimensional Assessment of Parent–Adolescent Relations، Journal of Adolescence، 2، 451-459.
Sandy Jackson، Jan Bijstra، Leeuwe Oostra And Harke Bosma، (1998)، Adolescents’ perceptions of communication with parents relative to specific aspects of relationshipswith parents and personal development، Journal of Adolescence، 21، 305–322
Patricia Noller، Stephen Bagi، )1985(، Parent—adolescent communication، Journal of Adolescence، 8، 125-144.
2- 6- 3 ) مروری بر پژوهش های انجام شده در داخل ایران :
1) حجازی، الهه. سیف، سوسن.1379. نگرش نوجوانان نسبت به سامانۀ تربیتی والدین. مجلۀ روانشناسی و علوم تربیتی، سال پنجم،1. 22-44.
در این تحقیق به منظور بررسی نگرش نوجوانان دختر نسبت به سامانۀ تربیتی والدین، تعداد 200 دانش آموز پایۀ سوم راهنمایی از مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران انتخاب شدند. والدین این دانش آموزان دارای سطح تحصیلات و موقعیت اجتماعی متفاوت بودند. آزمودنی ها پرسشنامه ای با دو محور اساسی: نحوۀ ارتباط والد- نوجوان و استقلال- خود مختاری نوجوان پاسخ دادند. نتایج نشان داد که از نظر نوجوانان والدین به طور کلی بخشنده و مهربان بوده، به عقاید فرزند احترام گذاشته و تا حدودی به وی آزادی عمل می دهند. یافته ها حاکی از تفاوت رفتار والدین ساکن مناطق شمالی و جنوبی در زمینه های استقلال، اعمال نظارت و کنترل بر رفتار نوجوان و برقراری رابطۀ توأم با اعتماد می باشد. والدین نوجوانان مناطق شمالی در مقایسه با والدین نوجوانان مناطق جنوبی آزادی عمل بیشتری به فرزند می دهند، برای عقاید وی اهمیت بیشتری قائلند و با دوستان فرزند خود نیز رابطۀ بهتری دارند.

2) رضویه، اصغر. خوشبخت، فریبا.1384. بررسی پایایی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عادت واره، مشکلات رفتاری، عملکرد خانواده، یافته های پژوهش Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روایی محتوا، تحلیل عوامل، روایی سازه