پایان نامه با کلید واژگان کارشناسی ارشد، استقلال طلبی، جمع آوری اطلاعات، بحران هویت

دانلود پایان نامه ارشد

روایی مقیاس ادراک کودک از والدین در ایران. اندیشه های نوین تربیتی،4. 23-34.
در این پژوهش روایی و پایایی مقیاس ادراک کودکان از والدین برای کاربرد در ایران بررسی شد. برای این کار، نخست گویه های این مقیاس به فارسی برگردانده شد. سپس مقیاس روی 452 دانش آموز دختر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر شیراز اجرا گردید. پس از گردآوری داده ها، با بررسی مقیاس به شیوۀ تحلیل مؤلفه های اصلی، شش عامل اصلی برای آن بدست آمد. برای بررسی روایی همگرایی مقیاس، پرسشنامۀ محیط خانوادگی به کار گرفته شد. ضرایب باز آزمایی و ضرایب آلفای کرونباخ پایا بودن این مقیاس را نشان داد. روی همرفته، این بررسی نشان داد که مقیاس سازگار شده برای کاربرد در ایران، روایی و پایایی خوبی دارد.

3) پرویزی، سرور و همکاران.1388. تببیین مفهوم خانواده سالم از دیدگاه نوجوانان زنجانی. پژوهش پرستاری،13 و 12. 7-17.
این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام شده است. بیست و هفت نوجوان زنجانی 10 تا 19 ساله با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بررسی شدند و داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع اطلاعات، گردآوری شده است.
یافته ها: نقش خانواده در محورهای « ارتباط در خانواده، خانواده سالم ، محدودیت، امکانات و باور مذهبی» مورد تأکید نوجوانان بوده است. نوجوانان بر اهمیت درک شدن توسط والدین و ضرورت ارتباط صمیمی بین والدین- فرزندان، تحمل خطای فرزندان، باورهای مذهبی و محدود نبودن در خانواده به عنوان ویژگی های خانواده سالم اشاره کرده اند.

4) نصیری، محمود و همکاران.1380. بررسی و مقایسه مشکلات ارتباطی نوجوانان با والدین از دیدکاه نوجوانان و والدین در دبیرستانهای منتخب دولتی شهر اصفهان. مجله دانشکاه علوم پزشکی شهرکرد،2. 31-39.
این پژوهش، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی و از نظر زمانی مقطعی است؛ که در دبیرستانهای دواتی شهر اصفهان انجام گرفته است. در این پژوهش تعداد 415 نفر از نوجوانان دختر و پسر و 230 مورد از والدین آنها به روش تصادفی- خوشه ای انتخاب شدند و مشکلات ارتباطی نوجوانان با والدینشان از دیدگاه نوجوانان و والدین مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود.
بررسی و تجزیه تحلیل های آماری نشان داد که بین دیدگاه های نوجوانان و والدین در رابطه با مشکلات ارتباطی نوجوانان و والدین در زمینه های استقلال طلبی، بلوغ جنسی و کسب شخصیت نوجوانان اختلاف معناداری وجود داشت.
نتایج پژوهش حاکی از تأثیر ارتباط سالم نوجوانان با والدین در زمینه های استقلال طلبی، بلوغ جنسی و کسب شخصیت، تضمین بهداشت روانی و کسب هویت نوجوان بود.

مقدمه
در اين فصل فرايند كلي پژوهش، از جمله روش پژوهش، جامعة آماري، اعضاي نمونه و روش نمونه گيري، ابزار گردآوري پژوهش، روش اجرا و جمع آوري اطلاعات، و روش تجزيه و تحليل داده ها بررسي مي شود. روش تعيين روايي سازه نيز كمي مبسوط تر توضيح داده مي شود.
3-1 ) روش پژوهش:
اين تحقيق از نوع توصيفي – زمينه يابي و همبستگی و مقایسه ای است.
3-2 ) جامعۀ آماری:
جامعۀ آماری در این پژوهش شامل کلیۀ دانش آموزان مقطع دبیرستان و کاردانش است که در سال تحصیلی 89-1388 و 90- 89 در شهرتهران مشغول تحصیل بودند.
3-3 ) نمونه و روش نمونه گیری:
تعداد كل نمونه ششصد وچهل نفر بود، كه با توجه به جنس، موقعيت جغرافيايي و نظری يا كار دانشي بودن از هر گروه انتخاب شد.
روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بود. ابتدا چهار منطقه از مناطق شهر تهران با توجه به موقعيت جغرافيايي شمال- جنوب- شرق و غرب؛ سپس در هر منطقه چهار مدرسه: دبيرستان دخترانه و پسرانه و كاردانش دخترانه و پسرانه به طور تصادفي انتخاب شده؛ و در انتها از هر مدرسه چهل دانش آموز انتخاب شدند.
3-4 ) ابزار پژوهش:
ابزار گرد آوری اطلاعات جهت ساخت پرسشنامه، نظر سنجی از دانش آموزان، مفاهیم موجود در زمینه روابط میان نوجوان و والدین و مشکلات ارتباطی، و همچنین چگونگی ساخت آزمونها، در کتب ، پژوهشهاو منابع معتبر بود.
مقياس ساخته شده فوق، خود ابزاری جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در مرحله دوم پژوهش بود.
همزمان از مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی برای سنجش روایی استفاده شد.
3- 4 -1 ) توصيف مقياس رابطة ولي – فرزندي:
Parent- Child Relationship Survey (PCRS)
«مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی» یک ابزار 24 سؤالی برای سنجیدن نظر جوانان دربارۀ رابطۀ آنان با والدینشان است. این ابزار اساساً برای سنجیدن اثرات طلاق بر فرزندان بزرگ والدین مطلقه ساخته شد، اما به نظر می رسد که این ابزار برای سنجیدن رابطۀ هر کودکی (حتی خردسالان) با والدینشان مفید است. این مقیاس در دو فرم یکسان برای پدر و مادر عرضه می شود. با این حال، عوامل متفاوتی در فرمهای مربوط به پدر و مادر بارز شده است. این عوامل برای پرسشنامۀ پدر از این قرارند: عاطفۀ مثبت، آمیزش پدرانه، ارتباط یا گفت و شنود، و خشم. عوامل پرسشنامۀ مادر از این قرارند: عاطفۀ مثبت، آزردگی/ سردرگمی نقش، همانند سازی، و ارتباط یا گفت و شنود. این مقیاس در اصل روی 241 دانشجوی دانشگاه اجرا شد که از این عده 100 نفر مذکر و 141 نفر مؤنث و میانگین سن آنها 19.6 سال بود.
این مقیاس در پژوهش های زیر در ایران مورد استفاده و اعتبار و روایی آن توسط پژوهشگران، مورد تأیید قرار گرفته است:
1. کردلو، م. (1380) بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش نوجوانان به ارتباط با جنس مخالف. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه مشاوره.
2. پرهیزكار، آ. (1382). مقایسه کیفیت رابطه ولی- فرزندی در دانش آموزان دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت دبیرستانهای دخترانۀ شهر کازرون (سال تحصیلی 80-81). پایان نامۀ کارشناسی ارشد. گروه مشاوره، دانشگاه تربیت معلم.
3. بکتاش، م. (1384). اثر گروه مواجهه در حل تعارض مادرها و دخترهای 15-16 سالۀ تهرانی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد. گروه مشاوره، دانشگاه خاتم.
4. داداش، ز. (1383). کاربرد بازسازی خانواده در بهبود رابطه مادر- دختر. پایان نامۀ کارشناسی ارشد. گروه مشاوره، دانشگاه خاتم.
نمره گذاری: نمرۀ سؤالهای منفی(9، 13، 14) را معکوس میکنیم و سپس نمرات تک تک سؤالات را جمع و حاصل جمع را بر تعداد سؤالهای هر عامل برای بدست آوردن نمرۀ آن خرده مقیاس تقسیم می کنیم. نمرۀ کل عبارت از جمع میانگین خرده مقیاسهاست. نحوة نمره گذاري در پژوهش كردلو (1380) بدين قرار بوده است كه پس از معكوس كردن امتيازات سؤالات منفي، نمرات جمع شد.
در پژوهش پرهيزكار(1382) حد بالاي نقطة برش در پرسشنامة فرم مادر 119 و حد پايين آن 100 منظور شد.بدين معني كه نمرات بالاتر از 119 نشان دهندة كيفيت بهتر روابط مادر- فرزندي و نمرات پايين تر از 100 نشان دهندة كيفيت نامطلوب روابط مادر- فرزندي است. حد بالاي نقطة برش در پرسشنامة فرم پدر 118 و حد پايين آن 89 به دست آمد. بدين معني كه نمرات بالاتر از 118 نشان دهندة كيفيت بهتر روابط پدر- فرزندي و نمرات پايين تر از 89 نشان دهندة كيفيت نامطلوب روابط پدر- فرزندي است.
در پژوهش بكتاش (1384)، سؤالهاي 8 و9 به طور معكوس نمره گذاري شده است.
اعتبار: «مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی» با ضرايب آلفاي 89/0 تا 94/0 براي خرده مقياسهاي مربوط به پدر و نيز آلفاي كلي 96/0 و ضرايب آلفاي 61/0 تا 94/0 براي خرده مقياسهاي مربوط به مادر و نيز آلفاي كلي 96/0 از همساني دروني عالي برخوردار است.
روايي: «مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی» از گروههاي شناخته شده و روايي پيش بين خوب بهره مند است و فرزندان خانواده هاي طلاق و يكپارچه را به طور معناداري از هم متمايز مي كند.
در پژوهش داداش (1383)، اين مقياس توسط استيد دانشكاههاي شهيد بهشتي و تربيت معلم داراي روايي صوري شناخته شد. در پژوهش پرهيزكار (1381)، روايي محتوايي هر دو فرم مورد تاييد اساتيد دانشگاههاي تربيت معلم و الزهرا قرار گرفت. اجراي آن روي يك نمونة 60 نفري از دختران دبيرستاني نشان داد كه به جز دو سؤال 9 و 12 بقية سؤالها براي آزمودنيها روشن بود.
در پژوهش پرهيزگار، سؤالات اجرا شده روي يك گروه 120 نفري، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بعد از انجام تحليل عاملي سؤالات هر دو فرم پدر و مادر زير يك عامل اصلي قرار گرفت كه اين عامل به طور كلي به سنجيدن كيفيت روابط ولي- فرزندي مي پردازد. در فرم پدر سؤالات 7، 9، 10، 11 و 12، و در فرم مادر سؤالات 4، 9، 10، 11 و 12 زير عامل اصلي قرار نداشتند. ماتريكس تحليل عاملي هر دو پرسشنامه نشان مي دهد ارزش محض كلية سؤالات زير عامل اصلي بالاي 50/0 است. (ثنايي، 1387)
3-5 ) روش اجرا و جمع آوری اطلاعات:
در مرحلۀ نظر خواهی از دانش آموزان یک کلاس خواسته شد تا نظر خود را در زمینۀ ارتباط خود با هر یک از والدین و ویژگیهای مثبت و منفی این ارتباط که باعث رضایت یا عدم رضایت آنها می شود حداقل در ده ویژگی در برگۀ داده شده بنویسند. سپس بر اساس این نظرات و با توجه به متون روانشناسی و پرسشنامه های موجود، و هم چنین توجه به ویژگیهایی از قبیل جامع و مانع بودن، ساده و روان بودن، توالی منطقی در ترتیب سوالات، پراکنده نویسی سوالات از نظر دلالت بر قوت و ضعف ارتباط، و حساسیت و ظرافت تشخیص، پرسشنامۀ اولیه در دو عنوان: رابطه با پدر و رابطه با مادر طرح گردید. جدولی برای پاسخ هر سؤال در دو بخش:1- اینگونه است و 2- دوست دارم اینگونه باشد در مقیاس لیکرت ( شامل: همیشه، بیشتر اوقات، متوسط اوقات، گاهی، هیچ وقت ) مقابل هر سؤال تنظیم گردید.
تفاوت نمرات دو بخش فوق مبنای اندازه گیری آزمون مورد نظر بوده و نمره حسن ارتباط نوجوان با والدینش از مجموع نمرات این تفاوتها در سراسر آزمون بدست می آید.
پس از نظر خواهی از متخصصان امر و تأیید روایی محتوا توسط اساتيد دانشگاهاي تربيت مدرس و پيام نور؛ آزمون روی دو نفر از اعضای جامعه (غیر نمونه) اجرا شده، تردیدها و ابهاماتشان مورد سوال قرار گرفته و از آنها نظرخواهی شد. پس از باز بینی مجدد آزمون ساخته شده با 55 پرسش در ارتباط با هریک از والدین و در 6 صفحه آماده گردید. 4 صفحۀ دیگر به مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی که شامل 24 سؤال با پاسخهای درجه بندی شده در مورد هر یک از والدین است جهت اجرای روایی همزمان تست و یک صفحه نیز در ابتدای پرسشنامه به پرسش از اطلاعات دموگرافیک دانش آموز و والدین و همچنین توضیح طرح و نحوۀ پاسخ دهی و ترغیب دانش آموزان به آن اختصاص یافت. اطلاعات دموگرافيك شامل: معدل ترم گذشته، سلامت دانش آموز، چندمين فرزند بودن، سلامت و در قيد حيات بودن پدر و مادر، تحصيلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، سن پدر و مادر و تعداد فرزندان آنها بود.
آزمون در یازده صفحه روی 30 نفر از نوجوانان (غیر نمونه) برای تعیین کاربری آن اجرا شد و سوالات با نرخ پایین پاسخ دهی و ابهام دار، جهت روشن ساختن علت اصلی مشکل مورد ارزیابی قرار گرفته و اصلاح شد. در نهایت آزمون در هشتصد نسخه تکثیر شده و جهت اجرا در بسته های 44 تایی ( 4 نسخه اضافه تر برای ریزش احتمالی ) همراه با نام مدرسه و منطقه و آدرس و کروکی در اختیار همکاران طرح که به طور کامل توجیه شده بودند قرار گرفت.
پس از طی مراحل اداری و گرفتن مجوز و انتخاب مناطق و مدارس، هماهنگی های لازم با مدارس انجام شد. درهنگام اجرا جهت بازده بالاتر، ضمن توجیه اولیه و تشکر و دعوت به همکاری، پرسشنامه پس از پاسخ توسط دانش آموز در حضور او به طور سریع چک شده و در صورت ناقص بودن به تصحیح آن تشویق می شد. با این وجود دانش آموزان و اولیای مدرسه در بعضی از مدارس خصوصاً پسرانه و جنوب شهر، همکاری لازم را نکرده، با پرسشنامه هایی بعضاً مخدوش، سفید یا بر اساس الگوی خاصی زده (مثلاً یک در میان یا ستونی) مواجه، و ناچار به تکثیر و گرفتن مجوز و حضور مجدد شدیم. (این روند برای رسیدن به حد مطلوب آن گروه از نمونه در بعضی مدارس تا سه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عادت واره، مشکلات رفتاری، عملکرد خانواده، یافته های پژوهش Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روایی محتوا، تحلیل عوامل، روایی سازه